گفتار اندر بخشایش بر ضعیفان

نه بر حکم شرع آب خوردن خطاستوگر خون به فتوی بـریزی رواستکــرا شــرع فــتــوی دهـد بــر هـلـاکالـا تـا نـداری ز کـشـتـنـش بــاکوگــر دانــی انــدر تــب…

نه بر حکم شرع آب خوردن خطاست وگر خون به فتوی بـریزی رواست
کــرا شــرع فــتــوی دهـد بــر هـلـاک الـا تـا نـداری ز کـشـتـنـش بــاک
وگــر دانــی انــدر تــبــارش کــســان برایشان ببخشای و راحت رسان
گــنــه بـــود مــرد ســـتـــمــگـــاره را چـه تـاوان زن و طـفل بـیچـاره را؟
***
تــنـت زورمـنـدســت و لـشـکـر گـران ولـیـکـن در اقـلـیم دشـمـن مـران
کــه وی بــر حــصــاری گـریـزد بــلـنـد رسـد کـشـوری بـی گنه را گـزند
***
نــظـــر کـــن در احـــوال زنـــدانــیــان کـه ممکـن بـود بـی گـنه در میان
***
چـــو بـــازارگـــان در دیـــارت بـــمـــرد به مالش خساست بـود دستبـرد
کــزان پــس کـه بــر وی بــگـریـنـد زار بـهـم بـاز گـویـنـد خـویـش و تـبـار
کـه مسـکـین در اقـلـیم غـربـت بـمرد متـاعـی کـز او مـاند ظـالـم بـبـرد
بــیـنـدیـش ازان طــفــلــک بــی پــدر وز آه دل دردمـــــنـــــدش حـــــذر
بــســا نـام نـیـکــوی پــنـجــاه ســال کـه یک نام زشـتـش کـند پـایمال
پـــســـنــدیــده کــاران جـــاویــد نــام تــطــاول نـکــردنـد بــر مـال عــام
بـر آفـاق اگر سـر بـسـر پـادشـاسـت چو مال از تـوانگر ستـاند گداست
بـــمــرد از تــهــیــدســتــی آزاد مــرد ز پـهلوی مسـکین شکم پـر نکرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج