|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آغاز داستان - قسمت پنجم

بــه جــان و ســرشــاه ایـران ســپــاهکــز ایــدر کــنــون بــازگــردی بــه راهبـــپـــاســخ نــیــفــزایــی وبـــدخــوینـگـویـی ســخــن نـیـز تــا نـ...
بــه جــان و ســرشــاه ایـران ســپــاهکــز ایــدر کــنــون بــازگــردی بــه راه
بـــپـــاســخ نــیــفــزایــی وبـــدخــوینـگـویـی ســخــن نـیـز تــا نـشــنـوی
چــوبــشــنـیـد بــهـرام زوگـشــت بــازبـــلــشــکــر گــه آمــد گــورزمــســاز
چـــو خـــراد بـــرزیـــن وآن بـــخـــرداندبــــیـــر بــــزرگ ودگــــر مـــوبــــدان
نــبــشــتــنـد نــامــه بــشــاه جــهـانســخــن هـرچ بــد آشــکــار ونــهــان
ســـپـــهــدار بـــا مـــوبـــد مـــوبـــدانبـخـشـم آن زمان گفت کای بـخـردان
هــم اکــنــون از ایــدر بــدز درشــویــدبـکـوشـیـد و بــا بــاد هـمـبــر شـویـد
بـــدز بـــر بـــبـــیــنــد تــا خــواســتــهچـــه مــایــه بـــود گــنــج آراســتـــه
دبـــیــران بـــرفــتــنــد دل پـــرهــراسز شبـگیر تـاشب گذشتـه سـه پـاس
سـیـه شـد بــسـی یـازگـار از شـمـارنـبــشـتــه نـشـد هـم بــفـرجـام کـار
بـــدز بـــر نــبـــد راه زان خــواســتـــهگـذشـتــه بــدو ســال و نـاکـاســتــه
ز هـنـگــام ارجــاســب و افــراســیـابز دیــنــار و گــوهــر کــه خــیــزد ز آب
هـمـان نـیـز چــیـزی کــه کــانـی بــودکــجــا رســتــنــش آســمــانـی بــود
هــمــه گـــنــجـــهــا انــدر آورده بـــودکــجــا نــام او در جــهــان بــرده بــود
زچــیـز ســیـاوش نـخــســتــیـن کـمـربــهــرمــهــره ای در ســه یـاره گــهـر
هـمـان گـوشــوارش کـه انـدر جــهـانکــســی را نــبــود ازکــهـان ومــهـان
کـه کـیخـسـرو آن رابـه لـهـراسـب دادکه لهراسب زان پس بگشتاسب داد
کــه ارجـــاســـب آن را بـــدز درنــهــادکــه هـنــگــام آنــکــس نــدارد بــیـاد
شـمـارش نـدانـسـت کـس در جـهـانســتــاره شــنـاســان و فــرخ مــهـان
نـبـشـتـنـد یـک یـک هـمـه خـواسـتـهکــه بـــود انــدر آن گــنــج آراســتـــه
فــرســـتـــاد بـــهــرام مــردی دبـــیــرسـخـن گـوی و روشـن دل و یـادگـیـر
بــیـامـد هـمـه خــواســتــه گـرد کــردکـه بــد در دز وهـم بـه دشـت نـبــرد
ابـــا خـــواســتـــه بـــود دو گــوشــواردو مـــوزه درو بــــود گـــوهـــرنـــگـــار
هــمــان شــوشــه زر وبــرو بـــافــتــهبــگـوهـر ســر شــوشــه بــرتــافـتــه
دو بـــرد یــمــانــی هــمــه زربـــفـــتبـسـخـتـنـد هـر یک بـمـن بـود هفـت
ســپـــهــبـــد زکــشــی و کــنــداورینـــبـــود آگـــه از جـــســـتـــن داوری
دو بــرد یــمــانــی بــیــکــســونــهــاددو مــوزه بــه نــامــه نــکــرد ایـچ یـاد
بـفـرمـود زان پـس کـه پـیداگـشـسـبهمـی بـا سـواران نـشـینـد بـراسـب
زلــشــکــر گــزیـن کــرد مــردی هــزارکـــه بـــا اوشـــود تـــا درشـــهــریــار
زخــاقـان شـتــر خــواسـت ده کـاروانشـمـرد آن زمـان جـمـلـه بـر سـاروان
سـواران پـس پـشـت وخـاقـان زپـیشهـمــی رانـد بــا نــامــداران خــویـش
چـو خـاقـان بــیـامـد بــه نـزدیـک شـاهابـــا گــنــج دیــریــنــه و بـــا ســپــاه
چـوبـشـنید شـاه جـهان بـرنـشـسـتبـه سر بـر یکی تـاج و گرزی بـدسـت
بــیـامــد چــنـیـن تــا بــدرگــه رســیـدز دهـلـیـز چــون روی خــاقــان بــدیـد
هـمـی بــود تـا چـونـش بـیـنـد بـه راهفــرود آیـد او هـمـچــنـان بــا ســپــاه
بــبــیـنـدش و بــرگــردد از پــیـش اویپـراندیشـه بـد زان سـخـن نـامـجـوی
پـس آنگاه خـاقان چـنان هم بـر اسـبابــا مـوبــد خـویـش پــیـداگـشـسـب
فــرود آمـد از اســب خــاقــان هـمــانبـــیـــامـــد بـــرشـــاه ایـــران دمـــان
درنــگــی بــبــد تــا جــهــانــدار شــاهنـشـسـت از بـر تـازی اسـبـی سـیاه
شــهـنــشــاه اســب تــگــاور بــرانــدبــدهــلــیــز بــا او زمــانــی بــمــانــد
چــوخــاقــان بــرفــت از در شــهــریـارعــنـانـش گـرفــت آن زمـان پــرده دار
پـــیــاده شـــد از بـــاره پـــرمــوده زودبــران کــهـتــری جــادویـیـهــا نــمــود
پـیاده هـمـان شـاه دسـتـش بـدسـتبــیــا و در او را بـــجــای نــشــســت
خــرامـان بــیـامـد بــه نـزدیـک تــخــتمـراورا شـهنـشـاه بـنـواخـت سـخـت
بـپـرسید و بـنشاخـتـش پـیش خویشبــگـفـتــنـد بــســیـار ز انـداره بــیـش
ســزاوار او جـــایــگــه ســـاخـــتـــنــدیــکــی خــرم ایــوان بــپــرداخــتــنــد
بــبــردنـد چـیـزی کـه شـایـسـتـه بـودهـمـان پـیش پـرمـوده بـایـسـتـه بـود
ســپــه را بــه نــزدیـک او جــای کــرددبـــیــری بـــدان کــاربـــر پـــای کــرد
چــو آگـه شــد از کــار آن خــواســتــهکــــه آورد پـــــرمــــوده آراســـــتـــــه
بــه مـیـدان فـرسـتــاده تـا هـمـچـنـانبـــرد بـــار پـــرمـــایـــه بـــا ســـاروان
چــــوآســــود پــــرمــــوده از رنـــج راهبــهـشـتـم یـکـی سـور فـرمـود شـاه
چــو خــاقـان زپــیـش جــهـانـدار شـاهنـشـسـتـنـد بــرخـوان او پــیـش گـاه
بــــفـــرمـــود تــــابــــار آن شـــتــــرانبــپــشــت انــدر آرنـد پــیـش ســران
کـسـی بـرگـرفـت از کـشـیدن شـمـاربـــیـــک روز مـــزدور بــــدصـــدهـــزار
دگــــر روز هـــم بــــامــــداد پــــگــــاهبـخـوان بـرمی آورد وبـنشسـت شـاه
زمــیــدان بـــبـــردنــد پـــنــجــه هــزارهـم ازتــنـگ بــر پــشــت مـردان کـار
از آورده صــد گــنــج شــد ســاخــتــهدل شــــاه زان کــــار پــــرداخــــتــــه
یـکـی تــخــت جــامـه بــفـرمـود شـاهکــز آنــجــا بــیــارنــد پــیـش ســپــاه
هــمــان بــر کــمــر گــوهــر شــاهـوارکــه نـامــد هـمــی ارز او در شــمــار
یـکــی آفــریـن خــاســت از بــزمـگــاهکــه پــیـروز بــادایـن جــهـانـدار شــاه
بآیین گـشـسـب آن زمان شـاه گـفـتکـه بــا او بــدش آشــکــار و نـهـفــت
کـه چـون بـیـنـی ایـن کـار چـوبـینـه رابـــمــردی بـــه کـــار آورد کـــیــنــه را
چـنـیـن گـفـت آیـیـن گـشـسـب دبـیـرکــه ای شــاه روشــن دل و یـادگــیـر
بـسـوری کـه دسـتـانـش چـوبـین بـودچـنـان دان کـه خـوانـش نـو آیین بـود
ز گــفــتــار او شــاه شــد بــدگــمــانروانــش پــرانــدیـشــه بــدیـک زمــان
هـیـونـی بــیـامـد هـمـانـگـه سـتــرگیــکـــی نــامــه ای از دبـــیــر بـــزرگ
کـه شــاه جــهـان جــاودان شــادبــادهــمــه کــار اوبــخــشــش وداد بـــاد
چــنـان دان کــه بــرد یـمــانـی دوبــودهــمــه مــوزه از گــوهــر نــابـــســود
هـــمـــان گـــوشـــوار ســـیـــاوش ردکـــزو یـــادگـــارســـت مـــا را خــــرد
ازیــن چــار دو پــهــلــوان بـــرگــرفــتچـو او دید رنج این نبـاشـد شـگـفـت
زشـاهـک بــپــرسـیـد پـس نـامـجـویکــزیـن هـرچ دیـدی یـکــایـک بــگـوی
سـخـن گفت شـاهک بـرین همنشانبــرآشــفـت زان شــاه گـردنـکـشــان
هـم انـدر زمـان گـفــت چــوبــیـنـه راههـمـی گــم کــنـد ســربــرآرد بــمــاه
یــکــی آنــک خــاقــان چـــیــن رابـــزدازان ســان کــه ازگــوهــر بـــد ســزد
دگـر آنـک چــون گـوشــوارش بــه کـاربــیـامـد مـگــرشــد یـکــی شــهـریـار
همـه رنـج او سـر بـه سـر بـادگـشـتهــمــه داد دادنــش بــیـداد گــشــت
بـگـفـت این و پـرمـوده را پـیش خـواندبــران نـامـور پــیـشـگـاهـش نـشـانـد
بـــبـــودنــد وخــوردنــد تــا شــب زراهبــیـفــشــانـد آن تــیـره زلـف ســیـاه
بــخـاقـان چــیـن گـفـت کـز بــهـر مـنبــســی زنـج دیـدی تــوازشــهـرمــن
نـشـسـتـه بـیـازیـد ودسـتـش گـرفـتازو مــانــد پــرمــوده انـدر شــگــفــت
بــدو گــفــت ســوگـنـد مـا تــازه کــنهــمــان کــار بــر دیـگــر انــدازه کــن
بـــخـــوردنــد ســـوگــنــدهــای گــرانبـــه یــزدان پــاک وبــه جــان ســران
کـه از شـاه خـاقـان نـپــیـچــد بــه دلنـــدارد بـــه کـــاری ورا دلـــگـــســـل
بــگــاه وبــتــاج و بــخــورشــیــدومــاهبآذرگـــشـــســـب و بــــه آذرپـــنـــاه
بــه یـزدان کـه او بــرتـر ازبــرتـریـسـتنــگــارنــده زهــره ومــشــتــریـســت
کـه چــون بــازگـردی نـپــیـچــی زمـننــه از نـــامـــداران ایــن انـــجـــمـــن
بــگـفــتــنـد وز جــای بــرخــاســتــنـدسـوی خــوابــگـه رفـتــن آراســتــنـد
چـــوبـــرزد ســـرازکـــوه زرد آفـــتـــابســـرتـــاجـــداران بــــرآمـــد زخـــواب
یـکـی خــلـعــت آراســتــه بــود شــاهز زریـن وســیـمـیـن و اســب وکــلـاه
بــه نـزدیـک خــاقـان فـرســتــاد شـاهدومــنـزل هـمـی رفــت بــا او بــه راه
ســـه دیـــگـــر نـــپـــیـــمـــود راه درازدرودش فــرســتــاد وزو گـشــت بــاز
چــو آگــاهـی آمــد ســوی پــهــلــوانازان خـــلــعــت شــهــریــار جـــهــان
زخــاقــان چــیـنــی کــه از نــزد شــاهچـنـان شـاد بــرگـشـت و آمـد بـه راه
پـــذیــره شـــدش پـــهــلــوان ســـواراز ایـران هـرآنـکــس کــه بــد نـامــدار
علف سـاخـت جـایی که اوبـرگذشـتبــه شـهـروده و مـنـزل وکـوه دشــت
همی ساخـت پـوزش کنان پـیش اویپــراز شــرم جــان بـــدانــدیــش اوی
چـــوپـــرمــوده را دیــد کـــرد آفـــریــنازو ســربــپــیــچــیـد خــاقــان چــیـن
نــــپــــذرفــــت ازو هـــرچ آورده بــــودعــلـفـت بــود اگـر بــدره وبــرده بــود
هــمــی رانــد بـــهــرام بـــا او بــه راهنــکــرد ایـچ خــاقــان بــدو بــر نــگــاه
بــدیـن گـونـه بــرتـاسـه مـنـزل بــرانـدکــه یــک روز پــرمــوده اورانــخــوانــد
چــهـارم فــرســتــاد خــاقـان کـســیکـه بــرگـرد چـون رنـج دیـدی بـسـی
چـوبـشـنـیـد بـهـرام بــرگـشـت از ویبــتــنـدی ســوی بــلــخ بــنـهـاد روی
هــمــی بـــود دربـــلــخ چــنــدی دژمزکــرده پـــشــیــمــان ودل پـــر زغــم
جــهـانــدار زو هـم نـه خــشــنـودبــودزتــــیـــزی روانـــش پــــراز دود بــــود
از آزار خــاقــان چـــیــنــی نــخــســتکـــه بـــهـــرام آزار او را بـــجـــســـت
دگـر آنـک چــیـزی کــه فــرمـان نـبــودبــبــرداشــتــن چــون دلــیـری نـمـود
یـکـی نـامـه بـنـوشـت پـس شـهـریـاربـــبـــهــرام کـــای دیــو نــاســـازگــار
نـدانـی هـمـی خــویـشـتــن راتــوبــازچــنـیـن رابــزرگـان شـدی بــی نـیـاز
هـنــرهــا ز یـزدان نــبــیـنــی هــمــیبـه چـرخ فـلـک بــرنـشـیـنـی هـمـی
زفــرمــان مــن ســربــپــیــچــیــده ایدگــرگـونـه کــاری بــســیـجــیـده ای
نــیــایــد هــمــی یــادت از رنــج مـــنســپــاه مـن و کـوشــش وگـنـج مـن
ره پـــهــلـــوانــان نــســـازی هــمــیسـرت بـه آسـمـان بــرفـرازی هـمـی
کــنــون خـــلــعــت آمــد ســزاوار تـــوپـــســـنــدیــده و در خـــور کـــار تـــو
چــوبــنـهـاد بــرنــامــه بــرمــهـرشــاهبـــفــرمــود تـــا دو کــدانــی ســیــاه
بـــیــارنــد بـــا دوک و پـــنـــبـــه دروینـهـاده بــســی نـاســزا رنـگ وبــوی
هـــم از شـــعـــر پـــیــراهــن لـــاژوردیـکــی ســرخ مـقــنـاع و شــلـوار زرد
فــرســتـــاده پـــر مــنــش بـــرگــزیــدکــه آن خــلــعــت نـاســزا را ســزیـد
بــدو گـفـت کـایـن پــیـش بــهـرام بــربــگــو ای ســبــک مــایـه بــی هـنــر
تــوخـاقـان چــیـن را بــبــنـدی هـمـیگــزنــد بــزرگــان پــســنـدی هـمــی
زتــخـتــی کـه هـسـتــی فـرود آرمـتازیـن پــس بــکـس نـیـزنـشــمـارمـت
فـرسـتــاده بــا خــلـعـت آمـد چــوبــادشــنـیـده ســخــنـهـا هـمـه کـرد یـاد
چــو بــهـرام بــا نـامـه خـلـعـت بــدیـدشــکـیـبــایـی وخــامـشـی بــرگـزیـد
هـمـی گـفـت کـیـنـسـت پـاداش مـنچــنـیـن از پــی شـاه پــرخــاش مـن
چـنـیـن بـد ز انـدیـشـه شـاه نـیـسـتجـز ار نـاسـزا گـفـت بـدخـواه نیسـت
کـه خـلـعـت ازینسـان فـرسـتـد بـمـنبــدان تــا بــبــیـنــنــد هـر انــجــمــن
جــهـانـدار بــر بــنـدگـان پــادشـاسـتاگــر مــر مــرا خــوار گــیـرد رواســت
گــمــانـی نـبــردم کــه نـزدیـک شــاهبــدانــدیــشــگــان تــیــز یــابــنــد راه
ولــیـکــن چــوهـرمــز مــرا خــوار کــردبـــه گــفــتـــار آهــرمــنــان کــارکــرد
زشــاه جــهـان ایـنــچــنـیـن کــارکــردنـزیـبــد بــه پــیـش خــردمــنــد مــرد
ازان پــس کـه بــا خــار مـایـه ســپــاهبـــتــنــدی بـــرفــتـــم زدرگــاه شــاه
هــمــه دیـده انــد آنــچ مــن کــرده امغـم و رنج وسـخـتـی که من بـرده ام
چـــوپـــاداش آن رنـــج خـــواری بــــودگــر ازبـــخـــت نــاســـازگـــاری بـــود
بــه یـزدان بــنـالـم ز گــردان ســپــهـرکه از من چـنین پـاک بـگسست مهر
زدادار نـــیـــکـــی دهـــش یـــاد کـــردبــپــوشـیـد پــس جـامـه سـرخ و زرد
بــه پــیــش انــدرون دوکــدان ســیــاهنـهـاده هـرآنـچــش فـرســتــاد شــاه
بـــفــرمــود تــا هــرک بـــود ازمــهــانازان نــــامــــداران شــــاه جــــهــــان
زلــشــکــر بـــرفــتـــنــد نــزدیــک اویپــرانــدیـشــه بــد جــان تــاریـک اوی
چــورفــتــنــد و دیــدنــد پــیــر وجــوانبــران گــونـه آن پــوشــش پــهـلــوان
بــمـانـدنـد زان کـار یـکـســر شـگـفـتدل هـرکـس انـدیـشـه ای بــرگـرفـت
چـنـین گـفـت پـس پـهلـوان بـا سـپـاهکه خـلعت بـدین سـان فرستـاد شاه
جـهـانـدار شـاهـسـت ومـا بــنـده ایـمدل و جــان بــه مـهـر وی آگـنـده ایـم
چــه بــیـنــیـد بــیـنــنــدگــان انــدریـنچــه گــویـیـم بــا شــهــریــار زمــیـن
بــپــاســخ گـشــادنـد یـکــســر زبــانکــه ای نــامــور پــرهــنــر پــهــلــوان
چــو ارج تــو ایـنـســت نــزدیـک شــاهســگــانـنـد بــر بــارگـاهـش ســپــاه
نـگـر تـا چـه گـفـت آن خـردمـنـد پــیـربـه ری چون دلش تنگ شد ز اردشیر
ســری پـــر زکــیــنــه دلــی پـــر زدردزبـــان و روان پـــر زگــفـــتـــار ســـرد
بــیـامـد دمـان تــا بــاصـطـخــر پــارسکه اصـطـخـر بـد بـر زمین فخـر پـارس
کــه بــیــزارم از تــخــت وز تــاج شــاهچـــونــیــک وبـــد مــن نــدارد نــگــاه
بـدو گـفـت بـهـرام کـیـن خـود مـگـویکــه از شــاه گــیــرد ســپــاه آبــروی
هـمـه ســر بــه ســر بــنـدگـان ویـیـمدهـنـده ســت وخــواهـنـدگـان ویـیـم
چــنــیـن یــافــت پــاســخ ز ایـرانــیـانکـه مـاخـود نـبـنـدیم زین پـس مـیـان
بــه ایـران کـس اورا نـخــوانـیـم شــاهنــه بـــهــرام را پـــهــلــوان ســـپـــاه
بــگـفـتــنـد وز پــیـش بــیـرون شـدنـدز کـاخ هـمـایـون بــه هـامـون شـدنـد
سـپــهـبــد سـپـه را هـمـی داد پــنـدهـمـی داشـت بــا پـنـد لـب را بـبـنـد
چـنـین تـا دوهـفـتـه بـرین بـرگـذشـتسـپـهـبــد ز ایـوان بـیـامـد بـه دشـت
یکـی بـیشـه پـیش آمـدش پـر درخـتســزاوار مــیــخــواره نــیــکــبـــخـــت
یــکـــی گــور دیــد انــدر آن مــرغـــزارکــزان خــوبــتــر کــس نـبــیـنـد نـگـار
پــس انــدر هـمــی رانــد بــهـرام نـرمبـــرو بـــارگــی را نــکـــرد ایــچ گـــرم
بــدان بــیـشـه در جــای نـخـچـیـرگـاهبــه پــیـش انـدر آمـد یـکـی تـنـگ راه
ز تــنـگـی چــو گـور ژیـان بــرگـذشــتبــیــابــان پــدیــد آمــد و راغ ودشــت
گـــرازنــده بـــهــارم و تـــا زنــده گـــورز گـرمـای آن دشـت تـفـسـیـده هـور
ازان دشــت بــهــرام یــل بـــنــگــریــدیــکــی کــاخ پــرمــایــه آمــد پـــدیــد
بـــران کـــاخ بـــنـــهـــاد بـــهــرام رویهـمـان گـور پــیـش انـدرون راه جـوی
هـمـی رانـد تـا پــیـش آن کـاخ اسـبپـس پـشـت او بــود ایـزد گـشـسـب
عـــنــان تـــگـــاور بـــدو داد وگـــفـــتکـه بـا تـو همـیشـه خـرد بـاد جـفـت
پـــیـــاده ز دهـــلـــیـــز کـــاخ انـــدرونهـمـی رفـت بــهـرام بــی رهـنـمـون
زمــانــی بــدر بــود ایـزد گــشــســبگـرفـتـه بـدسـت آن گـرانمـایه اسـب
یــلــان ســـیــنــه آمــد پـــس او دوانبــراســب تــگــاور بــبــســتــه مـیـان
بــدو گــفــت ایـزد گــشــســب دلــیـرکــه ای پــرهــنــر نــامــبــرد ارشــیـر
بــبــیـن تــا کــجــا رفــت ســالــار مــاســـپـــهــبـــد یــل نــامـــبـــردار مـــا
یـلــان ســیـنــه درکــاخ بــنــهــاد رویدلـی پــر ز انـدیـشــه ســالـار جــوی
یـکــی طــاق و ایـوان فــرخــنــده دیـدکـزان سـان بـه ایران نـه دید وشـنـید
نــــهــــاده بــــایــــوان او تــــخــــت زرنــشــانــده بــهــر پــایـه ای درگــهــر
بــران تــخــت فـرشــی ز دیـبــای رومهــمــه پــیـکــرش گــوهــر و زر بــوم
نــشــســتــه بــرو بــر زنــی تــاجــداربــبــالـا چـو سـرو و بــرخ چـون بــهـار
بـــر تـــخـــت زریــن یــکـــی زیــرگــاهنـشــســتــه بــرو پــهـلــوان ســپــاه
فـراوان پــرســتــنـده بــر گـرد تــخــتبـــتـــان پـــری روی بـــیــدار بـــخــت
چـو آن زن یـلـان سـینـه را دیـد گـفـتپـرسـتـنده ای راکـه ای خـوب جـفـت
بــرو تــیــز و آن شــیــر دل را بــگــویکــه ایـدر تــو را آمـدن نـیـســت روی
هـمــی بــاش نـزدیـک یـاران خــویـشهـم اکــنــون بــیـادت بــهـرام پــیـش
بــدیـن ســان پــیـامــش ز بــهــرام دهدلــش را بـــه بـــرگــشــتـــن آرام ده
هـمـانـگـه پــرسـتـنـده گـان را بــه راهز ایــوان بـــرافـــگــنــد نــزد ســـپـــاه
کـه تــا اســب گـردان بــه آخــر بــرنـدپــرآگــنـد زیـنـهـا هـمـه بــشــمــرنـد
دربــــاغ بــــگـــشـــاد پـــالـــیـــزبــــانبـــفـــرمــان آن تـــا زه رخ مــیــزبـــان
بــیـامــد یـکــی مـرد مـهـتــرپــرســتبـبــاغ از پـی و واژ و بـرسـم بـدسـت
نــهــادنــد خـــوان گــرد بـــاغ انــدرونخـورش سـاخـتــنـد ازگـمـانـی فـزون
چـونان خـورده شد اسـب گردنگشـانبـــبــردنــد پــویــان بــجــای نــشــان
بــدان زن چـوبـرگـشـت بـهـرام گـفـتکـه بــا تـاج تـو مـشـتـری بـاد جـفـت
بـــدو گــفـــت پـــیــروزگـــر بـــاش زنهــمــیـشــه شــکــیـبــا دل ورای زن
چـــوبـــهـــرام زان کـــاخ آمـــد بــــرونتـو گـفـتـی بــبــاریـد از چـشـم خـون
مــنــش را دگــر کــرد و پــاســخ دگــرتــوگــفــتــی بــپــرویــن بــرآورد ســر
بـــیــامــد هــم انــدر پـــی نــره گـــورسـپـهـبـد پـس انـدر هـمـی رانـد بـور
چــنـیـن تــا ازان بــیـشــه آمــد بــرونهــمــی بــود بــهــرام را رهــنــمــون
بــشــهــر انــدر آمــد زنــخــچــیـرگــاهازان کــار بــگــشــاد لــب بــرســپــاه
نــگـــه کـــرد خـــراد بـــرزیــن بـــدویچـنین گفـت کـای مهتـر راسـت گوی
بـنخـچـیرگـاه این شـگـفـتـی چـه بـودکـه آنـکـس نـدید و نـه هـرگـز شـنـود
ورا پـــهــلــوان هــیــچ پـــاســخ نــداددژم بـــود ســر ســوی ایــوان نــهــاد
دگـر روز چـون سـیمـگـون گـشـت راغپــدیــد آمــد آن زرد رخــشــان چــراغ
بــگـسـتــرد فـرشـی ز دیـبــای چـیـنتـو گـفـتـی مـگـر آسـمـان شـد زمین
هــمــه کــاخ کــرســی زریــن نــهــادز دیــبــای زربــفــت بــالــیــن نــهــاد
نـــهـــادنـــد زریــن یــکـــی زیـــرگـــاهنـشــســتــه بــرو پــهـلــوان ســپــاه
نـشـسـتـی بـیاراسـت شـاهنـشـهینــهــاده بــه ســر بــر کــلــاه مــهـی
نـــگـــه کـــرد کـــارش دبـــیــر بـــزرگبــدانـسـت کـو شـد دلـیـر و سـتـرگ
چــو نــزدیــک خــراد بــرزیــن رســیــدبـگـفـت آنـچ دانـسـت و دید و شـنید
چـو خـراد بـرزیـن شـنـیـد ایـن سـخـنبــدانـسـت کـان رنـجــهـا شـد کـهـن
چـنـیـن گـفـت پـس بــا گـرامـی دبـیـرکـه کـاری چـنین بـر دل آسـان مـگـیر
نــبـــایــد گــشـــاد انــدریــن کــارلــببــر شــاه بــایـد شــدن تــیـره شــب
چــوبــهــرام را دل پــراز تــاج گــشــتهمـان تـخـت زیراندرش عـاج گـشـت
زدنـــد انـــدران کـــار هــرگـــونــه رایهـمـه چــاره از رفــتــن آمــد بــجــای
چــورنــگ گــریــز انــدر آمــیــخــتــنــدشــب تــیـره از بــلـخ بــگــریـخــتــنـد
ســپــهـبــد چــو آگـه شـد ازکـارشـانز روشـــن روانـــهــای بـــیــدارشـــان
یـلـان ســیـه را گـفـت بــا صـد ســواربــتــاز از پــس ایـن دو نــاهــوشــیــار
بـــیــامـــد از آنـــجـــا بـــکـــردار گـــردابــــــا و دلــــــیـــــران روز نـــــبــــــرد
هــمـــی رانـــد تـــا در دبـــیــر بـــزرگرسـیـد و بــرآشـفـت بــرســان گـرگ
ازو چـیـز بــسـتـد هـمـه هـرچ داشـتبـــبــنــد گــرانــش ز ره بـــازگــشــت
بـــه نـــزدیــک بـــهــرام بـــردش ز راهبـــدان تــاکــنــد بــیــگــنــه را تــبـــاه
بــدو گــفــت بــهــرام کــای دیـوســازچـرارفـتــی از پــیـش مـن بــی جـواز
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه ای پــهـلـوانمــــراکــــرد خــــراد بــــرزیـــن نـــوان
همـی گـفـت کـایدر بـدن روی نیسـتدرنـگ تـو جـز کـام بــدگـوی نـیـسـت
مــرا و تــو را بـــیــم کــشــتـــن بـــودز ایــدر مــگـــر بـــازگــشـــتـــن بـــود
چـــوبـــهــرام را پـــهــلـــوان ســـپـــاهبــــبــــردنــــد آب انـــدران بــــارگــــاه
بـــدو گــفــت بـــهــرام شــایــد بـــدنبـــنـــیـــک وبـــبـــد رای بـــایـــد زدن
زیــانــی کــه بــودش هــمــه بـــاز دادهم از گنج خویشش بـسی ساز داد
بـدو گفت زان پـس که تـو ساز خویشبــژرفــی نـگــه دار و مـگــریـز بــیـش
وزیـــن روی خـــراد بـــرزیـــن نـــهـــانهـمـی تــاخـت تــا نـزد شـاه جـهـان
هـمــه گــفــتــنــیـهـا بــدوبــازگــفــتهـمــه رازهـا بــرگــشــاد از نـهـفــت
چــنـیـن تــا ازان بــیـشــه و مــرغــزاریـکـایـک هـمـی گـفـت بــا شــهـریـار
وزان رفـــتــــن گـــور و آن راه تـــنـــگز آرام بـــهــرام و چـــنـــدیــن درنـــگ
وزان رفـــتــــن کـــاخ گـــوهـــرنـــگـــارپـــرســـتـــنـــدگـــان و زن تـــاجـــدار
یـکـایـک بــگـفـت آن کـجــا دیـده بــوددگــر هــرچ ازکــار پـــرســـیــده بـــود
ازان تـــاجــورمــانــد انــدر شــگــفــتسـخـن هـرچ بـشـنـید در دل گـرفـت
چــوگــفــتــار مــوبـــد بـــیــاد آمــدشز دل بــر یــکــی ســرد بـــاد آمــدش
هـمــان نــیـز گــفــتــار آن فــال گــویکه گفـت او بـپـیچـید زتـخـت تـو روی
ســبــک مـوبــد مـوبــدان را بــخــوانـدبــران جــای خــراد بــرزیـن نـشــانــد
بــخــراد بــرزیـن چــنـیـن گـفـت شــاهکه بـگشـای لب تـا چـه دیدی بـه راه
بــفــرمــان هــرمــز زبــان بــرگــشــادســخــنـهـا یـکــایـک هـمـه کــرد یـاد
بـدوشـاه گـفـت ایـن چـه شـایـد بـدنهــمــه داســتــانــهــا بـــبـــایــد زدن
کـه در بــیـشـه گـوری بــود رهـنـمـایمــیــان بـــیــابـــان بــی بـــر ســرای
بـــرتـــخـــت زریــن یــکــی تـــاجـــدارپــرســتــار پــیـش انــدرون شــاهـوار
بــکـردار خــوابــیـسـت ایـن داسـتــانکـه بــرخــوانـد از گـفـتــه بــاســتــان
چـنـیـن گـفـت مـوبــد بــشـاه جــهـانکـــه آن گـــور دیــوی بـــود درنــهــان
چــوبـــهــرام را خــوانــد از راســتـــیپــدیـد آمــد انــدر دلــش کــاســتــی
هـمـان کـاخ جــادوسـتــانـی شـنـاسبــدان تــخـت جـادو زنـی نـاسـپــاس
کــه بــهـرام را آن ســتــرگــی نـمــودچــنـان تــاج وتــخــت بــزرگـی نـمـود
چوبرگشت ازو پرمنش گشت ومستچـنـان دان کـه هـرگـز نـیاید بـدسـت
کـنـون چـاره ای کـن کـه تـا آن سـپـاهز بـــلــخ آوری ســوی ایــن بـــارگــاه
پــشـیـمـان شـد از دوکـدان شـهـریـاروزان پـــنــبـــه وجـــامـــه نـــابـــکـــار
بــریــن بــر نــیــامــد بــســی روزگــارکــه آمــد کــس از پـــهــلــوان ســوار
یـکـی ســلـه پــرخــنـجــری داشــتــهیــکــایــک ســرتــیــغ بـــرگــاشــتـــه
بـــیــاورد وبـــنــهــاد درپـــیــش شــاههـمــی کــرد شــاه انـدر آهـن نـگــاه
بــفــرمــود تــا تــیـغــهـا بــشــکــنـنـددران ســـلــه نــابـــکـــار افـــگــنــنــد
فـــرســـتـــاد نـــزدیــک بـــهــرام بـــازســـخـــنــهــای پـــیــکـــار و رزم دراز
بــدو نــیــمــه کــرده نــهــاده بــجــایپـراندیشـه شـد مـرد بـرگـشـتـه رای
فــرســتــاد وایــرانــیــان را بـــخــوانــدهـمـه گــرد آن ســلــه انـدرنـشــانـد
چـنـیـن گـفـت کـیـن هـدیـه شـهـریـاربــبــیــنــیــد وایــن را مــداریــد خــوار
پــرانـدیـشـه شـد لـشـکـر ازکـار شـاهبـــه گــفــتــار آن پــهــلــوان ســپــاه
کــه یــک روزمــان هــدیـه شــهــریــاربــــود دوک وآن جـــامـــه پـــرنـــگـــار
شـکـســتــه دگـر بــاره خــنـجــر بــودز زخـــم و ز دشـــنـــام بــــتـــر بـــود
چــنـیـن شــاه بــرگــاه هـرگــز مــبــادنــه آنــکــس کــه گــیــرد ازونــیـزبــاد
اگــر نــیــز بـــهــرام پـــورگــشــســببـــران خــاک درگــاه بــگــذارد اســب
زبــهـرام مـه مـغـز بــادا مـه پــوســتنه آن راکـم بـها راکـه بـهرام ازوسـت
سـپـهـبـد چـو گـفـتـار ایشـان شـنـیـددل لـشـکـر از تــاجــور خـسـتــه دیـد
بـلـشـکـر چـنـین گـفـت پـس پـهلـوانکــه بــیـدار بــاشــیـد و روشــن روان
کـــه خـــراد بـــرزیــن بـــرشـــهــریــارســخــنـهـای پــوشـیـده کـردآشـکـار
کـنـون یـک بــیـک چــاره جــان کـنـیـدهـمـه بــامـن امـروز پــیـمــان کــنـیـد
مـگـر کـس فـرسـتـم زلـشـکـر بــه راهکــه دارنــد مــا را زلــشـــکــر نــگــاه
وگــرنــه مــرا روز بـــرگــشــتــه گــیــرسـپـه رایـکـایک هـمـه کـشـتـه گـیـر
بـگـفـت این وخـود سـاز دیـگـر گـرفـتنـگـه کـن کـنون تـا بـمـانی شـگـفـت
پـــراگــنــد بـــر گــرد کــشــور ســـواربـــدان تـــا مــگــر نــامــه شــهــریــار
بـــیـــایــد بـــه نـــزدیــک ایــرانـــیـــانبــبــنــدنــد پــیـکــار وکــیـن رامــیــان
بــریـن نــیــز بــگــذشــت یـک روزگــارنــخــوانـدنـد کــس نــامــه شــهـریـار
ازان پــس گـرانـمـایـگــان را بــخــوانـدبــسـی رازهـا پـیـش ایـشـان بــرانـد
چـوهـمـدان گـشـسـب ودبــیـر بــزرگیـلــان ســیـنـه آن نـامــدار ســتــرگ
چــوبــهــرام گــرد آن ســیــاوش نــژادچـوپـیدا گـشـسـب آن خـردمـنـد وراد
هـمـی رای زد بــا چــنـیـن مــهـتــرانکـــه بـــودنــد شـــیــران کـــنــداوران
چـنـیـن گـفـت پــس پـهـلـوان سـپــاهبــدان لــشــکــر تــیــزگــم کــرده راه
کــــه ای نـــامــــداران گــــردن فــــرازبــرای شــمــا هــرکــســی را نــیــاز
ز مــا مــهـتــر آزرده شــد بــی گــنــاهچــنـیـن ســربــپــیـچــیـد زآیـیـن وراه
چـه سـازیـد ودرمـان این کـارچـیسـتنـبـاید کـه بـرخـسـتـه بـاید گـریسـت
هـرآنـکـس کـه پـوشـید درد ازپـزشـکزمژگـان فـروریخـت خـونین سـرشـک
زدانــنــدگـــان گـــر بـــپـــوشـــیــم رازشـــود کـــارآســـان بـــمـــا بــــر دراز
کـــنــون دردمـــنـــدیــم انــدرجـــهــانبــدانــنــده گــویـیـم یـکــســر نــهـان
بـرفـتـیـم ز ایـران چـنـیـن کـیـنـه خـواهبــدیـن مـایـه لـشـکـر بـفـرمـان شـاه
ازیـن بــیـش لـشـکـر نـبـیـنـد کـسـیوگـر چــنـد مـانـد بــگـیـتــی بــســی
چــوپـــرمــوده گــرد بـــا ســاوه شــاهاگـر سـوی ایـران کـشـیـدی ســپــاه
نــیــرزیــد ایــران بــیــک مــهــره مــوموزان پـس هـمـی داشـت آهنـگ روم
بــپــرمـوده و ســاوه شــاه آن رســیـدکه کـس درجـهان آن شـگفـتـی ندید
اگــر چــه فــراوان کــشــیــدیــم رنــجنه شان پـیل ماندیم زان پـس نه گنج
بــنــوی یـکــی گــنــج بــنــهـاد شــاهتـوانگر شـد آشـفـتـه شـد بـر سـپـاه
کــنــون چـــاره دام او چـــون کــنــیــمکـه آسـان سـر از بـنـد بـیـرون کـنـیم
شـهـنـشــاه راکـارهـاســاخــتــســتوزیـن چـاره بــی رنـج پــرداخـتــسـت
شــمـا هـریـکــی چــاره جــان کــنـیـدبـدین خـسـتـگـی تـاچـه درمان کـنید
مــن از راز پـــردخـــتـــه کـــردم دلـــمزتــیـمـارجــان را هـمـی بــگــســلــم
پــــس پــــرده نـــامـــور پــــهـــلــــوانیـکــی خــواهـرش بــود روشــن روان
خــــردمـــنـــد راگـــردیـــه نـــام بــــوددلــــارام وانـــجــــام بــــهـــرام بــــود
چــواز پــرده گــفــت بـــرادر شــنــیــدبــرآشــفـت وز کـیـن دلـش بــردمـیـد
بــران انـجـمـن شـد سـری پـرسـخـنزبـــان پـــر ز گــفـــتـــارهــای کــهــن
بـــرادر چـــو آواز خـــواهــر شـــنـــیــدزگــفـــتـــار وپـــاســـخ فـــرو آرمــیــد
چـــنــان هــم زگـــفـــتـــار ایــرانــیــانبـــمــانــدنــد یــکــســر زبــیــم زیــان
چـنـیـن گـفـت پـس گـردیـه بـا سـپـاهکـــه ای نـــامـــداران جـــویــنـــده راه
زگــفــتـــار خــامــش چـــرا مــانــدیــدچـنـیـن از جـگـر خـون بـرافـشـانـدیـد
ز ایــران ســـرانـــیـــد وجـــنـــگ آورانخـــردمــنــد ودانــا وافــســـونــگــران
چــه بــیـنـیـد یـکـسـر بــه کـار انـدرونچـه بـازی نـهید انـدرین دشـت خـون
چـنـیـن گـفـت ایـزد گـشـسـب سـوارکـــه ای ازگــرانــمــایــگـــان یــادگــار
زبــانــهــای مــاگــر شــود تــیـغ نــیــززدریـــای رای تــــو گـــیـــرد گــــریـــز
هـمــه کــارهـای شــمــا ایـزدیـســتزمــردی و ز دانــش و بــخــردیـســت
نـــبـــایــد کـــه رای پـــلـــنــگ آوریــمکـه بــا هـرکـسـی رای جـنـگ آوریـم
مجـویید ازین پـس کـس ازمن سـخـنکــزیـن بــاره ام پــاســخ آمــد بــبــن
اگــر جــنــگ ســازیــد یــاری کــنــیـمبــه پــیـش ســواران سـواری کـنـیـم
چــوخـشـنـود بــاشـد ز مـن پــهـلـوانبـــرآنــم کــه جــاویــد مــانــم جــوان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »