گفتار اندر نگه داشتن خاطر درویشان

مـهـا زورمـنـدی مــکــن بــا کــهـانکـه بـر یـک نـمـط مـی نـمـانـد جـهـانســر پــنـجــه نـاتــوان بــر مــپــیـچکـه گـر دسـت یـابـد بـرآیـی بـه هـیـچع…

مـهـا زورمـنـدی مــکــن بــا کــهـان کـه بـر یـک نـمـط مـی نـمـانـد جـهـان
ســر پــنـجــه نـاتــوان بــر مــپــیـچ کـه گـر دسـت یـابـد بـرآیـی بـه هـیـچ
عـدو را بــکـوچــک نـبــایـد شـمـرد کـه کـوه کـلـان دیـدم از ســنـگ خــرد
نـبـینی کـه چـون بـا هم آینـد مـور ز شــیــران جــنــگــی بــرآرنــد شــور
نه موری که مویی کزان کمترست چـو پـر شـد ز زنجـیر مـحـکـمـتـرسـت
مـبـر گـفـتـمـت پـای مـردم ز جـای کـه عـاجــز شــوی گـر درآیـی ز پــای
دل دوسـتـان جـمع بـهتـر کـه گـنج خـزیـنـه تـهـی بــه کـه مـردم بـه رنـج
مــیــنــداز در پـــای کــار کــســـی کـه افـتـد که در پـایش افـتـی بـسـی
***
تــحــمـل کـن ای نـاتــوان از قــوی کـــه روزی تـــوانـــاتـــر از وی شـــوی
بـه همـت بـرآر از سـتـیهنـده شـور کــه بــازوی هـمـت بــه از دســت زور
لـب خـشـک مظـلـوم را گـو بـخـند کــه دنـدان ظــالـم بــخــواهـنـد کــنـد
***
بـه بـانگ دهل خواجه بـیدار گشت چه داند شب پـاسبـان چون گذشت؟
خــورد کـاروانـی غـم بــار خــویـش نـسـوزد دلـش بــر خــر پــشـت ریـش
گـرفـتـم کـز افـتــادگـان نـیـسـتـی چـو افـتــاده بــیـنـی چـرا نـیـسـتــی؟
بـراینت بـگـویم یکـی سـرگـذشـت که سستی بود زین سخن درگذشت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج