گر آن مه در نظر بودی چه بودی

گـر آن مه در نظـر بـودی چـه بـودیورش بـر ما گـذر بـودی چـه بـودیمرا کز بـیخودی از خود خـبـر نیستگر او را این خبـر بـودی چـه بـودیاگـر چــون آن پــری پ…

گـر آن مه در نظـر بـودی چـه بـودی ورش بـر ما گـذر بـودی چـه بـودی
مرا کز بـیخودی از خود خـبـر نیست گر او را این خبـر بـودی چـه بـودی
اگـر چــون آن پــری پــیـکـر در آفـاق پــری روی دگـر بــودی چـه بــودی
بـدینسان کز نظر یکدم جـدا نیست گرش بـا ما نظـر بـودی چـه بـودی
مـرا گـویـنـد درمـان تــو صـبــرســت دریـغـا صـبــر گـر بـودی چـه بـودی
روانـم در شـب هـجــران بــفـرسـود گر آنشب را سحر بودی چه بودی
مرا چون با سر زلفت سری هست گـرم پـروای سـر بـودی چـه بـودی
چـو بــر بــام تــو بــاشـد مـرغ را راه مرا گـر بـال و پـر بـودی چـه بـودی
ز خــواجــو سـیـم و زر داری تــمـنـا گر او را سیم و زر بـودی چه بودی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج