یا علی (ع)

حسین شادمهر

احمد غم خویش با علی (ع) می‌گوید
اسرار به مرتضی علی (ع) می‌گوید
نازم به علی که عالم از روی نیاز
با صوت بلند، یا علی (ع) می‌گوید

«حسین شادمهر»

بخش رباعی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران