گفتار اندر احسان با نیک و بد

گـره بـر سـر بـنـد احـسـان مـزنکه این زرق و شیدست و آن مکر و فنزیان مـی کـند مـرد تـفـسـیردانکـه عـلـم و ادب مـی فـروشـد بــه نـانکجـا عـقـل یا شـرع ف…

گـره بـر سـر بـنـد احـسـان مـزن که این زرق و شیدست و آن مکر و فن
زیان مـی کـند مـرد تـفـسـیردان کـه عـلـم و ادب مـی فـروشـد بــه نـان
کجـا عـقـل یا شـرع فـتـوی دهد کــه اهـل خــرد دیـن بــه دنــیـا دهــد؟
ولیکن تو بستان که صاحب خرد از ارزان فــروشــان بـــه رغــبـــت خــرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج