|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی فرخ زاد

ز جـــهــرم فـــرخ زاد راخـــوانـــدنـــدبـران تـخـت شـاهیش بـنشـانـدنـدچـو بـرتـخـت بـنشسـت و کرد آفرینز نـیـکـی دهـش بـر جـهـان آفـرینمـنـم گـفـت فـ...
ز جـــهــرم فـــرخ زاد راخـــوانـــدنـــدبـران تـخـت شـاهیش بـنشـانـدنـد
چـو بـرتـخـت بـنشسـت و کرد آفرینز نـیـکـی دهـش بـر جـهـان آفـرین
مـنـم گـفـت فـرزنـد شــاهـنـشـهـاننـخـواهم جـز از ایمـنـی در جـهـان
ز گـیتـی هرآنـکـس کـه جـوید گـزنـدچـو مـن شـاه بـاشـم نگـردد بـلـند
هر آنکـس که جـوید بـه دل راسـتـینـیـارد بــه کــار انـدرون کـاســتــی
بــدارمـش چـون جـان پـاک ارجـمـنـدنـجــویـم ابــر بــی گــزنـدان گـزنـد
چـو یک ماه بـگذشـت بـر تـخـت اویبـخـاک اندر آمـد سـر و بـخـت اوی
هــمــیـن بــودش از روز و آرام بــهــریکـی بـنده در مـی بـرآمیخـت زهر
بخورد و یکی هفته زان پس بزیستهرآنکس که بشنید بروی گریست
هـمـی پـادشـاهـی بـه پـایان رسـیدز هر سـو همی دشـمن آمد پـدید
چــنـیـن اســت کـردار گـردنـده دهـرنـگـه کـن کـزو چـنـد یابـی تـو بـهـر
بــخــور هـرچ داری بــه فــردا مـپــایکــه فــردا مـگــر دیـگـر آیـدش رای
ســـتـــانــد ز تـــو دیــگــری را دهــدجـهان خوانیش بـی گمان بـر جهد
بـــخـــور هــرچ داری فــزونــی بـــدهتـو رنـجـیده ای بـهر دشـمـن مـنـه
هـرآنـگـه کــه روز تــو انـدر گـذشــتنـهـاده هـمـه بـاد گـردد بـه دشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »