گفتار اندر صنع باری عز اسمه در ترکیب خلقت انسان

بـبـین تـا یک انـگـشـت از چـنـد بـنـدبــه صــنـع الـهـی بــه هـم درفــگــنـدپـس آشـفـتـگـی بــاشـد و ابـلـهـیکـه انگـشـت بـر حـرف صـنـعـش نهیتأمــل کـ…

بـبـین تـا یک انـگـشـت از چـنـد بـنـد بــه صــنـع الـهـی بــه هـم درفــگــنـد
پـس آشـفـتـگـی بــاشـد و ابـلـهـی کـه انگـشـت بـر حـرف صـنـعـش نهی
تأمــل کـــن از بـــهــر رفـــتـــار مــرد که چـند استـخوان پـی زد و وصل کرد
کـه بـی گـردش کـعـب و زانـو و پـای نـشــایـد قــدم بــر گــرفــتــن ز جــای
ازان سجـده بـر آدمی سخت نیست که در صلب او مهره یک لخـت نیسـت
دو صد مهره در یکدگر ساخـتـه ست که گل مهره ای چون تو پرداخته ست
رگت بر تن است ای پسندیده خوی زمینی در او سـیصـد و شـصـت جـوی
بــصـر در سـر و فـکـر و رای و تـمـیـز جــوارح بــه دل، دل بــه دانـش عــزیـز
بــهـایـم بــه روی انـدر افـتــاده خـوار تــو هـمـچــون الـف بــر قـدمـهـا سـوار
نگـون کـرده ایشـان سـر از بـهر خـور تـو آری بــه عـزت خـورش پــیـش سـر
نــزیـبــد تــو را بــا چــنـیـن ســروری کـه ســر جــز بــه طـاعـت فـرود آوری
بــه انـعــام خــود دانـه دادت نـه کـاه نــکــردت چــو انــعــام ســر در گــیــاه
ولــیــکــن بــدیـن صــورت دلــپــذیــر فـرفـتــه مـشــو، ســیـرت خــوب گـیـر
ره راســت بــایـد نـه بــالـای راسـت که کافر هم از روی صورت چـو ماست
خــردمـنـد طـبــعـان مـنـت شــنـاس بــدوزنـد نـعــمـت بــه مـیـخ ســپــاس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج