گفتار اندر ثمره جوانمردی

بـبـخش ای پـسر کآدمی زاده صیدبه احسان توان کرد و، وحشی به قیدعــدو را بــه الـطــاف گـردن بــبــنـدکـه نـتـوان بـریـدن بـه تـیـغ این کـمـنـدچو دشمن کر…

بـبـخش ای پـسر کآدمی زاده صید به احسان توان کرد و، وحشی به قید
عــدو را بــه الـطــاف گـردن بــبــنـد کـه نـتـوان بـریـدن بـه تـیـغ این کـمـنـد
چو دشمن کرم بـیند و لطف و جـود نــیــایــد دگــر خــبـــث از او در وجـــود
مـکـن بـد کـه بـد بـینـی از یار نـیک نــیــایــد ز تـــخـــم بـــدی بـــار نــیــک
چو با دوست دشخوار گیری و تنگ نـخـواهد کـه بـینـد تـو را نـقـش و رنگ
وگر خواجـه بـا دشمنان نیکخوست بـسـی بــر نـیـایـد کـه گـردنـد دوسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج