گفتار اندر دلداری هنرمندان

دو تـن، پــرور ای شـاه کـشـور گـشـاییـکــی اهــل بــازو، دوم اهــل رایز نــــام آوران گــــوی دولــــت بــــرنــــدکـه دانـا و شــمـشـیـر زن پــرورنـد…

دو تـن، پــرور ای شـاه کـشـور گـشـای یـکــی اهــل بــازو، دوم اهــل رای
ز نــــام آوران گــــوی دولــــت بــــرنــــد کـه دانـا و شــمـشـیـر زن پــرورنـد
هــر آن کــو قـــلــم را نــورزیــد و تـــیــغ بــر او گــر بــمـیـرد مـگــو ای دریـغ
قــلــم زن نــکــودار و شـــمــشــیــر زن نـه مـطـرب کـه مـردی نـیـایـد ز زن
نه مردی است دشمن در اسباب جنگ تـو مـدهوش سـاقـی و آواز چـنـگ
بـسـا اهـل دولـت بـه بــازی نـشـسـت که ملکت برفتش به بازی ز دست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج