|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آغاز داستان - قسمت سوم

چـنین گفت پـس بـا پـسر ساوه شاهکـه این بـدگـمان مرد چـون یافـت راهشـب تـیـره و لـشـکـری بــی شـمـارطلایه چـراشد چـنین سسـت وخـواروزان پـــس فــرســتــ...
چـنین گفت پـس بـا پـسر ساوه شاهکـه این بـدگـمان مرد چـون یافـت راه
شـب تـیـره و لـشـکـری بــی شـمـارطلایه چـراشد چـنین سسـت وخـوار
وزان پـــس فــرســتـــاد مــرد کــهــنبــه نـزدیـک بــهـرام چــیـره ســخــن
بــدو گــفــت رو پــارســی را بــگــویکــه ایــدر بـــخــیــره مــریــز آب روی
هـمـانـا کـه ایـن مـایـه دانـی درسـتکـزیـن پــادشـاه تـو مـرگ تـوجـسـت
بــه جــنـگـت فـرســتــاد نـزد کـسـیکـه هـمـتـا نـدارد بـه گـیتـی بـسـی
تــو را گــفــت رو راه بــر مــن بــگــیـرشــنـیـدی تــو گــفــتــار نــادلــپــذیـر
اگـــر کـــوه نـــزد مـــن آیـــد بــــه راهبـــپــای انــدر آرم بــپــیــل و ســپــاه
چــو بــشــنـیـد بــهـرام گـفــتــار اویبـــخـــنـــدیـــد زان تـــیــز بـــازار اوی
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه شـاه جـهـاناگــر مــرگ مــن جــویـد انــدر نــهـان
چــوخـشـنـود بــاشـد ز مـن شـایـدماگـــر خـــاک بـــالـــا بـــپـــیــمــایــدم
فــرســتـــاده آمــد بـــر ســاوه شــاهبـگـفـت آنـچ بــشـنـیـد زان رزمـخـواه
بــدو گــفــت رو پــارســی را بــگــویکـه چـندین چـرا بـایدت گـفـت وگوی
چــرا آمــدســتـــی بـــدیــن بـــارگــاهز مـــا آرزو هـــرچ بــــایـــد بــــخـــواه
فــرســتــاده آمــد بــبــهــرام گــفــتکــه رازی کـه داری بــر آر از نـهـفــت
کـه این شـهـریاریسـت نـیک اخـتـریبـجـوید هـمـی چـون تـو فـرمـانـبـری
بــدو گــفــت بــهــرام کــو را بــگــویکـه گـر رزمـجــویـی بــهـانـه مـجـوی
گـر ای دون کـه ه بـا شـهـریار جـهـانهـمـی آشـتــی جــویـی انـدر نـهـان
تــو را انــدریـن مــرز مــهـمــان کــنـمبـه چـیزی کـه گویی تـو فـرمان کـنم
بــبــخـشـم سـپــاه تـو را سـیـم و زرکـــرا درخـــور آیــد کـــلـــاه و کـــمــر
ســواری فــرســتــیـم نــزدیـک شــاهبـــدان تـــابـــه راه آیـــدت نـــیــم راه
بــســان هـمــالــان عــلــف ســازدتاگـــر دوســـتـــی شـــاه بـــنــوازدت
ور ای دون کـه ایـدر بـه جـنـگ آمـدیبــدریـا بــه جــنــگ نــهــنــگ آمــدی
چـــنــان بـــازگــردی ز دشــت هــریکــه بــرتــو بــگــریـنـد هـر مــهـتــری
بــبــرگـشـتــنـت پــیـش در چـاه بــادپــســت بــاد و بــارانـت هـمـراه بــاد
نــیــاوردت ایــدر مــگـــربـــخـــت بـــدهمی خواست تـا بـر سرت بـد رسد
فـرسـتـاده بـرگـشـت و آمـد چـو بــادپــیـام جــهــان جــوی یـک یـک بــداد
چـو بــشـنـیـد پـیـغـام او سـاوه شـاهبـــرآشــفــت زان نــامــور رزمــخــواه
ازان سـرد گـفـتــن دلـش تــنـگ شـدرخـانـش ز انـدیـشـه بــی رنـگ شـد
فــرســـتـــاده را گــفــت روبـــاز گــردپـــیــامــی بـــبـــر نــزد آن دیــومـــرد
بـگـویش کـه در جـنگ تـو نیسـت نامنـه از کـشــتــنـت نـیـز یـابــیـم کــام
چــوشــاه تــو بــر در مــرا کــهـتــرنـدتــو را کـمـتــریـن چـاکـران مـهـتــرنـد
گر ای دون کـه ه زنهار خـواهی ز منســرت بـــرگــذارم ازیــن انــجـــمــن
فــراوان بـــیــابــی زمــن خــواســتــهشــود لـشــکـرت یـکـســر آراســتــه
بــه گـفـتــار بــی ســود و دیـوانـگـینــجــویـد جــهـانـجــوی مــرد انـگــی
فــــرســــتــــاده مـــرد گـــردنـــفـــرازبــیــامــد بــه نــزدیــک بــهــرام بـــاز
بــگــفــت آن گــزایـنـده پــیـغــام اویهـمـانـا کـه بـد زان سـخـن کـام اوی
چـو بـشـنـیـد بـا مـرد گـویـنـده گـفـتکـه پـاسـخ ز مـهـتـر نـبــایـد نـهـفـت
بـگـویـش کـه گـرمـن چـنـین کـهـتـرمنـه نـنـگ آیـد از کـهـتــری بــر ســرم
شـهـنـشـاه و آن لـشـکـر از نـنـگ تـوبــتــنـدی نـجـویـد هـمـی جـنـگ تــو
مـن از خـردگـی را نـده ام بــا سـپــاهکـه ویران کـنـم لـشـکـر سـاوه شـاه
بـــبـــرم ســـرت را بـــرم نــزد شـــاهنــیـرزد کــه بــرنــیـزه ســازم بــه راه
چــومــن زیـنــهــاری بــود نــنــگ تــوبــدیـن خــردگــی کــردم آهـنـگ تــو
نــبــیــنــی مــرا جــز بـــه روز نــبـــرددرفـشـی پــس پــشــت مـن لـاژورد
کــه دیــدار آن اژدهــا مــرگ تــســتنـیـام سـنـانـم ســرو تــرگ تــســت
چــو بــشـنـیـد گـفـتــارهـای درشــتفـرســتــاده ســاوه بــنـمـود پــشـت
بــیـامـد بــگـفـت آنـچ دیـد و شــنـیـدســرشــاه تــرکـان ز کـیـن بــردمـیـد
بــفــرمــود تــا کــوس بــیـرون بــرنــدسـرافـراز پــیـلـان بــه هـامـون بــرنـد
سـیه شـد همه کـشـور از گـرد سـمبــــرآمـــد خــــروشــــیـــدن گــــاودم
چــو بــشـنـیـد بــهـرام کآمـد ســپــاهدر و دشـت شد سـرخ و زرد و سـیاه
ســپــه رابــفـرمـود تــا بــرنـشـســتبــیــامــد زره دار و گــرزی بـــدســت
پــس پــشـت بــد شـارسـتـان هـریبـه پـیـش انـدرون تـیـغ زن لـشـکـری
بــیـار اســت بــا مـیـمــنـه مـیـســرهسـپـاهی همـه کـینه کـش یکـسـره
تـو گفـتـی جـهان یکـسـر از آهنسـتسـتــاره ز نـوک سـنـان روشـنـسـت
نـگـه کــرد زان رزمـگـاه ســاوه شــاهبـــه آرایـــش و ســـاز آن رزمـــگـــان
هــری از پــس پــشــت بــهـرام بــودهـمـه جـای خـود تـنـگ و نـاکـام بـود
چـنین گفـت پـس بـاسـواران خـویشجـهـانـدیـده و غـمـگـسـاران خـویـش
کــه آمــد فــریــبـــنــده ای نــزد مــنازان پـــارســی مــهــتـــر انــجــمــن
هـمـی بـود تـا آن سـپـه شـارسـتـانگرفـتـند و شـد جـای من خـارسـتـان
بـدان جـای تـنگـی صـفـی بـرکـشـیدهـوا نـیـلـگــون شــد زمـیـن نـاپــدیـد
ســپــه بــود بــر مـیـمـنـه چــل هـزارکـه تــنـگ آمـدش جـای خـنـجـرگـزار
هــمــان چــل هــزار از دلــیـران مــردپـس پـشـت لشـکـرش بـر پـای کـرد
ز لـشــکـر بــســی نـیـز بــیـکـار بــودبــدان تــنـگــی انــدر گــرفــتــار بــود
چـو دیـوار پــیـلـان بــه پـیـش سـپــاهفـــراز آوریــدنـــد و بـــســـتـــنـــد راه
پـس اندر غمی شـد دل سـاوه شـاهکـه تــنـگ آمـدش جــایـگـاه ســپــاه
تـوگـفـتـی بـگـرید هـمـی بـخـت اویکـه بـیـکـار خـواهـد بــدن تـخـت اوی
دگـــــر بـــــاره گــــردی زبـــــان آوریفــریـبــنــده مــردی ز دشــت هــری
فــرســتــاد نــزدیـک بــهـرام وگــفــتکه بـخت سپـهری تـو رانیست جفت
همـی بـشـنـوی چـنـدپـنـد و سـخـنخــرد یــار کــن چــشــم دل بــازکــن
دو تـن یـافـتــسـتـی کـه انـدر جـهـانچــوایــشــان نــبــود از نــژاد مــهــان
چـو خـورشـیـد بــرآسـمـان روشـنـنـدزمـردی هـمـه سـالـه در جــوشـنـنـد
یکـی مـن کـه شـاهم جـهـان را بـداددگـــر نـــیـــز فــــرزنـــد فــــرخ نـــژاد
ســپــاهـم فــزونــتــر ز بــرگ درخــتاگــربــشــمــرد مــردم نــیـکــبــخــت
گـراز پــیـل ولـشـکـر بــگـیـرم شـمـاربــــخـــنـــدی ز بــــاران ابـــر بـــهـــار
سـلیحـسـت و خـرگاه و پـرده سـرایفــزون زانــک انــدیـشــه آرد بــجــای
ز اســبــان و مــردان بــیــابــان وکــوهاگــر بــشــمــرد نـیـز گــردد ســتــوه
هـمــه شــهـر یـاران مــرا کــهـتــرنــداگـر کــهـتــری را خــود انـدر خــورنـد
اگـــــــر گـــــــرددی آب دریـــــــا روانوگـــر کـــوه را پــــای بــــاشـــد دوان
نـــبــــردارد از جــــای گــــنـــج مــــراســـلـــیـــح مـــرا ســــاز رنـــج مـــرا
جــز از پــارسـی مـهـتــرت در جـهـانمــرا شــاه خـــوانــنــد فــرخ مــهــان
تــو راهـم زمـانـه بــدســت مـنـسـتبـه پـیـش روان مـن این روشـنـسـت
اگــر مــن ز جـــای انــدر آرم ســپـــاهبــبــنـدنـد بــر مــور و بــر پــشــه راه
هـمـان پــیـل بــر گــســتــوانـور هـزارکـه بــگـریـزد از بــوی ایـشـان سـوار
بــه ایـران زمــیـن هـرک پــیـش آیـدمازان آمـــــدن رنـــــج نــــفـــــزایــــدم
از ایــدر مـــرا تـــا در طـــیــســـفـــونسـپـاهـسـت مـانـا کـه بـاشـد فـزون
تـو را ای بـد اخـتـر کـه بـفـریفـتـسـتفـریـبــنـده تــو مـگـر شــیـفـتــســت
تـو را بـر تـن خـویشـتـن مـهرنـیسـتو گـرهسـت مـهرتـو را چـهر نـیسـت
کـه نـشـنـاسـدی چـشـم اونیک وبـدگــزاف از خــرد یــافــتــه کــی ســزد
بـپـرهـیـز زین جـنـگ و پـیـش مـن آینـمــانـم کــه مـانـی زمـانـی بــپــای
تــو را کــدخــدایــی و دخــتـــر دهــمهـمــان ارجــمــنـدی و اخــتــر دهـم
بــیـابــی بــه نـزدیـک مــن مــهـتــریشــوی بــی نـیـازی از بــد کـهـتــری
چـوکشتـه شود شـاه ایران بـه جـنگتـو را آیـد آن تـاج و تـخـتـش بــچـنـگ
وزان جــایـگـه مـن شـوم ســوی رومتـو رامـانم این لـشـکـر و گـنـج و بـوم
ازان گـفـتــم ایـن کـم پــسـنـد آمـدیبـــدیــن کـــارهــا فـــرمــنــد آمـــدی
ســپــه تــاخــتــن دانــی وکــیــمــیــاســپــهـبــد بــدسـتــت پــدر گـر نـیـا
زمــا ایـن نـه گــفــتــار آرایـشــســتمرا بـر تـو بـر جـای بـخـشـایشسـت
بــدیــن روز بـــا خــوارمــایــه ســپــاهبــرابــر یـکــی ســاخــتــی رزمــگــاه
نــیـابــی جــز ایـن نـیـز پــیـغــام مــناگــر ســربــپــیـچــانـی از کــام مــن
فـرسـتـاده گـفـت و سـپـهبـد شـنـیدبــپــاسـخ سـخــن تــیـره آمـد پــدیـد
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه ای بـدنـشـانمــیــان بـــزرگــان و گــردنــکــشـــان
جـهـانـدار بــی سـود و بــسـیـارگـوینــمــانــدش نــزد کـــســـی آبـــروی
بـه پیشین سخن و آنچ گفتی ز پـسبــه گـفـتــار دیـدم تــو را دســتــرس
کــســی را کــه آیـد زمـانـه بــه ســرز مــردم بــه گــفــتــار جــویـد هــنــر
شـنـیـدم ســخــنـهـای نـاســودمـنـددلـی گـشـتـه تــرسـان زبــیـم گـزنـد
یـکـی آنـک گـفـتــی کـشـم شــاه راســپـــارم بـــتــو لــشــکــر و گــاه را
یـکــی داســتــان زد بــریـن مــرد مـهکـــه درویــش راچـــون بـــرانــی زده
نــگــویــد کــه جــز مــهــتــر ده بــدمهـمـه بــنـده بـودنـد و مـن مـه بــدم
بـــدیــن کــار مــا بـــر نــیــایــد دو روزکـه بــفــروزد از چــرخ گـیـتــی فــروز
که بـر نیزه ها بـرسـرت خـون فـشـانفــرســتــم بــر شــاه گـردنـکــشــان
دگــر آنـک گــفــتــی تــو از دخــتــرتهـم از گـنـج وز لـشــکـر و کـشــورت
مــرا از تــو آنــگــاه بـــودی ســپــاستـو را خـواندمی شاه و نیکی شناس
کـه دخــتــر بــه مـن دادیـی آن زمـانکــه از تــخــت ایـران نـبــردی گـمـان
فـــرســـتـــادیــی گـــنــج آراســـتـــهبــه نـزدیـک مـن دخـتــر و خـواسـتـه
چـو من دوسـت بـودی بـه ایران تـو رانــه رزم آمــدی بـــا دلـــیــران تـــو را
کـنـون نـیـزه مـن بــگـوشــت رســیـدسـرت را بــخـنـجــر بــخـواهـم بــریـد
چو رفتی سر و تـاج و گنجت مراستهمان دخـتـر و بـرده رنجـت مراسـت
دگـر آنـک گـفــتــی فــزون از شــمـارمـرا تـاج و تـخـتـسـت وپــیـل وسـوار
بــریـن داســتــان زد یــکــی نــامــدارکـه پــیـچــان شــد انـدر صـف کـارزار
که چـندان کند سـگ بـتـیزی شـتـابکـــه از کـــام او دورتـــر بـــاشـــد آب
بــــبــــردنــــد دیـــوان دلــــت را ز راهکــه نـزدیـک شــاه آمـدی رزمــخــواه
بـــپـــیـــچـــی ز بــــاد افـــره ایـــزدیهـــم از کـــرده و کـــارهـــای بــــدی
دگــر آنــک گــفــتــی مــراکــهـتــرنــدبـزرگـان کـه بــا طـوق و بـا افـسـرنـد
همه شـارسـتـانهای گیتـی مراسـتزمـانه بـرین بـر کـه گـفـتـم گـواسـت
سـوی شـارسـتـانها گـشـادسـت راهچـه کـهتـر بـدان مـرز پـوید چـه شـاه
اگــر تــوبـــکــوبـــی در شــارســتــانبــشـاهـی نـیـابـی مـگـر خـارسـتـان
دگـر آنـک بــخـشـیـدنـی خـواسـتــیزمــــردی مــــرا دوری آراســــتـــــی
چــوبــیـنـی سـنـانـم بــبــخـشـایـیـمهــمــان زیـردســتــی نــفــرمــایـیـم
ســــپــــاه تــــو را کـــام و راه تــــو راهــمــان زنــده پــیـلــان و گــاه تــو را
چــوصـف بــرکـشـیـدم نـدارم بــچــیـزنه انـدیشـم از لـشـکـرت یک پـشـیز
اگــر شــهـریـاری تــو چــنــدیـن دروغبــگــویـی نـگـیـری بــگـیـتــی فــروغ
زمــان داده ام شـــاه را تـــاســـه روزکــه پــیـدا شــود فــرگــیــتــی فــروز
بـــریـــده ســـرت را بـــدان بـــارگـــاهبــبــیـنــنــد بــرنـیـزه درپــیـش شــاه
فــرســتـــاده آمــد دو رخ چــون زریــرشــده بــارور بــخــت بــرنــاش پــیــر
هـمـی داد پــیـغـام بــا ســاوه شــاهچـو بـشـنـید شـد روی مـهتـر سـیاه
بـدو گفـت فـغـفور کین لابـه چـیسـتبـران مـایه لـشـکـر بـبـایـد گـریـسـت
بــیـامــد بــه دهــلــیـز پــرده ســرایبــفـرمـود تــا ســنـج و هـنـدی درای
بــیــارنــد بــا زنــده پــیـلــان و کــوسکــنـنـد آســمــان را بــرنـگ آبــنـوس
چــو ایـن نـامـور جــنـگ را کــرد ســازپــرانـدیـشـه شــد شــاه گـردن فـراز
بــفــرزنـد گــفــت ای گــزیـن ســپــاهمــکــن جــنــگ تــا بـــامــداد پــگــاه
شـدنـد از دو رویـه سـپــه بــاز جــایطــلــایــه بـــیــامــد ز پـــرده ســرای
بــر افـراخــتــنـد آتــش از هـر دو رویجـهان شد ز لشکر پـر از گفت وگوی
چـو بـهـرام در خـیـمـه تـنـهـا بــمـانـدفــرســتــاد و ایـرانــیـان را بــخــوانــد
هـمــی رای زد جــنـگ را بــا ســپــاهبـرینـگـونـه تـا گـشـت گـیتـی سـیـاه
بــخــفــتــنـد تــرکــان و پــر مـایـگــانجـهـان شـد جـهـانـجـویی را رایـگـان
چـو بـهرام جـنـگـی بـخـیمـه بـخـفـتهمه شب دلش بـود بـا جـنگ جـفت
چــنــان دیـد درخــواب بــهـرام شــیـرکه تـرکان شدندی بـه جنگ ش دلیر
سـپـاهش سـراسر شکسـتـه شدیبــرو راه بــی راه و بــســتــه شــدی
هـمـی خــواســتــه از یـلــان زیـنـهـارپــیــاده بــمــانــدی نــبــودیــش یــار
غـمـی شـد چـو از خـواب بـیدار شـدســر پــر هــنــر پــر ز تــیــمــار شــد
شـب تـیـره بــا درد و غـم بـود جـفـتبـپـوشـید آن خـواب و بـا کس نگفـت
هــمـــانـــگـــاه خـــراد بـــرزیــن ز راهبـیـامـد کـه بـگـریخـت از سـاوه شـاه
هـمـی گـفــت ازان چــاره انـدر گـریـزازان لـشـکـر گـشـن وآن رسـتــخـیـز
که کـس درجـهان زان فـزونتـر سـپـاهنـبـینـد کـه هسـتـنـد بـا سـاوه شـاه
بـبـهرام گـفـت ازچـه سـخـت ایمـنینــگــه کــن بـــدیــن دام آهــرمــنــی
مـــده جـــان ایـــرانـــیـــان را بـــبــــادنــگــه کــن بــدیــن نــامــداران بــداد
زمـردی بــبـخـشـای بـرجـان خـویـشکـه هـرگـز نـیـامـد چـنـیـن کـارپـیـش
بــدو گــفــت بــهــرام کــز شــهـر تــوزگــیـتــی نــیـامــد جــزیـن بــهـر تــو
کـه مـاهـی فـروشـنـد یکـسـر هـمـهبـــــتـــــمــــوز تـــــا روزگـــــار دمــــه
تــو راپــیـشــه دامـســت بــر آبــگـیـرنه مـردی بـگـوپـال و شـمشـیر و تـیر
چــو خــور بــرزنـد ســر ز کـوه سـیـاهنـمـایـم تـو را جـنـگ بــا سـاوه شـاه
چـو بـر زد سـراز چـشـمه شـیر شیدجهان گشت چون روی رومی سپـید
بــزد نــای رویـیـن و بــرشــد خــروشزمـیـن آمـد از نـعـل اسـبـان بـجـوش
سپـه را بـیاراست و خـود بـرنشستیـکـی گـرز پــرخــاش دیـده بــدسـت
شــمــردنـد بــر مـیـمــنـه ســه هـزارزره دار و کــــــارآزمــــــوده ســـــــوار
فـرسـتـاده بــر مـیـسـره هـمـچـنـیـنســواران جــنــگــی و مــردان کــیـن
بـیـک دسـت بــر بــود آذر گـشـسـبپــرســتــنـده فــرخ ایـزد گـشــســب
بـدسـت چـپـش بـود پـیدا گـشـسـبکـه بــگـذاشـتــی آب دریـا بــراسـب
پـس پـشـت ایشـان یلان سـینه بـودکـه بــا جـوشـن و گـرز دیـریـنـه بــود
به پیش اندرون بـود همدان گشسبکـه درنـی زدی آتــش از سـم اسـب
ابــا هــر یـکــی ســه هــزار از یـلــانســواران جـــنــگــی و جــنــگ آوران
خــروشــی بــرآمـد ز پــیـش ســپــاهکــــه ای گـــرزداران زریـــن کــــلـــاه
ز لـشـکـر کـسـی کـو گـریزد ز جـنـگاگـر شـیـر پــیـش آیـدش گـر پــلـنـگ
بــه یـزدان کـه از تــن بــبــرم سـرشبــه آتــش بــسـوزم تــن و پــیـکـرش
ز دو ســوی لــشــکــرش دو راه بــودکــه بــگــریــخــتــن راه کــوتــاه بــود
بــــرآورد ده رش بــــگـــل هـــر دو راههـمـی بــود خــود در مـیـان ســپــاه
دبـــیـــر بــــزرگ جـــهـــانـــدار شـــاهبـــیــامــد بـــر پـــهــلـــوان ســـپـــاه
بـدو گفت کاین را خـود اندازه نیسـتگــزاف زبـــان تــو را تــازه نــیــســت
زلـشــکــر نـگـه کــن بــریـن رزمـگــاهچــو مـوی ســپــیـدیـم و گـاو سـیـاه
بـدیـن جـنـگ تـنـگـی بـه ایـران شـودبـــرو بـــوم مـــا پـــاک ویــران شـــود
نـه خـاکـسـت پـیـدا نـه دریـا نـه کـوهز بــــس تـــیـــغ داران تـــوران گـــروه
یـکـی بــر خـروشـیـد بـهـرام سـخـتورا گـفـت کـای بــد دل شـوربــخــت
تــو را از دواتــســت و قــرطــاس بـــرز لشـکـر کـه گفـتـت که مردم شـمر
بــیــامــد بــخــراد بــر زیــن بــگــفــتکـه بـهرام را نـیسـت جـز دیو جـفـت
دبـــیــران بـــجــســتـــنــد راه گــریــزبــدان تـا نـبـیـنـد کـسـی رسـتـخـیـز
ز بــیـم شــهـنـشــاه و بــهـرام شـیـرتــلــی بـــرگــزیــدنــد هــر دو دبــیــر
یــکـــی تـــنــد بـــالــا بـــد از رزم دوربــــیـــکـــســـو ز راه ســـواران تــــور
بـــرفـــتـــنـــد هــر دو بـــران بـــرز راهکـه شـاییسـت کـردن بـلشـکـر نگـاه
نــهــادنــد بــرتــرگ بــهــرام چــشــمکه تـاچـون کند جـنگ هنگام خـشـم
چـو بـهرام جـنگی سـپـه راسـت کردخــروشــان بــیــامــد ز جــای نــبــرد
بــغــلــتــیـد درپــیـش یـزدان بــخــاکهـمـی گـفــت کـای داور داد و پــاک
گـریـن جـنـگ بــیـداد بــیـنـی هـمـیزمــن ســاوه را بــرگــزیـنـی هـمــی
دلـــــــم را بــــــــرزم انـــــــدر آرام دهبــــه ایـــرانـــیـــان بــــر ورا کــــام ده
اگـر مـن ز بــهـر تــو کـوشــم هـمـیبـه رزم انـدرون سـر فـروشـم همـی
مـــرا و ســــپــــاه مـــرا شــــاد کـــنوزیـن جــنـگ مـا گــیـتــی آبــاد کــن
خـروشـان ازان جـایـگـه بـرنـشـسـتیـکــی گــرزه گــاو پــیـکــر بــدســت
چنین گفت پـس بـا سپـه ساوه شاهکـــــه از جـــــادوی انــــدر آریــــد راه
بـــدان تـــا دل و چــشــم ایــرانــیــانبــپــیــچــد نــیــایــد شــمــا را زیــان
هـمـه جــاودان جــادوی ســاخــتــنـدهــمــی در هـوا آتــش انــداخــتــنــد
بــرآمــد یـکــی بــاد و ابــری ســیــاههــمــی تــیـر بــاریـد ازو بــر ســپــاه
خــروشــیـد بــهـرام کــای مــهـتــرانبـــــزرگــــان ایــــران و کــــنــــداوران
بــدیـن جــادویـهــا مــداریــد چــشــمبـه جـنـگ انـدر آیید یکـسـر بـخـشـم
که آن سر بـه سر تـنبـل وجـادویستز چـاره بـرایـشـان بـبــایـد گـریـسـت
خـــروشـــی بـــرآمـــد ز ایــرانـــیـــانبــبــسـتــنـد خـون ریـخـتـن را مـیـان
نـگــه کــرد زان رزمـگـه ســاوه شــاهکـــه آن جـــادویـــی را نـــدادنـــد راه
بــیـاورد لــشــکــر ســوی مــیـســرهچــو گـرگ انـدر آمـد بــه پــیـش بــره
چویک روی لشکر بـه هم بـرشکستســوی قــلـب بــهـرام یـازیـد دســت
نــگــه کــرد بــهــرام زان قــلــب گــاهگـریـزان ســپــه دیـد پــیـش ســپــاه
بــیـامـد بــه نـیـزه سـه تــن را ز زیـننـگــون ســار کــرد و بــزد بــر زمـیـن
هـمـی گـفـت زیـن سـان بــود کـارزارهـمـین بـود رسـم و همـین بـود کـار
نـــداریــد شـــرم از خـــدای جـــهــاننـــه از نـــامــــداران فــــرخ مـــهـــان
و زان پــس بــیـامـد ســوی مـیـمـنـهچــو شـیـر ژیـان کـو شـود گـرســنـه
چــنـان لـشـکـری رابــه هـم بــردریـددرفــش ســپــه دار شــد نــاپـــدیــد
و زان جـایـگـه شـد سـوی قـلـب گـاهبـران سـو کـه سـالـار بــد بــا سـپـاه
بـدو گفـت بـرگـشـت بـاد این سـخـنگـر ای دون کـه ایـن رزم گـردد کـهـن
پـراکـنـده گـردد بـه جـنـگ این سـپـاهنـگـه کـن کـنـون تــا کـدامـســت راه
بــرفـتــنـد وجــسـتــنـد راهـی نـبــودکــزان راه شــایـســت بــالــا نــمــود
چـنین گـفـت بـا لشـکـر آرای خـویشکــه دیـوار مــا آهـنـیـنـســت پــیـش
هـر آنـکــس کــه او رخــنـه دانـد زدنز دیـــوار بــــیـــرون تـــوانـــد شـــدن
شــود ایـمــن و جــان بــه ایـران بــردبـــه نــزدیــک شـــاه دلـــیــران بـــرد
هـمـه دل بـه خـون ریـخـتـن بـرنـهـیدسـپـر بــر سـر آریـد و خـنـجـر دهـیـد
ز یـزدان نـبــاشــد کــســی نــاامــیـدو گــر تــیــره بــیـنــنــد روز ســپــیــد
چـنین گـفـت بـا مهتـران سـاوه شـاهکـه پــیـلـان بــیـاریـد پــیـش ســپــاه
بــه انـبــوه لـشـکـر بــه جــنـگ آوریـدبــدیـشـان جـهـان تــا رو تـنـگ آوریـد
چــو از دور بـــهــرام پــیــلــان بـــدیــدغمی گشـت و تـیغ از میان بـرکشید
از آن پـس چـنـین گـفـت بـا مـهـتـرانکـــه ای نـــام داران و جـــنـــگ آوران
کــمـانـهـای چــاچــی بــزه بــرنـهـیـدهـمـه یـکـســره تــرگ بــرسـرنـهـیـد
بــه جــان و ســر شــهــریـار جــهــانگـــزیــن بـــزرگـــان و تـــاج مـــهـــان
کـه هرکـس که بـااو کـمانسـت و تـیرکــمــان را بـــزه بـــرنــهــد نــاگــزیــر
خـدنگـی کـه پـیکـانـش یازد بـه خـونسـه چـوبـه بـه خـرطـوم پـیل اندرون
نـشـانـیـد و پــس گـرزهـا بــرکـشـیـدبـه جـنگ اندر آیید و دشـمن کـشـید
ســپــهـبــد کــمــان را بــزه بــرنــهـادیـکــی خــود پــولــاد بــر ســر نــهـاد
بــه پــیـل انـدرون تــیـر بــاران گـرفـتکــمـان را چــو ابــر بــهـاران گــرفــت
پــس پــشــت او انــدر آمــد ســپـــاهسـتـاره شـد از پــر و پـیـکـان سـیـاه
بــخـسـتـنـد خـرطـوم پـیـلـان بـه تـیـرز خـون شد در و دشت چـون آب گیر
از آن خـسـتـگی پـشـت بـرگـاشـتـندبــدو دشــت پــیـکــار بــگـذاشــتــنـد
چـو پـیل آن چـنـان زخـم پـیکـان بـدیدهـمـه لـشـکـر خـویـش را بـسـپـریـد
سـپـه بـر هـم افـتـاد و چـنـدی بـمـردهـمـان بــخـت بــد کـام کـاری بــبـرد
سـپــاه انـدر آمـد پــس پــشـت پـیـلزمــیـن شــد بــکــردار دریــای نــیــل
تــلــی بـــود خــرم بـــدان جــایــگــاهپــس پــشـت آن رنـج دیـده ســپــاه
یــکــی تــخــت زریـن نــهــاده بــروینـشــســتــه بــرو ســاوه رزم جــوی
ســپـــه دیــد چــون کــوه آهــن روانهـمـه ســر پــر از گــرد و تــیـره روان
پـس پـشـت آن زنـده پـیـلـان مـسـتهمی کـوفـتـند آن سـپـه را بـدسـت
پـــر از آب شــد دیــده ســـاوه شـــاهبــدان تـا چـرا شـد هـزیـمـت سـپــاه
نشـسـت از بـر تـازی اسـب سـمـنـدهـمـی تـاخـت تـرسـان ز بـیم گـزنـد
بــر سـاوه بـهـرام چـون پـیـل مـسـتکـمـنـدی بـه بــازو کـمـانـی بـدسـت
بـه لشکر چنین گفت کای سرکشانزبــخـت بــد آمـد بــر ایـشـان نـشـان
نـه هـنــگــام رازســت و روز ســخــنبـــتـــازیــد بـــا تـــیــغ هــای کــهــن
بــر ایـشـان یـکـی تـیـر بــاران کـنـیـدبــکــوشــیـد وکــار ســواران کــنــیـد
بــران تــل بــر آمـد کـجـا سـاوه شـاههـمـی بــود بــر تــخــت زر بــا کـلـاه
و را دیــد بـــرتـــازیــی چــون هــزبـــرهمی تـاخـت در دشـت بـرسـان ابـر
خـدنـگـی گـزیـن کـرد پـیـکـان چـو آبنـــهـــاده بــــرو چـــار پــــر عـــقـــاب
بــمـالـیـد چـاچـی کـمـان را بــدسـتبــه چــرم گـوزن انـدر آورد شــســت
چو چپ راست کرد و خم آورد راستخروش از خم چـرخ چـاچی بـخاست
چـــو آورد یــال یــلـــی رابـــه گـــوشز شـــاخ گــوزنــان بـــرآمــد خـــروش
چـو بـگذشـت پـیکـان از انگشـت اویگــذر کـــرد از مــهــره پـــشـــت اوی
ســر ســـاوه آمــد بـــخـــاک انــدرونبـزیـر انـدرش خـاک شـد جـوی خـون
شـد آن نـامـور شـاه و چـندان سـپـاههـمــان تــخــت زریـن و زریـن کــلــاه
چــنـیـنـســت کـردار گـردان ســپــهـرنـه نـامــهـربــانـیـش پــیـدا نـه مــهـر
نـگــر تــا نـنــازی بــه تــخــت بــلــنـدچــو ایـمـن شـوی دوربــاش از گـزنـد
چـو بــهـرام جــنـگـی رسـیـد انـدرویکـشـیدش بـر آن خـاک تـفـتـه بـروی
بـــریــد آن ســـر شـــاه وارش ز تـــننـیـامـد کـسـی پـیشـش از انـجـمـن
چــوتــرکـان رســیـدنـد نـزدیـک شــاهفـگـنـده تـنـی بــود بـی سـر بــه راه
هـمـه بــرگـرفـتــنـد یـکـسـر خــروشزمـیـن پـر خـروش و هـوا پـر ز جـوش
پــســر گـفـت کـایـن ایـزدی کـار بــودکــه بــهــرام را بـــخــت بــیــدار بــود
ز تــنـگـی کــجــا راه بــد بــر ســپــاهفـــراوان بـــمـــردنـــد زان تـــنــگ راه
بـسـی پـیـل بـسـپـرد مـردم بـه پـاینـشـد زان سـپـه ده یـکـی بـاز جـای
چــه زیـر پــی پــیـل گـشــتــه تــبــاهچــه ســرهــا بـــریــده بـــه آوردگــاه
چـو بــگـذشـت زان روز بــد بــه زمـاننــدیــدنــد زنــده یـکــی بــد گــمــان
مــگــرآنـک بــودنـد گــشــتــه اســیـرروان ها بـه غم خستـه و تـن بـه تـیر
هـمـه راه بــرگـسـتــوان بــود و تــرگســـران را ز تـــرگ آمـــده روز مــرگ
هـمـان تــیـغ هـنـدی و تــیـر و کـمـانبـه هـرسـوی افـگـنـده بــد بـدگـمـان
ز کشـتـه چـو دریای خـون شـد زمینبه هرگوشه ای مانده اسبی به زین
هـمـی گـشـت بــهـرام گـرد ســپــاهکه تـا کشـتـه ز ایران که یابـد بـه راه
از آن پــس بــخــراد بــرزیـن بــگـفــتکـه یـک روز بــا رنـج مـا بـاش جـفـت
نگه کـن کـز ایرانیان کـشـتـه کیسـتکــزان درد مــا را بــبــایـد گــریـســت
بــه هـرجـای خـراد بــرزیـن بــگـشـتبـه هر پـرده و خـیمه ای بـرگـذشـت
کــم آمــد زلــشــکــر یــکــی نــامــورکـــه بـــهــرام بـــدنــام آن پـــرهــنــر
ز تــخــم ســیـاوش گــوی مــهـتــریســپــهــبـــد ســواری دلــاور ســری
همـی رفـت جـوینـده چـون بـیهشـانمــگــر زو بــیـابــد بــجــایـی نـشــان
تـن خـسـتـه و کشـتـه چـندی کشیدز بــهــرام جــایـی نــشــانــی نــدیـد
ســپـــهــدار زان کــار شــد دردمــنــدهمـی گـفـت زار ای گـو مـسـتـمـنـد
زمـــانــی بـــرآمـــد پـــدیــد آمــد اویدر بــسـتــه را چـون کـلـیـد آمـد اوی
ابـا سـرخ تـرکـی بـد او گربـه چـشـمتــو گـفـتــی دل آزرده دارد بــخـشـم
چــو بــهــرام بــهــرام را دیــد گــفــتکـه هرگز مبـادی تـو بـا خـاک جـفـت
از آن پـس بـپـرسیدش از تـرک زشتکـه ای دوزخـی روی دور از بـهـشـت
چــه مـردی و نـام نـژاد تــو چـیـسـتکـه زایـنـده را بــرتـو بــایـد گـریـسـت
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه مـن جــادوامز مــردی و از مــردمــی یــک ســوام
هران کس که سالار بـاشد بـه جـنگبــه کـارآیـمـش چـون بــود کـارتــنـگ
بـه شـب چـیـزهـایی نـمـایم بـخـوابکـه آهـسـتـگـان را کـنـم پــرشـتــاب
تـو را مـن نـمـودم شـب آن خـواب بـدبــدان گـونـه تـا بــر سـرت بــد رسـد
مرا چـاره زان بـیش بـایسـت جـسـتچــو نـیـرنـگ هـا را نـکــردم درســت
بـه مـا اخـتـر بــد چـنـیـن بــازگـشـتهـمـان رنـج بــا بــاد انـبــاز گــشــت
اگــر یـابــم از تــو بــه جــان زیـنــهــاریـکـی پــر هـنـر یـافــتــی دســت وار
چـو بـشـنـیـد بـهـرام و انـدیشـه کـرددلش گـشـت پـر درد و رخـسـاره زرد
زمـانی همـی گـفـت کـین روز جـنـگبــه کــار آیـدم چــو شــود کـار تــنـگ
زمـانـی همـی گـفـت بـرسـاوه شـاهچـه سـود آمـد ازجـادویـی بــرسـپـاه
هــمــه نــیــکـــویــهــا ز یــزدان بـــودکـسـی را کـجـا بــخـت خـنـدان بــود
بـــفــرمــود از تـــن بـــریــدن ســرشجــدا کــرد جــان از تــن بــی بـــرش
چـو او رابـکـشـتـنـد بـر پـای خـاسـتچـنـین گـفـت کـای داور داد وراسـت
بــــزرگـــی و پـــیـــروزی و فـــرهـــیبــلــنـدی و نـیـروی شــاهـنـشــهـی
نـژنـدی و هـم شـادمـانـی ز تــســتانـوشـه دلـیـری کـه راه تــوجــســت
و زان پــس بـــیــامــد دبـــیــر بـــزرگچـنـین گـفـت کـای پـهلـوان سـتـرگ
فــریـدون یـل چــون تــویـک پــهـلـواننـدیـد و نـه کـســری نـوشــیـن روان
هـمـت شـیرمـردی هم او رنـد و بـنـدکـه هـرگـز بـه جـان ت مـبــادا گـزنـد
هـمـه شـهـر ایـران بــه تــو زنـده انـدهـمــه پــهـلــوانـان تــو را بــنـده انـد
بــتـو گـشـت بــخـت بــزرگـی بــلـنـدبــه تـو زیـردسـتـان شـونـد ارجـمـنـد
سـپـهـبــد تـویـی هـم سـپـهـبـدنـژادخــنـک مـام کـو چــون تــو فـرزنـد زاد
کـــه فـــرخ نـــژادی و فـــرخ ســــریسـتـون هـمـه شـهـر و بــوم و بــری
پـــراگــنــده گــشـــتـــنــد ز آوردگـــاهبـــزرگــان و هــم پــهــلــوان ســپــاه
شــب تــیـره چــون زلــف را تــاب دادهـمـان تــاب او چــشـم را خـواب داد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »