گفتار اندر سلامت گوشه نشینی و صبر بر ایذاء خلق

اگر در جهان از جهان رسته ای است،در از خلق بر خویشتن بسته ای استکـس از دسـت جــور زبــانـهـا نـرسـتاگر خـودنمای اسـت و گر حـق پـرسـتاگـر بــر پــری چــ…

اگر در جهان از جهان رسته ای است، در از خلق بر خویشتن بسته ای است
کـس از دسـت جــور زبــانـهـا نـرسـت اگر خـودنمای اسـت و گر حـق پـرسـت
اگـر بــر پــری چــون مـلـک ز آســمـان بـــه دامـــن در آویـــزدت بـــد گـــمـــان
بـه کوشش توان دجله را پـیش بـست نــشــایــد زبــان بــدانــدیــش بــســت
فـــراهــم نــشـــیــنــنــد تـــردامــنــان که این زهد خـشک است و آن دام نان
تــو روی از پــرسـتــیـدن حــق مـپــیـچ بــهـل تــا نـگـیـرنـد خــلـقـت بــه هـیـچ
چــو راضـی شـد از بــنـده یـزدان پــاک گـر ایـنـهـا نـگـردنـد راضـی چــه بــاک؟
بـد اندیش خـلـق از حـق آگـاه نیسـت ز غـوغـای خـلقش بـه حـق راه نیسـت
ازان ره بـــه جـــایــی نـــیـــاورده انـــد کــه اول قــدم پـــی غــلــط کــرده انــد
دو کـس بــر حـدیـثـی گـمـارنـد گـوش از ایـن تـا بــدان، ز اهـرمـن تـا سـروش
یـکــی پــنــد گــیـرد دگــر نــاپــســنـد نــپـــردازد از حــرف گــیــری بـــه پــنــد
فــرومــانــده در کــنــج تــاریــک جــای چــه دریـابــد از جــام گــیـتــی نـمـای؟
مــپــنــدار اگــر شــیـر و گــر روبــهــی کــز ایـنـان بــه مـردی و حــلـیـت رهـی
اگــر کــنـج خــلــوت گــزیـنـد کــســی کــه پــروای صــحــبــت نـدارد بــســی
مـذمـت کـننـدش کـه زرق اسـت و ریو ز مــردم چــنـان مــی گــریـزد کــه دیـو
وگــر خــنــده روی اســت و آمــیـزگــار عــفــیـفــش نــدانــنــد و پــرهــیــزگــار
غـنـی را بـه غـیـبـت بـکـاونـد پـوسـت که فرعـون اگر هسـت در عـالم اوسـت
وگــر بــیــنــوایـی بــگــریــد بــه ســوز نـگـون بــخــت خــوانـنـدش و تــیـره روز
وگــــر کــــامـــرانـــی در آیـــد ز پــــای غــنـیـمـت شــمـارنـد و فـضــل خــدای
که تـا چـند از این جـاه و گردن کشی؟ خــوشــی را بــود در قـفـا نـاخــوشــی
و گـر تــنـگــدســتــی تــنـک مـایـه ای ســعــادت بــلــنــدش کــنــد پــایــه ای
بــخـایـنـدش از کـیـنـه دنـدان بــه زهـر کـه دون پـرورسـت ایـن فـرومـایـه دهـر
چـو بـینـنـد کـاری بـه دسـتـت درسـت حــریـصـت شــمـارنـد و دنـیـا پــرســت
وگــر دســـت هــمــت بـــداری ز کـــار گـدا پـیـشـه خـوانـنـدت و پــخـتـه خـوار
اگــر نــاطــقــی طــبـــل پـــر یــاوه ای وگــر خــامـشــی نـقــش گــرمــاوه ای
تــحــمــل کــنــان را نــخــوانـنــد مــرد کــه بــیـچــاره از بــیـم ســر بــرنــکــرد
وگـر در سـرش هول و مردانگی اسـت گریزند از او کاین چـه دیوانگی اسـت؟!
تـعـنت کـنندش گر اندک خـوری اسـت کـه مـالـش مـگـر روزی دیـگـری اســت
وگـر نـغــز و پــاکـیـزه بــاشــد خــورش شـکـم بــنـده خــوانـنـد و تــن پــرورش
وگـــر بـــی تـــکـــلـــف زیــد مـــالـــدار کــه زیـنـت بــر اهـل تــمـیـزســت عــار
زبــان در نـهـنـدش بــه ایـذا چــو تــیـغ کــه بـــدبـــخــت زر دارد از خــود دریــغ
و گــر کــاخ و ایــوان مــنــقــش کــنــد تــن خـویـش را کـسـوتـی خـوش کـنـد
بــه جــان آیـد از طــعـنـه بــر وی زنـان کـه خـود را بــیـاراسـت هـمـچـون زنـان
اگــر پــارســایــی ســیــاحــت نــکــرد ســفــر کــردگــانـش نــخــوانـنــد مــرد
کــه نــارفــتـــه بـــیــرون ز آغــوش زن کــدامــش هـنـر بــاشــد و رای و فــن؟
جــهـانــدیـده را هـم بــدرنـد پــوســت که سرگشتـه بـخـت بـرگشتـه اوسـت
گــرش حــظ از اقــبــال بــودی و بــهــر زمـانـه نـرانـدی ز شــهـرش بــه شـهـر
غــرب را نـکـوهـش کـنـد خــرده بــیـن که می رنجـد از خـفـت و خـیزش زمین
وگــر زن کـــنــد گــویــد از دســـت دل بــه گـردن در افـتــاد چـون خـر بــه گـل
نــه از جـــور مــردم رهــد زشــت روی نــه شــاهــد ز نــامــردم زشــت گــوی
گـرت بــرکــنـد خــشــم روزی ز جــای ســراســیـمـه خــوانـنـدت و تــیـره رای
وگــر بـــرد بـــاری کــنــی از کــســـی بـــگــویــنــد غـــیــرت نــدارد بـــســـی
ســخــی را بــه انــدرز گــویــنــد بــس کـه فـردا دو دسـتـت بـود پـیـش و پـس
وگـر قـانـع و خــویـشــتــن دار گـشـت بـه تـشـنـیـع خـلـقـی گـرفـتـار گـشـت
که همچون پـدر خواهد این سفله مرد کـه نـعـمـت رهـا کـرد و حـسـرت بـبـرد
کـه یارد بـه کـنج سـلـامت نشـسـت؟ کـه پـیغـمـبـر از خـبـث ایشـان نـرسـت
خــدا را کـه مـانـنـد و انـبــاز و جــفــت ندارد، شـنیدی کـه تـرسـا چـه گـفـت؟
رهـایـی نـیـابــد کـس از دســت کـس گـرفــتــار را چــاره صــبــرســت و بــس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج