|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

رزم خاقان چین با هیتالیان - قسمت دوم

دل خـویش بـاید که درجـنگ سـخـتچـنـان رام دارد کـه بــا تــاج و تــخـتتـــو را یـــار بـــادا جـــهـــان آفـــریــنبــمــانــاد روشــن کــلــاه و نــگـ...
دل خـویش بـاید که درجـنگ سـخـتچـنـان رام دارد کـه بــا تــاج و تــخـت
تـــو را یـــار بـــادا جـــهـــان آفـــریــنبــمــانــاد روشــن کــلــاه و نــگــیــن
نــهـادنــد بــرنــامــه بــر مــهـر شــاهبــیـاراسـت آن خـسـروی تــاج و گـاه
بــرســم کـیـان خــلـعـت آراســتــنـدفـرســتــاده را پــیـش اوخــواسـتــنـد
ز پــیـغـام هـرچـش بــه دل بــود نـیـزبــه گــفــتــار بــر نـامـه بــفــزود نـیـز
بــخــوبــی بــرفــتــنــد ز ایـوان شــاهســتــایـش کــنـان بــرگــرفــتــنـد راه
رسـیـدنـد پـس پـیـش خـاقـان چـیـنســـراســر زبـــانــهــا پـــر از آفــریــن
جـهـانـدیـده خـاقـان بــپـردخـت جـایبـــیــامــد بـــرتــخــت او رهــنــمــای
فـرسـتـاده گـان راهمـه پـیش خـواندز کـسـری فـراوان ســخــنـهـا بــرانـد
نـخـسـت ازهش و دانـش و رای اویز گـــفـــتـــار و دیـــدار و بــــالـــای او
دگـر گـفـت چـنـدسـت بــا او سـپــاهازیـشــان کــه دارد نــگــیـن و کــلــاه
ز داد وز بـــــیــــداد وز کــــشــــورشهـم از لـشـکـر و گـنـج وز افـســرش
فــرســتــاده گـویـا زبــان بــرگــشــادهــمــه دیــدهــا پــیـش او کــرد یــاد
بـه خـاقـان چـین گفـت کای شـهریارتــواو را بـــدیــن زیــردســتــی مــدار
بـــدیــن روزگــاری کــه مــا نــزد اویبـــبـــودیــم شــادان دل و تـــازه روی
بــه ایـوان رزم و بــه دشــت شــکــارنــدیـدیـم هــرگــز چــنــو شــهــریــار
بـه بـالـای سـروسـت و هـم زور پـیلبـه بـخـشـنـدگـی همـچـو دریای نیل
چـو بـرگـاه بــاشـد سـپـهـر وفـاسـتبــه آورد گــه هـم نـهـنـگ بــلـاســت
اگــر تـــیــز گــردد بـــغـــرد چـــو ابـــراز آواز او رام گـــــــردد هـــــــژبــــــــر
وگـــر مــی گـــســـارد بـــه آواز نــرمهـمـی دل سـتـانـد بــه گـفـتـار گـرم
خجسته سرو شست بـر گاه و تختیــکــی بـــارور شــاخ زیــبـــا درخــت
هـمــه شــهــر ایـران ســپــاه ویـنــدپـــرســـتـــنـــدگـــان کـــلـــاه ویــنــد
چـوسـازد بـه دشـت انـدرون بــارگـاهنـگـنـجـد هـمـی درجـهـان آن سـپـاه
هـــمـــه گـــرزداران بــــا زیـــب وفـــرهـمـه پــیـشــکــاران بــه زریـن کـمـر
ز پـــیــل وز بـــالــا و از تـــخــت عــاجز اورنـــگ وز یـــاره و طــــوق و تــــاج
کـــس آیــیــن او رانـــدانــد شـــمـــاربــه گـیـتــی جــز از دادگـر شــهـریـار
اگــر دشــمــنــش کــوه آهــن شــودبــرخــشــم اوچــشـم ســوزن شـود
هـرآنـکــس کــه ســیـر آیـد از روزگـارشـــود تـــیــز وبـــا او کـــنــد کـــارزار
چـوخـاقـان چـین آن سـخـنـها شـنیدبــپـژمـرد وشـد چـون گـل شـنـبـلـیـد
دلـش زان سـخــنـهـا بــدو نـیـم شـدوز انـدیـشـه مـغـزش پـر از بـیم شـد
پـرانـدیـشـه بــنـشـسـت بــا رای زنچــنـیـن گـفــت بــا نـامـدار انـجــمـن
که ای بـخـردان روی این کارچـیسـتپـرانـدیشـه وخـسـتـه ز آزار کـیـسـت
نـبـایـد کـه پـیـروز گـشـتـه بـه جـنـگهـمــه نــامــهـا بــازگــردد بــه نـنــگ
ز هـرگــونـه مــوبــدان خــواســتــنــدچـپ و راسـت گـفـتــنـد و آراسـتــنـد
چـنین گفـت خـاقـان کـه اینسـت راهکـه مـردم فـرســتــیـم نـزدیـک شـاه
بـه انـدیـشـه در کـار پـیـشـی کـنـیمبـسـازیم بـا شـاه وخـویـشـی کـنـیم
پــس پــرده مـا بــسـی دخـتــرسـتکــه بــرتــارک بــانـوان افــســرســت
یـکـی را بــه نـام شـهـنـشـه کـنـیـمز کــار وی انـدیـشــه کــوتــه کــنـیـم
چــو پــیـونـد سـازیـم بــا او بــه خـوننـبــاشـد کـس اورا بـه بــد رهـنـمـون
بــــدو نـــازش وســــرفــــرازی بــــودوزو بـــگــذری جــنــگ و بـــازی بـــود
ردان را پــســنـد آمـد ایـن رای شــاهبــه آواز گــفــتــنـد کــایـن اســت راه
ز لـشـکـر ســه پــرمـایـه را بــرگـزیـدکـه گـویـنـد و دانـنـد پــاسـخ شـنـیـد
درگــنـج دیـنــار بــگــشــاد و گــفــتکــه گـوهـر چــرا بــایـد انـدر نـهـفــت
اگــــر نــــام رابــــایــــد و نــــنــــگ راوگــر بــخــشــش و رزم و آهــنــگ را
یکی هدیه ای سـاخـت کـاندر جـهانکــســی آن نـدیـد از کــهـان ومـهـان
دبــیـر جــهـانـدیـده را پــیـش خـوانـدسـخـن هرچ بـودش بـه دل در بـرانـد
نـخــســت آفــریـن کــرد بــرکــردگــارتــــــوانـــــا ودانـــــا و پــــــروردگـــــار
خــداونـد کــیـوان و خــورشــیـد ومـاهخـــداونـــد پـــیــروزی ودســـتـــگـــاه
ز بــنـده نــخــواهـد جــز از راســتــینـجــویـد بــه داد انـدرون کــاســتــی
ازو بـــــاد بـــــرشـــــاه ایـــــران درودخـداونـد شـمـشـیـر و کـوپـال و خـود
خــداونــد دانــایــی وتـــاج وتـــخـــتز پــیـروزگــر یــافــتــه کــام و بــخــت
بـــدانــد جـــهــانــدار خـــســـرونــژادخـردمـنـد بـا سـنـگ و فـرهنـگ و راد
کـه مـردم بــه مـردم بــونـد ارجـمـنـداگــر چــنــد بــاشــد بــزرگ و بــلــنـد
فـــرســـتـــادگـــان خـــردمــنــد مــنکــه بــودنــد نــزدیــک پــیــونــد مــن
ازان بـــارگــه چــون بــدیــن بـــارگــاهرسـیـدنـد وگـفـتــنـد چــنـدی ز شـاه
ز داد وخـــردمــنــدی و بـــخـــت اویز تـــاج و ســرافــرازی و تـــخــت اوی
چـــنــان آرزو خـــاســت کــز فــر تـــوبـــبــــاشـــیـــم در ســـایـــه پـــرتـــو
گـرامی تـو راز خـون دل چـیز نیسـتهـنـرمـنـد فــرزنـد بــا دل یـکـیـســت
یـکـی پــاک دامـن کـه آهـسـتــه تــرفـزون تــر بــدیـدار وشــایـســتــه تــر
بــخــواهـد ز مـن گـر پــسـنـد آیـدشهـمــانـا کــه ایـن ســودمــنـد آیـدش
نــبــاشــد جــدا مــرز ایــران ز چــیـنفـــزایـــد ز مـــا درجـــهـــان آفـــریــن
پـس انـدر نـبــشـتـنـد چـیـنـی حـریـربـــبـــردنــد بـــا مــهــر پـــیــش وزیــر
ســه مـرد گــرانـمـایـه وچــرب گــویگـزیـن کـرد خـاقـان ز خـویـشـان اوی
بـــرفـــتـــنــد زان بـــارگـــاه بـــلــنــدبــه ایـران بـه نـزدیـک شـاه ارجـمـنـد
چـو بـشـنید کـسـری بـیاراسـت تـاجنشسـت از بـر خـسـروی تـخـت عاج
ســه مـرد گـرانـمـایـه و هـوشــمـنـدرســیـدنــد نــزدیـک تــخــت بــلــنــد
سـه بـدره ز دیـنـار چـون سـی هـزاربــبــردنـد و کــردنـد پــیـشــش نـثــار
ز زریـن و سـیـمـیـن و دیـبــای چـیـندرفــشــان تــر ازآســمـان بــر زمـیـن
فـرسـتــادگـان را چـو بــنـشـاخـتــنـدبــه چـیـنـی زبــان آفـریـن سـاخـتـنـد
ســزاوار ایــشــان یــکــی جــایــگــاههـمـانـگـه بــیـاراسـت دسـتـور شـاه
بـگشـت اندرین نیز یک شـب سـپـهرچـو بــرزد سـر از کـوه تــابــنـده مـهـر
نـشـسـت از بــرتــخـت پــیـروز شـاهز یــاقــوت بــنــهــاد بـــر ســر کــلــاه
بــــفـــرمـــود تــــامـــوبــــد و رای زنبـــرفــتـــنــد بـــا نــامــدار انــجــمــن
چــنـیـن گـفـت کـان نـامـه بــرحــریـربــیــارنــد و بــنــهــنــد پــیـش دبــیــر
هـمـه نـامـداران نـشــســتــنـد گــردخـــرامــان بـــر شــاه شــد یــزدگــرد
چـو آن نـامـه بـر شـاه ایـران بـخـوانـدهمـه انـجـمـن در شـگـفـتـی بـمـانـد
ز بـــس خــوبــی و پــوزش وآفــریــنکـه پـیـدا بــد از گـفـت خـاقـان چـیـن
هــمــه ســـرفـــرازان پـــرهــیــزکـــارســتــایـش گــرفــتــنـد بــرشــهـریـار
کـه یـزدان ســپــاس و بــدویـم پــنـاهکه ننشـسـت یک شـاه بـر پـیشـگاه
بـــه پـــیــروزی و فـــرو اورنــد شـــاهبــخــوبــی ونـرمــی و پــیـونـد شــاه
همـه دشـمـنـان پـیش تـو بـنـده انـدوگــر کــهـتــری راســرافــگــنــده انـد
هـمـه بــیـم زان لـشــکــر چــاج بــودز خـاقـان کـه بــا گـنـج و بــا تـاج بـود
بـه فـر شـهـنـشـاه شـد نـیـک خـواههـمـی راه جــویـد بــه نـزدیـک شــاه
هـرآنــکــس کــه دارد ز گــردان خــردتـــن آســـانــی و راســتـــی پـــرورد
چـودانـسـت خـاقـان کـه او تـاو شـاهنــدارد بـــه پــیــونــد او جــســت راه
نــبـــایــد بــدیــن کــار کــردن درنــگکـه کـس را ز پـیونـد اونـیسـت نـنـگ
ز چــیــن تــا بــخــارا ســپــاه ویــنــدهـمــه مــهـتــران نـیـک خــواه ویـنــد
چــو بــشـنـیـد گـفـتــار آن بــخــردانبــــزرگـــان و بـــیـــداردل مـــوبــــدان
ز بــیــگــانــه ایــوان بـــپــرداخــتــنــدفـرسـتــاده را پــیـش بــنـشـاخـتــنـد
شـهـنـشـاه بــسـیـار بــنـواخـتـشـانبـه نـزدیکـی تـخـت بـنـشـاخـتـشـان
پـــیـــام جـــهـــانـــدار بــــگـــزاردنـــدبــراسـب سـخـن پــای بــفـشـاردنـد
چـو بـشـنید شـاه آن سـخـنهای گرمز گـــردان چـــیـــنـــی بـــه آواز نـــرم
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه خـاقـان چـینبـــزرگــســت و بـــا دانــش وآفــریــن
بــه فــرزنــد پــیـونــد جــویـد هـمــیرخ دوســتــی را بــشــویــد هــمــی
هــرآنــکــس کــه دارد روانــش خــردبــه چــشــم خــرد کــارهـا بــنــگــرد
بــســازیــم و ایـن رای فــرخ نــهــیـمسـخـن هرچ گفتـسـت پـاسـخ دهیم
چـنـان بـاید اکـنـون کـه خـاقـان چـیندل مــاکــنــد شــاد بـــر بـــه گــزیــن
کـســی را فـرســتــم کـه دارد خــردشـبــسـتـان او سـر بـه سـر بــنـگـرد
یـکـی بــرگـزیـنـد کـه نـامـی تـرسـتبـه خـاقـان چـین بـرگـرامـی تـرسـت
بــبــیـنـد کـه تــا چــون بــود مـادرشبــــود از نـــژاد کــــیـــان گـــوهـــرش
چـوایـن کـرده بـاشـد کـه کـردیـم یـادسـخـن را بــه پــیـوسـتــگـی داد داد
فــرســتــادگــان خــوانــدنــد آفــریـنکـه از شـاه شـادسـت خـاقـان چـین
کــه در پــرده پــوشــیـده رویــان اویز دیــدار آنــکــس نــپـــوشـــنــد روی
شـهنشـاه بـشـنید ز ایشـان سـخـنبــــرو تــــازه شـــد روزگـــار کـــهـــن
نـویـســنـده نـامــه را پــیـش خــوانـدز خــاقـان فــراوان ســخــنـهـا بــرانـد
بــفـرمـود تـا نـامـه پــاسـخ نـبــشـتگـزیـنـده سـخــنـهـای فـرخ نـبــشـت
نـخــســت آفــریـن کــرد بــر کـردگـارجـــهـــانـــدار پـــیـــروز و پـــروردگـــار
بـه فـرمـان اویسـت گـیـتـی بـه پـایهـمـویسـت بـر نـیک و بـد رهـنـمـای
کـسـی راکـه خـواهد کـنـد ارجـمـنـدز پــســتــی بــرآرد بــه چــرخ بــلـنـد
دگــــر مـــانـــده انـــدر بــــد روزگــــارچــو نـیـکـی نـخــواهـد بــدو کـردگـار
بـهرنیکـی از وی شـنـاسـم سـپـاسوگــر بــد کــنــم زو دل انــدر هــراس
نـبــایـد کـه جــان بــاشـد انـدر تــنـماگــر بـــیــم و امــیــد از و بـــرکـــنــم
رســیـد ایـن فـرســتــاده بــه آفـریـنابـــا گــرم گــفــتــار خــاقــان چــیــن
شـنـیـدم ز پـیوسـتـگـی هـرچ گـفـتز پــاکــان کــه او دارد انــدر نــهـفــت
مــرا شـــاد شــد دل زپـــیــونــد تـــوبـــویــژه ز پـــوشـــیــده فـــرزنــد تـــو
فـرسـتـادم ایـنـک یـکـی هـوشـمـنـدکــه دارد خـــرد جـــان او را بـــبـــنــد
بـــیــایــد بـــگـــویــد هــمــه راز مــنز فـــرجـــام پـــیــونـــد و آغـــاز مـــن
هـمـیشـه تـن و جـانـت پـرشـرم بـاددلت شـاد و پـشـتـت بـه ما گـرم بـاد
نویسـنده چـون خـامه بـیکـار گـشـتبــیـاراســت قـرطـاس وانـدر نـوشــت
همان چـون سرشک قلم کرد خشکنـهـادنــد مــهـری بــروبــر ز مــشــک
بـرایشـان یکـی خـلعـت افـگـند شـاهکـزان مـانـد انـدر شـگـفـتــی سـپــاه
گـزیـن کـرد کـسـری خــردمـنـد و رادکــجــا نــام او بــود مــهــران ســتــاد
ز ایــرانـــیــان نـــامـــور صـــد ســـوارسـخـنـگـوی و شـایـسـتــه و نـامـدار
چـنین گفت کسری بـه مهران ستـادکـه رو شــاد و پــیـروز بــا مـهـر و داد
زبــان وگــمــان بــایـدت چــرب گــویخـــرد رهــنــمــای ودل آزر مــجـــوی
شـبـسـتـان او را نـگـه کـن نـخـسـتبــد و نـیـک بــایـدکــه دانـی درســت
بـــه آرایــش چـــهـــره و فـــر و زیــبنــبــایـد کــه گــیـرنــدت انـدر فــریـب
پــس پــرده او بــسـی درخـتــرسـتکـه بــا فـر و بــالـا و بــا افـسـرســت
پـــرســـتـــار زاده نــیــایــد بـــه کـــاراگــر چــنــد بــاشــد پــدر شــهــریـار
نـگـر تــا کـدامـســت بــا شـرم و دادبـــه مــادر کــه دارد ز خــاتـــون نــژاد
نــبــیـره جــهـانــدار فــغــفــور چــیـنز پــشـت ســپــهـدار خــاقـان چــیـن
اگـــر گـــوهـــرتـــن بــــود بــــا نـــژادجــهـان زو شـود شــاد او نـیـز شــاد
چـوبـشـنید مهران سـتـاد این ز شـاهبــســی آفــریـن کـرد بــر تــاج و گـاه
بـــرفــت از بـــر گــاه گــیــتــی فــروزبــه فــرخــنــده فــال و بـــخــرداد روز
بـه خـاقان چـین آگهی شد که شـاهفـرسـتــاده مـهـران سـتـاد و سـپــاه
چــوآمـد بــه نـزدیـک خــاقــان چــیـنزمـیـن را بــبــوســیـد و کــرد آفــریـن
جـهـانـجـوی چـون دیـد بــنـواخـتــشیـکــی نـامـور جــایـگــه ســاخــتــش
ازان کـارخـاقـان پــرانـدیـشـه گـشـتبـه سوی شبـستـان خـاتـون گذشت
سـخـنـهـای نـوشـین روان بـرگـشـادز گـنـج وز لـشــکـر بــســی کـرد یـاد
بـدو گـفـت کـیـن شـاه نـوشـین روانجــوانـسـت و بــیـدار و دولـت جــوان
یــکــی دخــتــری داد بـــایــد بـــدویکـــه مـــا را فـــزایـــد بــــدو آبــــروی
تـو را در پــس پــرده یـک دخـتـرسـتکـجــا بــر ســر بــانـوان افـسـرســت
مــــرا آرزویـــســــت از مــــهــــر اویکـــه دیــده نــبـــردارم از چـــهــر اوی
چــهـارســت نـیـز از پــرســتــنـدگـانپـــرســتـــار و بـــیــداردل بـــنــدگــان
از ایـشــان یـکـی را ســپــارم بــدویبـرآسـایـم از جـنـگ وز گـفـت و گـوی
بــدو گـفـت خــاتــون کـه بــا رای تــونـگـیـرد کـس انـدر جــهـان جــای تــو
بـرین گـونه یک شـب بـپـیمود خـوابچــنــیـن تــا بــرآمــد ز کــوه آفــتــاب
بــیـامــد بــدر گــاه مــهــران ســتــادبـــرتـــخــت او رفــت و نــامــه بـــداد
چـوآن نـامـه بـرخـوانـد خـاقـان چـیـنز پــیـمــان بــخــنـدیـد وز بــه گــزیـن
کـلـیـد شـبـسـتـان بــدو داد و گـفـتبــرو تــا کــرا بــیـنــی انــدر نــهـفــت
پـــرســتـــار بـــا او بـــیــامــد چــهــارکـه خـاقـان بــدیـشـان بـدی اسـتـوار
چـومـهران سـتـاد آن سـخـنها شـنیدبـــیــاورد بـــا اســـتـــواران کـــلـــیــد
درحــجــره بــگـشــاد و انـدر شــدنـدپــرســتــنــدگــان داســتــانـهـا زدنـد
کـه آن راکـه اکـنـون تـو بـیـنـی بــدادسـتـاره نـدیدسـت و خـورشـید و بـاد
شـبـسـتـان بـهشـتـی شد آراسـتـهپـر از مـاه و خـورشـید و پـرخـواسـتـه
پـری چـهره بـر گـاه بـنشـسـت پـنـجهـمـه بــرســران تــاج و در زیـر گـنـج
مگر دخـت خـاتـون که افسـر نداشتهـمـان یـاره وطـوق وگـوهـرنـداشـت
یـکـی جــامـه کــهـنـه بــد بــر بــرشکـلـاهـی زمـشـک ایـزدی بـر سـرش
ز گـــرده بـــرخ بـــرنــگـــارش نــبـــودجـــز آرایـــش کـــردگـــارش نـــبــــود
یـکـی ســرو بــد بــر سـرش مـاه نـوفــــــروزان ز دیـــــدار او گــــــاه نـــــو
چــومـهـران ســتــاد انـدرو بــنـگــریـدیــکـــی را بـــدیــدار چـــون او نــدیــد
بــــدانـــســــت بــــیـــنـــادل رای رادکــه دورنــد خــاقــان وخــاتـــون ز داد
بـه دستار ودستان همی چشم اویبـپـوشید وزان تـازه شـد خـشـم اوی
پــرســتــنـده را گـفـت نـزدیـک شــاهفـــراوان بــــود یـــاره و تــــاج و گـــاه
من این را که بـی تـاج و آرایشـسـتگـزیـدم کـه ایـن انـدر افـزایـشـســت
بـــه رنــج از پــی بــه گــزیــن آمــدمنــه از بــهــر دیــبـــای چــیــن آمــدم
بــدو گـفـت خـاتـون کـه ای مـرد پـیـرنـگـویی هـمـی یـک سـخـن دلـپـذیـر
تــو آن را بــا فــر و زیــبــســت و رایدل فـروز گـشـتـه رسـیـده بــه جـای
بــه بــالـای سـرو و بــرخ چـون بــهـاربـــدانــد پـــرســـتـــیــدن شــهــریــار
هـمـی کـودکـی نـارسـیـده بـه جـایبـــرو بــرگــزیــنــی نــه ای پــاکــرای
چــنـیـن پــاسـخ آورد مـهـران سـتــادکـه خـاقـان اگـر سـر بــپــیـچــد ز داد
بــدانـد کـه شــاه جــهـان کـدخــدایبـــخـــوانــد مـــرا نــیــز نــاپـــاک رای
من این را پـسندم که بـی تـخت عاجنـــدارد ز بــــن یـــاره وطـــوق وتــــاج
اگــر مــهـتــران ایـن نــبــیـنــنــد رایچـوفـرمـان بــود بــاز گـردم بــه جـای
نـگـه کـرد خــاقــان بــه گـفــتــار اویشــگــفــت آمــدش رای وکــردار اوی
بــدانـســت کـان پــیـر پــاکـیـزه مـغـزبــزرگـســت و شـاســیـتــه کـار نـغـز
خــردمــنـد بــنـشــســت بــا رای زنبـــپـــالــود زایــوان شــاه انــجـــمــن
چـو پـردخـتـه شـد جـایگاه نشـسـتبــرفــتــنـد بــا زیـج رومــی بــدســت
ســتـــاره شــنــاســان و کــنــدآورانهرآنکـس کـه بـودند ز ایشـان سـران
بـــفــرمــود تــا هــر کــرا بــود مــهــربـجـسـتـنـد یک سـر شـمـار سـپـهـر
هـمـی کـرد مـوبــد بــه اخـتــر نـگـاهزکــردار خـــاقـــان و پـــیــونــد شـــاه
چـنـین گـفـت فـرجـام کـای شـهـریاردلــت را بـــبــد هــیــچ رنــجــه مــدار
کـه ایـن کــار جــز بــر بــهـی نـگـذردبــبــد رای دشـمـن جـهـان نـسـپــرد
چــنــیـنــســت راز ســپــهـر بــلــنــدهـمــان گــردش اخــتــر ســودمــنــد
کـزین دخـت خـاقـان وز پـشـت شـاهبــیــایــد یــکــی شــاه زیــبــای گــاه
بـــرو شــهــریــاران کــنــنــد آفــریــنهـمــان پــرهـنــر ســرفــرازان چــیـن
چو بشنید خاقان دلش گشت خوشبــخــنـدیـد خــاتــون خــورشـیـدفـش
چــو از چــاره دلــهــا بــپــرداخــتــنــدفـرسـتــاده را پــیـش بــنـشـاخـتــنـد
بـگـفـتـند چـیزی کـه بـایسـت گـفـتز فـرزنـد خــاتــون کـه بــد در نـهـفـت
بــپــذرفــت مــهــران ســتــاد از پــدربـــه نــام شــهــنــشــاه پـــیــروزگــر
مـیـانـجـی بــپـذرفـت خـاقـان بـه دادهــمــان راکــه دارد ز خـــاتـــون نــژاد
پــرســتــنــدگــان بـــا نــثــار آمــدنــدبــه شــادی بــر شــهــریــار آمــدنــد
وزان پـــس یــکــی گــنــج آراســتــهبــدو در ز هـر گــونـه ای خــواســتــه
ز دیــنــار و ز گــوهــر و طــوق و تــاجهـمـان مـهـر پــیـروزه و تــخــت عـاج
یـکــی دیـگــر ازعــود هـنــدی بــه زربـــرو بـــافــتــه چــنــد گــونــه گــهــر
ابــا هــر یـکــی افــســری شــاهـوارصد اسب و صد استر به زین و به بار
شــتــر بـــارکــرده ز دیــبــای چــیــنبـیـاراسـتـه پـشـت اسـبــان بـه زیـن
چــهــل را ز دیــبـــای زربــفــت گــونکــشــیــده زبـــر جــد بــه زر انــدرون
صـد اشـتــر ز گـسـتــردنـی بــار کـردپــرســتــنـده ســیـصــد پــدیـدار کـرد
همی بـود تـاهرکـسـی بـرنشـسـتبـرآیـیـن چـیـن بـا درفـشـی بـدسـت
بـــفــرمــود خــاقــان پــیــروزبـــخــتکـه بــنـهـنـد بــرکـوهـه پــیـل تــخـت
بــرو بــافــتــه شــوشــه ســیـم و زربــه شـوشـه درون چـنـد گـونـه گـهـر
درفـشـی درفـشـان بـه دیبـای چـینکــه پــیــدا نــبــودی ز دیــبــا زمــیـن
بـه صـد مـردش از جـای بـرداشـتـنـدز هـامـون بــه گـردون بــرافـراشـتـنـد
ز دیـبــا بــیــاراســت مــهــدی بــه زربــه مــهـد انـدرون نـابــســوده گــهـر
چـو سـیـصـد پــرسـتـار بــا مـاهـرویبـــرفــتــنــد شــادان دل و راه جــوی
فـــرســـتـــاد فـــرزنــد را نــزد شـــاهسـپـاهـی هـمـی رفـت بــا او بـه راه
پــرسـتــنـده پــنـجـاه و خـادم چـهـلبــرو بــرگـذشــتــنـد شــادان بــه دل
چـوپـردخـتـه شـد زان بــیـامـد دبــیـربــیــاورد مــشــک و گــلــاب وحــریــر
یـکــی نـامـه بــنـوشــت ار تــنـگ وارپــر آرایــش و بـــوی و رنــگ و نــگــار
نـخــســتــیـن ســتــود آفـریـنـنـده راجــهــانــدار و بــیــدار و بــیــنــنــده را
کـه هـرچــیـز کــو ســازد انـدر بــوشبـــران ســو بــود بـــنــدگــان را روش
شـهـنـشـاه ایـران مـرا افـســرســتنــه پــیـونــد او از پــی دخــتــرســت
کـه تـامـن شـنـیـدسـتـم از بــخـردانبـــزرگـــان و بـــیـــدار دل مـــوبــــدان
ز فــــر و بــــزرگـــی و اورنـــد شــــاهبـجـسـتـم همـی رای و پـیونـد شـاه
کـه انـدر جـهـان سـر بــه سـر دادگـرجــهـانــدار چــون او نــبــنــدد کــمــر
بــه مــردی و پــیـروزی و دســتــگــاهبــه فــر و بــنـیـرو و تــخــت و کــلــاه
بـــه رادی و دانــش بـــه رای وخـــردورا دیـــن یـــزدان هــــمــــی پــــرورد
فـرسـتـادم اینـک جـهان بـین خـویشسـوی شاه کسـری بـه آیین خـویش
بـــفــرمــوده ام تـــا بـــود بـــنــده وارچــوشــایــد پــس پـــرده شــهــریــار
خــردگــیــرد از فــر و فــرهــنــگ اویبـــیـــامـــوزد آیــیـــن وآهـــنـــگ اوی
کـه بــخــت وخـرد رهـنـمـون تــو بــادبــزرگــی ودانــش ســتــون تــو بـــاد
نـهـادنـد مـهـر از بــر مــشــک چــیـنفـــرســـتـــاده را داد و کــرد آفــریــن
یکـی خـلـعـت از بـهـر مـهران سـتـادبــیـاراسـت کـان کـس نـدارد بــه یـاد
کـه دادی کــســی از مـهـان جــهـانفـــرســـتـــاده را آشـــکـــار ونـــهــان
هـمــان نــیـز یـارانــش را هــدیـه دادز دیـنـار وز مـشــکـشــان کـرد شــاد
هـمـی رفـت بــا دخـتــر وخـواسـتــهســــواران و پــــیـــلـــان آراســــتــــه
چـنـین تـا لـب رود جـیـحـون کـشـیـدبـه مژگان همی از دلش خون کشید
هـمــی بــود تــا رود بــگــذاشــتــنـدز خـشـکـی بــران روی بــرداشـتــنـد
ز جـیحـون دلی پـر زخـون بـازگـشـتز فـــرزنــد بـــا درد انــبـــاز گـــشـــت
جــو آگــاهـی آمـد ز مـهـران ســتــادهمی هر کـس آن مر ده را هدیه داد
یـکــایـک هـمــی خــوانــدنـد آفــریـنابـــرشـــاه ایــران وســـالــار چـــیــن
دلــی شــاد بـــا هــدیــه و بــا نــثــارهـمــه مــهـربــان و هـمـه دوســتــار
بــبـسـتـنـد آذیـن بـه شـهـر و بـه راهدرم ریــخــتــنــد از بــر تــخــت شــاه
بــــه آمـــوی و راه بـــیـــابــــان مـــروزمــیـن بــود یـک ســر چــو پــر تــذرو
چـنین تـا بـه بـسـطام وگرگان رسـیدتــو گـفـتـی زمـیـن آسـمـان را نـدیـد
زآیین که بـسـتـند بـر شـهر و دشـتبـراهی کـه لشـکـر همی بـرگذشـت
وز ایـران هــمــه کــودک و مــرد و زنبــه راه بــت چـیـن شـدنـد انـجــمـن
ز بــالـا بــر ایـشــان گـهـر ریـخــتــنـدبــه پــی زعـفـران و درم بــیـخــتــنـد
بــرآمـیـخــتــه طـشــتــهـای خــلـوقجـهـان پـرشـد از نـالـه کـوس و بـوق
همه یال اسـبـان پـر از مـشـک ومیشــکــر بـــا درم ریــخــتــه زیــر پـــی
ز بــس نــالــه نـای و چــنـگ و ربــابنــبــد بــر زمــیـن جــای آرام وخــواب
چـوآمـد بــت انـدر شـبــسـتـان شـاهبـه مـهـد انـدرون کـرد کـسـری نـگـاه
یـکـی ســرو دیـن از بــرش گـرد مـاهنـهـاده بــه مــه بــر ز عــنـبــر کــلــاه
کــلـاهـی بــه کــردار مـشــکـیـن زرهز گــوهــر کــشـــیــده گــره بـــرگــره
گــره بــســتــه از تــار و بـــرتــافــتــهبــه افـســون یـک انـدر دگـر بــافـتــه
چــو از غــالـیـه بــرگـل انـگـشــتــریهـمـه زیـر انـگــشــتــری مـشــتــری
درو شـاه نـوشـیـن روان خـیـره مـانـدبـــرو نــام یــزدان فــراوان بـــخــوانــد
ســـزاوار او جـــای بـــگـــزیــد شـــاهبـــیــاراســـتـــنــد از پـــی مــاه گــاه
چــو آگـاهـی آمـد بــه خـاقـان چــیـنز ایـــران و ز شــــاه ایـــران زمـــیـــن
وزان شــادمــانــی بـــه فــرزنــد اویشـدن شــاد وخــرم بــه پــیـونـد اوی
بــپـردخـت سـغـد وسـمـرقـنـد وچـاجبــه قـجـغـار بــاشـی فـرسـتــاد تــاج
ازین شـهرها چـون بـرفـت آن سـپـاههـمـی مـرزبــانـان فــرســتــاد شــاه
جـهـان شـد پــر از داد نـوشـیـن روانبــخــفـتــنـد بــردشـت پــیـر و جــوان
یـکــایـک هـمــی خــوانــدنـد آفــریـنز هــر جـــای بـــرشــهــریــار زمــیــن
همـه دسـت بـرداشـتـه بـه آسـمـانکـــه ای کـــردگـــارمــکـــان و زمـــان
تــوایـن داد بــرشــاه کــســری بــداربـــگـــردان ز جـــانـــش بـــد روزگـــار
کـــه از فـــر و اورنـــد او در جـــهـــانبــدی دور گــشــت آشــکــار و نـهـان
بـه نخـجـیر چـون او بـه گرگان رسـیدگـشـاده کـسـی روی خــاقـان نـدیـد
بـشد خـواب وخـورد از سـواران چـینســواری نـبــرداشــت از اســب زیـن
پــراگـنـده شـد تــرک ســیـصـد هـزاربــه جــایـی نــبــد کــوشــش کــارزار
کــمـانـی نـبــایـســت کــردن بــه زهنـه کـه بـد از ایدر نـه چـینـی نـه مـه
بــدیـن ســان بــود فــر و بــرز کــیـانبــه نــخــچــیـر آهــنــگ شــیـر ژیـان
کــه نــام وی و اخـــتـــر شـــاه بـــودکه هم تـخت و هم بـخت همراه بـود
وزان پــس بــزرگـان شـدنـد انـجـمـناز آمــوی تـــا شــهــر چــاچ و خــتــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »