یا من الیک میلی قف ساعة قبیلی

یـا مـن الـیـک مـیـلـی قـف ســاعـت قـبــیـلـیبـالـدمـع بـل ذیلـی هذا نصـیب لـیلـیهر شب که بـاده نوشم وز تـاب سینه جـوشمتـا صبـحـدم خـروشم هذا نصیب لیل…

یـا مـن الـیـک مـیـلـی قـف ســاعـت قـبــیـلـی بـالـدمـع بـل ذیلـی هذا نصـیب لـیلـی
هر شب که بـاده نوشم وز تـاب سینه جـوشم تـا صبـحـدم خـروشم هذا نصیب لیلی
از اشـــگ دل گــدازم پـــیــدا شـــدســـت رازم لیکن چه چاره سازم هذا نصیب لیلی
از بــنـد بــاز کـن خـو وزو دوسـت کـام دل جــو زلفـش بـگیر و میگـو هذا نصـیب لیلی
هر شب به جست و جویش گردم بگرد کویش گـریم در آرزویـش هـذا نـصـیـب لـیلـی
بـــلــبــل ز شــاخــســاران بـــا نــالــه هــزاران گـوید بـنـوبـهـاران هـذا نـصـیـب لـیلـی
تـا روز از دل و جـان چـون بــلـبـل سـحـر خـوان گویم دعای سـلطان هذا نصـیب لیلی
خـواجـو مـگـو فـسـانـه در کـش مـی شـبــانـه بـر گـوی این تـرانه هذا نـصـیب لـیلـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج