گفتار اندر فضیلت خاموشی

اگــر پـــای در دامــن آری چـــو کــوهســرت ز آســمـان بــگـذرد در شــکـوهزبــان درکـش ای مـرد بــســیـار دانکـه فـردا قـلـم نـیـسـت بــر بـی زبــانصـ…

اگــر پـــای در دامــن آری چـــو کــوه ســرت ز آســمـان بــگـذرد در شــکـوه
زبــان درکـش ای مـرد بــســیـار دان کـه فـردا قـلـم نـیـسـت بــر بـی زبــان
صــدف وار گــوهــرشـــنــاســـان راز دهــان جـــز بـــه لؤلؤ نــکـــردنـــد بـــاز
فـروان سـخـن بـاشـد آگـنـده گـوش نـصــیـحــت نـگـیـرد مـگــر در خــمـوش
چو خواهی که گویی نفس بر نفس نـخـواهی شـنیدن مـگـر گـفـت کـس؟
نـبــایـد سـخــن گـفـت نـاسـاخــتــه نـــشـــایــد بـــریــدن نــیــنـــداخـــتـــه
تأمــل کــنــان در خـــطـــا و صـــواب بــــه از ژاژخـــایـــان حـــاضـــر جــــواب
کمال است در نفس انسـان سخـن تــو خــود را بــه گـفـتــار نـاقـص مـکـن
کــم آواز هـرگــز نــبــیـنــی خــجــل جـوی مـشـک بـهتـر کـه یک تـوده گـل
حــذر کــن ز نــادان ده مــرده گــوی چــو دانـا یـکــی گــوی و پــرورده گـوی
صد انداختـی تیر و هر صد خطاست اگـر هـوشـمـنـدی یـک انـداز و راســت
چــرا گـویـد آن چـیـز در خـفـیـه مـرد کــه گــر فــاش گــردد شــود روی زرد؟
مـکـن پـیـش دیـوار غـیـبــت بـسـی بــود کـز پــســش گـوش دارد کـســی
درون دلــت شــهــر بـــنــدســت راز نــگـــر تـــا نــبـــیــنــد در شـــهــر بـــاز
ازان مـرد دانـا دهـان دوخــتــه سـت که بیند که شمع از زبان سوخته ست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج