|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

اگــر آن تـــرک شــیــرازی بـــه دســت آرد دل مــا رابـه خـال هندویش بـخـشـم سـمرقـند و بـخـارا رابـده سـاقی می بـاقی که در جـنت نخـواهی یافـتکــنـار ...
اگــر آن تـــرک شــیــرازی بـــه دســت آرد دل مــا رابـه خـال هندویش بـخـشـم سـمرقـند و بـخـارا را
بـده سـاقی می بـاقی که در جـنت نخـواهی یافـتکــنـار آب رکــن آبــاد و گــلــگــشــت مــصــلــا را
فـغـان کـاین لـولیان شـوخ شـیرین کـار شـهرآشـوبچـنان بـردند صـبـر از دل که تـرکان خـوان یغـما را
ز عـشـق نـاتـمـام مـا جـمـال یار مـسـتـغـنی اسـتبـه آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبـا را
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستمکـه عـشـق از پـرده عـصـمـت بـرون آرد زلـیخـا را
اگــر دشــنـام فــرمـایـی و گــر نـفــریـن دعــا گـویـمجــواب تــلـخ مـی زیـبــد لـب لـعـل شــکـرخــا را
نصیحـت گوش کن جـانا که از جـان دوست تـر دارندجـــوانــان ســعــادتـــمــنــد پـــنــد پـــیــر دانــا را
حـدیـث از مـطـرب و مـی گـو و راز دهـر کـمـتــر جــوکه کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
غزل گفتـی و در سفتـی بـیا و خـوش بـخوان حـافظکـه بــر نـظـم تــو افـشــانـد فـلـک عـقـد ثــریـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »