گفتار در صبر بر ناتوانی به امید بهی

کمال اسـت در نفـس مرد کـریمگرش زر نباشد چه نقصان و سیم؟مپـندار اگـر سـفـله قـارون شـودکـه طـبــع لئیـمـش دگـرگـون شـودوگـر درنـیـابـد کـرم پـیـشـه، نـ…

کمال اسـت در نفـس مرد کـریم گرش زر نباشد چه نقصان و سیم؟
مپـندار اگـر سـفـله قـارون شـود کـه طـبــع لئیـمـش دگـرگـون شـود
وگـر درنـیـابـد کـرم پـیـشـه، نـان نـهـادش تــوانـگــر بــود هـمـچــنـان
مروت زمین است و سرمایه زرع بــده کـاصـل خــالـی نـمـانـد ز فـرع
خـدایی کـه از خـاک مـردم کـنـد عـجـب بـاشـد ار مـردمـی گـم کـند
ز نعـمـت نهادن بـلـنـدی مـجـوی کـه ناخـوش کـند آب اسـتـاده بـوی
بـه بـخـشندگی کوش کآب روان بـه سیلش مدد می رسد ز آسمان
گـر از جـاه و دولـت بـیـفـتـد لئیم دگـر بــاره نـادر شـود مـســتــقـیـم
وگـر قـیمـتـی گـوهری غـم مـدار کـــه ضـــایــع نــگــردانــدت روزگــار
کلوخ ارچـه افـتـاده بـینی بـه راه نـبـینی کـه در وی کـنـد کـس نگـاه
وگـــر خــــرده زر ز دنـــدان گــــاز بـیفـتـد، بـه شـمـعـش بـجـویند بـاز
بـدر مـی کـننـد آبـگـینه ز سـنگ کــجــا مــانــد آیـیـنـه در زیـر زنــگ؟
هنر بـاید و فـضـل و دین و کـمال کــه گـاه آیـد و گـه رود جــاه و مـال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج