|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

داستان کسری با بوزرجمهر

چــنـان بــد کـه کـسـری بــدان روزگـاربـــرفــت از مــدایــن ز بـــهــر شـــکــارهمی تـاخـت بـا غرم و آهو بـه دشتپـراگـنـد شـد غـرم و او مـانـده گـشـت...
چــنـان بــد کـه کـسـری بــدان روزگـاربـــرفــت از مــدایــن ز بـــهــر شـــکــار
همی تـاخـت بـا غرم و آهو بـه دشتپـراگـنـد شـد غـرم و او مـانـده گـشـت
ز هــامــون بـــر مــرغـــزاری رســـیــددرخــت و گـیـا دیـد و هـم ســایـه دیـد
هـمــی رانــد بــا شــاه بــوزرجــمــهـرز بــهـر پــرســتــش هـم از بــهـر مـهـر
فـــرود آمـــد از بـــارگـــی شـــاه نــرمبــدان تــاکــنـد بــرگــیـا چــشــم گــرم
نـدیـد از پــرســتــنـدگـان هـیـچــکـسیـکــی خــوب رخ مـانـد بــا شــاه بــس
بــغــلــتــیــد چــنــدی بــران مــرغــزارنــهــاده ســرش مــهــربـــان بــرکــنــار
هــمــیــشــه بـــبـــازوی آن شــاه بــریــکـــی بـــنــد بـــازو بـــدی پـــرگــهــر
بـــرهــنــه شــد از جــامــه بـــازوی اویــکــی مــرغ رفـــت از هــوا ســـوی او
فــــرودآمــــد از ابــــر مـــرغ ســــیـــاهز پـــرواز شــد تـــا بـــبـــالــیــن شـــاه
بـــبـــازو نــگــه کــرد وگــوهــر بــدیــدکــســی رابـــه نــزدیــک او بـــرنــدیــد
هـمـه لــشــکــرش گــرد آن مــرغــزارهمـی گـشـت هـرکـس ز بـهـر شـکـار
هـمـان شــاه تــنـهـا بــخــواب انـدروننـه بــر گــرد او بــرکــســی رهـنـمــون
چــومــرغ ســیـه بــنــد بــازوی بــدیـدســــر در ز آن گــــوهــــران بــــردریـــد
چــوبــدریـد گــوهــر یـکــایـک بــخــوردهــمــان در خـــوشـــاب و یــاقــوت زرد
بـــخــورد و ز بـــالــیــن او بـــر پـــریــدهــمــانــگــه ز دیــدار شـــد نــاپـــدیــد
دژم گــشــت زان کــار بـــوزرجــمــهــرفـــرومــانــد از کـــارگــردان ســـپـــهــر
بــدانـسـت کآمـد بــتــنـگـی نـشـیـبزمــانــه بـــگــیــرد فــریــب و نــهــیــب
چــوبــیــدارشــد شــاه و او را بـــدیــدکـزان سـان هـمـی لـب بـدنـدان گـزیـد
گـمـانـی چــنـان بــرد کــو را بــخــوابخــورش کــرد بــر پــرورش بــرشــتــاب
بدو گفت کای سگ تو را این که گفتکـه پــالـایـش طــبــع بــتــوان نـهـفــت
نــه مــن اورمــزدم و گـــر بـــهــمــنــمز خــاکــســت وز بـــاد و آتـــش تـــنــم
جــهـانـدار چــنـدی زبــان رنـجــه کــردنــدیـد ایــچ پــاســخ جــز ار بــاد ســرد
بـــپــژمــرد بـــر جــای بـــوزرجــمــهــرز شـــاه و ز کـــردار گــردان ســـپـــهــر
کـه بـس زود دیـد آن نـشـان نـشـیـبخــردمـنـد خــامـش بــمـانـد از نـهـیـب
هــمــه گـــرد بـــر گـــرد آن مــرغـــزارســپــه بــود و انــدر مــیـان شــهــریـار
نشست از بـر اسـب کسری بـخـشمز ره تـــا در کــاخ نــگــشـــاد چـــشــم
هــمــه ره ز دانــا هـمــی لــب گــزیـدفـــرود آمــد از بـــاره چـــنــدی ژکـــیــد
بــفــرمــود تــا روی ســنــدان کــنـنــدبـــدانــنــده بـــر کـــاخ زنــدان کــنــنــد
دران کـاخ بــنـشــســت بــوزرجــمـهـرازو بــرگــســســتــه جــهـانــدار مــهـر
یـکـی خــویـش بــودش دلـیـر وجــوانپـــرســتـــنــده شــاه نــوشــیــن روان
بـــهــرجـــای بـــا شــاه در کــاخ بـــودبــه گـفــتــار بــا شــاه گـســتــاخ بــود
بـــپــرســیــد یــک روز بـــوزرجــمــهــرز پـــرورده شـــاه خـــورشــیــد چـــهــر
کـه او را پـرسـتـش همی چـون کـنیبــیـامــوز تــا کــوشــش افــزون کــنـی
پــرســتــنـده گـفـت ای سـر مـوبــدانچـــنـــان دان کـــه امـــروز شـــاه ردان
چــو از خــوان بــرفـت آب بــگـســاردمزمـیـن ز آبــدســتــان مـگـر یـافــت نـم
نـگـه سـوی مـن بـنـده زان گـونه کـردکـه گـفـتـم سـرآمـد مـرا خـواب وخـورد
جـهانـدار چـون گـشـت بـامـن درشـتمـراسـسـت شـد آبـدسـتـان بـمـشـت
بـــدو دانــشــی گــفــت آب آر خـــیــزچـنان چـون که بـر دسـت شـاه آب ریز
بـــــیــــاورد مــــرد جـــــوان آب گــــرمهـمـی ریـخــت بــر دسـت او نـرم نـرم
بـدو گـفـت کـیـن بــار بـر دسـتـشـویتــو بــا آب جــو هـیـچ تــنـدی مـجــوی
چــولـب را بــبــالــایـد از بــوی خــوشتـــو از ریــخـــت آبـــدســتـــان نــکــش
چـــو روز دگــر شـــاه نــوشــیــن روانبـــهــنــگــام خـــوردن بـــیــاورد خـــوان
پـرسـتـنـده را دل پـرانـدیـشـه گـشـتبــدان تــا دگــر بـــار بــنــهــاد تــشــت
چــنـان هـم چـو دانـاش فـرمـوده بــودنــه کــم کــرد ازان نـیـز و نــه بــرفــزود
بـــه گــفــتـــار دانــا فــرو ریــخــت آبنــه نــرم ونـه از ریـخــتــن بــرشــتــاب
بــدو گـفــت شــاه ای فـزایـنـده مـهـرکـه گـفـت این تـو راگـفـت بـوزرجـمـهـر
مـــــرا انـــــدریــــن دانــــش او داد راهکـه بـیـنـد هـمـی ایـن جـهـانـدار شـاه
بــدو گــفــت رو پــیــش دانــا بــگــویکــــزان نــــامــــور جــــاه و آن آبــــروی
چــراجــســتــی از بــرتــری کـمـتــریبــــبــــد گــــوهـــر و نــــاســــزا داوری
پــرســتــنــده بــشــنـیـد و آمــد دوانبـــرخــال شــد تــنــد وخــســتــه روان
ز شــاه آنـچ بــشـیـنـد بــا او بــگـفـتچــیـن یـافـت زو پــاســخ انـدر نـهـفـت
کــه حــال مـن از حــال شــاه جــهـانفــراوان بــهــســت آشــکــار و نــهــان
پـرسـتـنـده بـرگـشـت و پـاسـخ بــبـردســخــنــهـا یـکــایـک بــرو بــرشــمــرد
فــراوان ز پــاســخ بــرآشــفــت شــاهورا بـــنـــد فـــرمـــود و تـــاریـــک چـــاه
دگــر بــاره پــرســیـد زان پــیـشــکــارکــه چـــون دارد آن کــم خـــرد روزگــار
پـــرســتــنــده آمــد پـــر از آب چــهــربــگـفـت آن سـخـنـهـا بـه بــوزرجـمـهـر
چــنـیـن داد پــاســخ بــدو نـیـکـخــواهکــه روز مــن آســـانــتـــر از روز شـــاه
فـرسـتــاده بــرگـشـت وآمـد چــو بــادهـمـه پــاســخــش کـرد بــر شــاه یـاد
ز پـاسخ بـر آشفت و شد چـون پـلنگز آهــن تـــنــوری بـــفـــرمـــود تـــنــگ
ز پـــیــکـــان وز مـــیــخ گـــرد انــدرشهـم از بــنــد آهـن نــهــفــتــه ســرش
بــــدو انـــدرون جــــای دانـــا گـــزیـــددل از مــهـر دانـا بــیـکــســو کــشــیـد
نـبــد روزش آرام و شـب جــای خـوابتـنـش پـر ز سـخـتـی دلـش پـرشـتـاب
چــهـارم چــنـیـن گـفـت شـاه جــهـانابــا پــیـشــکــارش ســخــن درنــهــان
کـــه یــک بـــار نـــزدیــک دانـــا گـــذاربـــبـــر زود پــیــغــام و پــاســخ بـــیــار
بـگـویش کـه چـون بـینی اکـنون تـنـتکــه از مــیــخ تــیـزســت پــیـراهــنــت
پـــرســتـــنــده آمــد بـــداد آن پـــیــامکـه بــشــنـیـد زان مـهـر خــویـش کـام
چــنــیــن داد پــاســخ بـــمــرد جــوانکـــه روزم بـــه از روز نـــوشـــیــن روان
چـو بــرگـشـت و پـاسـخ بــیـاورد مـردز گـــفـــتــــار شـــد شــــاه را روی زرد
ز ایــوان یــکــی راســتــگــوی گــزیــدکــه گــفــتـــار دانــا بـــدانــد شــنــیــد
ابـــا او یــکــی مــرد شــمــشــیــر زنکــه دژخــیــم بـــود انــدران انــجــمــن
کـه رو تـو بــدیـن بــد نـهـان را بــگـویکـه گـر پـاسـخـت را بــود رنـگ و بــوی
و گــرنــه کــه دژخــیـم بــا تــیـغ تــیــزنــمــایــد تـــو را گــردش رســتـــخــیــز
که گفتـی که زندان بـه از تـخـت شاهتــنــوری پــر از مــیـخ بــا بــنــد و چــاه
بــیـامـد بــگـفــت آنـچ بــشــنـیـد مـردشــــد از درد دانــــا دلــــش پــــر ز درد
بــدان پــاکــدل گــفــت بــوزرجــمــهـرکـه نـنـمـود هـرگـز بــمـابــخــت چــهـر
چه بـا گنج و تـختی چه بـا رنج سختبـــبـــنــدیــم هــر دو بـــنــاکــام رخــت
نــه ایـن پــای دارد بــگــیـتــی نــه آنسـرآیـد هـمـی نـیـک و بـد بـی گـمـان
ز ســخــتــی گـذر کــردن آســان بــوددل تـــــاجــــداران هــــراســــان بـــــود
خـــردمــنــد ودژخـــیــم بـــاز آمـــدنــدبــــر شــــاه گــــردن فــــراز آمــــدنــــد
شــنــیـده بــگــفــتــنــد بــا شــهـریـاردلـش گــشــت زان پــاســخ او فــگــار
بــه ایـوانـش بــردنـد زان تــنـگ جــایبـــه دســتــوری پـــاکــدل رهــنــمــای
بـرین نـیـز بـگـذشـت چـنـدی سـپـهـرپـــر آژنــگ شـــد روی بـــوزرجـــمــهــر
دلـش تـنـگـتـر گـشـت و بــاریـک شـددوچــمــش ز انــدیـشــه تــاریـک شــد
چــو بــا گــنـج رنـجــش بــرابــر نـبــودبــفـرســود ازان درد و در غــم بــســود
چـنـان بــد کـه قـیـصـر بـدان چـنـدگـاهرســولــی فــرســتــاد نــزدیــک شــاه
ابـــا نـــامـــه و هـــدیــه و بـــا نـــثـــاریــکــی درج و قــفــلــی بــرو اســتــوار
کــــه بــــا شــــاه کــــنـــداوران وردانفــــراوان بــــود پــــاکــــدل مـــوبــــدان
بـدیـن قـفـل و این درج نـابـرده دسـتنـهـفـتـه بـگـویـنـد چـیـزی کـه هـسـت
فــرســتــیـم بــاژ ار بــگـویـنـد راســتجــز از بــاژ چــیـزی کـه آیـیـن مـاسـت
گــرای دون کــه زیـن دانـش نــاگــزیـربــــمــــانـــد دل مــــوبــــد تــــیـــزویـــر
نـبــایـد کــه خــواهـد ز مــا بــاژ شــاهنــرانــد بــدیــن پــادشــاهــی ســپــاه
بــریـن گــونــه دارم ز قــیــصــر پــیــامتـــو پـــاســـخ گـــزار آنــچ آیــدت کـــام
فــرســتــاده راگــفــت شــاه جــهــانکــه ایـن هـم نـبــاشــد ز یـزدان نـهـان
مـــن از فــــر او ایـــن بــــجــــای آورمهـــمـــان مـــرد پــــاکــــیـــزه رای آورم
یـکـی هـفـتـه ایـدر ز مـی شـاد بـاشبــــــرامــــــش دل آرای وآزاد بـــــــاش
ازان پـس بــران داسـتـان خـیـره مـانـدبـــزرگــان و فـــرزانــگــانــرا بـــخـــوانــد
نــگـــه کـــرد هــریــک زهــر بـــاره ایکــه ســازد مــر آن بـــنــد را چــاره ای
بـدان درج و قـفـلـی چـنـان بـی کـلـیدنــگــه کــرد و هـر مــوبــدی بــنـگــریـد
ز دانـش ســراســر بــیـکـسـو شـدنـدبــنـادانـی خــویـش خــســتــو شـدنـد
چــو گـشـتــنـد یـک انـجــمـن نـاتــوانغـمـی شــد دل شــاه نـوشــیـن روان
همـی گـفـت کـین راز گـردان سـپـهـربـــیــارد بـــانــدیــشــه بـــوزرجــمــهــر
شــــد از درد دانـــا دلـــش پــــر ز دردبــرو پــر ز چــیـن کـرد و رخــســاره زرد
شـهـنـشـاه چـون دید ز انـدیشـه رنـجبــفـرمـود تــا جــامـه دســتــی ز گـنـج
بــیــاورد گــنــجــور و اســبــی گــزیـننـشــســت شــهـنـشــاه کــردنـد زیـن
بــه نـزدیـک دانـا فــرســتــاد و گـفــتکـه رنـجـی کـه دیدی نـشـاید نـهـفـت
چـنـیـن رانـد بــر سـر سـپــهـر بــلـنـدکــه آیـد ز مــا بــر تــو چــنــدی گــزنــد
زیـــان تـــو مـــغـــز مـــرا کـــرد تـــیـــزهـمـی بــا تـن خـویـش کـردی سـتـیـز
یــکــی کــار پـــیــش آمــدم نــاگــزیــرکـــزان بـــســـتـــه آمــد دل تـــیــزویــر
یکی درج زرین سرش بـستـه خـشکنـهـاده بــرو قـفــل و مـهـری ز مـشــک
فـــرســـتـــاد قـــیــصـــر بـــرمــا ز رومیــکـــی مـــوبـــدی نــامـــبـــردار بـــوم
فـرســتــاده گـویـد کـه ســالـار گـفـتکــه ایـن راز پــیـدا کــنــیـد از نــهـفــت
کـه ایـن درج را چــیـســت انـدر نـهـانبـــگـــویـــنـــد فـــرزانـــگـــان جـــهـــان
بـه دل گـفـتـم این راز پـوشـیده چـهـربــبــیــنــد مــگــر جــان بــوزرجــمــهــر
چـوبـشـنـیـد بـوزرجـمـهـر ایـن سـخـندلــش پـــرشـــد از رنــج و درد کـــهــن
ز زنـدان بــیـامـد سـرو تـن بــشـسـتبــه پــیـش جــهـانـداور آمـد نـخــسـت
هــمــی بـــود تـــرســـان ز آزار شـــاهجــهـانـدار پــر خــشــم و او بــیـگــنــاه
شـــب تـــیـــره و روز پـــیـــدا نـــبـــودبـدان سـان کـه پـیغـام خـسـرو شـنـود
چــو خــورشــیـد بــنـمـود تــاج از فـرازبـــپـــوشــیــد روی شــب تـــیــره بـــاز
بـــاخــتــر نــگــه کــرد بـــوزرجــمــهــرچـوخـورشـید رخـشـنده بـد بـر سـپـهر
بــه آب خـرد چـشـم دل را بــشـسـتز دانــنــدگــان اســتــواری بـــجــســت
بــدو گـفـت بــازار مـن خــیـره گـشـتچـو چـشـمم ازین رنجـها تـیره گـشـت
نـگـه کـن کـه پـیشـت کـه آیـد بـه راهز حـالـش بــپـرس ایـچ نـامـش مـخـواه
بــه راه آمــد از خــانــه بــوزرجــمــهــرهـمـی رفـت پــویـان زنـی خـوب چـهـر
خــردمــنــد بــیــنــا بـــدانــا بــگــفــتسـخـن هـرچ بـر چـشـم او بـد نـهـفـت
چـنـیـن گـفـت پــرسـنـده را راه جـویکــه بــپــژوه تــا دارد ایــن مــاه شــوی
زن پــاکــدامــن بــپــرســنــده گــفــتکه شـویسـت و هم کودک اندر نهفـت
چــوبــشــنــیـد دانــنــده گــفــتــار زنبــــخــــنـــدیـــد بــــر بــــاره گـــامـــزن
هـمــانــگــه زنــی دیـگــر آمــد پــدیـدبــپــرسـیـد چـون تــرجــمـانـش بــدیـد
که ای زن تـو را بـچـه وشـوی هسـتوگــر یــک تــنــی بـــاد داری بــدســت
بـدو گفت شویسـت اگر بـچـه نیسـتچـو پـاسـخ شنیدی بـر من مه ایسـت
هـمــانـگــه ســدیـگــر زن آمــد پــدیـدبــیــامــد بـــر او بـــگــفــت و شــنــیــد
کـه ای خــوب رخ کـیـســت انـبــاز تــوبـــریــن کــش خـــرامــیــدن و نــاز تـــو
مـرا گـفـت هـرگـز نـبــودســت شـوینــخــواهـم کــه پــیـداکــنــم نــیـز روی
چـو بـشـنـید بـوزرجـمـهـر این سـخـننـگــر تــا چــه انـدیـشــه افــگــنـد بــن
بــــیـــامـــد دژم روی تــــازان بــــه راهچــو بـــردنــد جــویــنــده را نــزد شــاه
بــفــرمــود تــا رفــت نــزدیــک تــخــتدل شاه کسـری غمی گشت سـخـت
کــه دانـنــده را چــشــم بــیـنــا نـدیـدبـسـی بــاد سـرد از جـگـر بـر کـشـیـد
هــمــی کــرد پــوزش ازان کــار شــاهکـــزو داشـــت آزار بــــر بــــیـــگـــنـــاه
پـس از روم و قـیـصـر زبــان بــرگـشـادهـمـی کــرد زان قــفــل و زان درج یـاد
بــشــاه جــهـان گـفــت بــوزرجــمـهـرکـه تــابــان بــدی تــا بــتـابــد سـپــهـر
یـکــی انـجــمـن درج در پــیـش شــاهبـــه پـــیــش بـــزرگــان جــویــنــده راه
بــنــیــروی یــزدان کــه انــدیـشــه دادروان مـــرا راســـتـــی پــــیـــشـــه داد
بــگـویـم بــدرج انـدرون هـرچ هـســتنـســایـم بــران قـفــل وآن درج دســت
اگر تـیره شـد چـشـم دل روشـنسـتروان راز دانـش هـمـی جــوشـنـســت
ز گــفــتـــار او شــاد شــد شــهــریــاردلـش تــازه شـد چـون گـل انـدر بــهـار
ز اندیشه شد شـاه را پـشـت راسـتفـرســتــاده و درج را پــیـش خــواسـت
هــمــه مــوبــدان وردان را بـــخــوانــدبــسـی دانـشـی پــیـش دانـا نـشـانـد
ازان پــس فـرســتــاده را گـفـت شـاهکـه پــیـغـام بــگـزار و پــاســخ بــخــواه
چـو بـشـنـیـد رومـی زبــان بــرگـشـادســخــنـهـای قــیـصــر هـمـه کــرد یـاد
کـه گـفـت از جـهـانـدار پــیـروز جــنـگخــرد بـــایــد و دانــش و نــام و نــنــگ
تــو را فــر و بــر ز جــهـانــدار هـســتبــــزرگـــی و دانـــایـــی و زور دســــت
هــمــان بـــخــرد و مــوبـــد راه جــویگــو بــر مــنـش کــو بــود شــاه جــوی
هـــمـــه پـــاک در بــــارگـــاه تـــوانـــدوگــر در جــهــان نــیــکــخــواه تـــوانــد
همـین درج بـا قـفـل و مـهـر و نـشـانبـــبــیــنــنــد بــیــدار دل ســرکــشــان
بــگــویـنــد روشــن کــه زیـرنــهــفــتچـه چیزست وآن بـا خرد هست جـفت
فـرسـتـیـم زیـن پـس بـتـو بــاژ و سـاوکـــه ایـــن مـــرز دارنـــد بـــا بـــاژ تـــاو
وگــر بــاز مــانــنــد ازیـن مــایـه چــیـزنــخــواهــنــد ازیـن مــرزهــا بــاژ نــیــز
چــودانـا ز گــویـنـده پــاســخ شــنـیـدزبــان بــرگــشــاد آفــریـن گــســتــریـد
کـه هـمـواره شــاه جــهـان شـاد بــادسـخـن دان و بــا بــخـت و بــا داد بــاد
سـپــاس از خـداونـد خـورشـیـد و مـاهروان را بــــدانـــش نـــمــــایـــنـــده راه
نــــدانــــد جـــــز او آشـــــکــــارا و رازبــــدانـــش مــــرا آز و او بــــی نـــیـــاز
سـه درسـت رخــشـان بــدرج انـدرونغــلــافــش بــود ز آنـچ گــفــتــم بــرون
یـکـی سـفـتـه و دیـگـری نـیم سـفـتدگــر آنــک آهــن نــدیـدســت جــفــت
چــو بــشــنـیـد دانـای رومـی کــلــیـدبــیــاورد و نــوشــیــن روان بــنــگــریــد
نـهـفــتــه یـکـی حــقــه بــد در مـیـانبــــحــــقـــه درون پــــرده پــــرنـــیـــان
سـه گـوهـر بـدان حـقـه انـدر نـهـفـتچــنـان هـم کـه دانـای ایـران بــگـفــت
نخـسـتـین ز گوهر یکـی سـفـتـه بـوددوم نـیـم ســفـت و ســیـم نـابــســود
هــمــه مــوبــدان آفــریـن خــوانــدنــدبــدان دانـشــی گــوهـر افــشــانــدنـد
شـهـنـشـاه رخـسـاره بــی تــاب کـرددهــانــش پـــر از در خـــوشـــاب کـــرد
ز کــار گــذشــتــه دلــش تــنـگ شــدبــپــیــچــیــد و رویـش پــر آژنــگ شــد
کــه بـــا او چــراکــرد چــنــدان جـــفــاازان پـــس کـــزو دیـــد مـــهـــر و وفـــا
چــو دانــا رخ شــاه پـــژمــرده یــافــتروانـــش بــــدرد انــــدر آزرده یـــافــــت
بـــرآورد گـــویــنـــده راز از نـــهـــفـــتگـذشـتـه همه پـیش کـسـری بـگـفـت
ازان بـــنـــد بـــازوی و مـــرغ ســـیــاهاز انــدیــشــه گــوهــر و خـــواب شــاه
بــدو گـفــت کــیـن بــودنـی کــار بــودنــدارد پـــشـــیــمـــانــی و درد ســـود
چـــو آرد بـــد و نــیــک رای ســپـــهــرچـه شـاه وچـه مـوبـد چـه بـوزرجـمـهر
ز تـخـمـی کـه یزدان بـاخـتـر بـکـشـتبـــبـــایــدش بـــرتــارک مــا نــبــشــت
دل شـــاه نــوشــیــن روان شــادبـــادهـــمـــیـــشـــه ز درد وغـــم آزاد بــــاد
اگــر چــنــد بــاشــد ســرافــراز شــاهبــــدســــتــــور گــــردد دلـــارای گــــاه
شــکـارســت کـار شــهـنـشــاه و رزممی و شـادی و بـخـشـش و داد و بـزم
بـدانـد کـه شـاهـان چـه کـردنـد پـیشبــورزد بــدان هـمـنـشـان رای خـویـش
ز آگـــنـــدن گـــنـــج و رنـــج ســـپـــاهز آزرم گــــــفــــــتـــــــار وز دادخــــــواه
دل وجــان دســتــوربــاشــد بــه رنــجز انــدیــشـــه کـــدخـــدایــی و گـــنــج
***
چــنـیـن بــود تــا گــاه نــوشــیـن روانهــمــو بــود شــاه و هـمــو پــهــلــوان
هـمــو بــود جــنـگــی و مــوبــد هـمـوسـپــهـبــد هـمـو بــود و بــخــرد هـمـو
بـــهــرجـــای کــارآگــهــان داشــتـــیجــهــان را بــدســتــور نــگــذاشــتــی
ز بـــســـیــار و انــدک ز کــار جـــهــانبــدو نــیــک زو کــس نــکــردی نــهــان
ز کــار آگــهــان مــوبــدی نــیـکــخــواهچـنان بـد کـه بـرخـاسـت بـر پـیش گاه
کــه گــاهـی گـنـه بــگـذرانـی هـمـیبــبــد نــام آنـکــس نـخــوانـی هـمــی
هـم ایـن را دگــر بــاره آویـز شــســتگـنـهـکـار اگـر چــنـد بــا پــوزشــســت
بــپــاسـخ چــنـیـن بــود تــوقـیـع شـاهکـه آنکـس کـه خـسـتـو شـود بـر گـناه
چـو بـیمار زارسـت و ما چـون پـزشـکز دارو گـــریـــزان و ریــزان ســـرشـــک
بــــیـــک دارو ار او نـــگـــردد درســـتزوان از پـزشـکـی نـخـواهـیـم شـسـت
دگــر مـوبــدی گــفــت انـوشــه بــدیبـــداد و دهــش نــیــز تـــوشــه بـــدی
ســپــهـدار گـرگـان بــرفـت از نـهـفـتبــبــیـشــه درآمــد زمــانــی بــخــفــت
بـــنــه بـــرد ار گـــیــل و او بـــرهــنــههـــمـــی بـــازگـــردد ز بـــهـــر بـــنـــه
بــتــوقــیــع پــاســخ چــنــیـن داد بــازکـه هـسـتـیم ازان لـشـکـری بـی نـیاز
کـجــا پــاســپــانـی کـنـد بــر ســپــاهز بـــد خـــویــشـــتـــن رانــدارد نــگــاه
دگــر گــفــت انــوشــه بــدی جــاوداننـشـسـت و خـور و خـواب بــا مـوبـدان
یــکــی نــامــور مــایـه دار ایــدرســتکـه گـنـجـش ز گـنـج تـو افـزونـتـرسـت
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه آری رواسـتکــه از فــره پـــادشـــاهــی مــاســـت
دگــر گــفــت کــای شــهـریـار بــلــنـدانــوشــه بـــدی وز بـــدی بــی گــزنــد
اســــیـــران رومـــی کــــه آورده انـــدبــســی شــیــرخــواره درو بـــرده انــد
بـه تـوقـیع گـفـت آنچـه هسـتـند خـردز دســت اســیــران نــبــایــد شــمــرد
ســوی مـادرانـشــان فـرســتــیـد بــازبــه دل شـاد وز خــواسـتــه بــی نـیـاز
نــبـــشــتــنــد کــز روم صــدمــایــه ورهـمــی بــازخــرنـد خــویـشــان بــه زر
اگــر بـــاز خـــرنــد گــفـــت از هــراسبــهــر مــایــه داری یــک مــایــه کــاس
فــروشــیـد و افــزون مــجــویـیـد نــیـزکـه مـا بــی نـیـازیـم ز ایـشـان بــچـیـز
بـشـمـشـیـر خـواهـیم ز ایشـان گـهـرهــمــان بـــدره و بـــرده و ســیــم و زر
بــگــفــتــنــد کــز مــایـه داران شــهـردو بـــازارگــانــنــد کــز شــب دو بــهــر
یـکــی را نــیــایــد ســرانــدر بــخــواباز آواز مـــســـتـــان وچـــنــگ ور بـــاب
چـنـین داد پـاسـخ کـزین نـیسـت رنـججـز ایشـان هـرآنـکـس کـه دارنـد گـنـج
هـمـه هـمـچــنـان شــاد وخــرم زیـنـدکــه آزاد بــاشــنــد و بــی غــم زیــنــد
نـوشــتــنـد خــطـی کـانـوشــه بــدیهــمــیــشــه ز تـــو دور دســت بـــدی
بــه ایـوان چــنـیـن گـفـت شــاه یـمـنکـه نـوشـین روان چـون گـشـاید دهـن
هـمــه مــردگــان را کــنــد بــیـش یـادپــر از غــم شــود زنــده را جــان شــاد
چــنـیـن داد پــاســخ کــه از مـرده یـادکــــنـــد هـــرک دارد خــــرد بــــا نـــژاد
هرآنکـس که از مردگان دل بـشـسـتنــبـــاشـــد ورا نــیــکــویــهــا درســـت
یـکـی گـفـت کـای شـاه کـهـتـر پـسـرنــــگــــردد هـــمــــی گــــرد داد پــــدر
بـــریــزد هــمــی بــر زمــیــن بــر درمکـــه بــــاشــــد فـــروشـــنـــده او دژم
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه این نـارواسـتبــهـای زمـیـن هـم فـروشـنـده راسـت
دگـر گـفــت کــای شــاه بــرتــرمـنـشکـــه دوری ز بـــیــغـــاره و ســـرزنــش
دلـی داشـتـی پـیـش ازین پـر ز شـرمچـرا شـد بـریـن سـان بـی آزرم و گـرم
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه دنـدان نـبــودمـکـیـدن جـز از شـیـر پــسـتــان نـبــود
چــودنـدان بــرآمـد بــبــالــیـد پــشــتهمی گوشت جویم چو گشتم درشت
یـکـی گـفــت گـیـرم کــنـون مـهـتــریبـــرای و بـــدانـــش ز مـــا مـــهــتـــری
چــرا بــرگـذشـتــی ز شـاهـنـشـهـاندو دیـــده بــــرای تــــو دارد جــــهــــان
چــنـیـن داد پــاســخ کــه مــا را خــردز دیــدار ایــشـــان هـــمـــی بـــگـــذرد
هش و دانـش و رای دسـتـور مـاسـتزمـین گـنج و اندیشـه گـنجـور مـاسـت
دگــر گــفــت بـــاز تــو ای شــهــریــارعــقــابــی گــرفــتــســت روز شــکــار
چـنـیـن گـفـت کـو را بـکـوبـیـد پـشـتکـه بــا مـهـتــر خـود چـرا شـد درشـت
بــــیـــاویـــز پـــایـــش ز دار بــــلـــنـــدبــــدان تـــا بـــدو بــــازگـــردد گـــزنـــد
کـــه از کـــهـــتـــران نـــیــز در کـــارزارفــزونــی نــجـــویــنــد بـــا شـــهــریــار
دگــــر نــــامــــداری ز کــــارآگــــهـــانچــنـیـن گـفـت کـای شـهـریـار جــهـان
بـه شـبـگـیـر بـرزیـن بـشـد بــا سـپـاهســتـــاره شــنــاســی بـــیــامــد ز راه
چــنـیـن گـفــت کـای مـرد گـردن فـرازچـنین لشـکری گشـن وزین گونه سـاز
چـو بـرگـاشـت او پـشـت بـر شـهـریارنــبـــیــنــد کــس او را بـــدیــن روزگــار
بــتـوقـیـع گـفـت آنـک گـردان سـپــهـرگـشــادســت بــا رای او چــهـر و مـهـر
بــبــرزیـن ســالــار و گــنــج و ســپــاهنــگـــردد تـــبـــاه اخـــتـــر هــور و مــاه
دگــر مــوبــدی گــفــت کــز شــهـریـارچــنــیـن بــود پــیـمــان بــیــک روزگــار
کـــه مـــردی گـــزیــنــنــد فـــرخ نــژادکــه در پـــادشـــاهــی بـــگــردد بـــداد
رســـانــد بـــدیــن بـــارگـــاه آگـــهــیز بــســیــار وانــدک بــدی گــر بــهــی
گـشـسـب سـرافـراز مـردیـسـت پــیـرســـزد گـــر بـــود داد را دســـتـــگــیــر
چـــنــیــن داد پـــاســـخ کــه او را ز آزکـــمــر بـــرمــیــانــســـت دور از نــیــاز
کـسـی را گـزیـنـیـد کـز رنـج خــویـشبــپــرهـیـز وبــاشــدش گـنـج خــویـش
جـهـانـدیـده مـردی درشـت و درسـتکــه او رای درویـش ســازد نـخــســت
یـکــی گــفــت ســالــار خــوالـیـگــرانهــمــی نــالــد از شــاه وز مــهــتــران
کــه آن چــیــز کــو خــود کــنــد آرزویسـپــارد هـمـه کـاسـه بــر چـار سـوی
نــبـــویــد نــیــازد بـــدو نــیــز دســـتبـــلــرزد دل مــرد خـــســـروپـــرســـت
چـنـین داد پـاسـخ کـه از بـیـش خـوردمـــــگــــــر آرزو بــــــازگـــــردد بــــــدرد
دگـر گـفــت هـرکــس نـکـوهـش کـنـدشــهـنـشــاه را چــون پــژوهـش کــنـد
کـه بـی لـشـکـر گـشـن بـیـرون شـوددل دوســتـــداران پـــر از خـــون شــود
مـگـر دشـمـنـی بــد ســگـالـد بــدویبـــیــایــد بـــه چـــاره بـــنــالــد بـــدوی
چــنــیــن داد پــاســخ کــه داد وخــردتــــن پــــادشــــا راهــــمــــی پــــرورد
اگــر دادگــر چـــنــد بـــی کــس بـــودورا پــاســبـــان راســتــی بـــس بـــود
دگر گفـت کای بـا خـرد گشـتـه جـفتبــه مـیـدان خــراســان ســالـار گـفــت
کــه گــرزاســـب را بـــازکــرد او ز کــارچــه گـفــت انـدریـن کــار او شــهـریـار
چــنـیـن داد پــاســخ کــه فــرمـان مـانــورزیــد و بـــنــهــفــت پـــیــمــان مــا
بـــفـــرمــودمـــش تـــا بـــه ارزانــیــانگـــشـــایــد در گـــنـــج ســـود و زیــان
کسی کودهش کاسـت بـاشد بـه کاربـــپـــوشـــد هــمــه فــره شـــهــریــار
دگــر گـفــت بــاهـرکــســی پــادشــابــزرگــســت وبــخــشــنـده و پــارســا
پــرســتــار دیـریـنـه مـهـرک چــه کـردکـــه روزیــش انـــدک شـــد و روی زرد
چـنین داد پـاسـخ کـه او شـد درشـتبــران کــرده خــویـش بــنـهـاد پــشــت
بـیامـد بـدرگـاه و بـنـشـسـت مـسـتهـمـیـشـه جـز از مـی نـدارد بــدسـت
ز کــارآگــهـان مـوبــدی گــفــت شــاهچـو رانـد سـوی جـنـگ قـیـصـر سـپــاه
نـخـواهـد جــز ایـرانـیـان را بــه جــنـگجـهـان شـد بــه ایـران بــر از روم تـنـگ
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه آن دشـمـنـیبــه طـبــعـسـت و پــرخـاش آهـرمـنـی
دگـر بــاره پــرســیـد مـوبــد کـه شــاهز شـاهـان دگـرگـونـه خــواهـد ســپــاه
کـدامـسـت وچـون بـایدت مـرد جـنـگز مــردان شــیــرافــگــن تــیــز چــنــگ
چـنـین داد پـاسـخ کـه جـنـگـی سـوارنـــبـــایــد کـــه ســـیــر آیــد از کـــارزار
هـمــان بــزمـش آیـد هـمـان رزمـگــاهبــرخــشــنــده روز و شــبـــان ســیــاه
نــگــردد بـــهــنــگـــام نــیــروش کـــمز بـــســـیــار وانـــدک نـــبـــاشـــد دژم
دگـر گـفـت کـای شــاه نـوشـیـن روانهـمـیـشـه بــزی شــاد و روشــن روان
بـــدر بـــر یــکــی مــرد بـــد از نــســاپــــرســــتــــنـــده و کـــاردار بــــســــا
درم مــانــد بـــر وی ســـیــصــد هــزاربـــدیــوان چـــوکــردنــد بـــا او شــمــار
بــنـالـد هـمـی کـیـن درم خـورده شـدبـــرو مــهــتـــر وکـــهــتـــر آزرده شـــد
چــو آگـاه شـد زان ســخــن شـهـریـارکــه مــوبـــد درم خـــواســـت ازکــاردار
چـنین گـفـت کـز خـورده مـنمـای رنـجبــبــخــشــیـد چــیـزی مـر او را ز گـنـج
دگـر گـفـت جـنگی سـواری بـخـسـتبــدان خـسـتـگـی دیـرمـانـد و بـرسـت
بــه پـیـش صـف رومـیـان حـمـلـه بــردبـــمــرد او وزو کــودکــان مــانــد خـــرد
چــه فــرمـان دهـد شــهـریـار جــهـانز کـــار چــــنـــان خـــرد کـــودک نـــوان
بـــفــرمــود کــان کــودکــانــرا چـــهــارز گـــــنـــــج درم داد بـــــایــــد هـــــزار
هرآنـکـس کـه شـد کـشـتـه در کـارزارکــــزو خــــرد کــــودک بــــود یـــادگـــار
چــونـامــش ز دفــتــر بــخــوانـد دبــیـربـــرد پـــیــش کـــودک درم نـــاگـــزیـــر
چـنـیـن هـم بــسـال انـدرون چـار بــارمــبـــادا کــه بـــاشــد ازیــن کــارخــوار
دگـر گـفـت انـوشـه بـدی سـال و مـاهبـــه مــرو انــدرون پــهــلــوان ســپـــاه
فـــراوان درم گـــرد کـــرد و بــــخـــوردپــراگــنــده گــشــتــنــد زان مــرز مــرد
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه آن خـواسـتـهکــه از شــهـر مــردم کــنـد کــاســتــه
چــرا بـــایــد از خــون درویــش گــنــجکـه او شـاد بــاشـد تـن وجـان بـه رنـج
ازان کــس کــه بــســتــد بــدو بــازدهازان پـــــس بـــــه مــــرو انــــدر آواز ده
بـــــفــــرمــــای داری زدن بـــــر درشبـــبـــیــداری کــشـــور و لــشـــکــرش
ســـتـــمــکـــاره را زنــده بـــر دار کــندو پــایـش ز بــر ســرنـگــونـســار کــن
بـــدان تـــا کــس از پـــهــلــوانــان مــانــپــیــچــد دل و جــان ز پــیــمــان مــا
دگـر گـفـت کـای شـاه یـزدان پـرسـتبـــدر بـــر بـــســی مــردم زیــردســت
هــمــی داد او را ســتــایـش کــنــنــدجــهــان آفــریـن را نــیــایــش کــنــنــد
چـنـین داد پـاسـخ کـه یزدان سـپـاسکـه از مـا کـسـی نـیسـت انـدر هراس
فــزون کــرد بــایــد بــدیـشــان نــگــاهاگــر بــا گــنــاهــنــد و گــر بــیــگــنــاه
دگـر گـفـت کـای شـاه بـا فـر و هـوشجــهــان شــد پــرآواز خــنــیــا و نــوش
تـــوانــگـــر و گـــر مـــردم زیــردســـتشــب آیــد شــود پـــر ز آوای مــســت
چــنـیـن داد پــاســخ کـه انـدر جــهـانبـــمــا شـــاد بـــادا کـــهــان و مــهــان
دگـر گـفــت کــای شــاه بــرتــرمـنـشهـمـی زشــتــگـویـت کــنـد ســرزنـش
کـه چـنـدین گـزافـه بـبـخـشـیـد گـنـجز گـــرد آوریـــدن نـــدیـــدســــت رنـــج
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه آن خـواسـتـهکـــزو گـــنــج مــا بـــاشـــد آراســـتـــه
اگــــر بــــازگــــیـــریـــم ز ارزانــــیــــانهــمــه ســـود فـــرجـــام گـــردد زیــان
دگــر گــفــت مــای شــهـریـار بــلــنـدکــه هـرگــز مـبــادا بــه جــانـت گــزنـد
جــهـودان و تــرســا تــو را دشـمـنـنـددو رویــنــد و بــا کــیــش آهــرمــنــنــد
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه شـاه سـتـرگابـــی زیــنــهــاری نـــبـــاشـــد بـــزرگ
دگــر گــفــت کــای نــامــور شــهـریـارز گــنــج تـــوافــزون ز ســیــصــد هــزار
درم داده ای مـــــــــرد درویــــــــش رابـــســی پـــروریــده تـــن خـــویــش را
چـنین گفت کاین هم بـفرمان ماسـتبــه ارزانـیـان چــیـز بــخـشـی رواسـت
دگــر گـفــت کــای شــاه نـادیـده رنـجز بـخـشـش فـراوان تـهـی مـانـد گـنـج
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه دســت فـراخهـمــی مــرد را نــو کــنــد یـال وشــاخ
جـهانـدار چـون گـشـت یزدان پـرسـتنــیــازد بــبــد درجــهــان نــیــز دســت
جــهـان تــنـگ دیـدیـم بــر تــنـگـخـویمــــرا آز و زفـــــتـــــی نــــبـــــد آرزوی
چـنـین گـفـت مـوبـد کـه ای شـهـریـارفــراخـــان ســـالــار ســـیــصـــد هــزار
درم بــسـتـد از بــلـخ بــامـی بــه رنـجســپــرده نـهـادنـد یـکــســر بــه گــنـج
چــنــیــن داد پــاســخ کــه مــا را درمنــبــایــد کــه بــاشــد کــســی زو دژم
کــه رنــج آیـد از بــیـشــی گــنــج مــانـــه چـــونـــیــن بـــود داد از پـــادشـــا
از آنـکـس کـه بـسـتـد بـدو هـم دهـیدز گـنـج آنـچ خــواهـد بــران سـر نـهـیـد
کـــــه درد دل مـــــردم زیــــردســـــتنــخــواهـد جــهـانــدار یـزدان پــرســت
پــــی کــــاخ آبــــاد را بــــر کـــنـــیـــدبـــگــل بـــام او را تـــوانــگـــر کـــنــیــد
شــود کــاخ ویـران تــو را ز هــرچ بــودبــمــانـد پــس از مــرگ نـفــریـن و دود
ز دیـــوان مـــا نـــام او بـــســـتـــریـــدبــدر بــر چــنـو را بــکــس مـشــمــریـد
دگــر گــفــت کــای شـــاه فــرخ نــژادبــســی گــیـری از جــم و کــاوس یـاد
بــدان گــفــت تــا از پــس مــرگ مــننــگــردد نــهــان افــســر و تـــرگ مــن
دگــر گــفــت کــز بــهــمــن ســرفــرازچـــرا شـــاه ایــران بـــپـــوشـــیـــد راز
چــنــیــن داد پــاســخ کــه او را خــردبـــپــیــچــد هــمــی وز هــوا بــرخــورد
یـکـی گـفـت کـای شــاه کـهـتــر نـوازچـرا گـشـتــی اکـنـون چـنـیـن دیـر یـاز
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه بــا بــخــردانهــمــانــم هــمــان نــیـز بــا مــوبــدان
چــــوآواز آهـــرمــــن آیـــد بــــگــــوشنـمــانـد بــه دل رای و بــا مــغــزهـوش
بـــپــرســیــد مــوبــد ز شــاه زمــیــنســخــن رانــد از پــادشــاهــی و دیـن
که بـی دین جـهان بـه که بـی پـادشاخــردمــنــد بـــاشــد بـــریــن بـــر گــوا
چـنـین داد پـاسـخ کـه گـفـتـم همـینشــنـیـد ایـن ســخــن مـردم پــاکـدیـن
جــهـانــدار بــی دیـن جــهـان را نـدیـدمــگــر هـرکــســی دیـن دگــیـر گــزیـد
یـکـی بــت پـرسـت و یـکـی پـاکـدیـنیـکــی گــفــت نـفــریـن بــه از آفــریـن
ز گــفـــتـــار ویــران نــگـــردد جـــهــانبــــگـــو آنـــچ رایـــت بـــود در نـــهـــان
هـرآنـگـه کـه شـد تـخـت بـی پـادشـاخـــردمـــنـــدی ودیــن نـــیــارد بـــهـــا
یـکـی گـفـت کـای شــاه خــرم نـهـانســخــن رانــدی چــنـد پــیـش مــهـان
یـکــی آنـکــه گــفــتــی زمــانـه مـنـمبـــد و نـــیــک او را بـــهـــانـــه مـــنـــم
کـســی کـو کـنـد آفــریـن بــر جــهـانبــــمــــا بــــازگــــردد درودش نـــهـــان
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه آری رواسـتکــه تــاج زمــانــه ســر پــادشــاســت
جــهـان را چـنـیـن شـهـریـاران سـرنـدازیــرا چــنــیـن بــر ســران افــســرنــد
گــذشــتــم ز تــوقــیـع نـوشــیـن روانجــهـان پــیـر و انــدیـشــه مــن جــوان
مـرا طـبـع نشـگـفـت اگـر تـیز گـشـتبــه پـیـری چـنـیـن آتـش آمـیـز گـشـت
ز مـنـبــر چــومـحـمـود گـویـد خـطـیـببـــدیــن مــحـــمــد گــرایــد صـــلــیــب
هـمـی گـفـتـم این نـامـه را چـنـد گـاهنـهـان بــد ز خـورشـیـد و کـیـوان و مـاه
چـو تـاج سـخـن نام مـحـمـود گـشـتسـتــایـش بــه آفـاق مـوجــود گـشـت
زمــــانــــه بــــنــــام وی آبـــــاد بـــــادســـپـــهــر ازســـرتـــاج او شـــاد بـــاد
جـهان بـسـتـنـد از بـت پـرسـتـان هندبــتــیـغــی کــه دارد چــو رومـی پــرنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »