گفتار اندر پرورش زنان و ذکر صلاح و فساد ایشان

زن خــــوب فـــرمـــانـــبــــر پــــارســــاکـــنـــد مـــرد درویـــش را پــــادشـــابـــرو پـــنـــج نـــوبـــت بـــزن بـــر درتچـــو یــاری مــوافـ…

زن خــــوب فـــرمـــانـــبــــر پــــارســــا کـــنـــد مـــرد درویـــش را پــــادشـــا
بـــرو پـــنـــج نـــوبـــت بـــزن بـــر درت چـــو یــاری مــوافـــق بـــود در بـــرت
هـمـه روز اگـر غــم خــوری غــم مـدار چـو شـب غـمـگـسـارت بـود در کـنـار
کـرا خـانـه آبــاد و هـمـخـوابـه دوسـت خـدا را بـه رحـمت نظر سوی اوسـت
چــو مـسـتــور بــاشـد زن و خـوبــروی بـه دیدار او در بـهشـت اسـت شوی
کـسـی بــر گـرفـت از جــهـان کـام دل کـــه یـــک دل بـــود بــــا وی آرام دل
اگـر پــارسـا بــاشـد و خـوش سـخــن نـگـه در نـکــویـی و زشــتــی مـکــن
زن خوش منش دل نشان تـر که خوب کــه آمــیـزگــاری بــپــوشــد عــیـوب
بــبــرد از پــری چــهــره زشــت خــوی زن دیو سـیمـای خـوش طـبـع، گـوی
چـو حـلوا خـورد سرکه از دست شوی نـه حــلـوا خـورد سـرکـه انـدوده روی
دلـــارام بــــاشـــد زن نـــیـــک خــــواه ولــیــکـــن زن بـــد، خـــدایــا پـــنــاه!
چـو طـوطـی کـلـاغـش بـود هم نفـس غـنـیـمـت شـمـارد خـلـاص از قـفـس
ســر انــدر جــهــان نــه بـــه آوردگــی وگــرنــه بــنــه دل بــه بــیــچــارگــی
تـهـی پـای رفـتـن بــه از کـفـش تـنـگ بـلـای سـفـر بـه کـه در خـانـه جـنـگ
بـــه زنــدان قــاضـــی گــرفـــتـــار بـــه کــه در خــانــه دیــدن بــر ابــرو گــره
سـفـر عـیـد بــاشـد بــر آن کـدخــدای کـه بــانـوی زشـتـش بــود در سـرای
در خـــرمــی بـــر ســـرایــی بـــبـــنــد کــه بــانـگ زن از وی بــرآیـد بــلــنــد
چــــون زن راه بــــازار گــــیــــرد بــــزن وگـرنـه تـو در خـانـه بـنـشـین چـو زن
اگـــر زن نــدارد ســـوی مـــرد گـــوش ســراویـل کـحــلـیـش در مـرد پــوش
زنـی را کـه جـهل اسـت و نـاراسـتـی بـلـا بــر سـر خـود نـه زن خـواسـتـی
چـو در کیله یک جـو امانت شـکـسـت از انـبــار گــنـدم فــرو شــوی دســت
بر آن بنده حق نیکویی خواسته است که با او دل و دست زن راست است
چــو در روی بـــیــگــانــه خــنــدیــد زن دگـــر مـــرد گـــو لـــاف مــردی مــزن
زن شـوخ چــون دسـت در قـلـیـه کـرد بــرو گــو بــنـه پــنـجــه بــر روی مـرد
چو بـینی که زن پـای بـر جـای نیست ثـبــات از خـردمـنـدی و رای نـیـسـت
گــریــز از کــفــش در دهــان نــهــنــگ کـه مـردن بـه از زنـدگـانـی بـه نـنـگ
بــپـوشـانـش از چـشـم بـیـگـانـه روی وگـر نشـنود چـه زن آنگه چـه شـوی
زن خـوب خـوش طبـع رنج اسـت و بـار رهــا کـــن زن زشـــت نــاســـازگـــار
چـه نغز آمد این یک سـخـن زان دوتـن کـه بـودنـد سـرگـشـتـه از دسـت زن
یـکــی گــفــت کــس را زن بــد مـبــاد دگـر گـفـت زن در جـهـان خـود مـبـاد
زن نــو کــن ای دوســت هـر نــوبــهـار کــه تــقــویــم پــاری نــیــایــد بــکــار
کــســی را کــه بــیـنـی گــرفــتــار زن مـکـن سـعـدیـا طـعـنـه بــر وی مـزن
تـو هـم جـور بـیـنـی و بــارش کـشـی اگـر یـک ســحــر در کـنـارش کـشـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج