|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٥٢: تیره زلفا باده روشن کجاست

تـیـره زلـفـا بـاده روشـن کـجـاسـتدیر وصـلا رطـل مرد افـکن کجـاسـت؟جـرعه زراب اسـت بـر خـاکش مریزخـاک مرد آتـشین جـوشن کجـاست؟حــلــقــه ابــریـشــم آ...
تـیـره زلـفـا بـاده روشـن کـجـاسـتدیر وصـلا رطـل مرد افـکن کجـاسـت؟
جـرعه زراب اسـت بـر خـاکش مریزخـاک مرد آتـشین جـوشن کجـاست؟
حــلــقــه ابــریـشــم آنــک مــاه نـولـحـن آن ماه بـریشـم زن کـجـاسـت؟
از دغــا بــازان نـو یـک جــنــس کــووز حـریفـان کـهن یک تـن کـجـاسـت؟
در جهانی کو نه مرد است و نه زنجـز مـخـنث مرد کـو یا زن کـجـاسـت؟
در شــعــار بـــنــدگــی یــاقــوت وارچون شبـه آزاد دل جـز من کجـاست؟
سـنگ دربـر می دود گیتـی چـو آبکاب عیشی یا دلی روشن کجاست؟
خـام گفـتـار اسـت خـاقـانی از آنکپـختـه رنگی سوختـه خرمن کجـاست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »