گفتار اندر تقویت مردان کار آزموده

بــه پــیـکـار دشــمـن دلـیـران فـرســتهــزبــران بــه آورد شــیـران فــرســتبـــه رای جـــهــانــدیــدگــان کـــار کــنکــه صــیـد آزمـوده ســت گـرگ …

بــه پــیـکـار دشــمـن دلـیـران فـرســت هــزبــران بــه آورد شــیـران فــرســت
بـــه رای جـــهــانــدیــدگــان کـــار کــن کــه صــیـد آزمـوده ســت گـرگ کـهـن
مــتــرس از جــوانــان شــمــشــیــر زن حـــذر کــن ز پـــیــران بـــســیــار فــن
جــوانــان پـــیــل افــگــن شــیــر گــیــر نـــدانـــنـــد دســـتـــان روبـــاه پـــیـــر
خــردمــنــد بــاشــد جــهـانــدیـده مــرد کـه بـسـیار گـرم آزموده سـت و سـرد
جـــوانــان شـــایــســـتـــه بـــخـــت ور ز گــفــتــار پــیــران نــپــیــچــنــد ســر
گـــرت مــمــلــکـــت بـــایــد آراســـتـــه مـده کــار مـعــظــم بــه نـوخــاســتــه
ســپــه را مـکـن پــیـشـرو جــز کـسـی کـه در جـنـگـهـا بـوده بــاشـد بــسـی
بـــه خــردان مــفــرمــای کــار درشــت که سندان نشاید شکستن به مشت
رعـــیــت نــوازی و ســـر لـــشـــکـــری نـه کـاری اسـت بـازیچـه و سـرسـری
نــخــواهــی کــه ضــایـع شــود روزگــار بـــه نــاکـــاردیــده مـــفـــرمـــای کـــار
نــتــابــد ســگ صــیـد روی از پــلــنــگ ز روبــه رمــد شــیــر نــادیــده جــنــگ
چــو پــرورده بــاشــد پــســر در شـکـار نــتــرســد چــو پــیـش آیــدش کــارزار
بـه کـشـتـی و نـخـچـیـر و آمـاج و گـوی دلــاور شــود مــرد پـــرخـــاشــجـــوی
بــه گــرمــابــه پــرورده و خــیـش و نــاز بــرنــجــد چــو بــیـنــد در جــنــگ بــاز
دو مـردش نـشــانـنـد بــر پــشــت زیـن بــود کــش زنــد کــودکــی بــر زمــیـن
***
یکـی را کـه دیدی تـو در جـنـگ پـشـت بـکـش گـر عـدو در مصـافـش نکـشـت
مــخــنـث بــه از مــرد شــمــشــیـر زن کــه روز وغــا ســر بـــتـــابـــد چــو زن
چه خوش گفت گرگین به فرزند خویش چـو بـربـسـت قـربــان پـیـکـار و کـیـش
اگـر چـون زنـان جـسـت خـواهـی گـریز مـــرو آب مـــردان جـــنــگـــی مـــریــز
سـواری کـه بــنـمـود در جـنـگ پــشـت نـه خــود را کـه نـام آوران را بــکـشـت
شــجــاعــت نــیــایـد مــگــر زان دو یـار کـــه افـــتـــنــد در حـــلـــقـــه کـــارزار
دو هـمـجــنـس هـمـسـفـره هـمـزبــان بــکـوشـنـد در قـلـب هـیـجـا بــه جـان
کـه نـنـگ آیـدش رفـتــن از پــیـش تــیـر بــرادر بــه چــنـگــال دشــمـن اســیـر
چــو بــیـنـی کــه یـاران نـبــاشــنـد یـار هـزیـمـت ز مـیـدان غـنـیـمـت شــمـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج