گرچه آن طفل سه ساله تاب در پیکر نداشت/ژولیده نیشابوری

گرچه آن طفل سه ساله تاب در پیکر نداشت/ژولیده نیشابوری

گرچه آن طفل سه ساله تاب در پیکر نداشت
تاب سیلی داشت تاب دیدن آن سر نداشت
تا سرخونین بابا را در آغوشش گرفت
بر لب او لب نهاد و از لبش لب برنداشت