خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 7 مهر 1402

گفتار اندر نظر در حق رعیت مظلوم

تـو کـی بــشـنـوی نـالـه دادخـواهبــه کــیـوان بــرت کــلـه خــوابــگــاه؟چنان خسب کاید فغانت به گوشاگـــر دادخـــواهـــی بـــرآرد خـــروشکه نالد ز ظا…

تـو کـی بــشـنـوی نـالـه دادخـواه بــه کــیـوان بــرت کــلـه خــوابــگــاه؟
چنان خسب کاید فغانت به گوش اگـــر دادخـــواهـــی بـــرآرد خـــروش
که نالد ز ظالم که در دور تـسـت؟ که هر جـور کو می کـند جـور تـسـت
نــه ســگ دامــن کــاروانـی دریـد کـه دهـقـان نـادان کـه سـگ پـروریـد
دلـیـر آمـدی سـعـدیـا در ســخــن چو تیغت به دست است فتحی بکن
بـگوی آنچه دانی که حق گفته به نـه رشـوت سـتـانی و نه عـشـوه ده
طمع بـند و دفتر ز حکمت بـشوی طمع بـگسل و هرچـه خواهی بـگوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج