گفتار اندر بی وفائی دنیا

جهان ای پسر ملک جاوید نیستز دنـیـا وفـاداری امـیـد نـیـسـتنه بـر بـاد رفتـی سـحـرگاه و شامسـریر سـلیمان عـلیه السـلام؟بـه آخـر نـدیدی کـه بـر بـاد رفـ…

جهان ای پسر ملک جاوید نیست ز دنـیـا وفـاداری امـیـد نـیـسـت
نه بـر بـاد رفتـی سـحـرگاه و شام سـریر سـلیمان عـلیه السـلام؟
بـه آخـر نـدیدی کـه بـر بـاد رفـت؟ خنک آن که با دانش و داد رفت
کسـی زین میان گوی دولت ربـود کـه در بـند آسـایش خـلـق بـود
بــکـار آمـد آنـهـا کـه بــرداشـتــنـد نـه گـرد آوریدنـد و بـگـذاشـتـنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج