|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

داستان طلخند و گو - قسمت دوم

هم از دسـت من کـشـور و مهر و تـاجبــیـابــی هـمــان یـاره و تــخــت عــاجزمــهــر بــرادر تــو را نــنــگ نــیـســتمـگـر آرزویـت جــز از جــنـگ نـیـسـ...
هم از دسـت من کـشـور و مهر و تـاجبــیـابــی هـمــان یـاره و تــخــت عــاج
زمــهــر بــرادر تــو را نــنــگ نــیـســتمـگـر آرزویـت جــز از جــنـگ نـیـســت
اگـر پـنـد مـن سـر بــه سـر نـشـنـویبـه فـرجـام زیـن بـد پـشـیـمـان شـوی
فـــرســـتـــاده آمــد چـــو بـــاد دمــانبــه نــزدیــک طــلــخــنــد تــیــره روان
بــگـفـت آنـچ بــشـنـیـد و بــفـزود نـیـزز شــاهـی و ز گــنـج و دیـنـار و چــیـز
چــو بــشـنـیـد طـلـخـنـد گـفـتــار اویخــــردمــــنــــدی و رای و دیـــدار اوی
ازان کآســـــمــــان را دگــــر بـــــود رازبــــگـــفـــت بــــرادر نـــیـــامـــد فـــراز
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه گـو رابــگـویکـه هـرگـز مـبـادی جـزا ز چـاره جـوی
بـــریــده زوانــت بــشــمــشــیــر بـــدتــنــت ســوخــتــه ز آتــش هــیــربـــد
شــنــیـدم هــمــه خــام گــفــتــار تــونـــبـــیــنــم جـــزا ز چـــاره بـــازار تـــو
چـگـونـه دهـی گـنـج و شـاهی بـمـنتـوخـود کـیسـتـی زین بـزرگ انـجـمـن
تـوانـایـی و گـنـج و شـاهـی مـراسـتز خـورشـید تـا آب و مـاهـی مـراسـت
هــمـــانــا زمــانــت فـــراز آمــدســـتکــت انـدیـشــه هـای دراز آمــدســت
سـپــاه ایـسـتـاده چـنـیـن بــر دومـیـلز آورد مــــردان و پــــیـــکــــار پــــیـــل
بـــیــارای لــشـــکــر فـــراز آر جـــنــگبــه رزم آمــدی چــیـســت رای درنـگ
چـنـان بـینـی اکـنـون ز مـن دسـتـبـردکــه روزت ســتــاره بــبــایــد شــمــرد
نـدانـی جــز افـسـون و بــنـد و فـریـبچـودیـدی کـه آمـد بـپـیشـت نـشـیـب
ازانـدیـشــه ای دور و ز تــاج و تــخــتنـخــوانـد تــو را دانـشـی نـیـکـبــخــت
فــرســتـــاده آمــد ســری پـــر ز بـــادهــمــه پـــاســـخ پـــادشــا کــرد یــاد
چــنـیـن تــا شـب تــیـره بــنـمـود رویفــرســتــاده آمــد هـمـی زیـن بــدوی
فــــرود آمــــدنـــد انـــدران رزمـــگــــاهیـکـی کــنـده کـنـدنـد پــیـش ســپــاه
طـلـایه همـی گـشـت بـر گـرد دشـتبــدیـن گـونـه تــارامـش انـدر گـذشـت
چــوبــرزد ســر از بــرج شــیــرآفــتــابزمـــیـــن شـــد بـــکـــردار دریـــای آب
یــکـــی چـــادر آورد خـــورشـــیــد زردبـــگـــســـتـــرد بـــرکـــشـــور لـــاژورد
بــــرآمـــد خــــروشـــیـــدن کـــرنـــایهــم آواز کـــوس از دو پـــرده ســـرای
درفـــش دو شـــاه نــوآمـــد بـــه دیــدسـپــه مـیـمـنـه مـیـسـره بــرکـشـیـد
دو شـــاه ســـرافـــراز در قـــلــبـــگــاهدو دســتــور فــرزانــه درپــیــش شــاه
بـــه فـــرزانــه خـــویــش فــرمــود گــوکـــه گــویــد بـــه آواز بـــا پـــیــشـــرو
کــه بــر پــای داریـد یـکــســر درفــشکـشــیـده هـمـه تــیـغــهـای بــنـفـش
یـکــی ازیـلــان پــیـش مــنـهـیـد پــاینــبــایـد کــه جــنــبــد پــیـاده ز جــای
کـه هـرکــس تــنـدی کـنـد روز جــنـگنـبــاشــد خــردمــنـد یـا مــرد ســنـگ
بــبـیـنـم کـه طـلـخـنـد بــا ایـن سـپـاهچـــگـــونـــه خـــرامـــد بــــه آوردگـــاه
نـــبـــاشـــد جـــز از رای یــزدان پـــاکز رخـشـنـده خـورشـیـد تـا تـیره خـاک
ز پـــنــد آزمـــودیــم وز مـــهــر چـــنــدنــبــود ایـچ ازیـن پــنـدهـا ســودمــنـد
گــر ایـدون کــه پــیـروز گــردد ســپــاهمـــرا بـــردهــد گـــردش هــور و مـــاه
مــریــزیــد خــون از پـــی خــواســتــهکــه یــابـــیــد خــود گــنــج آراســتـــه
وگـــر نــامــداری بـــود زیــن ســـپـــاهکـه اســب افــگـنـد تــیـز بــرقـلـبــگـاه
چــو طــلــخــنــد را یـابــد انــدر نــبــردنــبــایـد کــه بــر وی فــشــانـنـد گــرد
نــیــایــش کــنــان پــیـش پــیـل ژیــانبــبــایـد شـدن تــنـگ بــسـتــه مـیـان
خــروشـی بــرآمـد کـه فـرمـان کـنـیـمز رای تــــوآرایـــش جــــان کــــنـــیـــم
وزان روی طــلــخــنــد پــیـش ســپــاهچــنـیـن گـفــت بــا پــاســبــانـان گـاه
گــر ایــدون کــه بــاشــیـم پــیــروزگــردهـــد گـــردش اخـــتـــر نـــیـــک بــــر
هـمـه تــیـغــهـا کـیـنـه رابــر کـشــیـمبــه یـزدان پــنـاهـیـم و دم در کـشـیـم
چــو یـابــیـد گـو را نـبــایـدش کـشــتنـه بــا اوسـخـن نـیـز گـفـتــن درشـت
بـگـیـریـدش از پـشـت آن پـیل مـسـتبـه پـیش مـن آریـد بـسـتـه دو دسـت
هــمــانــگــه خـــروشـــیــدن کــرنــایبـــرآمـــد زدهـــلـــیـــز پـــرده ســـرای
هــمــه کــوه و دریــا پــر آواز گــشــتتــوگـفـتــی سـپــهـر روان بــازگـشـت
ز بـــس نــعــره و چــاک چــاک تـــبـــرنـدانـســت کـس پــای گـیـتــی ز سـر
ز رخــشــنـده پــیـکــان و پــر عــقــابهـمـی دامــن انـدر کــشــیـد آفــتــاب
زمــیـن شــد بــه کــردار دریـای خــوندر ودشـــت بــــد زیـــرخـــون انـــدرون
دو پـــیــل ژیــان شــاهــزاده دو شــاهبـــرانــدنــد هــر دو ز قــلــب ســـپـــاه
بــرآمـد خــروشــی ز طــلــخــنـد وگــوکـــه از بـــاد ژوپـــیــن مـــن دور شـــو
بــه جـنـگ بــرادر مـکـن دسـت پـیـشنــگــه دار ز آواز مــن جـــای خــویــش
همـی این بـدان گـفـت وآن هم بـدینچـودریـای خـون شـد سـراسـر زمـیـن
یـلــانــی کــه بــودنــد خــنــجــر گــزاربـــگـــشـــتـــنـــد پـــیــرامـــن کـــارزار
ز زخـم دوشـاه آن دو پــرخــاشـجــویهمی خـون و مـغـز اندر آمـد بـه جـوی
بـرین گـونه تـا خـور ز گـنـبـد بـگـشـتوز انـــدازه آویـــزش انـــدرگــــذشــــت
خــــروش آمـــد از دشــــت و آواز گـــوکــه ای جـــنــگــســازان و گــردان نــو
هـرآنـکــس کــه خــواهـد زمـا زیـنـهـارمـــداریـــد ازو کــــیـــنـــه در کــــارزدار
بــدان تــا بــرادر بـــتــرســد ز جــنــگچــوتــنــهـا بــمــانــد نــســازد درنــگ
بــسـی خـواسـتــنـد از یـلـان زیـنـهـاربــســی کـشــتــه شـد در دم کـار زار
چـو طـلـخـنـد بــر پـیـل تـنـهـا بــمـانـدگــو او را بــه آواز چــنــدی بـــخــوانــد
کــه رو ای بــرادر بــه ایــوان خــویــشنـگـه کـن بــه ایـوان و دیـوان خــویـش
نـیـابــی هـمــانــا بــســی زنــده تــناز آن تـــیــغـــزن نــامـــدار انــجـــمـــن
هــمــه خــوب کــاری ز یـزدان شــاسوزو دار تــا زنــده بـــاشــی ســپـــاس
کـه زنـده بــرفـتـی تــوازپــیـش جـنـگنــه هــنــگــام رایــســت و روز درنــگ
چــوبـــشــنــیــد طــلــخــنــد آواز اویشــد از نـنــگ پــیـچــان و پــر آب روی
بــــه مـــرغ آمـــد از دشـــت آوردگـــاهفــراز آمــدنــدش زهــر ســو ســـپـــاه
در گـــنـــج بـــگـــشـــاد و روزی بـــدادسـپـاهـش شـد آبــاد و بـا کـام وشـاد
سـزاوار خــلـعـت هـر آنـکـس کـه دیـدبــیـاراســت او را چــنـانـچــون ســزیـد
بــه دیـنـار چـون لـشـکـر آبــاد گـشـتدل جــنـگــجــوی از غــم آزادگــشــت
پـــیــامــی فــرســـتـــاد نــزدیــک گــوکـه ای تــخــت را چــون بــپــالـیـز خـو
بــرآنـی کـه از مـن شـدی بــی گـزنـددلــت را بــه زنــار افــســون مــبـــنــد
بــه آتــش شـوی نـاگـهـان سـوخــتــهروان آژده چــــشـــمـــهـــا دوخـــتــــه
چــو بــشــنـیـد گـو آن پــیـام درشــتدلــش راز مــهــر بـــرادر بـــشــســت
دلـش زان سـخـن گـشـت انـدوهگـینبـه فـرزانه گفـت این شـگفـتـی بـبـین
بــدوگــفــت فــرزانــه کــای شــهـریـارتـــویــی از پـــدر تـــخـــت را یــادگـــار
ز دانـــش پــــژوهـــان تـــو دانـــاتـــریهـــم از تــــاجــــداران تــــوانـــاتــــری
مـرا این درسـتـسـت و گـفـتـم بـشـاهز گـردنـده خــورشـیـد و تــابــنـده مـاه
کــه ایـن نــامــور تــا نــگــردد هــلــاکبــگـردد چــو مـار انـدریـن تــیـره خـاک
بـه پـاسـخ تـو بــا او درشـتـی مـگـویبــــپــــیـــونـــد و آزرم او را بــــجــــوی
اگـر جــنـگ ســازد بــســازیـم جــنـگکـه او بــا شـتـابـسـت و مـا بــا درنـگ
سـپـهـبـد فـرسـتـاده را پـیـش خـوانـدبــه خـوبــی فـراوان سـخــنـهـا بــرانـد
بـــدوگـــفـــت رو بـــا بـــرادر بـــگـــویکـه چـندین درشـتـی و تـندی مـجـوی
درشـتـی نـه زیـبــاسـت بــا شـهـریـارپــــدرنـــامـــور بــــود و تــــو نـــامـــدار
مـرا ایـن درســتــســت کــز پــنـد مـنتــو دوری نــجــویــی ز پـــیــونــد مــن
ولــیـکــن مــرا ز آنــک هـســت آرزویکــه تــو نـامـور بــاشــی و نـامــجــوی
بــگــویـم هــمــه آنــچ انــدر دلــســتسـخـنـهـا کـه جـانـم بــرو مـایـلـسـت
تــو را ســر بــپــیـچــد ز دســتــور بــدزآســـــــانـــــــی و رای وراه خــــــــرد
مـگـوی ای بــرادر ســخــن جــز بــدادکه گیتـی سـراسـر فسـونسـت و بـاد
سـوی راسـتـی یـاز تــا هـرچ هـسـتز گــنــج ومــردان خـــســروپـــرســـت
فـرسـتـم همه سـر بـه سـر پـیش تـوبــــبـــیـــنـــد روان بـــدانـــدیـــش تـــو
کــه انـدر دل مـن جــز از داد نـیـســتمـبــاد آنـک از جـان تــو شـاد نـیـسـت
بـــریــنــســت رایــم کــه دادم پـــیــاماگــر بــشــنـود مـهـتــر خــویـش کــام
ور ایدون که رایت جـز از جـنگ نیسـتبـه خـوبـی و پـیونـدت آهـنـگ نـیسـت
بــســازم کـنـون جــنـگ را لـشــکــریکــه بـــایــد ســـپـــاه مــرا کــشــوری
ازیـــن مـــرز آبــــاد مـــا بــــگــــذریـــمســپــه را هــمــه پــیـش دریــا بــریـم
یـکــی کــنــده ســازیـم گــرد ســپــاهبــریـن جــنــگــجــویـان بــبــنــدیـم راه
ز دریــا بـــکـــنــده در آب افـــگـــنــیــمسـراسـر سـر انـدر شـتــاب افـگـنـیـم
بـدان تـا هرآنکـس که بـیند شـکسـتز کــنــده نــبـــاشــد ورا راه جـــســت
ز مــاهــرک پــیـروز گــردد بــه جــنــگبــریـزیـم خــون انــدریـن جــای تــنــگ
ســپــه را هــمــه دســتــگــیــر آوریـممـبــادا کـه شــمـشــیـر و تــیـر آوریـم
فـرسـتــاده بــرگـشـت و آمـد چـو بــادبـــروبــر ســخــنــهــای گــو کــرد یــاد
چــوطــلـخــنـد بــشــنـیـد گـفـتــار گـوز لـشـکـر هـرآنـکـس کـه بــد پـیـشـرو
بـــفــرمــود تــا پــیــش او خــوانــدنــدســـزاوار هــر جـــای بـــنــشــانــدنــد
هـمـه پـاسـخ گـو بــدیـشـان بــگـفـتهـمــه رازهــا بــرگــشــاد از نــهـفــت
بـه لشـکـر چـنین گفـت کـین جـنگ نوبــه دریـا کـه انـدیـشــه کـردســت گـو
چــه بــیـنــیـد وایـن را چــه رای آوریـمکــه انــدیــشــه او بـــه جـــای آوریــم
اگــر بــود خــواهــیــد بــا مــن یــکــینــپـــیــچـــیــد ســـر را ز داد انــدکــی
اگـر جــنـگ جـویـم چـه دریـا چـه کـوهچـو در جـنـگ لـشـکـر بــود هـم گـروه
اگـر یـار بــاشــیـد بــا مـن بــه جــنـگاز آواز روبــــه نـــتـــرســـد پـــلـــنـــگ
هـر آنـکــس کــه جــویـنـد نــام بــزرگز گــیــتـــی بـــیــابـــنــد کـــام بـــزرگ
جـهانجـوی اگـر کـشـتـه گـردد بـه نـامبــه از زنـده دشــمـن بــدو شــادکــام
هـر آنـکـس کـه درجـنـگ تــنـدی کـنـدهــمــی از پــی ســودمــنــدی کــنــد
بــیـابــیـد چــنـدان ز مــن خــواســتــهپـــرســـتـــنـــده و اســـب آراســـتـــه
ز کـشــمـیـر تــا پــیـش دریـای چــیـنبــه هـر شــهـر بــرمــاکــنـنــد آفــریـن
بـبـخـشـم هـمـه شـهـرهـا بـر سـپـاهچــوفــرمــان مــرا گــردد و تــاج و گــاه
بــپــاسـخ هـمـه مـهـتـران پـیـش اوییــکـــایــک نــهــادنـــد بـــرخـــاک روی
کــه مـا نـام جــویـیـم و تــو شــهـریـاربـــبـــیــنــی کـــنــون گــردش روزگــار
ز درگــاه طــلــخــنـد بــرشــد خــروشز لـشـکـر هـمـه کـشـور آمـد بــجـوش
ســپــه را هـمـه ســوی دریـا کـشـیـدوزان پـــس ســـپـــاه گــوآمــد پـــدیــد
بـــرابـــر فـــرود آمـــدنــد آن دو شـــاهکــه بــونـد بــا یـکــدگـر کــیـنـه خــواه
بــگـرد انـدرون کـنـده ای ســاخــتــنـدچــوشــد ژرف آب انــدر انــداخــتـــنــد
دو لـشــکــر بــرابــر کـشــیـدنـد صــفســواران هــمــه بـــر لــب آورده کــف
بــیـاراســت بــا مــیـســره مــیـمــنــهکـــشـــیــدنـــد نـــزدیــک دریــا بـــنــه
دو شــاه گــرانـمــایـه پــر درد و کــیـننـهـادنــد بــرپــشــت پــیـلــان دو زیـن
بـه قلب اندرون ساخـتـه جـای خویششـده هـر یکـی لـشـکـر آرای خـویش
زمـین قـار شـد آسـمـان شـد بـنفـشز بــس نــیــزه و پــرنــیــانــی درفــش
هــوا شــد ز گــرد ســپـــاه آبـــنــوسز نــــالــــیــــدن بــــوق وآوای کــــوس
تـو گـفـتـی کـه دریـا بـجـوشـد هـمـینـهـنـگ انـدرو خــون خــروشـد هـمـی
ز زخــم تــبـــرزیــن و گــوپــال و تــیــغز دریــا بـــرآمــد یــکــی تــیــره مــیــغ
چـو بـر چـرخ خـورشـیـد دامـن کـشـیدچـنـان شـد کـه کـس نیز کـس را ندید
تــوگــفــتــی هـوا تــیـغ بــارد هـمــیبــخــاک انــدرون لــالــه کــارد هـمــی
ز افـگـنـده گـیتـی بـران گـونـه گـشـتکـه کـرکـس نیارسـت بـرسـرگـذشـت
گــروهــی بــکــنــده درون پــر ز خــوندگــر ســر بـــریــده فــگــنــده نــگــون
ز دریـا هـمــی خــاســت از بــاد مــوجســپــاه انـدر آمــد هـمـی فــوج فــوج
هـمـه دشـت مـغـز و جـگـر بــود و دلهـمـه نـعـل اسـبــان ز خـون پـر ز گـل
نـگـه کـرد طـلـخــنـد از پــشــت پــیـلزمــیــن دیــد بـــرســان دریــای نــیــل
همـه بـاد بـر سـوی طـلـخـنـد گـشـتبـــه راه و بـــه آب آرزومــنــد گــشــت
ز بـاد و ز خـورشـیـد و شـمـشـیـر تـیزنـــــه آرام دیــــد و نــــه راه گـــــریــــز
بــران زیــن زریــن بــخــفــت و بــمــردهــمــه کــشــور هـنــد گــو راســپــرد
بـبـیشـی نـهادسـت مـردم دو چـشـمز کـمـی بــود دل پــر از درد وخــشــم
نــه آن مــانــد ای مــرد دانــا نــه ایــنز گــیـتــی هـمـه شــادمـانـی گــزیـن
اگــر چـــنــد بـــفــزایــد از رنــج گــنــجهـمـان گـنـج گـیـتــی نـیـرزد بــه رنـج
زقــلـب ســپــه چــون نـگــه کــرد گــونـــدیــد آن درفـــش ســـپـــهــدار نـــو
ســواری فـرســتــاد تــا پــشـت پــیـلبــگــردد بــجــویـد هـمــه مــیـل مـیـل
بـبـیـنـد کـه آن لـعـل رخـشـان درفـشکـــزو بـــود روی ســـواران بـــنــفـــش
کـجـاشـد کـه بـنشـسـت جـوش نبـردمگـر چـشـم من تـیره گون شـد ز گرد
سـوار آمـد و ســر بــه ســر بــنـگـریـددرفــــش ســــرنــــامــــداران نـــدیـــد
همـه قـلـب گـه دید پـر گـفـت و گـویســواران کـشــور هـمـه شــاه جــوی
فـرسـتــاده بــرگـشـت و آمـد چـو بــادســخــنـهـا هـمــه پــیـش او کــرد یـاد
سـپــهـبــد فـرود آمـد از پــشـت پـیـلپــیـاده هـمـی رفــت گــریـان دو مـیـل
بــیـامــد چــوطــلــخــنـد را مــرده دیـددل لـــشـــکـــر از درد پـــژمـــرده دیــد
ســراپــای او ســر بــه سـر بــنـگـریـدبـه جـایی بـرو پـوسـت خـسـتـه نـدید
خـروشـان هـمـه گـوشـت بـازو بـکـنـدنـشـســت از بــرش ســوگـوار و نـژنـد
هـمــی گــفــت زار ای نـبــرده جــوانبــرفـتــی پــر از درد و خــســتــه روان
تــو راگــردش اخــتــر بـــد بـــکــشــتوگــرنــه نــزد بـــر تــو بـــادی درشــت
بـــپـــیــچـــیــد ز آمــوزگـــاران ســـرتتــو رفــتــی ومــســکــیـن دل مــادرت
بــخـوبــی بــسـی رانـدم بــا تـو پــنـدنـیـامــد تــو را پــنــد مــن ســودمــنـد
چــو فــرزانــه گــو بــد آنــجــا رســیــدجــهـان جــوی طـلـخــنـد را مـرده دیـد
بـــرادرش گــریــان و پــر درد گــشــتخــروش ســواران بــران پــهـن دشـت
خــروشــان بــغــلـتــیـد در پــیـش گــوهـمــی گــفــت زار ای جــهـان دار نـو
ازان پــس بــیـاراســت فــرزانــه پــنــدبــگــو گــفــت کــای شــهـریـار بــلـنـد
ازیــن زاری و ســوگــواری چــه ســودچـنـیـن رفـت و ایـن بــودنـی کـار بــود
سـپـاس از جـهـان آفـرینـت یکـیـسـتکه طلخند بـر دست تـو کشته نیست
هـمـه بــودنـی گـفـتـه بـودم بـه شـاهز کـیـوان و بــهـرام و خـورشـیـد و مـاه
که چـندان بـه پـیچـید بـرزم این جـوانکـه بــرخـویـشـتــن بــر سـر آرد زمـان
کـنـون کـار طـلـخـنـد چـون بـادگـشـتبــنــادانــی و تــیــزی انــدر گــذشــت
سپـاهست چـندان پـر از درد و خـشمسـراسـر هـمـه بــرتــو دارنـد چــشـم
بــــــیــــــارام و مــــــا را تــــــو آرام دهخـــــــرد را بـــــــه آرام دل کـــــــام ده
کـه چــون پــادشـا را بــبــیـنـد سـپــاهپـــر از درد و گــریــان پـــیــاده بـــه راه
بـــکـــاهــدش نـــزد ســـپـــاه آبـــرویفــرومــایــه گــســتـــاخ گــردد بـــروی
بــه کــردار جــام گــلــابـــســت شــاهکــه از گــرد یــکــبـــاره گــردد تـــبـــاه
ز دانــا خــردمــنــد بـــشــنــیــد پــنــدخــروشــی ز لـشــکــر بــرآمـد بــلـنـد
که آن لشـکـر اکـنون جـدا نیسـت زینهـــمـــه آفـــریــن بـــاد بـــر آن و ایــن
هــمـــه پـــاک در زیــنـــهــار مـــنــیــدوزیــن بـــر مــنــش یــادگـــار مــنــیــد
ازان پــس چــو دانـنـدگـان را بــخـوانـدبـه مژگان بـسـی خـون دل بـرفـشـاند
ز پــنــد آنــچ طــلــخــنــد را داده بـــودبـدیاشـن بـگـفـت آنـچ ازو هـم شـنـود
یـکـی تــخــت تــابــوت کـردش ز عـاجز زر و ز پـــــیــــروزه و خــــوب ســــاج
بــپــوشـیـد رویـش بــه چـیـنـی پــرنـدشـــد آن نــامــور نــامـــبـــردار هــنــد
بــدبــق و بــقـیـر و بــکـافـور و مـشـکســرتــنـگ تــابــوت کــردنـد خــشــک
وزان جــایـگــه تــیـز لــشــکــر بــرانــدبــه راه و بــه مــنـزل فــراوان نـمــانــد
چــو شــاهـان گــزیـدنـد جــای نــبــردبــشــد مـادر از خــواب و آرام و خــورد
هــمــیـشــه بــره دیـدبــان داشــتــیبــه تــلـخـی هـمـی روز بــگـذاشـتـی
چـــوازراه بـــرخــاســت گــرد ســپـــاهنــگــه کـــرد بـــیــنــادل از دیــده گــاه
هـمـی دیـده بـان بـنـگـریـد از دو مـیلکـه بــیـنـد مـگـر تـاج طـلـخـنـد و پـیـل
ز بــــالـــا درفـــش گـــو آمـــد پـــدیـــدهـمـه روی کـشـور سـپــه گـسـتـریـد
نــیــامـــد پـــدیــد از مــیــان ســـپـــاهســـواری بـــرافـــگــنــد از دیــده گـــاه
کـه لـشــکــر گـذر کـرد زیـن روی کـوهگـــو وهـــرک بــــودنـــد بــــا او گـــروه
نـه طـلـخـنـد پــیـدا نـه پـیـل و درفـشنــه آن نـــامـــداران زریــنــه کـــفـــش
ز مـژگــان فــروریـخــت خــون مـادرشفـــراوان بــــه دیـــوار بــــر زد ســـرش
ازان پــس چــوآمــد بــه مــام آگــهـیکـه تــیـره شـد آن فـر شـاهـنـشـهـی
جــهـانـدار طــلــخــنـد بــر زیـن بــمـردســرگــاه شــاهـی بــگــو در ســپــرد
هـمـی جـامـه زد چـاک و رخ را بـکـنـدبــه گـنـجــور گـنـج آتــش انـدر فـگـنـد
بـــه ایـــوان او شـــد دمـــان مـــادرشبـه خـون اندرون غرقه گشـتـه سـرش
هـمـه کـاخ وتــاج بــزرگـی بــسـوخـتازان پــس بــلـنـد آتـشـی بــرفـروخـت
کـه سـوزد تـن خـویـش بـه آیین هـنـدازان ســوگ پــیــداکــنــد دیــن هــنــد
چـــو از مـــادر آگـــاهــی آمــد بـــگـــوبـــرانـــگـــیـــخـــت آن بـــاره تـــیـــزرو
بـــیــامــد ورا تـــنــگ در بـــر گــرفـــتپـر از خـون مـژه خـواهش انـدر گـرفـت
بــدو گـفــت کـای مـهـربــان گـوش دارکــه مــا بــیــگــنــاهــیــم زیـن کــارزار
نـه مـن کــشــتــم او را نـه یـاران مـننـه گــردی گــمـان بــرد زیـن انـجــمـن
کـه خـود پـیش او دم تـوان زد درشـتورا گــردش اخـــتـــر بـــد بـــکــشـــت
بــدو گــفــت مـادر کــه ای بــدکــنـشز چـــرخ بـــلـــنـــد آیــدت ســـرزنــش
بــرادر کـشــی از پــی تــاج و تــخــتنـخــوانـد تــو را نـیـکــدل نـیـکــبــخــت
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه ای مـهـربــاننـشـایـد کـه بــرمـن شـوی بــدگـمـان
بــــیـــارام تــــا گــــردش روزمــــگــــاهنــمــایــم تــو را کــار شــاه و ســپـــاه
کـه یـارسـت شـد پــیـش او رزمـجـویکـرا بـود در سـر خـود این گفـت وگوی
بــــه دادار کـــو داد ومـــهـــر آفـــریـــدشــب و روز و گـردان ســپــهـر آفــریـد
کـزیـن پــس نـبــیـنـد مـرا مـهـر و گـاهنه اسـب و نه گـرز و نه تـخـت و کـلـاه
مـگـر کــیـن ســخــن آشــکــارا کــنـمز تــــنـــدی دلـــت پــــرمـــداراکـــنـــم
کـه او را بــدســت کـســی بــد زمـانکـــه مـــردم رهـــایــی نـــیــابـــد ازان
کـه یـابــد بـه گـیـتـی رهـایـی ز مـرگوگـر جـان بــپــوشـد بــه پــولـاد تــرگ
چــنـان شـمـع رخــشــان فـرو پــژمـردبــگـیـت کـسـی یـک نـفـس نـشـمـرد
وگــر چــون نــمــایـم نــگــردی تــو رامبـــه دادار دارنـــده کـــوراســـت کـــام
کـه پـیـشـت بــه آتـش بــر خـویـش رابـــســـوزم ز بـــهـــر بـــدانـــدیـــش را
چــو بــشـنـیـد مـادر ســخــنـهـای گـودریـــغ آمـــدش بـــرز و بــــالـــای گـــو
بــدو گــفــت مــادر کــه بــنــمــای راهکـه چـون مـرد بـر پـیل طـلـخـنـد شـاه
مــگــر بــر مــن ایــن آشــکــارا شــودپــــر آتــــش دلـــم پــــرمـــدارا شـــود
پــر از در شــد گــو بــایــوان خــویــشجــهـانـدیـده فـرزانـه را خـوانـد پــیـش
بــگـفــت آنـچ بــا مـادرش رفـتــه بــودز مــادر کــه بــرآتــش آشــفــتــه بــود
نــشــســتــنــد هــر دو بــهـم رای زنگــو و مــرد فــرزانــه بـــی انــجـــمــن
بــدو گـفــت فــرزانـه کـای نـیـکـخــوینـــگـــردد بـــمـــا راســـت ایــن آرزوی
ز هــر ســو بــخــوانــیـم بــرنــا و پــیـرکـــجـــا نـــامـــداری بـــود تـــیـــزویـــر
ز کــشــمـیـر وز دنـبــر و مــرغ و مــایوزان تــــیـــزویـــران جــــویـــنـــده رای
ز دریــــا و از کـــــنــــده وزرمـــــگـــــاهبـــگــویــیــم بـــا مــرد جـــویــنــده راه
ســـواران بـــهــر ســو پـــراگــنــد گــوبــجــایـی کـه بــد مـوبــدی پــیـشــرو
ســـراســـر بـــدرگــاه شـــاه آمــدنــدبــــدان نـــامـــور بــــارگــــاه آمـــدنـــد
جــهـانـدار بــنـشــســت بــا مـوبــدانبـــــزرگـــــان دانــــادل و بـــــخـــــردان
صـــفـــت کــرد فـــرزانــه آن رزمــگــاهکـه چـون رفـت پـیـکـار جـنـگ وسـپـاه
ز دریــــا و از کــــنــــده و آبــــگــــیــــریــکــایــک بــگــفــتــنــد بـــا تــیــزویــر
نـخـفـتـنـد زایـشـان یکـی تـیـره شـبنــه بــر یـکــدگــر بــرگــشــادنــد لــب
ز مـیـدان چــو بــرخــاســت آواز کـوسجــهـانـدیـدگـان خـواسـتــنـد آبــنـوس
یـکــی تــخــت کــردنـد از چــارســویدومــرد گــرانــمــایــه و نــیــکـــخـــوی
هــمـــانــنـــد آن کـــنــده و رزمـــگـــاهبـــــروی انــــدر آورده روی ســــپـــــاه
بــران تــخــت صــدخــانـه کــرده نـگـارصـــفـــی کـــرد او لــشـــکـــر کـــارزار
پــس آنـگـه دولـشـکـر زســاج و زعـاجدو شــاه ســرافــراز بـــا پـــیــل وتـــاج
پـــیـــاده بــــدیـــد انـــدرو بــــا ســـوارهــــمـــــه کـــــرده آرایــــش کـــــارزار
ز اســبــان و پــیـلـان و دسـتــور شـاهمـبــارز کـه اســب افـگـنـد بــر سـپــاه
هـمـه کــرده پــیـکـر بــه آیـیـن جــنـگیـک تــیـز وجــنـبــان یـکــی بــا درنـگ
بـــیــاراســتــه شــاه قــلــب ســپـــاهز یــک دســت فــرزانــه نــیــک خـــواه
ابــر دســت شـاه از دو رویـه دو پــیـلز پــیـلــان شــده گــرد هـمـرنـگ نـیـل
دو اشــتــر بــر پــیــل کــرده بــه پــاینـشــانـده بــرایـشـان دو پــاکـیـزه رای
بــه زیـر شـتــر در دو اســب و دو مـردکــه پـــرخــاش جـــویــنــد روز نــبـــرد
مـــبــــارز دو رخ بــــر دو روی دوصـــفز خـــون جـــگــر بـــر لــب آورده کـــف
پــیــاده بــرفــتــی ز پــیــش و ز پــسکـــجـــا بـــود در جـــنــگ فـــریــادرس
چــو بــگــذاشــتــی تــا ســر آوردگــاهنشسـتـی چـو فرزانه بـر دسـت شـاه
هـمـان نـیـزه فـرزانـه یک خـانـه بـیشنـرفــتــی نـبــودی ازیـن شــاه پــیـش
سـه خــانـه بــرفـتــی سـرافـراز پــیـلبــدیــدی هــمــه رزم گــه از دو مــیـل
سـه خـانـه بـرفـتـی شـتـر همـچـنـانبـــــرآورد گــــه بــــر دمــــان و دنــــان
نـرفـتـی کـسـی پـیش رخ کـینه خـواههـمـی تــاخــتــی او هـمــه رزمــگــاه
همـی رانـد هر یک بـه مـیدان خـویشبـرفـتـن نـکـردی کـسـی کـم و بـیـش
چــو دیـدی کـســی شـاه را در نـبــردبــه آواز گـفــتــی کــه شــاهـا بــگــرد
ازان پــس بــبــســتــنـد بــر شــاه راهرخ و اسـب و فـرزیـن و پـیـل و سـپــاه
نـگــه کــرد شــاه انــدران چــارســویسـپــه دیـد افـگـنـده چــیـن در بــروی
ز اســب و ز کـنـده بــر و بــسـتــه راهچپ و راست و پیش و پس اندر سپاه
شـد از رنـج وز تــشـنـگـی شـاه مـاتچــنـیـن یـافــت از چــرخ گـردان بــرات
ز شــطــرنــج طــلــخـــنــد بـــد آرزویگـــوآن شـــاه آزاده و نـــیـــکـــخــــوی
هــمــی کـــرد مــادر بـــبـــازی نــگــاهپـر از خـون دل از بــهـر طـلـخـنـد شـاه
نشـسـتـه شـب و روز پـر درد وخـشمبــبــازی شــطــرنــج داده دو چــشــم
هـمـه کـام و رایـش بـه شـطـرنـج بـودز طــلــخــنـد جــانـش پــر از رنـج بــود
همیشه همی ریخت خونین سرشکبــران درد شــطـرنـج بــودش پــزشـک
بــدیـن گــونـه بــد تــاچــمـان و چــرانچــنــیـن تــا ســر آمــد بــروبــر زمــان
سـرآمـد کـنـون بــرمـن ایـن داسـتــانچـنـان هـم کـه بـشـنـیـدم ازبـاسـتـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »