گهم رانی و گه دشنام خوانی

گـهم رانی و گـه دشـنـام خـوانیتــو دانـی گـر بــخــوانـی ور بــرانـیمـن از عـالـم بــرون از آســتــانـتنـمـی دانـم دری بــاقــی تــو دانـیچه بـاشد گر …

گـهم رانی و گـه دشـنـام خـوانی تــو دانـی گـر بــخــوانـی ور بــرانـی
مـن از عـالـم بــرون از آســتــانـت نـمـی دانـم دری بــاقــی تــو دانـی
چه بـاشد گر غریبـی را بـپـرسی چـه خـیزد گـر اسـیـری را بـخـوانـی
ز بـس کـز نالـه من در فـغـانسـت کـــنــد کـــوه گـــرانــم دل گــرانــی
چو من دور از تو بر آتش نشستم تو می خواهی که بر خاکم نشانی
بــزد راهـم ســمــاع ارغــنــونــی بــــبـــرد آبـــم شـــراب ارغـــوانـــی
بـیـا تـا بــا جـوانـان بـاده نـوشـیـم کــه بــر بـــادســت دوران جــوانــی
زهـی رویـت گـل بــاغ بـهـشـتـی خــط ســبــزت مــثــال آســمــانــی
تـرا سـرو روان گـفـتـن روا نیسـت کــه از ســر تــا قــدم عــیـن روانـی
چـو نام شـکرت گفتـم خـرد گفت نـدیـدم کـس بـدین شـیرین زبـانـی
خـضر گر چـشمه نوشـت بـدیدی بـشـسـتـی دسـت از آب زنـدگـانی
بـهر سو گو مرو چـشم تـو زانروی کــه بــر مــردم فــتــد از نــاتــوانــی
بــیـاد لـعـل در پــاش تــو خـواجــو کـنـد گـاه سـخـن گـوهـر فـشـانـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج