|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آغاز داستان - قسمت اول

یــکـــی پـــیـــر بـــد مـــرزبـــان هـــریپـــســـنـــدیـــده و دیــده ازهـــر دیجـــهــانــدیــده ای نــام او بـــود مـــاخسـخـن دان و بـا فـر و بـ...
یــکـــی پـــیـــر بـــد مـــرزبـــان هـــریپـــســـنـــدیـــده و دیــده ازهـــر دی
جـــهــانــدیــده ای نــام او بـــود مـــاخسـخـن دان و بـا فـر و بـا یال و شـاخ
بــپــرســیـدمــش تــا چــه داری بــیـادز هرمز که بـنشـسـت بـر تـخـت داد
چـنـیـن گـفـت پـیـرخـراسـان کـه شـاهچـو بـنـشـسـت بـر نـامـور پـیشـگـاه
نــخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگــارتــــــوانـــــا و دانـــــنـــــده روزگــــــار
دگـر گـفــت مـا تــخــت نـامـی کـنـیـمگــرانـمــایـگــان را گــرامــی کــنـیـم
جــــهــــان را بــــداریـــم در زیــــر پــــرچـنان چـون پـدر داشـت بـا داد و فـر
گــنــه کــردگــانــرا هـراســان کــنــیـمسـتـم دیـدگـان را تـن آسـان کـنـیـم
ســتــون بــزرگــیـســت آهـســتــگـیهمان بـخـشش و داد و شایستـگی
بــــدانـــیـــد کـــز کـــردگـــار جـــهـــانبــد و نـیـک هـرگــز نــمــانــد نــهـان
نـــیـــاگــــان مـــا تــــاجــــداران دهـــرکــه از دادشــان آفــریــن بــود بــهــر
نـجــسـتــنـد جــز داد و بــایـسـتــگـیبــزرگـی و گـردی و شــایـســتــگـی
ز کــهـتــر پــرســتــش ز مــهـتــر نــوازبـــدانــدیــش را داشـــتـــن در گــداز
بـهرکشـوری دسـت و فـرمان مراسـتتــوانـایـی و داد و پــیـمـان مـراســت
کــســی را کــه یـزدان کــنـد پــادشــابــــنــــازد بــــدو مــــردم پــــارســــا
کـه سـرمـایـه شـاه بـخـشـایـشـسـتزمـانـه ز بــخـشـش بآسـایـشـسـت
بــه درویـش بــرمــهــربــانــی کــنــیـمبــپــرمـایـه بــر پــاســبــانـی کـنـیـم
هرآنکـس که ایمن شـد از کـار خـویشبــرمــا چــنــان کــرد بــازار خــویــش
شــمــا را بــمـن هـرچ هـســت آرزویمـــداریـــد راز از دل نـــیـــکـــخــــوی
ز چــیـزی کــه دلـتــان هـراســان بــودمـــــرا داد آن دادن آســــــان بــــــود
هرآنکس که هسـت از شما نیکبـخـتهمـه شـاد بـاشـید زین تـاج وتـخـت
مـیـان بــزرگـان درخــشــش مـراســتچوبخشایش داد و بخشش مراست
شــمــا مــهـربــانــی بــافــزون کــنـیـدز دل کــیــنــه و آز بـــیــرون کــنــیــد
هـر آنـکـس کـه پـرهـیـز کـرد از دو کـارنـبــیـنـد دو چــشــمـش بــد روزگــار
بـــخـــشـــنــودی کـــردگـــار جـــهــانبــکـوشـیـد یـکـســر کـهـان و مـهـان
دگـــر آنــک مـــغـــزش بـــود پـــرخـــردسـوی نـاســپــاسـی دلـش نـنـگـرد
چــو نـیـکــی فــزایـی بــروی کــســانبـــود مــزد آن ســوی تــو نــارســان
مـــیـــامـــیـــز بـــا مـــردم کـــژ گـــویکـه او را نـبــاشـد سـخـن جـز بـروی
وگــــر شــــهــــریـــارت بــــود دادگــــرتـو بـر وی بـسـسـتـی گـمـانی مبـر
گـر ای دون کــه گـویـی نـدانـد هـمـیسـخـنـهای شـاهان بـخـوانـد همـی
چـو بـخـشـایـش از دل کـنـد شـهـریـارتــو انـدر زمـیـن تــخــم کــژی مـکــار
هرآنکـس کـه او پـنـد مـا داشـت خـواربـــشـــویــد دل از خـــوبـــی روزگــار
چـوشاه از تـو خشنود شد راستـیستوزو سـر بــپـیـچـی درکـاسـتـیـسـت
درشــتــیـش نـرمـیـســت در پــنـد تــوبــجــویـد کـه شــد گـرم پــیـونـد تــو
ز نـیـکــی مــپــرهـیـز هـرگــز بــه رنــجمـکـن شـادمـان دل بـه بـیـداد گـنـج
چــو انــدر جــهــان کــام دل یــافــتــیرسـیـدی بــجـایـی کـه بـشـتـافـتـی
چــو دیـهـیـم هـفــتــاد بــر ســرنــهـیهـمـه گـرد کـرده بـه دشـمـن دهـی
بـــــهــــر کـــــار درویــــش دارد دلـــــمنـخـواهم کـه انـدیشـه زو بـگـسـلـم
هــمــی خــواهــم از پـــاک پــروردگــارکــه چــنــدان مــرا بــر دهــد روزگــار
کــه درویــش را شــاد دارم بــه گــنــجنـــیـــارم دل پـــارســـا را بــــه رنـــج
هرآنکس که شـد در جـهان شـاه فشســرش گــردد از گــنـج دیـنـار کــش
ســـرش را بـــپـــیــچـــم ز کـــنــدوارینـبــایـد کـه جـویـد کـسـی مـهـتـری
چـــنــیــن اســت انــجـــام و آغــاز مــاسـخــن گـفـتــن فـاش و هـم راز مـا
درود جــهــان آفــریـن بــرشــمــاســتخـم چـرخ گـردان زمـیـن شـمـاسـت
چــو بــشــنـیـد گــفــتــار او انــجــمــنپـر انـدیشـه گـشـتـنـد زان تـن بـتـن
ســرگــنـج داران پــر از بــیـم گــشــتسـتـمکـاره را دل بـه دو نیم گـشـت
خــردمــنــد ودرویــش زان هــرک بـــودبـه دل ش انـدرون شـادمـانـی فـزود
چـنـیـن بـود تـا شـد بـزرگـیـش راسـتهرآن چـیز درپـادشاهی که خواست
بـــرآشــفــت وخــوی بـــد آورد پــیــشبـه یـکـسـو شـد از راه آییـن وکـیـش
هـرآنـکــس کـه نـزد پــدرش ارجــمـنـدبــدی شــاد و ایـمــن زبــیـم گــزنــد
یـکــایـک تــبــه کــردشــان بــی گـنـاهبــدیـن گـونـه بــد رای و آیـیـن شــاه
ســه مــرد از دبــیـران نــوشــیـن روانیــکــی پــیــر ودانــا و دیــگــر جــوان
چــو ایـزد گـشــســب و دگـر بــرزمـهـردبـــیــر خــردمــنــد بـــا فــر وچــهــر
ســه دیـگــر کــه مــاه آذرش بــود نـامخــردمـنـد و روشــن دل و شــادکـام
بـرتـخـت نـوشـیـن روان ایـن سـه پـیـرچـو دسـتـور بــودنـد وهـمـچـون وزیـر
همی خواست هرمز کزین هرسه مردیـــکـــایــک بـــرآرد بـــنـــاگـــاه گـــرد
هـمـی بـود ز ایـشـان دلـش پـرهـراسکـه روزی شــونـد انـدرو نـاســپــاس
بـایزد گـشـسـب آن زمان دسـت آخـتبـه بـیهوده بـربـند و زندانش ساخـت
دل مـــوبـــد مـــوبـــدان تـــنـــگ شـــدرخـانـش ز انـدیـشـه بـی رنـگ شـد
کـه مـوبــد بـد وپـاک بـودش سـرشـتبـــمــردی ورا نــام بـــد زردهــشــت
ازان بـــنــد ایــزدگــشـــســـب دبـــیــرچنان شد که دل خسته گردد بـه تیر
چــــو روزی بــــرآمـــد نـــبــــودش زوارنه خـورد ونه پـوشش نه انده گسـار
ز زنـدان پــیـامـی فــرســتــاد دوســتبه موبـد که ای بنده را مغز و پوست
مــنــم بـــی زواری بـــه زنــدان شـــاهکـسـی را بـه نزدیک من نسـیت راه
هــــمــــی خــــوردنــــی آرزوی آیـــدمشــکــم گــرســنــه رنــج بــفــزایـدم
یکـی خـوردنـی پـاک پـیـشـم فـرسـتدوایـی بــدیـن درد ریـشـم فـرســت
دل مــــوبـــــد از درد پــــیــــغــــام اویغـمـی گـشـت زان جـای و آرام اوی
چــنــان داد پــاســخ کــه از کــار بــنـدمــنــال ار نـیـایـد بــه جــانـت گــزنـد
ز پــیــغــام اوشــد دلــش پـــرشــکــنپـراندیشه شد مغزش از خـویشـتـن
بــه زانـدان فـرسـتــاد لـخـتـی خـورشبــــلـــرزیـــد زان کـــار دل در بــــرش
هـمـی گـفـت کـاکـنـون شــود آگـهـیبــدیـن نــاجــوانــمــرد بــی فــرهـی
کـه مـوبــد بــه زنـدان فـرسـتــاد چــیـزنــیـرزد تــن مــا بــرش یـک پــشــیـز
گـــزنــد آیــدم زیــن جـــهــانــدار مـــردکـنـد بـرمـن از خـشـم رخـسـاره زرد
هــم از بــهــر ایـزد گــشــســب دبــیـردلـش بــود پــیـچـان و رخ چـون زریـر
بـــفــرمــود تـــا پـــاک خــوالــیــگــرشبــه زنـدان کـشـد خـوردنـیـهـا بــرش
ازان پـس نشـسـت از بـر تـازی اسـببـیـامـد بــه نـزدیـک ایـزد گـشـسـب
گــرفـــتـــنــد مــر یــکـــدگــر را کـــنــارپــر از درد ومــژگــان چــو ابــر بــهــار
ز خــوی بـــد شــاه چــنــدی ســخــنهمـی رفـت تـا شـد سـخـنـها کـهن
نـهـادنـد خــوان پــیـش ایـزدگـشـسـبگـرفـتـند پـس واژ و بـرسـم بـدسـت
پــس ایـزد گـشـســب آنـچ انـدرز بــودبـه زمزم همی گفـت و موبـد شـنود
ز دیــنـــار وز گـــنـــج وز خـــواســـتـــههـــم از کـــاخ و ایـــوان آراســــتــــه
بـه مـوبـد چـنین گـفـت کـای نامـجـویچـو رفـتـی از ایـدر بـه هـرمـزد گـوی
کـه گـر ســرنـپــیـچــی ز گـفــتــار مـنبــرانـدیـشــی از رنـج و تــیـمـار مـن
کـــه از شـــهـــریـــاران تـــوخـــورده امتـــو را نـــیـــز در بــــر بــــپـــرورده ام
بـــدان رنــج پــاداش بـــنــد آمــدســتپــس از رنـج بــیـم گــزنـد آمـدســت
دلــی بــیـگــنـه پــرغــم ای شــهـریـاربــه یـزدان نــمــایـم بــه روز شــمــار
چــومـوبــد سـوی خـانـه شـد در زمـانز کـــارآگــهــان رفـــت مــردی دمــان
شــنــیـده یـکــایـک بــهـرمــزد گــفــتدل شـاه بــا رای بــد گـشـت جـفـت
ز ایزد گـشـسـب آنگـهی شـد درشـتبـه زنـدان فـرسـتـاد و او را بـکـشـت
ســخــنـهـای مــوبــد فــراوان شــنـیـدبـــروبــر نــکــرد ایــچ گــونــه پــدیــد
همـی رانـد اندیشـه بـرخـوب و زشـتســوی چــاره کـشــتــن زردهـشـت
بـــفــرمــود تـــا زهــر خـــوالــیــگــرشنـهـانـی بــرد پــیـش دریـک خــورش
چــو مــوبــد بــیــامــد بــهــنــگــام بــاربـــه نــزدیــکــی نــامــور شــهــریــار
بـــدو گـــفـــت کـــامـــروز ز ایــدر مــروکـه خــوالـیـگـری یـافـتــســتــیـم نـو
چـو بـنـشـسـت مـوبــد نـهـادنـد خـوانز مـــوبـــد بـــپـــالـــود رنـــگ رخـــان
بــدانـسـت کـان خــوان زمـان ویـسـتهـمـان راسـتــی در گـمـان ویـسـت
خــورشــهــا بــبــردنــد خــوالــیــگــرانهـمـی خـورد شـاه از کـران تـا کـران
چـــو آن کــاســه زهــر پـــیــش آوریــدنـگــه کــرد مــوبــد بــدان بــنـگــریـد
بـــران بـــدگــمــان شــد دل پــاک اویکـه زهـرسـت بــر خـوان تـریـاک اوی
چــوهـرمـز نـگـه کـرد لـب را بــبــسـتبــران کــاســه زهــر یــازیــد دســت
بـران سـان کـه شـاهان نوازش کـنـنـدبــران بــنــدگــان نـیـز نــازش کــنـنـد
ازان کاسـه بـرداشـت مغـز اسـتـخـوانبــیــازیــد دســت گــرامــی بــخــوان
بـه موبـد چـنین گـفـت کـای پـاک مغـزتــو راکـردم ایـن لـقـمـه پــاک ونـغــز
دهـن بــازکـن تــا خــوری زیـن خـورشکـزین پـس چـنـین بـاشـدت پـرورش
بــدو گـفـت مـوبــد بــه جــان و ســرتکــه جــاویــد بـــادا ســر وافــســرت
کــزیـن نـوشــه خــوردن نــفــرمــایـیـمبــه ســیـری رســیــدم نــیـفــزایـیـم
بـدو گـفـت هـرمـز بـه خـورشـیـد ومـاهبـــه پــاکــی روان جــهــانــدار شــاه
که بـسـتـانی این نوشه ز انگشت منبــریـن آرزو نـشــکـنـی پــشــت مـن
بــدو گـفــت مـوبــد کـه فــرمـان شــاهبـــیــامـــد نــمـــانــد مـــرا رای و راه
بــخـورد و ز خـوان زار و پـیـچـان بـرفـتهـمـی رانـد تـا خـانـه خـویش تـفـت
ازان خــوردن ز هــر بــاکــس نــگــفــتیکـی جـامـه افـگـند ونـالـان بـخـفـت
بــــفـــرمـــود تــــا پــــای زهـــر آورنـــدازان گــنــجــهــا گــر ز شــهـر آورنــد
فــرو خــورد تــریـاک و نــامــد بــه کــارز هــرمــز بــه یــزدان بـــنــالــیــد زار
یــکــی اســتــواری فــرســتـــاد شــاهبــدان تــا کــنــد کــار مــوبــد نــگــاه
کــه آن زهــرشــد بــر تــنــش کــارگــرگــر انــدیــشــه مــا نــیــامــد بـــبــر
فــرســتــاده را چــشــم مـوبــد بــدیـدسـرشـکـش ز مژگان بـرخ بـر چـکـید
بــدو گــفــت رو پــیـش هـرمــزد گــویکـه بـخـتـت بــبـر گـشـتـن آورد روی
بــــدیـــن داوری نــــزد داور شــــویـــمبــجــایـی کـه هـر دو بــرابــر شـویـم
ازیـن پــس تــو ایـمـن مــشــو از بــدیکــه پـــاداش پـــیــش آیــدت ایــزدی
تــو پــدرود بــاش ای بــدانـدیـش مــردبـــد آیــد بـــرویــت ز بـــد کـــارکـــرد
چـو بــشـنـیـد گـریـان بــشـد اسـتــواربـــیــاورد پـــاســـخ بـــر شـــهــریــار
سـپـهـبــد پـشـیـمـان شـد از کـار اویبــپــیـچـیـد ازان راسـت گـفـتــار اوی
مـــــر آن درد را راه چـــــاره نـــــدیـــــدبـسـی بـاد سـرد از جـگـر بـرکـشـید
بـــمـــرد آن زمـــان مـــوبـــد مــوبـــدانبـــرو زار وگــریــان شــده بـــخـــردان
چـنـیـنـسـت کـیـهـان هـمـه درد و رنـجچـه یـازد بــتـاج وچـه نـازی بـه گـنـج
کــه ایــن روزگــار خـــوشــی بـــگــذردزمــانـه نـفــس را هـمـی بــشــمـرد
چــوشــد کــار دانــا بـــزاری بـــه ســرهــمــه کـــشـــور از درد زیــر و زبـــر
جـــهــانــدار خـــونــریــز و نــاســازگــارنـــکــــرد ایـــچ یـــاد از بــــد روزگـــار
مـیـان تـنـگ خـون ریـخـتـن را بـبـسـتبــه بــهـرام آذرمـهـان آخــت دســت
چـوشـب تـیره تـر شد مر او را بـخـواندبـه پـیش خـود انـدر بـه زانو نـشـانـد
بـدو گـفـت خـواهـی کـه ایـمـن شـوینــبــیـنـی ز مــن تــیـزی و بــدخــوی
چــو خـورشـیـد بــر بــرج روشـن شـودسـرکوه چـون پـشـت جـوشـن شود
تـــو بــــا نـــامـــداران ایـــران بــــیـــایهـمـی بـاش در پـیش تـخـتـم بـپـای
ز سـیـمـای بــرزیـنـت پــرسـم سـخـنچــو پــاســخ گـزاری دلـت نـرم کــن
بـپـرسـم کـه این دوسـتـار تـوکـیـسـتبــدسـت ار پــرسـتــنـده ایـزدیـسـت
تـو پـاسخ چـنین ده که این بـدتـنسـتبــدانـدیـش وز تــخــم آهـرمـنـســت
وزان پـس ز مـن هـرچ خـواهی بـخـواهپــرسـتـنـده و تـخـت و مـهـر و کـلـاه
بــدو گــفــت بــهــرام کــایــدون کــنــمازین بـد کـه گـفـتـی صـدافـزون کـنم
بــسـیـمـای بــرزیـن کـه بــود از مـهـانگــزیــن پـــدرش آن چـــراغ جـــهــان
همی سـاخـت تـا چـاره ای چـون کـندکــه پــیـراهـن مــهــر بــیـرون کــنــد
چــو پــیــدا شــد آن چــادر عــاج گــونخـور از بــخـش دوپــیـکـر آمـد بــرون
جـهـانـدار بــنـشـسـت بــر تـخـت عـاجبــیــاویــخــتــنــد آن بــهــاگــیـر تــاج
بــــزرگــــان ایــــران بــــران بــــارگــــاهشـدنـد انـجـمـن تــا بــیـامـد سـپــاه
ز در پـــرده بـــرداشـــت ســـالــار بـــاربــرفــتــنــد یـکــســر بــر شــهــریـار
چـــو بـــهــرام آذرمـــهــان پـــیــشـــروچــو ســیـمــان بــرزیـن و گــردان نـو
نـشـسـتـنـد هـریـک بـه آییـن خـویـشگـروهـی بــبــودنـد بــر پــای پــیـش
بـــه بــهــرام آذرمــهــان گــفــت شــاهکـه سـیـمـای بـرزیـن بـدیـن بــارگـاه
ســزاوار گــنــجــســت اگــر مــرد رنـجکـه بـدخـواه زیـبــا نـبـاشـد بـه گـنـج
بــــدانـــســــت بــــهـــرام آذرمـــهـــانکـه آن پــرســش شــهـریـار جــهـان
چـگـونسـت وآن راپـی و بـیخ چـیسـتکــزان بــیـخ اورا بــبــایـد گــریـســت
ســرانـجــام جــز دخــمـه بــی کــفــننــیــابـــد ازیــن مــهــتـــر انــجــمــن
چــنـیـن داد پــاســخ کـه ای شــاه رادزســیـمــای بــر زیـن مــکــن ای یـاد
کــه ویــرانــی شــهــر ایــران ازوســتکه مه مغز بـادش بـتن بر مه پوست
نــگــویـد ســخــن جــز هـمــه بــتــریبـــر آن بــــتـــری بـــر کـــنـــد داوری
چـو سـیمای بـرزین شـنید این سـخـنبــدو گــفــت کــای نـیـک یـار کــهـن
بـــبـــد بـــرتـــن مـــن گـــوایــی مـــدهچـــنــیــن دیــو را آشـــنــایــی مــده
چــه دیـدی ز مــن تــا تــو یــار مــنــیز کـــردار و گـــفـــتـــار آهــرمـــنـــی
بــــدو گـــفـــت بــــهـــرام آذرمـــهـــانکـه تـخـمـی پـراگـنـده ای در جـهـان
کـزان بـر نـخـسـتـیـن تـوخـواهـی دروداز آتــش نــیــابــی مــگــر تــیـره دود
چـو کـسـری مـرا و تـو را پـیش خـوانـدبـر تـخـت شـاهـنـشـهی بـرنـشـانـد
ابــــا مـــوبـــد مـــوبـــدان بـــرزمـــهـــرچـوایزدگـشـسـب آن مه خـوب چـهر
بـپـرسـیـد کـین تـخـت شـاهـنـشـهـیکــرا زیـبــد و کــیـســت بــا فــرهـی
بــکـهـتــر دهـم گـر بــه مـهـتــر پــسـرکـه بــاشــد بــشــاهـی ســزاوارتــر
هـمـه یـکـسـر از جـای بــرخـاسـتــیـمزبــان پــاسـخــش را بــیـاراســتــیـم
کــه ایـن تــرکــزاده ســزاوارنــیــســتبـشـاهی کـس او را خـریدار نیسـت
کـه خـاقـان نژادسـت و بـد گـوهرسـتبـــبـــالــا و دیــدار چــون مــادرســت
تـو گفتـی که هرمز بـشاهی سزاستکنون زین سزا مر تـو را این جـزاست
گـــوایــی مــن از بـــهــر ایــن دادمــتچـنین لـب بـه دشـنام بـگـشـادمـت
ز تـــشـــویــر هــرمــز فـــروپـــژمــریــدچــو آن راسـت گـفـتــار او را شـنـیـد
بــه زنـدان فـرسـتــادشـان تـیـره شـبوز ایـشـان بــبــد تـیـز بــگـشـاد لـب
سـیم شـب چـو بـرزد سـر از کـوه مـاهز سـیـمـای بــرزیـن بــپـردخـت شـاه
بــه زنــدان دزدان مــر او را بــکــشــتنـدارد جـز از رنـج و نـفـرین بـمـشـت
چـــو بـــهــرام آذرمــهــان آن شــنــیــدکــه آن پــاکــدل مـرد شــد نـاپــدیـد
پـــیــامــی فــرســتــاد نــزدیــک شــاهکـه ای تــاج تــو بــرتــر از چــرخ مـاه
تــو دانـی کـه مـن چـنـد کـوشـیـده امکــه تــا رازهــای تــو پـــوشــیــده ام
بـــه پــیــش پـــدرت آن ســزاوار شــاهنـبــودم تــو را جــز هـمـه نـیـکـخـواه
یـکــی پــنـد گــویـم چــوخــوانـی مــرابــر تــخــت شــاهـی نـشــانـی مـرا
تــو را ســودمــنـدیـســت از پــنـد مـنبـه زنـدان بـمـان یـک زمـان بـنـد مـن
بـــه ایــران تـــو راســـودمــنــدی بـــودخـــردمــنــد را بـــی گـــزنــدی بـــود
پــیـامـش چــو نـزدیـک هـرمــز رســیـدیــکـــی رازدار از مــیــان بـــرگـــزیــد
کـــه بــــهـــرام را پـــیـــش شـــاه آوردبـــــدان نــــامـــــور بـــــارگـــــاه آورد
شـب تــیـره بــهـرام را پــیـش خــوانـدبـه چـربـی سـخـن چـنـد بـا او بـراند
بـدو گـفـت بـرگـوی کـان پـند چـیسـتکــه مـا را بــدان روزگـار بــهـیـســت
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه در گـنـج شـاهیـکـی سـاده صـنـدوق دیـدم سـیـاه
نــهــاده بـــه صــنــدوق در حـــقــه ایبــحــقـه درون پــارســی رقــعــه ای
نـبــشــتــســت بــر پــرنـیـان ســپــیـدبــدان بـــاشــد ایــرانــیــان را امــیــد
بـــه خــط پــدرت آن جــهــانــدار شــاهتـــو را انـــدران کـــرد بـــایــد نــگـــاه
چــوهـرمـز شـنـیـد آن فـرسـتــاد کـسبـــه نــزدیــک گــنــجــور فــریــادرس
کــه در گــنــجــهــای پـــدر بـــازجـــوییکـی سـاده صـندوق و مهری بـروی
بــران مــهــر بــر نــام نــوشــیــن روانکـــه جـــاویــد بـــادا روانــش جـــوان
هـم اکـنـون شـب تـیـره پــیـش مـن آرفــراوان بـــجــســتــن مــبــر روزگــار
شـتـابـیـد گـنـجـور و صـنـدوق جـسـتبــیــاورد پــویـان بــه مــهــر درســت
جـــهــانــدار صــنــدوق را بـــرگــشـــادفــراوان ز نــوشــیــن روان کــرد یــاد
بــه صــنـدوق در حــقــه بــا مـهـر دیـدشــتــابــیـد وزو پــرنـیـان بــرکـشـیـد
نــگــه کــرد پــس خــط نـوشــیـن رواننــبــشــتــه بــران رقــعــه پــرنــیــان
کـه هرمز بـده سـال و بـر سـر دوسـالیـکـی شـهـریـاری بــود بــی هـمـال
ازان پـــس پـــرآشــوب گــردد جــهــانشـــــود نـــــام و آواز او درنـــــهــــان
پــدیـد آیـد ازهــرســویـی دشــمــنــییــکـــی بـــدنـــژادی وآهـــرمـــنـــی
پــراگــنــده گــردد ز هــر ســو ســپــاهفــروافــگــنــد دشـــمــن او را ز گــاه
دو چـشـمـش کـنـد کـور خـویش زنشازان پــس بــرآرنــد هـوش از تــنــش
بــه خــط پــدر هــرمــز آن رقــعــه دیـدهـراسـان شـد و پـرنـیـان بـرکـشـیـد
دوچـشمش پـر از خـون شد و روی زردبـبـهـرام گـفـت ای جـفـاپـیشـه مـرد
چـه جـسـتـی ازیـن رقـعـه انـدرهـمـیبــخـواهـی ربـودن ز مـن سـرهـمـی
بـــدو گــفــت بـــهــرام کــای تــرک زادبـه خون ریخـتـن تـا نبـاشی تـو شاد
تــوخــاقــان نــژادی نــه از کــیــقــبــادکـه کـسـری تـو را تـاج بـر سـر نـهاد
بــدانـسـت هـرمـز کـه او دسـت خـونبــیـازد هـمـی زنـده بــی رهـنـمــون
شـنـیـد آن ســخــن هـای بــی کـام رابـــه زنــدان فــرســـتـــاد بـــهــرام را
دگـر شـب چــو بــرزد ســر از کـوه مـاهبـــه زنــدان دژ آگــاه کــردش تــبـــاه
نـمــانــد آن زمــان بــر درش بــخــردیهـمــان رهـنـمــائی و هـم مـوبــدی
ز خـــوی بـــد آیــد هـــمـــه بـــدتـــرینـگـر تــا ســوی خــوی بــد نـنـگـری
وزان پــس نــبــد زنـدگــانـیـش خــوشز تــیـمــار زد بــر دل خــویــش تــش
بــسـالـی بــا صـطـخــر بــودی دو مـاهکـه کــوتــاه بــودی شــبــان ســیـاه
کـه شـهـری خـنـک بـود و روشـن هـوااز آنــجـــا گــذشــتـــن نــبـــودی روا
چـــوپـــنــهــان شـــدی چـــادر لــاژوردپـــدیــد آمـــدی کـــوه یـــاقـــوت زرد
مــنــادیـگــری بــرکــشــیـدی خــروشکــه ایـن نـامــداران بــا فــر و هـوش
اگــر کــشــتــمـنـدی شــود کــوفــتــهوزان رنـــج کـــارنـــده آشـــوفـــتــــه
وگـــر اســــب در کــــشــــت زاری رودکـــس نـــیـــز بـــر مـــیــوه داری رود
دم و گــوش اســبــش بــبــایــد بــریـدســـر دزد بـــردار بـــایــد کـــشـــیــد
بـــدو مـــاه گـــردان بـــدی درجـــهــانبــدو نــیـکــویـی زو نــبــودی نــهــان
بــهــر کــشــوری داد کــردی چــنــیـنز دهـقــان هـمـی یـافــتــی آفــریـن
پــســر بــد مــر او را گــرامــی یــکــیکــه از مــاه پــیــدا نــبـــود انــدکــی
مـــر او را پــــدر کـــرده پــــرویـــز نـــامگـهـش خـوانـدی خــسـرو شـادکـام
نـــبــــودی جـــدا یـــک زمـــان از پـــدرپــدر نـیـز نـشــگـیـفــتــی از پــســر
چـنان بـد کـه اسـبـی ز آخـر بـجـسـتکـه بـد شـاه پـرویـز را بـر نـشـسـت
سـوی کـشـتــمـنـد آمـد اسـب جــواننــگــهــبـــان اســب انــدر آمــد دوان
بـــیــامـــد خـــداونــد آن کـــشـــت زاربـــه پــیــش مــوکــل بـــنــالــیــد زار
موکـل بـدو گفـت کـین اسـب کـیسـتکه بـر دم و گوشش بـبـاید گریسـت
خــداونـد گــفــت اســب پــرویـز شــاهنــدارد هــمــی کــهــتــرانــرا نــگــاه
بـــیـــامـــد مـــوکـــل بـــر شـــهـــریــاربـگـفـت آنـچ بــشـنـیـد از کـشـت زار
بــدو گـفــت هـرمـز بــرفــتــن بــکـوشبــبــر اســب را در زمـان دم و گـوش
زیـانـی کــه آمــد بــران کــشــتــمــنـدشـمـارش بـبـاید شـمـردن کـه چـند
ز خــســرو زیــان بـــاز بـــایــد ســتـــداگــر صــد زیـانــســت اگــر پــانـصــد
درمـهـای گــنـجــی بــران کــشــت زاربـــریــزنـــد پـــیــش خـــداونــد کـــار
چــو بــشــنـیـد پــرویـز پــوزش کــنــانبـرانـگـیخـت از هـر سـویی مـهـتـران
بـــنــزد پـــدر تــا بـــبـــخــشــد گــنــاهنــبـــرد دم وگــوش اســـب ســـیــاه
بــرآشــفــت ازان پــس بــرو شــهـریـاربــتـنـدی بــزد بــانـگ بــر پــیـشـکـار
مــوکـــل شـــد از بـــیــم هــرمــز دوانبــدان کـشـت نـزدیـک اسـب جــوان
بـــخــنــجــر جـــداکــرد زو گــوش و دمبـــران کــشــت زاری کــه آزرد ســم
هــمــان نــیــز تـــاوان بـــدان دادخــواهرســانـیـد خــســرو بــفـرمـان شــاه
وزان پــس بــنـخــچــیـر شـد شـهـریـاربــیــاورد هــر کــس فــراوان شــکــار
ســـــواری ردی مـــــرد کـــــنـــــداوریســپــهـبــدنـژادی بــلــنــد اخــتــری
بـــره بـــر یــکــی رز پـــراز غــوره دیــدبـــفــرمــود تـــاکــهــتـــر انــدر دویــد
ازان خــوشــه چــنــد بـــبــردی و بــردبــایـوان و خــوالــیـگــرش را ســپــرد
بـــیــامـــد خـــداونـــدش انـــدر زمـــانبــدان مـرد گـفــت ای بــد بــدگـمـان
نــگــهــبــان ایـن رز نــبــودی بــه رنــجنــه دیـنــار دادی بــهــا را نــه گــنــج
چـــرا رنـــج نـــابـــرده کـــردی تـــبـــاهبــنـالـم کـنـون از تـو در پــیـش شـاه
ســــــوار دلـــــاور ز بــــــیـــــم زیـــــانبـــزودی کــمــر بـــازکـــرد از مــیــان
بــــدو داد پــــرمـــایـــه زریـــن کـــمـــربــهـر مــهـره ای در نـشــانـده گــهـر
خــداونــد رز چــون کــمــر دیـد گــفــتکـه کــردار بــد چــنـد بــایـد نـهـفــت
تــو بــا شــهــریــار آشــنــایـی مــکــنخـــریــده نــداری بـــهــایــی مــکــن
سـپـاسـی نـهـم بــر تـو بـر زیـن کـمـربـــپــیــچــی اگــر بــشــنــود دادگــر
یــکــی مــرد بـــد هــرمــز شـــهــریــاربـــه پــیــروزی انــدر شــده نــامــدار
بـــمــردی ســتـــوده بـــهــرانــجــمــنکــه از رزم هـرگــز نــدیـدی شــکــن
کــه هــم دادده بـــود و هــم دادخــواهکـــلــاه کـــیــی بـــرنــهــاده بـــمــاه
نــکـــردی بـــشـــهــر مــدایــن درنــگدلــاور ســری بــود بـــا نــام ونــنــگ
بـــهــار و تــمــوز و زمــســتــان وتــیــرنــیــاســود هــرمــز یـل شــیــرگــیـر
همی گشـت گرد جـهان سـر بـه سـرهـمـی جـسـت در پـادشـاهی هـنـر
چـو ده سـال شد پـادشاهیش راسـتز هـرکـشـور آواز بــدخــواه خــاسـت
بـــیــامـــد ز راه هـــری ســـاوه شـــاهابـا پـیل و بـا کـوس و گـنـج و سـپـاه
گـر از لـشــکــر ســاوه گـیـری شــمـاربــرو چــارصــد بـــار بــشــمــر هــزار
ز پــیـلــان جــنـگــی هـزار و دویـســتتـوگـفـتـی مـگـر بـرزمـین راه نیسـت
ز دشـــــت هــــری تـــــا در مـــــرورودسـپــه بــود آگـنـده چـون تــار و پــود
وزیـن روی تــا مـرو لـشــکــر کــشــیـدشـد از گـرد لـشـکـر زمـیـن نـاپــدیـد
بــهـر مـز یـکـی نـامـه بــنـوشـت شـاهکه نزدیک خود خوان ز هر سو سپـاه
بـــرو راه ایـــن لـــشـــکـــر آبـــاد کـــنعــلــف ســازو از تــیــغ مــا یــادکــن
بـریـن پـادشـاهـی بـخـواهـم گـذشـتبـدریا سـپـاهست و بـر کوه و دشت
چــو بــرخــوانـد آن نـامــه را شــهـریـاربــپــژمـرد زان لـشــکـر بــی شــمـار
وزان روی قـــیـــصـــر بـــیـــامـــد ز رومبــه لــشــکــر بــزیــر انــدر آورد بــوم
ســپــه بــود رومــی عــدد صــد هــزارســــواران جــــنـــگ آور و نـــامــــدار
ز شـهـری کـه بـگـرفـت نـوشـیـن روانکــه از نــام او بـــود قـــیــصـــر نــوان
بــیـامــد ز هـر کــشــوری لــشــکــریبــه پــیـش انـدرون نـامــور مـهـتــری
ســـپــــاهـــی بــــیـــامـــد ز راه خـــزرکز ایشـان سـیه شد همه بـوم و بـر
جــهــانــدیــده بـــدال درپـــیــش بـــودکـه بـا گنج و بـا لشـکـر خـویش بـود
ز ارمــــیــــنــــیـــه تــــا در اردبــــیــــلپـراگـنده شـد لشـکـرش خـیل خـیل
ز دشــــت ســـــواران نــــیــــزه گــــزارســپــاهـی بــیـامـد فـزون از شـمـار
چـوعـبـاس و چـو حـمزه شـان پـیشـروســـــواران و گــــردن فـــــرازان نــــو
ز تــاراج ویــران شــد آن بـــوم ورســتکه هرمز همی بـاژ ایشان بـجـسـت
بـــیــامــد ســـپـــه تـــابـــه آب فـــراتنـمــانــد انـدر آن بــوم جــای نــبــات
چـــو تـــاریــک شـــد روزگـــار بـــهـــیز لـشــکــر بــهـرمـز رســیـد آگــهـی
چــو بــشــنــیـد گــفــتــار کــارآگــهـانبــه پــژمــرد شــاداب شــاه جــهــان
فــرســتــاد و ایــرانــیــان را بـــخــوانــدسـراسـر هـمـه کـاخ مـردم نـشـانـد
بـــرآورد رازی کـــه بـــود از نـــهـــفـــتبـــدان نــامــداران ایــران بـــگــفـــت
کـه چـنـدین سـپـه روی بـه ایران نـهادکـســی در جــهـان ایـن نـدارد بــیـاد
هــمـــه نـــامـــداران فـــرو مـــانـــدنــدز هـر گــونـه انــدیـشــه هـا رانــدنـد
بـگـفـتـنـد کـای شـاه بــا رای و هـوشیـکـی انـدریـن کـار بــگـشـای گـوش
خــردمــنـد شــاهـی و مــا کــهـتــریـمهمی خـویشـتـن موبـدی نشـمـریم
بــرانــدیـش تــا چــاره کــار چــیـســتبــرو بــوم مـا را نـگــهـدار کــیـســت
چـنـیـن گـفـت مـوبــد کـه بـودش وزیـرکــه ای شــاه دانــا و دانــش پــذیــر
ســپــاه خــزر گــر بــیـایـد بــه جــنــگنـیـابــنــد جــنــگــی زمــانـی درنــگ
ابـــا رومـــیــان داســـتـــانــهــا زنــیــمزبـــن پـــایــه تـــازیــان بـــرکـــنــیــم
نــــدارم بــــه دل بــــیـــم ازتــــازیــــانکـــه ازدیــدشـــان دیــده دارد زیـــان
کـه هـم مـارخـوارنـد وهـم سـوسـمـارنـــدارنـــد جـــنـــگـــی گـــه کـــارزار
تــو را ســاوه شــاهـســت نـزدیـکــتــروزو کـــار مـــا نـــیـــز تــــاریـــکـــتـــر
ز راه خـــــراســــان بـــــود رنــــج مــــاکـه ویـران کـنـد لـشــکــر و گـنـج مـا
چـو تـرک انـدر آید ز جـیحـون بـه جـنگنــبـــایــد بــریــن کــار کــردن درنــگ
بـه مـوبــد چـنـیـن گـفـت جـویـنـده راهکه اکنون چـه سـازیم بـا سـاوه شاه
بــدو گـفـت مـوبــد کـه لـشـکـر بـسـازکه خـسـرو بـه لشـکـر بـود سـرفـراز
عــرض را بــخــوان تــا بــیــارد شــمــارکـه چـندسـت مـردم کـه آید بـه کـار
عــرض بــا جــریـده بــه نــزدیـک شــاهبــیــامــد بــیــاورد بــی مــر ســپــاه
شــمــار ســـپـــاه آمــدش صــد هــزارپـــیــاده بـــســی در مــیــان ســـوار
بــدو گـفـت مـوبـد کـه بــا سـاوه شـاهسـزد گـر نـشـوریـم بــا ایـن ســپــاه
مــگــر مــردمــی جــویـی و راســتــیبــدور افــگـنـی کــژی و کــاســتــی
رهــانــی ســـر کـــهــتـــر آنـــرا ز بـــدچــنــان کــز ره پــادشــاهــان ســزد
شــنــیـدســتــی آن داســتــان بــزرگکــه ارجــاســب آن نـامـدارســتــرگ
بـگـشـتـاسـب و لـهراسـب از بـهر دینچــه بــد کـرد بــا آن سـواران چــیـن
چــه آمــد ز تــیـمــار بــرشــهــر بــلــخکـه شـد زنـدگـانـی بــران بــوم تـلـخ
چــنـیـن تــا گـشـاده شـد اسـفـنـدیـارهــمـــی بـــود هــر گـــونــه کـــارزار
ز مـهـتــر بــسـال ار چـه مـن کـهـتــرمازو مــن بـــانــدیــشــه بـــر بــگــذرم
بـه مـوبـد چـنـین گـفـت پـس شـهـریارکــه قــیـصــر نــجــویــد ز مــا کــارزار
هـمـان شـهـرهـا راکـه بــگـرفـت شـاهســــپــــارم بــــدو بــــازگــــردد ز راه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »