گفتار اندر گزاردن شکر نعمتها

شـب از بــهـر آسـایـش تــسـت و روزمــه روشــن و مــهـر گــیـتــی فــروزاگـر بـاد و بـرف اسـت و بـاران و مـیـغوگـر رعــد چــوگــان زنـد، بــرق تــیـغهـ…

شـب از بــهـر آسـایـش تــسـت و روز مــه روشــن و مــهـر گــیـتــی فــروز
اگـر بـاد و بـرف اسـت و بـاران و مـیـغ وگـر رعــد چــوگــان زنـد، بــرق تــیـغ
هــمـــه کـــارداران فـــرمـــانـــبـــرنــد کـه تــخـم تـو در خـاک مـی پــرورنـد
اگر تـشـنه مانی ز سـخـتـی مجـوش کـه ســقـای ابــر آبــت آرد بــه دوش
صـــبـــا هــم ز بـــهــر تـــو فــراش وار هـمـی گــســتــرانـد بــســاط بــهـار
ز خــاک آورد رنــگ و بـــوی و طــعــام تــمــاشــاگــه دیــده و مــغــز و کــام
عــســل دادت از نـحــل و مـن از هـوا رطـب دادت از نـخــل و نـخـل از نـوی
هـمـه نـخـلـبــنـدان بــخــایـنـد دسـت ز حیرت که نخلی چنین کس نبست
خــور و مــاه و پــرویــن بــرای تــوانــد قــنــادیــل ســقــف ســرای تـــوانــد
ز خــارت گـل آورد و از نـافــه مـشــک زر از کان و بـرگ تـر از چـوب خـشـک
به دست خودت چشم و ابرو نگاشت کـه محـرم بـه اغـیار نتـوان گـذاشـت
تــــوانـــا کــــه او نـــازنـــیـــن پــــرورد بــه الــوان نــعــمــت چــنـیـن پــرورد
بـه جـان گـفـت بـاید نـفـس بـر نفـس که شکرش نه کار زبـان است و بس
خــدایـا دلـم خـون شـد و دیـده ریـش کـه می بـینم انعـامت از گفـت بـیش
نــگــویــم دد و دام و مــور و ســمــک کــه فــوج مــلــایــک بـــر اوج فــلــک
هـنـوزت سـپـاس انـدکـی گـفـتـه انـد ز بــیـور هـزاران یـکــی گــفــتــه انــد
بــرو سـعـدیـا دسـت و دفـتـر بـشـوی بــه راهـی کـه پــایـان نـدارد مـپــوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج