یا باری البرایا یا زاری الذراری

یــا بـــاری الــبـــرایــا یــا زاری الــذرارییـا راعــی الــرعــایـا یـا مـجــری الــجــواریسـلـطـان بـی وزیری دیان بـی نظـیریقــهـار ســخــتــگــیـ…

یــا بـــاری الــبـــرایــا یــا زاری الــذراری یـا راعــی الــرعــایـا یـا مـجــری الــجــواری
سـلـطـان بـی وزیری دیان بـی نظـیری قــهـار ســخــتــگــیـری ســتــار بــردبــاری
روق الـغـصـون صـنعـا زینـت کـالـغـوانی ورق الـطــیـور شــوقــا تــوجــت کـاقـمـاری
سـرو از تـو در تـمـایل در کـلـه ربـیـعـی مـرغ از تــو در تــرنـم بــر سـرو جــویـبــاری
یـا واهـب الـعــطــایـا یـا دافــع الـبــلـایـا یـا غـافـر الـخــطـایـا یـا مـسـری الـسـواری
عکسی فکنده نورت بر شمع آسمانی بــوئی نـهـاده لــطــفــت در نـافــه تــتــاری
ذخر القروم تجبـی من سبـیک السبـایا لـبـس الـجـنان تـکـسـوا مـن بـرک الـبـراری
از نار نور بـخـشـی وز بـاد عطـر سـائی وز خــاک زر فــشــانــی وز آب گــوهــر آری
اعـلـیـت کـل یـوم عـنـد الـصــبــاح نـورا نـقـع الـظــلـام جــلـی مـن غــرة الـنـهـاری
خواجـه بـتـحفه پـیشت نزلی دگر نیارد جز حسرت و ندامت جز جرم و شرمساری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج