|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

گل در بر و می در کف و معشوق به کام استســلـطـان جــهـانـم بــه چــنـیـن روز غـلـام اســتگـو شـمـع مـیـاریـد در ایـن جــمـع کـه امـشـبدر مـجــلــس مــا...
گل در بر و می در کف و معشوق به کام استســلـطـان جــهـانـم بــه چــنـیـن روز غـلـام اســت
گـو شـمـع مـیـاریـد در ایـن جــمـع کـه امـشـبدر مـجــلــس مــا مــاه رخ دوســت تــمــام اســت
در مـذهـب مــا بــاده حــلــال اســت ولــیـکــنبـــی روی تــو ای ســرو گــل انــدام حــرام اســت
گـوشـم همه بـر قـول نی و نغـمه چـنگ اسـتچـشـمـم همه بـر لـعـل لـب و گـردش جـام اسـت
در مــجــلــس مــا عــطــر مــیـامـیـز کــه مــا راهر لحـظه ز گیسوی تـو خـوش بـوی مشام اسـت
از چــاشــنــی قــنــد مــگــو هــیـچ و ز شــکــرزان رو کــه مــرا از لــب شــیـریـن تــو کــام اســت
تــا گـنـج غــمـت در دل ویـرانـه مـقــیـم اســتهــمــواره مــرا کـــوی خـــرابـــات مــقـــام اســـت
از نـنـگ چـه گـویی کـه مـرا نـام ز نـنـگ اسـتوز نـام چــه پــرســی کــه مـرا نـنـگ ز نـام اســت
مـیـخــواره و ســرگـشـتــه و رنـدیـم و نـظـربــازوان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است
بــا مـحــتــســبــم عـیـب مـگـویـیـد کـه او نـیـزپــیـوسـتــه چــو مـا در طـلـب عـیـش مـدام اسـت
حـافـظ مـنشـین بـی مـی و مـعـشـوق زمـانیکــایــام گــل و یــاســمــن و عــیـد صــیــام اســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »