گل سوری دگر بجلوه گری

گــل ســوری دگــر بـــجــلــوه گــریمی کـند صـید بـلـبـل سـحـریبـــطــراوت ســمــن رخــان چـــمــنمـی بـرند آب لـالـه بـرگ طـریبــوی گــیـســوی یـار م…

گــل ســوری دگــر بـــجــلــوه گــری می کـند صـید بـلـبـل سـحـری
بـــطــراوت ســمــن رخــان چـــمــن مـی بـرند آب لـالـه بـرگ طـری
بــوی گــیـســوی یـار مــی شــنــوم یـا نـســیـم بــنـفـشـه طـبــری
گـــل بـــســـتـــان فـــروز دم نــزنـــد پـیش رخـسار او ز خوش نظری
بـر درش بـسکه دوسـت می خـوانم دوست می خواندم بکبک دری
چـون نـویـسـم حـدیـث لـعـل لـبــش قـصـب جـامه ام شـود شـکری
پیش چشمش حدیث نرگس مست بــود آهـو و عـیـن بــی بــصـری
مــردم چـــشــمــم افــکــنــد بـــر زر دمــبــدم لــعــل پــاره جــگــری
روزم از شــب نـمــی شــود روشــن بــی رخ و زلـف او ز بــیـخـبــری
دیــو در اعـــتـــقـــاد مـــن آنــســـت کـه مـرا مـنـع مـی کـنـد ز پـری
عــمـر خــواجــو بــزخــم تــیـر فــراق گشـت دور از جـمال او سـپـری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج