|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

داستان طلخند و گو - قسمت اول

چــنــیــن گــفــت شــاهــوی بــیــداردلکــه ای پــیــر دانــای و بـــســیــار دلایــــا مــــرد فــــرزانــــه و تــــیـــز ویــــرز شـاهـوی پــیـر ا...
چــنــیــن گــفــت شــاهــوی بــیــداردلکــه ای پــیــر دانــای و بـــســیــار دل
ایــــا مــــرد فــــرزانــــه و تــــیـــز ویــــرز شـاهـوی پــیـر ایـن سـخـن یـادگـیـر
کــه درهــنــد مــردی ســـرافـــراز بـــودکـه بـا لـشـکـر و خـیـل و بـا سـاز بـود
خــنــیــده بــهــر جــای جــمــهــور نــامبــه مـردی بـهـر جـای گـسـتـرده گـام
چــنـان پــادشــا گــشــتــه بــرهـنـدوانخـــردمــنــد و بـــیــدار و روشــن روان
ورا بـــود کــشــمــیــر تـــا مــرز چـــیــنبـــرو خـــوانــدنــدی بـــه داد آفـــریــن
بــه مـردی جــهـانـی گـرفـتــه بــدسـتورا ســنـدلـی بــود جــای نـشــســت
هـمـیـدون بــدش تـاج و گـنـج و سـپــاههـمـیـدون نـگــیـن وهـمـیـدون کــلــاه
هـنـرمــنــد جــمــهـور فــرهـنـگ جــویســــرافــــراز بــــا دانــــش و آبــــروی
بــــدو شـــادمـــان زیـــردســـتـــان اویچـه شـهـری چـه از در پـرسـتـان اوی
زنـی بــود هـم گــوهـرش هـوشــمــنـدهـنـرمــنــد و بــا دانـش و بــی گــزنـد
پـــســـر زاد زان شـــاه نــیــکــو یــکــیکـــه پـــیــدا نــبـــود از پـــدر انــدکــی
پـــدر چــون بـــدیــد آن جـــهــانــدار نــوهــم انــدر زمـــان نـــام کـــردنــد گـــو
بـــریــن بـــرنــیــامــد بـــســـی روزگــارکــه بــیـمـار شــد نـاگـهـان شــهـریـار
بـــه کــدبـــانــو انــدرز کــرد و بـــه مــردجـــهــانــی پـــر از دادگــو را ســپـــرد
ز خــردی نــشــایــســت گــو بــخــت رانـه تــاج و کـمـر بــسـتــن و تــخــت را
ســران راهــمــه ســر پــر از گــرد بـــودز جــمــهــورشــان دل پــر از درد بـــود
ز بـــخـــشـــیــدن و خـــوردن و داد اویجــهـان بــود یـک ســر پــر از یـاد اوی
ســپــاهـی و شــهـری هـمـه انـجــمـنزن و کــــودک و مــــرد شـــــد رای زن
کــه ایـن خــرد کــودک نــدانــد ســپــاهنه داد و نه خـشـم و نه تـخـت و کـلاه
هــمــه پــادشــاهــی شــود پــرگــزنــداگــر شــهــریــاری نــبــاشــد بــلــنــد
بــــه دنـــبــــر بــــرادر بــــد آن شـــاه راخـــردمــنــد وشـــایــســـتـــه گـــاه را
کـــجــــا نـــام آن نـــامـــور مـــای بــــودبــه دنــبــر نـشــســتــه دلــارای بــود
جـهـانـدیـدگـان یـک بـه یـک شـاه جـویز ســنــدل بــه دنــبــر نــهــادنــد روی
بـــزرگــان کــشــمــیــر تــا مــرز چــیــنبــه شــاهـی بــدو خــوانـدنـد آفــریـن
ز دنـــبـــر بـــیــامـــد ســـرافـــراز مـــایبـــه تـــخـــت کــیــان انــدر آورد پـــای
هـمــان تــاج جــمــهـور بــر ســر نــهـادبــداد و بــبــخــشـش در انـدر گـشــاد
چـو بــا سـازشـد مـام گـو را بـخـواسـتبـپـرورد و بـا جان همی داشت راست
پــری چــهــره آبـــســتــن آمــد ز مــایپـــســر زاد ازیــن نــامــور کــدخـــدای
ورا پـــادشـــا نـــام طـــلـــخـــنــد کـــردروان را پـــر از مـــهـــر فـــرزنـــد کـــرد
دوسـاله شد این خـرد و گو هفت سـالدلـــاور گـــوی بــــود بــــا فــــر و یـــال
پــس از چــنـد گــه مــای بــیـمـار شــددل زن بــــرو پــــر ز تــــیـــمـــار شـــد
دوهــفــتــه بـــرآمــد بـــه زاری بـــمــردبــرفــت وجــهــان دیـگــری را ســپــرد
هـمـه ســنـدلــی زار و گــریـان شــدنـدز درد دل مــــای بــــریـــان شــــدنـــد
نـشـســتــنـد یـک مـاه بــاســوگ شـاهســرمــاه یـک ســر بــیــامــد ســپــاه
هــمـــه نـــامـــداران وگـــردان شـــهـــرهـرآنـکــس کــه او را خــرد بــود بــهـر
ســخــن رفــت هـرگــونـه بــر انـجــمـنچــنــیــن گــفــت فــرزانــه ای رای زن
کـه ایـن زن کـه از تــخـم جــمـهـور بــودهــمــیــشـــه ز کـــردار بـــد دور بـــود
هـمـه راسـتــی خـواسـتـی نـزد شـوینــبـــود ایــچ تـــابـــود جـــز دادجـــوی
نـــژادیــســـت ایــن ســـاخـــتـــه داد راهـــمـــه راســـتـــی را و بـــنـــیـــاد را
هـمـان بــه کــه ایـن زن بــود شــهـریـارکــه او مــانــد زیـن مــهـتــران یـادگــار
زگــفـــتـــار او رام گــشـــت انــجـــمــنفــرســتــاده شــد نــزد آن پـــاک تــن
کــه تــخــت دو فــرزنـد را خــود بــگــیـرفــزایـنــده کــاریـســت ایـن نــاگــزیــر
چــــوفــــرزنـــد گــــردد ســــزاوار گــــاهبـــدو ده بــزرگــی و گــنــج و ســپــاه
ازان پــس هــم آمــوزگــارش تــو بـــاشدلــارام و دســتــور و رایـش تــو بــاش
بــه گـفــتــار ایـشــان زن نـیـک بــخــتبــیـفـراخـت تــاج و بــیـاراسـت تـخـت
فـــزونــی وخـــوبـــی وفـــرهــنــگ ودادهـمـه پـادشـاهـی بــدو گـشـت شـاد
دومــوبـــد گــزیــن کــرد پـــاکــیــزه رایهـنـرمـنـد و گـیـتـی سـپـرده بــه پـای
بـــدیــشــان ســـپـــرد آن دو فــرزنــد رادو مـــهـــتــــر نـــژاد خــــردمــــنـــد را
نــبـــودنــد ز ایــشــان جــدا یــک زمــانبـــدیــدار ایــشـــان شــده شــادمــان
چــو نــیـرو گــرفــتــنــد و دانــا شــدنــدبــهــر دانــشــی بـــر تــوانــا شــدنــد
زمـــان تـــا زمـــان یــک ز دیــگـــر جـــداشــــدنــــدی بـــــرمــــادر پـــــارســــا
کــه ازمـاکــدامـســت شــایـســتــه تــربــه دل بــرتــر و نــیــز بــایـســتــه تــر
چــنـیـن گـفـت مـادر بــه هـر دو پــســرکــه تــا از شــمــا بــاکــه یـابــم هـنـر
خــردمــنــدی ورای و پـــرهــیــز و دیــنزبـــان چـــرب و گــویــنــده و بآفــریــن
چـــوداریــد هـــر دو ز شـــاهـــی نـــژادخــرد بــایــد و شــرم و پــرهــیــز وداد
چــوتــنـهـا شــدی ســوی مـادر یـکــیچــنـیـن هـم ســخــن رانـدی انـدکـی
کـه از مـا دو فــرزنـد کـشــور کــراســتبه شاهی و این تخت و افسرکراست
بـدو مـام گـفـتـی کـه تـخـت آن تـسـتهـنـرمـنـدی و رای و بـخـت آن تـسـت
بــه دیـگـر پـسـرهـم ازیـنـسـان سـخـنهـمـی رانـدی تــا سـخـن شـد کـهـن
دل هــرد وان شــاد کــردی بــه تــخــتبـه گـنـج وسـپـاه وبــنـام و بـه بــخـت
رســیـدنـد هـر دو بــه مـردی بــه جــایبـــدآمــوز شــد هــر دو را رهــنــمــای
زرشـــک اوفـــتـــادنــد هــردو بـــه رنــجبـــرآشــوفــتــنــد ازپـــی تــاج وگــنــج
هـمـه شـهـرزایـشـان بــدونـیـم گـشـتدل نــیـک مــردان پــرازبــیـم گــشــت
زگــفــت بـــدآمــوز جـــوشــان شــدنــدبــه نـزدیـک مــادرخــروشــان شــدنـد
بــگــفــتــنــد کــزمــاکــه زیـبــاتــرســتکـه بـرنـیـک وبــد بـرشـکـیـبــاتـرسـت
چـــنـــیــن پـــاســـخ آورد فـــرزانـــه زنکـــه بـــامـــوبـــدی یـــکـــدل ورای زن
شـمـارابــبــایـد نـشـســتــن نـخــسـتبآرام وبــــاکـــام فـــرجـــام جـــســـت
ازان پـــس خــنــیــده بـــزرگــان شــهــرهــرآنــکــس کــه اودارد از رای بـــهــر
یــکــایــک بـــگــویــیــم بـــا رهــنــمــوننـه خـوبــسـت گـرمـی بـه کـارانـدرون
کـسـی کـو بــجــویـد هـمـی تــاج وگـاهخـــردبـــایــد ورای وگـــنــج وســـپـــاه
چـــو بـــیــدادگــر پـــادشــاهــی کــنــدجــهــان پــر ز گــرم وتــبــاهـی کــنــد
بــه مـادر چــنـیـن گــفــت پــرمـایـه گــوکــزیــن پــرســش انــدر زمــانــه مــرو
اگـــر کـــشـــور ازمــن نــگــیــرد فـــروغبـــه کـــژی مــکـــن هــیــچ رای دروغ
بــه طـلـخــنـد بــســپــار گـنـج وسـپــاهمـن او را یـکـی کــهـتــرم نـیـکــخــواه
وگــر مــن بـــه ســال وخــرد مــهــتــرمهــم از پــشــت جــمــهـور کــنــداورم
بـــدو گــوی تـــا از پـــی تـــاج و تــخــتنـگـیـرد بــه بـی دانـشـی کـارسـخـت
بــدو گــفــت مــادر کــه تــنـدی مــکــنبــرانـدیـشـه بــایـد کـه رانـی سـخــن
هرآنکس که بـرتـخـت شاهی نشسـتمیان بـسـتـه بـاید گـشـاده دو دسـت
نــگــه داشــتـــن جـــان پـــاک از بـــدیبـــدانـــش ســـپـــردن ره بــــخـــردی
هـم از دشــمـن آژیـر بــودن بــه جــنـگنــگــه داشــتــن بــهـره نــام و نــنــگ
ز داد و ز بــــیـــداد شـــهـــر و ســـپـــاهبــپــرسـد خــداونـد خــورشـیـد و مـاه
اگــر پـــشــه از شـــاه یــابـــد ســـتـــمروانــــش بــــه دوزخ بــــمــــانــــد دژم
جـــهــان از شــب تـــیــره تـــاریــک تـــردلـــی بـــایـــد ازمـــوی بـــاریـــک تـــر
کــه از بـــد کــنــد جـــان و تـــن را رهــابـــدانـــد کـــه کـــژی نـــیـــارد بـــهـــا
چــو بــر ســرنــهـد تــاج بــر تــخــت دادجـــهــانــی ازان داد بـــاشــنــد شــاد
سرانجـام بـسـتـر ز خـشتـسـت وخـاکوگــر ســوخــتــه گــردد انـدر مــغــاک
ازیــن دودمــان شـــاه جـــمــهــور بـــودکـــه رایـــش ز کـــردار بــــد دور بــــود
نــه هــنــگــام بـــد مــردن او را بـــمــردجــهـان را بــه کــهـتــر بــرادر ســپــرد
زد نـــبـــر بـــیــامـــد ســـرافـــراز مـــایجــوان بـــود و بـــیــنــا دل وپـــاک رای
هــمــه ســـنــدلــی پـــیــش اوآمــدنــدپـــر از خــون دل و شــاه جــو آمــدنــد
بـیـامـد بــه تـخـت مـهـی بــرنـشـسـتمیان تـنگ بـسـتـه گـشـاده دو دسـت
مـرا خـواسـت انـبــاز گـشـتـیـم وجـفـتبــدان تــا نـمـانـد ســخــن درنـهـفــت
اگـــر زانـــک مـــهـــتـــر بـــرادر تـــویــیبــه هـوش وخــرد نــیـز بــرتــر تــویـی
هـمـان کـن کـه جـان را نـداری بــه رنـجز بـــهــر ســـرافــرازی و تـــاج وگــنــج
یـکــی ازشــمــا گــرکــنــم مــن گــزیـندل دیــگــری گــردد از مــن بـــکـــیــن
مــریــزیــد خـــون از پـــی تـــاج وگــنــجکـه بــرکـس نـمـانـد سـرای ســپــنـج
ز مـادر چــو بــشــنـیـد طــلـخــنـد پــنـدنــیــامــدش گــفــتـــار او ســودمــنــد
بــمــارد چــنـیـن گــفــت کــز مــهـتــریهــمـــی از پـــی گـــو کـــنــی داوری
بــه ســال ار بــرادر ز مـن مـهـتــرســتنه هرکـس کـه او مـهتـر او بـهتـرسـت
بــدیـن لـشـکـر مـن فـروان کـســســتکه همسال او بـه آسمان کرکسست
کــه هــرگــز نــجــویــنــد گــاه وســپــاهنه تـخـت و نه افـسـر نه گـنـج و کـلـاه
پـــدر گـــر بـــه روز جـــوانـــی بــــمـــردنـه تــخـت بــزرگـی کـسـی راسـپــرد
دلـت جــفـت بــیـنـم هـمـی سـوی گـوبـــرآنــی کــه او را کــنــی پـــیــشــرو
مــن ازگــل بــریـن گــونـه مــردم کــنــممــبـــادا کـــه نــام پـــدر گـــم کـــنــم
یـکـی مـادرش سـخـت سـوگـنـد خـوردکـــه بــــیـــزارم از گـــنـــبــــد لـــاژورد
اگـــرهـــرگـــز ایـــن آرزو خـــواســـتــــمز یـــزدان وبــــردل بــــیــــاراســــتــــم
مـبــر زیـن سـن جـز بــه نـیـکـی گـمـانمــشـــو تـــیــز بـــاگــردش آســـمــان
کــه آن راکــه خــواهــد دهــد نــیـکــوینـگـر جـز بــه یـزدان بــه کـس نـگـروی
مـــن انــداخـــتـــم هــرچ آمـــد ز پـــنــداگـر نـیـســت پــنـد مـنـت ســودمـنـد
نــگــر تــاچــه بــهــتــر ز کــارآن کــنــیـدوزیـن پــنـد مـن تــوشــه جــان کـنـیـد
وزان پــس هـمـه بــخــردان را بــخـوانـدهـمـه پــنـدهـا پــیـش ایـشـان بــرانـد
کــــلــــیــــد درگــــنــــج دو پـــــادشــــاکـــه بـــودنـــد بـــادانــش و پـــارســـا
بــــیـــاورد وکــــرد آشــــکــــارا نـــهـــانبــه پــیـش جــهــانــدیـدگــان ومــهـان
سـراسـر بـر ایشـان بـبـخـشـید راسـتهمـه کـام آن هـر دو فـرزنـد خـواسـت
چـنین گـفـت زان پـس بـه طـلـخـنـد گـوکـــه ای نــیــک دل نـــامـــور یــار نـــو
شـنـیـدم کـه جــمـهـور چــنـدی ز مـایســرافــرازتــر بـــد بــه ســال و بــرای
پـــدرت آن گــرانــمــایــه نــیــکـــخـــوینـکــرد ایـچ ازان پــیـش تــخــت آرزوی
نـه نــنــگ آمــدش هـرگــز از کــهـتــرینـجـسـت ایـچ بــر مـهـتــران مـهـتـری
نــگــر تـــا پـــســنــدد چــنــیــن دادگــرکـه مـن پــیـش کـهـتـر بــبــنـدم کـمـر
نــگــفــت مــادر ســخــن جـــز بـــه دادتـــو را دل چــرا شــد ز بـــیــداد شــاد
ز لــشــکــر بــخــوانـیـم چــنـدی مـهـانخــردمـنـد و بــرگـشـتــه گـرد جــهـان
ز فـرزانـگـان چــون ســخــن بــشـنـویـمبــرای و بــه گـفــتــارشــان بــگــرویـم
ز ایــوان مــادر بـــدیــن گـــفـــت وگــویبـرفتـند ودلشان پـر از جـسـت وجـوی
بـــریــن بـــرنـــهـــادنـــد هــر دو جـــوانکـــزان پـــس ز گـــردان وز پـــهــلــوان
ز دانــا وپــاکــان ســخــن بـــشــنــویــمبـران سـان کـه بـاشـد بـدان بـگـرویـم
کـز ایـشـان هـمـی دانـش آمـوخــتــیـمبــه فــرهـنـگ دلــهـا بــرافــروخــتــیـم
بــــیـــامـــد دو فـــرزانـــه رهـــنـــمـــایمـیانـشـان همـی رفـت هر گـونه رای
هـمـی خــواســت فــرزانـه گـو کــه گـوبـــود شــاه درســنــدلــی پـــیــشــرو
هـم آنـکـس کـه اسـتــاد طـلـخـنـد بــودبــه فــرزانـگــی هـم خــردمــنــد بــود
هــمــی ایــن بـــران بـــر زد وآن بــریــنچـنـیـن تــا دو مـهـتــر گـرفـتـنـد کـیـن
نــهــاده بـــدنــد انــدر ایــوان دو تــخــتنشستـه بـه تـخـت آن دو پـیروز بـخت
دلــاور دو فــرزانــه بـــردســـت راســـتهمـی هریکـی ازجـهان بـهرخـواسـت
گــرانــمــایــگــان را هــمــه خــوانــدنــدبــایـوان چــپ و راســت بــنـشـانـدنـد
زبــــان بـــرگـــشـــادنـــد فـــرزانـــگـــانکـــه ای ســـرفـــرازان ومـــردانــگـــان
ازیـــــن نــــــامــــــداران فــــــرخ نـــــژادکــه داریـد رســم پــدرشــان بــه یــاد
کـه خــواهـیـد بــرخــویـشـتــن پــادشـاکــه دانــیــد زیــن دوجـــوان پـــارســـا
فــــرومــــانـــدنـــد انـــدران مــــوبــــدانبــــزرگـــان و بـــیـــدار دل بــــخـــردان
نشـسـتـه همـی دوجـوان بـر دو تـخـتبــگــفــت دو فــرزانــه نــیــکــبـــخــت
بــدانـســت شــهـری و هـم لـشــکـریکــــزان کــــارجــــنــــگ آیـــد و داوری
هـمــه پــادشــاهـی شــود بــر دو نـیـمخــردمــنـد مــانـد بــه رنـج وبــه بــیـم
یـکــی ز انـجــمـن ســر بــرآورد راســتبـه آوا سخـن گفت و بـرپـای خـاسـت
کــه مــا از دو دســـتـــور دو شــهــریــارچــه یـاریـم گـفــتــن کـه آیـد بــه کــار
بـــســـازیــم فـــردا یــکـــی انــجـــمــنبــگــویـیـم بــا یــکــدگــر تــن بــه تــن
وزان پــس فــرســتــیـم یـک یـک پــیـاممــگــر شــهــریــاران بــیــابـــنــد کــام
بــــرفــــتــــنــــد ز ایـــوان ژکــــان و دژملــبـــان پـــر ز بـــاد و روان پـــر ز غـــم
بــگـفــتــنـد کـیـن کـار بــا رنـج گـشــتز دســت جــهـانـدیـده انـدر گــذشــت
بـــرادر نـــدیـــدیـــم هـــرگـــز دو شـــاهدو دســتــور بــدخــواه در پــیـشــگــاه
بــبــودنــد یــک شــب پــرآژنــگ چــهــربــدانـگـه کـه بــرزد ســر از کــوه مـهـر
بــرفــتــنــد یـک ســر بــزرگــان شــهــرهرآنـکـس کـه شـان بـود زان کـار بـهر
پـــر آواز شــد ســنــدلــی چــار ســویســخــن رفــت هـرگــونــه بــی آرزوی
یــکـــی راز ز گـــردان بـــگـــو بـــود راییـکـی سـوی طـلـخـنـد بــد رهـنـمـای
زبــانـهـا ز گـفــتــارشــان شــد ســتــوهنـگـشــتــنـد هـمـرای و بــا هـم گـروه
پــراگـنـده گــشــت آن بــزرگ انـجــمـنسـپـاهی وشـهـری همـه تـن بـه تـن
یـکـی ســوی طــلـخــنـد پــیـغــام کــردزبـــان را زگـــو پـــر ز دشـــنـــام کـــرد
دگــر ســوی گــر رفــت بــا گــرز و تــیـغکـــه از شـــاه جـــان را نـــدارم دریـــغ
پـــرآشــوب شــد کــشــور ســـنــدلــیبــدان نـیـکــخــواهـی و آن یـک دلــی
خــردمــنــد گــویــد کــه در یـک ســرایچـوفـرمـان دوگـردد نـمـانـد بــه جــای
پــس آگـاهـی آمـد بــه طـلـخــنـد و گـوکــه هـر بــر زنـی بــایـکــی پــیـشــرو
هــمــه شــهــر ویــران کــنــنــد از هــوانـــبـــایــد کـــه دارنـــد شـــاهـــان روا
بـــبـــودنـــد زان آگـــهـــی پـــر هـــراسهـمـی داشـتـنـدی شـب و روز پــاس
چــنــان بـــد کــه روزی دو شــاه جــوانبــرفــتــنـد بــی لــشــکــر و پــهـلـوان
زبـــان بـــرگـــشـــادنـــد یــک بـــا دگـــرپـــرآژنــگ روی و پـــراز جـــنــگ ســـر
بــه طــلـخــنـد گـفــت ای بــرادر مـکــنکــز انـدازه بــگـذشــت مـا را ســخــن
بــتــا روی بــر خــیـره چــیـزی مــجــویکــه فــرزانــگــان آن نــبــیــنــنــد روی
شــنـیـدی کــه جــمـهـور تــا زنـده بــودبـــرادر ورا چــون یــکــی بـــنــده بـــود
بــمــرد او و مــن مــانــدم خــوار و خــردیــکــی خــرد را گــاه نــتــوان ســپــرد
جــهــان پــر ز خــوبــی بـــد از رای اوینیارسـت جـسـتـن کـسـی جـای اوی
بـــرادر ورا هــمــچــو جــان بـــود و تـــنبــشــاهـی ورا خــوانــدنـد انــجــمــن
اگـــر بــــودمـــی مـــن ســــزاوار گــــاهنـکــردی بــه مـای انـدرون کـس نـگـاه
بـــر آیــیــن شـــاهــان گــیــتـــی رویــمز فــرزانـگــان نـیـک و بــد بــشــنـویـم
مــن ازتــو بـــه ســال وخــرد مــهــتــرمتــوگـویـی کـه مـن کـهـتــرم بــهـتــرم
مـکـن نـاسـزا تــخـت شـاهـی مـجــویمکـن روی کـشـور پـر از گـفـت وگـوی
چــنـیـن پــاســخ آورد طــلــخــنـد پــسبـه افسون بـزرگی نجـسـتـست کس
مـن ایـن تــاج و تــخــت از پــدر یـافـتــمز تــخــمـی کـه او کـشـت بــریـافـتــم
هـمــه پــادشــاهـی و گــنـج و ســپــاهازیـن پــس بــه شـمـشـیـر دارم نـگـاه
ز جــمــهـور وز مــای چــنـدیـن مــگــویاگـــر آمـــنــی تـــخـــت را رزم جـــوی
ســرانـشــان پــر از جــنـگ بــاز آمــدنـدبــه شــهـر انـدرون رزمــســاز آمــدنـد
سـپـاهـی وشـهـری هـمـه جـنـگـجـویبـــدرگـــاه شـــاهــان نــهــادنـــد روی
گــروهـی بــه طــلــخــنــد کــردنــد رایدگـــر را بـــگـــو بـــود دل رهــنــمـــای
بـــرآمـــد خـــروش از در هـــر دو شـــاهیــکــی را نــبـــود انــدر آن شــهــر راه
نـخـسـتـین بـیـاراسـت طـلـخـنـد جـنـگنــبــودش بــه جــنــگ دلــیـران درنـگ
ســـرگــنــجـــهــای پـــدر بـــر گــشـــادسـپــه راهـمـه تــرگ وجــوشـن بــداد
هـمـه شـهـر یـکـســر پــر از بــیـم شـددل مـــرد بـــخـــرد بـــدو نــیــم شـــد
کــه تـــا چــون بـــود گــردش آســمــانکــرا بــرکــشــد زیـن دومـهـتــر زمــان
هـمـه کـشـور آگـاه شــد زیـن دو شــاهدمــادم بـــیــامــد زهــر ســو ســپــاه
بـپـوشـیـد طـلـخـنـد جـوشـن نـخـسـتبـه خـون ریخـتـن چـنگها را بـشـسـت
بـــیــاورد گــو نــیــز خـــفـــتـــان وخـــودهــــمـــــی داد جـــــان پـــــدر را درود
بــدان تــنــدی ازجــای بــرخــاســتــنــدهـمـی پــشـت پــیـلـان بــیـاراسـتـنـد
نـــهـــادنـــد بـــرکـــوهـــه پـــیـــل زیــنتــوگـفـتــی هـمـی راه جــویـد زمـیـن
هـمــه دشــت پــر زنـگ وهـنــدی درایهــمـــه گـــوش پـــر نــالـــه کـــرنــای
بــه لــشــکــر گــه آمـد دوشــاه جــوانهـمــه بــهــر بــیـشــی نــهــاده روان
ســپــهـر انــدران رزمــگــه خــیـره شــدز گـرد ســپــه چــشـمـهـا تــیـره شـد
بــــر آمــــد خــــروشــــیــــدن گــــاو دمز دو رویــــه آواز رویــــیــــنـــــه خـــــم
بــیــاراســت بــا مــیـمــنــه مــیــســرهتـو گـفـتـی زمـیـن کـوه شـد یـکـسـره
دولـشـکـر کـشـیـدنـد صـف بـر دو مـیـلدو شــاه ســرافـراز بــر پــشـت پــیـل
درفـشـی درفشـان بـه سـر بـر بـه پـاییـکـی پـیـکـرش بــبــر و دیـگـر هـمـای
پــیــاده بـــه پــیــش انــدرون نــیــزه دارســـپـــردار و شـــایــســـتـــه کــار زار
نــگــه کــرد گــو انــدران دشــت جــنـگهوا دید چـون پـشـت جـنـگـی پـلـنـگ
هـمـه کـام خــاک وهـمـه دشـت خــونبــگــرد انــدرون نــیـزه بــد رهـنــمــون
بـه طـلـخـند هرچـند جـانش بـسـوخـتز خـشـم او دو چـشم خـرد رابـدوخـت
گــزیـن کــرد مــردی ســخــنـگــوی گــوکــزان مــهــتــران او بـــدی پــیــشــرو
کـه رو پــیـش طــلـخــنـد و او را بــگـویکــه بـــیــداد جــنــگ بـــرادر مــجــوی
کـه هـر خـون کـه بـاشـد بـریـن ریـخـتـهتــو بــاشـی بــدان گـیـتــی آویـخــتــه
یـکــی گــوش بــگــشــای بــر پــنـدگــوبــه گــفــتــار بـــدگــوی غــره مــشــو
نـــبـــایـــد کـــه از مـــا بـــدیــن کـــارزارنــکــوهــش بــود در جــهــان یــادگــار
کــه ایـن کــشــور هــنــد ویــران شــودکــنــام پــلــنــگــان و شــیــران شــود
بــپــرهــیــز ازیــن جــنــگ و آویــخــتــنبــه بــیـداد بــر خـیـره خـون ریـخــتــن
دل مــن بـــدیــن آشــتـــی شـــاد کــنز فــــــام خــــــرد گـــــردن آزاد کـــــن
ازیــن مــرز تـــا پـــیــش دریــای چــیــنتــو رابــاد چــنـدانـک خــواهـی زمـیـن
هـمــه مــهــر بــا جــان بــرابــر کــنــیـمتــو را بــر سـرخــویـش افـسـر کـنـیـم
بــبــخـشـیـم شـاهـی بــه کـردار گـنـجکـه این تـخـت و افـسـر نـیرزد بـه رنـج
وگــر چـــنــد بـــیــداد جـــویــی هــمــهپـــــراگــــنــــدن گــــرد کــــرده رمــــه
بــدیـن گــیـتــی انــدر نــکــوهــش بــودهـمــیـن رابــدان ســر پــژوهـش بــود
مـــکـــن ای بــــرادر بــــه بـــیـــداد رایکــه بــیــداد را نــیـســت بــا داد پــای
فـرسـتـاده چـون پــیـش طـلـخـنـد شـدبـــه پــیــغــام شــاه از در پــنــد شــد
چــنــیـن داد پــاســخ کــه او را بــگــویکـه درجـنـگ چـنـدیـن بـهـانـه مـجـوی
بــرادر نـخــوانـم تــو را مـن نـه دوســتنـه مـغــز تــو از دوده مـا نـه پــوســت
هــمــه پــادشــاهـی تــو ویـران کــنــیچــوآهــنــگ جــنــگ دلــیــران کــنــی
هـمــه بــدســگــالــان بــه نــزد تــوانــدبــــه بــــهـــرام روز اورمـــزد تــــوانـــد
گــنــهــکــار هــم پــیـش یــزدان تــویـیکـه بــد نـام و بـد گـوهـر و بـد خـویـی
ز خـونـی کـه ریـزنـد زیـن پـس بـه کـینتـو بـاشـی بـه نفـرین و من بـه آفـرین
و دیـگـر کـه گـفـتــی بــبــخـشـیـم تــاجهـم ایـن مـرزبـانـی و ایـن تـخـت عـاج
هـر آنــگــه کــه تــو شــهـریـاری کــنـیمــرا مــرز بــخــشــی و یـاری کــنــی
نـخــواهـم کـه جــان بــاشـد انـدر تــنـموگــر چــشــم بــرتــاج شــاه افــگـنـم
کــنــون جـــنــگ را بـــر کــشــیــدم ردههـــوا شـــد چـــو دیـــبـــا بـــه زر آژده
ز تـــیــر و ز ژوپـــیــن و نـــوک ســـنـــاننــدانــد کــنــون گــورکــیــب ازعــنــان
بـــرآورد گــه بـــر ســـرافــشــان کــنــمهـمـه لـشـکـرش را خــروشــان کـنـم
بــران سـان سـپــاه انـدر آرم بــه جـنـگکـه سـیرآیـد ازجـنـگ جـنـگـی پـلـنـگ
بــیـارنـد گـو را کـنـون بــســتــه دســتسـپـاهش بـبـینند هر سـو شـکسـت
کــه ازبـــنــدگــان نــیــز بـــا شــهــریــارنــپــوشــد کــســی جــوشــن کــارزار
چــو پــاسـخ شـنـیـد آن خــردمـنـد مـردبــیـامــد هـمـه یـک بــه یـک یـاد کــرد
غـمـی شـد دل گـوچـو پــاسـخ شـنـیـدکــه طــلــخــنـد را رای پــاســخ نـدیـد
پــر انـدیـشـه فـرزانـه را پــیـش خــوانـدز پــاســخ فــراوان ســخــنـهـا بــرانــد
بــدو گـفــت کـای مـرد فـرهـنـگ جــوییــکــی چــاره کــار بـــا مــن بـــگــوی
همه دشت خونست و بی تن سرستروان را گـــذر بـــر جـــهــانــداورســـت
نــبــایــد کــزیــن جــنــگ فــرجــام کــاربــــه مـــا بــــازمـــانـــد بــــد روزگــــار
بــدو گــفــت فــرزانــه کــای شــهــریـارنـــبــــایـــد تــــو را پــــنـــدآمـــوزگــــار
گـر از مـن هـمـی بــازجــویـی ســخــنبــه جــنــگ بــرادر درشــتــی مــکــن
فـــرســـتـــاده ای تـــیــز نـــزدیــک اویســـرافـــراز بـــا دانــش و نــرم گـــوی
بـــبـــایــد فـــرســـتـــاد و دادن پـــیـــامبـــگـــردد مــگــر او ازیــن جـــنــگ رام
بـــدو ده هــمــه گـــنــج نــابـــرده رنــجتــو جــان بــرادر گــزیـن کــن ز گــنــج
چــو بــاشـد تــو را تــاج و انـگـشــتــریبــــه دیـــنـــار بــــا او مـــکــــن داوری
نـــگـــه کــــردم از گـــردش آســــمـــانبـــدیـــن زودی او را ســـرآیـــد زمـــان
ز گـردنـده هـفـت اخــتــر انـدر ســپــهـریــکـــی را نــدیــدم بـــدو رای ومــهــر
تـبـه گـردد او هـم بــدیـن دشـت جـنـگنـبــایـد گـرفـتــن خـود ایـن کـار تــنـگ
مـگـر مـهـر شــاهـی و تــخــت و کــلـاهبــدان تــات بــد دل نــخــوانـد ســپــاه
دگــر هـرچ خــواهـد ز اســب و ز گــنــجبــده تــا نــبـــاشــد روانــش بــه رنــج
تــو گــر شــهــریـاری و نــیـک اخــتــریبـــه کـــار ســـپـــهــری تـــوانـــاتـــری
ز فـرزانـه بــشـنـیـد شـاه ایـن ســخــندگـــر بــــاره رای نـــوافـــگـــنـــد بـــن
ز درد بـــــــــــــرادر پــــــــــــر از آب رویگـزیـن کـرد نـیـک اخـتـری چـرب گـوی
بــدوگـفــت گـو پــیـش طــلـخــنـد شــوبــگـویـش کـه پـر درد و رنـجـسـت گـو
ازیـــــن گـــــردش رزم و ایــــن کـــــارزارهــمـــی خـــواهـــد از داور کـــردگـــار
کــه گــردانــد انـدر دلــت هـوش ومــهـربــه تــابــی ز جــنــگ بــرادر تــوچــهـر
بــه فـرزانـه ای کـو بــه نـزدیـک تــسـتفـــروزنـــده جـــان تـــاریــک تـــســـت
بـــپـــرس از شــمــار ده و دو و هــفــتکـه چـون خـواهـد این کـار بـیداد رفـت
اگـــر چــــنـــد تــــنـــدی و کـــنـــداوریهــم از گـــردش چـــرخ بـــرنـــگـــذری
هـمـه گــرد بــر گـرد مـا دشــمـنـســتجــهـانــی پــر از مــردم ریـمــنــســت
هـمـان شـاه کـشـمـیـر وفـغـفـور چـیـنکه تـنگسـت از ایشان بـه ما بـر زمین
نـکــوهـیـده بــاشــیـم ازیـن هـر دو رویهــم از نــامــداران پـــرخـــاشــجـــوی
کــه گــویـنـد کــز بــهـر تــخــت وکــلــاهچــرا سـاخـت طـلـخـنـد و گـو رزمـگـاه
بــه گــوهــر مــگــر هــم نــژاده نــیــنــدهــمــان از گـــهــر پـــاکـــزاده نــیــنــد
ز لــشــکــر گــر آیـی بــه نــزدیـک مــندرفــشــان کــنـی جــان تــاریـک مــن
ز دیــنــار و دیــبـــا و از اســـب و گــنــجبـبـخـشـم نـمـانـم کـه مـانی بـه رنـج

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »