|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٦٣: خرم تن آن کس که دل ریش ندارد

خـــرم تـــن آن کـــس کـــه دل ریــش نـــداردو انــدیـشــه یـار ســتــم انــدیـش نـداردگــویـنــد رقــیــبــان کــه نــدارد ســر تــو یــارسلطان چه عج...
خـــرم تـــن آن کـــس کـــه دل ریــش نـــداردو انــدیـشــه یـار ســتــم انــدیـش نـدارد
گــویـنــد رقــیــبــان کــه نــدارد ســر تــو یــارسلطان چه عجب گر سر درویش ندارد؟
او را چـــه خــبـــر از مــن و از حـــال دل مــنکــو دیــده پـــر خــون و دل ریــش نــدارد
این طـرفـه کـه او مـن شـد و من او وز من یاربـیگانه چـنان شـد که سـر خـویش ندارد
هان، ای دل خـونخـوار، سـر محـنت خـود گیرکـان یـار سـر صـحـبــت مـا بـیـش نـدارد
معشوق چو شمشیر جفا بر کشد، از خشمعاشق چه کند گر سر خود پـیش ندارد؟
بــیـچــاره دل ریـش عــراقـی کـه هـمـیـشــهاز نـوش لـبـان، بـهـره بـجـز نـیـش نـدارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »