گفتار اندر غیبت و خللهایی که از وی صادر شود

بـــد انــدر حــق مــردم نــیــک و بـــدمگـوی ای جـوانمرد صـاحـبـت خـردکـه بـد مرد را خـصـم خـود می کـنیوگـر نـیـکـمـردسـت بــد مـی کـنـیتـو را هر که …

بـــد انــدر حــق مــردم نــیــک و بـــد مگـوی ای جـوانمرد صـاحـبـت خـرد
کـه بـد مرد را خـصـم خـود می کـنی وگـر نـیـکـمـردسـت بــد مـی کـنـی
تـو را هر که گوید فـلان کس بـدسـت چنان دان که در پـوستـین خودست
کــه فــعــل فــلــان را بــبــایـد بــیــان وز ایـن فـعـل بــد مـی بـرآیـد عـیـان
بــه بــد گـفـتـن خـلـق چـون دم زدی اگر راسـت گویی سـخـن هم بـدی
***
زبـان کـرد شـخـصـی بـه غـیـبـت دراز بــدو گــفــت دانـنــده ای ســرفــراز
کـه یـاد کـسـان پـیـش مـن بـد مـکـن مـرا بــدگـمـان در حــق خـود مـکـن
گــرفــتــم ز تــمـکــیـن او کــم بــبــود نـخــواهـد بــه جــاه تــو انـدر فــزود
***
کسی گفت و پنداشتم طیبـت است که دزدی بسامان تر از غیبت است
بــدو گـفـتــم ای یـار آشـفـتـه هـوش شگفت آمد این داسـتـانم بـه گوش
بــه نـاراسـتـی در چـه بـیـنـی بـهـی که بـر غـیبـتـش مرتـبـت می نهی؟
بــلــی گــفــت دزدان تــهـور کــنــنــد بـه بــازوی مـردی شـکـم پـر کـنـنـد
ز غیبت چه می خواهد آن ساده مرد که دیوان سیه کرد و چـیزی نخـورد!

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج