|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی آزرم دخت

یـکــی دخــت دیـگــر بــد آزرم نـامز تــاج بــزرگـان رســیـده بــه کــامبـیامد بـه تـخـت کیان بـرنشسـتگرفت این جهان جهان رابـه دستنخستین چنین گفت کای ...
یـکــی دخــت دیـگــر بــد آزرم نـامز تــاج بــزرگـان رســیـده بــه کــام
بـیامد بـه تـخـت کیان بـرنشسـتگرفت این جهان جهان رابـه دست
نخستین چنین گفت کای بـخردانجــهـان گـشـتــه و کـار کـرده ردان
هـمـه کــار بــر داد و آیـیـن کـنـیـمکزین پس همه خشت بالین کنیم
هر آنکس که بـاشد مرا دوسـتـدارچــنــانـم مــر او را چــو پــروردگــار
کــس کــو ز پــیـمـان مـن بــگـذردبـــپــیــچــیــد ز آیــیــن و راه خــرد
بــه خـواری تــنـش را بــرآرم بــدارز دهـقـان و تـازی و رومـی شـمـار
هـمـی بـود بـر تـخـت بـر چـار مـاهبـه پنجم شکست اندر آمد بـه گاه
از آزرم گـیـتــی بــی آزرم گـشــتپــی اخـتــر رفـتـنـش نـرم گـشـت
شد اونیز و آن تخت بی شاه ماندبــه کــام دل مـرد بــدخــواه مــانـد
هـمـه کـار گـردنـده چـرخ ایـن بـودز پــرورده خــویــش پــرکــیـن بــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »