گفتار اندر پروردن فرزندان

پـسر چون زده بـر گذشتـش سنینز نـامــحــرمــان گــو فــراتــر نـشــیـنبــر پــنـبــه آتـش نـشـایـد فـروخـتکه تا چشم بر هم زنی خانه سوختچو خواهی که نامت…

پـسر چون زده بـر گذشتـش سنین ز نـامــحــرمــان گــو فــراتــر نـشــیـن
بــر پــنـبــه آتـش نـشـایـد فـروخـت که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت
چو خواهی که نامت بـماند به جای پـــســر را خـــردمــنــدی آمــوز و رای
که گر عقل و طبعش نبـاشد بسی بــمــیــری و از تــو نــمــانــد کــســی
بــســا روزگـارا کـه سـخــتــی بــرد پـــســر چــون پـــدر نــازکــش پـــرورد
خــردمــنــد و پــرهــیـزگــارش بــرآر گــرش دوســت داری بــنــازش مــدار
بـه خـردی درش زجـر و تـعـلیم کـن بــه نـیـک و بــدش وعـده و بــیـم کـن
نـوآمــوز را ذکــر و تــحــســیـن و زه ز تــوبـــیــخ و تــهــدیــد اســتــاد بـــه
بـــیــامــوز پـــرورده را دســـتـــرنــج وگـر دسـت داری چـو قـارون بـه گـنـج
مکن تکیه بر دستگاهی که هست که بـاشـد که نعـمت نماند بـه دسـت
بــپــایـان رسـد کـیـسـه سـیـم و زر نـگــردد تــهـی کــیـســه پــیـشــه ور
چـــه دانــی کــه گــردیــدن روزگــار بـــه غــربـــت بـــگــردانــدش در دیــار
چو بـر پیشه ای بـاشدش دسترس کجـا دسـت حـاجـت بـرد پـیش کس؟
ندانی که سـعدی مرا از چـه یافت؟ نه هامون نوشـت و نه دریا شـکـافـت
بـه خـردی بــخـورد از بــزرگـان قـفـا خـــدا دادش انــدر بـــزرگـــی صـــفـــا
هر آن کس که گردن بـه فرمان نهد بــســی بــر نـیـایـد کـه فــرمـان دهـد
هـر آن طــفــل کــو جــور آمــوزگــار نــبـــیــنــد، جــفــا بـــیــنــد از روزگــار
پــســر را نـکــودار و راحــت رســان که چـشمش نماند بـه دست کسـان
هر آن کس که فـرزند را غـم نخـورد دگـر کـس غـمش خـورد و بـدنام کـرد
نـــگـــه دار از آمـــیـــزگـــار بــــدش که بـدبـخت و بی ره کند چون خودش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج