|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

رزم خاقان چین با هیتالیان - قسمت اول

چـنـیـن گـفـت پـرمـایه دهـقـان پـیـرســخــن هـرچ زو بــشــنـوی یـادگــیـرکــــه از نـــامـــداران بــــا فــــر و دادز مــردان جـــنــگـــی بـــه فـــ...
چـنـیـن گـفـت پـرمـایه دهـقـان پـیـرســخــن هـرچ زو بــشــنـوی یـادگــیـر
کــــه از نـــامـــداران بــــا فــــر و دادز مــردان جـــنــگـــی بـــه فـــر ونــژاد
چــوخـاقـان چـیـنـی نـبــود از مـهـانگـذشــتــه ز کـســری بــگـرد جــهـان
هـمـان تـا لـب رود جـیـحـون ز چـینبـــرو خـــوانـــدنـــدی بـــداد آفـــریـــن
سـپـهـدار بــا لـشـکـر و گـنـج و تـاجبــــگـــلـــزریـــون بـــودزان روی چـــاج
سـخـنـهای کـسـری بـه گـرد جـهانپـــراگـــنــده شـــد درمــیــان مـــهــان
بـــه مــردی و دانــایــی و فـــرهــیبـــزرگــی وآیــیــن شــاهــنــشــهــی
خــردمــنــد خـــاقــان بـــدان روزگــارهمـی دوسـتـی جـسـت بـا شـهـریار
یـکـی چـنـد بـنـشـسـت بــا رای زنهـمــه نــامــداران شــدنـد انــجــمــن
بـدان دوستی را همی جای جستهـمـان از رد و مـوبــدان رای جــسـت
یکی هدیه آراسـت پـس بـی شمارهـــمـــه یــاد کـــرد از در شـــهـــریــار
ز اسـبــان چـیـنـی و دیـبــای چـیـنز تــخــت وز تــاج وز تــیــغ و نــگــیــن
طـرایف کـه بـاشـد بـه چـین انـدرونبـــیــاراســت از هــر دری بـــرهــیــون
ز دیــنــار چـــیــنــی ز بـــهــر نــثـــاربــه گـنـجــور فــرمـود تــا ســی هـزار
بــیــاورد و بــا هــدیـه هــا یــار کــرددگـــر را هـــمـــه بـــار دیـــنـــار کـــرد
سـخـنگوی مردی بـجـسـت از مهانخــردمــنــد و گــردیــده گــرد جــهــان
بــفــرمــود تــا پــیـش اوشــد دبــیـرز خــاقــان یـکــی نـامـه ای بــرحــریـر
نـبــشـتــنـد بــرسـان ارژنـگ چــیـنســوی شــاه بــا صــد هــزار آفــریــن
گــذر مــرد را ســوی هــیـتــال بــودهــمــه ره پــر از تــیـغ و کــوپــال بــود
ز سغد اندرون تـا بـه جـیحون سپـاهکــشــیـده رده پــیـش هـیـتــال شــاه
گــوی غــاتــفــر نــام ســالــارشــانبــه جــنـگ انــدورن نــامــبــردارشــان
چــو آگـه شـد از کـار خـاقـان چــیـنوزان هـــدیـــه شـــهـــریـــار زمـــیـــن
ز لـشـکـر جـهاندیده گـان را بـخـواندسخن سر بـه سر پـیش ایشان بـراند
چـنین گـفـت بـاسـرکـشـان غـاتـفـرکــه مــارا بــدآمــد ز اخــتــر بــه ســر
اگــر شــاه ایــران و خــاقــان چــیـنبـــســـازنــد وز دل کـــنــنــد آفـــریــن
هـراسـسـت زین دوسـتـی بـهـر مـابــریــن روی ویــران شــود شــهــرمــا
بــبــایـد یـکـی تــاخــتــن سـاخـتــنجــهــان از فــرســتـــاده پـــرداخــتــن
زلــشــکــر یـکــی نـامــور بــرگــزیـدسـرافـراز جـنـگـی چـنـانـچـون سـزیـد
بــتــاراج داد آن هــمــه خــواســتــههـــیـــونـــان واســـبــــان آراســـتــــه
فـرسـتـاده را سـر بــریـدنـد پــسـتز تــرکـان چــیـنـی سـواری نـجــسـت
چــوآگـاهـی آمـد بــه خـاقـان چـیـندلش گـشـت پـر درد و سـر پـر ز کـین
ســپــه را ز قـجــغـاربــاشـی بــرانـدبــه چــیـن وخــتــن نـامـداری نـمــانـد
ز خـویشـان ارجـاسـب وافـراسـیـابنـپــرداخـت یـک تــن بــه آرام و خـواب
بــرفــتــنـد یـکــســر بــه گــلــزریـونهمه سر پـر از خـشم و دل پـر زخـون
سـپـهدار خـاقـان چـین سـنجـه بـودهمـی بـه آسـمـان بـر زد از خـاک دود
ز جــوش سـواران بــه چــاچ انـدرونچـو خـون شـد بـه رنـگ آب گـلـزریـون
چــو آگـاه شـد غـاتــفـر زان سـخــنکـه خـاقـان چـیـنـی چــه افـگـنـد بــن
ســپــاهـی ز هـیـتــالـیـان بــرگـزیـدکـه گـشـت آفـتــاب ازجـهـان نـاپــدیـد
زبــلــخ وز شــگــنــان و آمــوی و زمسـلـیح وسـپـه خـواسـت و گـنـج درم
ز ســومـان وز تــرمـذ و ویـسـه گـردســپــاهـی بــرآمــد زهـرســوی گــرد
ز کــوه و بــیــابــان وز ریــگ و شــخبــجــوشـیـد لـشـکـر چـو مـور و مـلـخ
چــو بــگـذشـت خـاقـان بــرود بــرکتــوگـفــتــی هـمـی تــیـغ بــارد فـلـک
سـپـاه انجـمـن کـرد بـر مـای و مـرغسـیه گشـت خـورشید چـون پـر چـرغ
ز بــس نـیـزه وتــیـغــهـای بــنـفــشدرفــشــیــدن گــونــه گــونــه درفــش
بــه خــارا پــر از گــرد وکــوپــال بــودکــه لـشــکــرگـه شــاه هـیـتــال بــود
بـشـد غـاتـفـر بـا سـپـاهی چـو کوهز هـــیـــتــــال گـــرد آور دیـــده گـــروه
چـو تـنگ انـدرآمـد ز هر سـو سـپـاهز تــنــگــی بــبــســتــنــد بــر بــاد راه
درخــشــیــدن تـــیــغــهــای ســرانگـــــرایــــیــــدن گــــرزهــــای گــــران
تــوگـفــتــی کــه آهـن زبــان داردیهــــوا گــــرز را تــــرجــــمــــان داردی
یکـی بـاد بـرخـاسـت و گردی سـیاهبـشـد روشـنـایـی ز خـورشـیـد و مـاه
کـشـانی وسـغـدی شـدند انـجـمـنپــــــر از آب رو کـــــودک و مـــــرد وزن
کــه تــا چــون بــود کــارآن رزمــگــاهکـــرا بـــردهـــد گـــردش هــور ومـــاه
یکـی هفـتـه آن لـشـکـر جـنگـجـویبـــــروی انــــدر آورده بـــــودنــــد روی
بـه هر جـای بـرتـوده ای کشتـه بـودز خون خاک وسنک ارغوان گشته بود
ز بــس نـیـزه و گـرز و کـوپـال و تـیـغتـوگـفـتـی هـمـی سـنـگ بـارد ز مـیغ
نـهـان شــد بــگــرد انـدرون آفــتــابپـر از خـاک شـد چـشـم پـران عـقـاب
بـهشـتـم سـوی غـاتـفر گشـت گردســیـه شـد جــهـان چــوشـب لـاژورد
شـکـسـت انـدر آمـد بـه هـیتـالـیـانشکسـتـی که بـسـتـنش تـا سـالیان
نـدیدنـد وهـرکـس کـزیشـان بـمـانـدبـه دل در هـمـی نـام یـزدان بــخـوانـد
پـراگنده بـر هر سویی خـسـتـه بـودهـمـه مـرز پــرکـشـتـه وبــسـتـه بــود
همی این بـدان آن بدین گفت جنگنــدیـدیـم هــرگــز چــنــیـن بــا درنــگ
هـمـانـا نـه مـردم بــدنـد آن ســپــاهنـشــایـســت کـردن بــدیـشـان نـگـاه
بــه چــهـره هـمــه دیـو بــودنـد و ددبــه دل دور ز انــدیــشــه نــیـک و بــد
ز ژوپـــیــن وز نــیــزه و گــرز و تــیــغتـــوگـــفـــتـــی نــدانــنــد راه گـــریــغ
هــمــه چــهــره اژدهــا داشــتـــنــدهـمــه نـیـزه بــر ابــر بــگــذاشــتــنــد
همـه چـنـگـهـاشـان بـسـان پـلـنـگنشـد سـیر دلـشـان تـوگـویی ز جـنگ
یـکـی زیـن ز اسـبــان نـبـرداشـتـنـدبــخـفـتــنـد و بــر بــرف بــگـذاشـتـنـد
خــورش بــارگـی راهـمـه خــار بــودســواری بــخــفــتــی دو بــیــدار بــود
نــداریــم مــا تـــاب خــاقــان چــیــنگــذر کــرد بـــایــد بـــه ایــران زمــیــن
گـر ای دون کـه فـرمـان بـرد غـاتـفـربــبــنـدد بــه فــرمـان کــســری کـمـر
ســپــارد بـــدو شــهــر هــیــتــال رافـــرامــش کـــنــد گــرز و کـــوپـــال را
وگـرنـه خــود از تــخــمـه خـوشـنـوازگــزیــنــیــم جـــنــگــاوری ســـرفـــراز
کـه اوشـاد بــاشـد بــنـوشـیـن روانبــــدو دولـــت پــــیـــر گـــردد جــــوان
بــگــویــد بــدو کــار خــاقــان چــیـنجــهــانــی بـــروبـــر کــنــنــد آفــریــن
که بـا فر و بـرزست و بـخـش و خـردهــمـــی راســـتـــی را خـــرد پـــرورد
نـهـادسـت بـر قـیـصـران بــاژ و سـاونـــدارنــد بـــا او کـــســـی زور و تـــاو
ز هــیـتــالــیــان کــودک و مــرد وزنبـرین یـک سـخـن بـرشـدنـد انـجـمـن
چـــغـــانــی گــوی بـــود فــرخ نــژادجـهـانـجـوی پـر دانـش و بـخـش و داد
خـردمـنـد و نـامـش فـغـانـیـش بــودکـه بـا گـنج و بـا لـشـکـر خـویش بـود
بــزرگــان هـیـتــال وخــاقــان چــیـنبــه شــاهـی بــرو خــوانـدنـد آفــریـن
پــس آگـاهـی آمـد بــه شـاه بــزرگز خــاقـان کـه شــد نـامـدار ســتــرگ
ز هــیــتـــال و گــردان آن انــجــمــنکـه آمـد ز خــاقـان بــریـشــان شـکـن
ز شـاه چــغـانـی کـه بــا بــخــت نـوبــیـامـد نـشــســت از بــر تــخــت نـو
پـرانـدیشـه بـنشـسـت شـاه جـهانز گـــفـــتـــار بــــیـــدار کـــارآگـــهـــان
بـه ایوان بـیاراسـت جـای نشـسـتبــرفــتــنــد گــردان خــســروپــرســت
ابـــا مـــوبـــد مـــوبـــدان اردشـــیــرچــوشــاپــور وچــون یــزدگــرد دبـــیــر
هــمــان بـــخــردان نــمــایــنــده راهنـشـسـتـنـد یـک سـر بـر تـخـت شـاه
چـنین گفت کسری که ای بـخـردانجــهــان گــشــتــه و کــار دیــده ردان
یـکــی آگــهـی یـافــتــم نـاپــســنـدســخــنـهـای نـاخــوب و نـاســودمـنـد
ز هـیـتــال وز تــرک وخــاقـان چــیـنوزان مـــرزبــــانـــان تــــوران زمـــیـــن
بـی انـدازه لـشـکـر شـدند انـجـمـنز چــاچ وز چــیــن وز تـــرک و خــتـــن
یکـی هفـتـه هیتـال بـا تـرک و چـینز اســبــان نــبــرداشــتــنــد ایـچ زیـن
بـه فـرجـام هـیـتـال بـرگـشـتـه شـددو بـهره مگر خـسـتـه و کـشـتـه شـد
بــدان نــامــداری کــه هـیـتــال بــودجــهــانــی پــر از گــرز وکــوپــال بـــود
شگفتـست کآمد بـریشان شکستسـپـهـبــد مـبــاد ایـچ بــا رای پـسـت
اگــر غــاتــفــر داشــتــی نـام و راینـبــردی سـپــهـر آن سـپــه را ز جـای
چـوشـد مـرز هـیـتـالـیـان پـر ز شـوربــجــســتــنــد از تــخــم بــهـرام گــور
نـو آیـیـن یـکـی شــاه بــنـشـانـدنـدبــه شــاهـی بــرو آفــریـن خــوانـدنـد
نشستـست خـاقان بـدان روی چـاجســرافــراز بــا لــشــگــر و گــنـج تــاج
ز خـویشـان ارجـاسـب و افـراسـیابجـز از مـرز ایـران نـبــیـنـنـد بــه خـواب
ز پـــیــروزی لـــشـــکـــر غـــاتـــفـــرهـمـی بــرفـرازد بــه خــورشـیـد ســر
سـزد گـر نـبــاشـیـم هـمـداسـتــانکـه خـاقـان نـخـوانـد چـنـیـن داسـتـان
که تـا آن زمین پـادشـاهی مراسـتکـه دارنـد ازو چـینـیـان پـشـت راسـت
همـه زیردسـتـان از ایشـان بـه رنـجسـپــرده بــدیـشـان زن و مـرد و گـنـج
چـه بـیـنـیـد یـکـسـر کـنـون انـدریـنچـه سـازیـم بــا تــرک وخـاقـان چـیـن
بــزرگــان دانــنــده بـــرخــاســتــنــدهـمــه پــاســخــش را بــیـاراســتــنـد
گــرفــتــنــد یــک ســر بــرو آفــریــنکـه ای شـاه نـیـک اخـتــر و پــاکـدیـن
هــمــه مــرز هـیـتــال آهــرمــنــنــددورویــنــد وایـن مــرز را دشــمــنــنــد
بــریــشــان ســزد هــرچ آیــد ز بـــدهـم از شــاه گــفــتــار نــیـکــو ســزد
ازیـشـان اگـر نـیـسـتـی کـیـن و دردجـــــز از خـــــون آن شــــاه آزادمــــرد
بــکــشــتــنــد پــیــروز را نــاگــهــانچــنــان شــهــریــاری چــراغ جــهــان
مـبــادا کـه بــاشــنـد یـک روز شــادکــه هــرگــز نــخـــیــزد ز بـــیــداد داد
چـــنــیــنــســـت بـــادافـــره دادگــرهـمـان بــدکـنـش را بــد آیـد بــه سـر
ز خــاقــان اگــر شــاه رانـد ســخــنکــه دارد بــه دل کــیــن و درد کــهــن
ســزد گـر ز خــویـشـان افـراسـیـاببــــــدآمـــــوز دارد دو دیـــــده پـــــرآب
دگــر آنـک پــیـروز شــد دل گــرفــتاگـر زو بــتــرسـی نـبــاشـد شـگـفـت
ز هــیــتـــال وز لــشــکــر غــاتـــفــرمـکــن یـاد وتــیـمــار ایـشــان مــخــور
ز خـویشـان ارجـاسـب و افـراسـیابزخـاقـان کـه بـنـشـسـت ازان روی آب
بـه روشـن روان کـار ایـشـان بـسـازتــویــی درجــهــان شــاه گــردن فــراز
فـــروغ از تـــو گـــیـــرد روان و خـــردانــوشـــه کـــســـی کــو روان پـــرورد
تــو دانــاتـــری از بـــزرگ انــجــمــننـــــبـــــایــــدت فـــــرزانــــه و رای زن
تـو را زیـبـد انـدر جـهـان تـاج وتـخـتکـه بــا فـر و بـرزی و بــا رای و بــخـت
اگـر شــاه ســوی خــراســان شـودازیـن پــادشــاهــی هــراســان شــود
هرآن گـه کـه بـینـنـد بـی شـاه بـومزمــان تـــا زمــان لــشــکــر آیــد ز روم
از ایـرانــیــان بــاز خــواهــنــد کــیـننـــمـــانـــد بـــروبـــوم ایــران زمـــیــن
نـه کـس پــای بــرخـاک ایـران نـهـادنـه زیـن پــادشــاهـی بــبــد کــرد یـاد
اگـر شـاه را رای کـیـنـسـت وجـنـگازو رام گـــردد بــــه دریـــا نـــهـــنـــگ
چــو بــشـنـیـد ز ایـرانـیـان شـهـریـارز بـــــزم وز پـــــرخـــــاش وز کـــــارزار
کـــســـی را نــبـــد گــرد رزم آرزویبــه بــزم و بــنـاز انـدرون کـرده خــوی
بــدانـسـت شـاه جــهـان کـدخـدایکـه انـدر دل بــخــردان چــیـسـت رای
چـنین داد پـاسخ که یزدان سـپـاسکــزو دارم انــدر دو گــیــتـــی هــراس
که ایشان نجستـند جز خواب وخوردفـــرامـــوش کـــردنـــد گـــرد نـــبــــرد
شــمـا را بــر آســایـش و بــزمـگــاهگـران شـد چـنـیـنـتـان سـر از رزمـگـاه
تــن آســان شــود هــرک رنــج آوردز رنــــج تــــنـــش بــــاز گــــنــــج آورد
بـــه نـــیـــروی یــزدان ســـرمـــاه رابــســیـجــیـم یـک ســر هــمــه راه را
بـه سـوی خـراسـان کشم لشکریبــخــواهـم سـپــاهـی ز هـرکـشـوری
جـهـان از بــدان پــاک بــی خـوکـنـمبـــداد ودهــش کــشــوری نــو کــنــم
هــمــه نــامـــداران فـــرومـــانــدنــدبــه پــوزش بـــرو آفــریــن خــوانــدنــد
کــه ای شــاه پــیــروز بـــا فــر و دادزمـــانـــه بـــه دیـــدار تـــوشـــاد بـــاد
هـمــه نــامــداران تــو را بــنـده ایـمبــه فـرمـان و رایـت ســرافـگـنـده ایـم
هـرآنـگــه کــه فــرمـان دهـد کــارزارنــبــیـنــد ز مــا کــاهـلــی شــهــریـار
ازان پـس چـو بـنشسـت بـا رای زنبــزرگـان وکـســری شــدنـد انـجــمـن
هـمـی بــود ازیـن گـونـه تــا مـاه نـوبـــرآمــد نــشـــســـت از بـــرگــاه نــو
تـو گـفـتـی کـه جـامـی ز یاقـوت زردنــــهــــادنــــد بـــــر چـــــادر لـــــاژورد
بـــدیــدنــد بـــر چــهــره شــاه مــاهخـــروشـــی بـــرآمــد ز درگــاه شـــاه
چـو بـرزد سـر از کوه رخـشان چـراغزمــیـن شــد بــه کــردار زریـن جــنـاغ
خــــروش آمـــد و نـــالــــه گــــاو دمبــبــســتــنــد بــر پــیـل رویـیـنـه خــم
دمـادم بــه لـشـکـر گـه آمـد سـپــاهتـــبـــیــره زنــان بـــرگـــرفـــتـــنــد راه
بـــدرگـــاه شـــد یــزدگـــرد دبـــیـــرابـــــا رای زن مــــوبـــــد اردشــــیــــر
نـبــشـتـنـد نـامـه بـه هـر کـشـوریبـــهــر نـــامـــداری و هــرمـــهــتـــری
که شـد شـاه بـا لشـکـر از بـهر رزمشــمــا کــهـتــری را مــســازیـد بــزم
بــفــرمــود نـامــه بــخــاقــان چــیـنفــغـــانــیــش راهــم بـــکــرد آفــریــن
یـکــی لـشــکــری از مـدایـن بــرانـدکــه روی زمــیـن جــز بــدریـا نـمــانــد
زمـیـن کـوه تـاکـوه یـک سـر سـپــاهدرفــش جـــهــانــدار بـــر قــلــبـــگــاه
یکی لشـکـری سـوی گرگان کشـیدکـه گـشـت آفـتـاب از جـهـان نـاپــدیـد
بــیـاســود چــنـدی ز بــهـر شــکــارهـمـی گـشــت درکــوه و در مـرغــزار
بـسـغـد اندرون بـود خـاقان که شـاهبــه گـرگـان هـمـی رای زد بــا سـپـاه
ز خـویشـان ارجـاسـب و افـراسـیابشـده سـغـد یـکـســر چــو دریـای آب
هـمـی گـفـت خــاقـان ســپــاه مـرازمـــیـــن بـــرنـــتـــابـــد کـــلـــاه مـــرا
از ایـدر سـپـه سـوی ایـران کـشـیـموز ایـران بــه دشــت دلـیـران کـشـیـم
هـمـه خـاک ایـران بــه چــیـن آوریـمهـــمـــان تـــازیـــان را بـــدیــن آوریــم
نـمـانم کـه کـس تـاج دارد نه تـخـتنـه اورنـگ شـاهی نه از تـخـت بـخـت
همی بـود یک چـند بـاگـفـت وگـویجـهانـجـوی بـا لـشـکـری جـنـگـجـوی
چــنـیـن تــا بــیـامـد ز شــاه آگـهـیکــز ایــران بــجــنــبــیــد بـــا فــرهــی
وزان بــه خـت پــیـروزی و دسـتـگـاهز دریــا بـــه دریــا کــشــیــده ســپــاه
بــپــیـچــیـد خــاقـان چــو آگـاه شـدبــــه رزم انـــدرون راه کـــوتـــاه شـــد
بـه انـدیشـه بـنـشـسـت بـا رای زنبــزرگــان لــشــکــر شــدنـد انـجــمـن
سـپـهدار خـاقـان بـه دسـتـور گـفـتکـه ایـن آگـهـی خـوار نـتــوان نـهـفـت
شنیدم که کسـری بـه گرگان رسیدهـمـه روی کـشـور سـپــه گـسـتـریـد
نـــدارد هـــمـــانـــا ز مـــا آگـــاهــیوگـــــر تـــــارک از رای دارد تـــــهــــی
ز چین تـا بـه جـیحون سپـاه منستجـــهــان زیــر فــر کــلــاه مــنــســـت
مـرا پـیـش او رفـت بــایـد بـه جـنـگبـــپـــوشـــد درم آتـــش نــام ونــنــگ
گـمـانـد کــزو بــگـذری راه نـیـســتو گـر در زمـانـه جــز او شـاه نـیـســت
بـیاگـاهد اکـنون چـومـن جـنـگـجـویشـوم بــا سـواران چــیـن پــیـش اوی
خـردمـنـد مـردی بــه خـاقـان چــیـنچــنـیـن گـفـت کـای شـهـریـار زمـیـن
تــو بــا شــاه ایـران مــکــن رزم یــادمـده پــادشــاهـی و لـشـکـر بــه بــاد
ز شـاهان نجـوید کـسـی جـای اویمــگــر تــیــره بـــاشــد دل و رای اوی
کـه بـا فـر او تـخـت را شـاه نـیسـتبــدیــدار او در فــلــک مــاه نــیــســت
هـمــی بــاژ خــواهـد ز هـنـد وز رومز جـایـی کـه گـنـجـسـت و آبــاد بــوم
خـداونـد تـاجـسـت و زیـبــای تـخـتجــهــانــدار و بــیـدار و پــیـروز بــخــت
چـوبـشـنید خـاقـان ز مـوبـد سـخـنیـکـی رای شــایـســتــه افــگـنـد بــن
چـنـیـن گـفـت بــا کـاردان راه جــویکـه ایـن را چــه بــیـنـد خـردمـنـد روی
دوکــارســت پــیـش انـدرون نـاگـزیـرکـه خـامـش نـشـایـد بـدن خـیره خـیر
که آن را بـه پـایان جـز از رنج نیستبــه از بــر پــراگــنـدن گــنـج نـیـســت
ز دیـنـار پــوشــش نـیـایـد نـه خــوردنـه گــســتــردنـی روز نـنــگ و نــبــرد
بــدو ایــمــنــی بــایــد و خــوردنــیهـمـان پــوشـش و نـغـز گـسـتـردنـی
هرآنـکـس کـه از بـد هراسـان شـوددرم خــوار گــیــرد تـــن آســان شــود
ز لـشـکـر سـخــنـگـوی ده بــرگـزیـدکــه دانــنــد گــفــتــار دانــا شــنــیــد
یـکـی نـامـه بــنـبــشــت بــا آفـریـنسـخـنـدان چـیـنـی چـو ار تـنـگ چـین
بــرفــت آن خــرد یـافــتــه ده ســوارنــهــان پـــرســخــن تــا درشــهــریــار
بـه کـسـری چـو بـرداشـتـنـد آگـهیبــیـاراســت ایـوان شــاهــنــشــهــی
بــفــرمــود تــا پــرده بـــرداشــتــنــدز درگــاهـشــان شــاد بــگـذاشــتــنـد
بـــرفــتـــنــد هــر ده بـــرشــهــریــارابـــا نـــامـــه و هـــدیــه و بـــا نـــثـــار
جـهـانـدار چـون دیـد بــنـواخـتـشـانز خـاقـان بـپـرسـید و بـنشـاخـتـشـان
نـهـادنــد ســر پــیـش او بــر زمــیـنبـــدادنــد پـــیــغــام خـــاقــان چـــیــن
بـه چـینـی یکـی نـامـه ای بـرحـریـرفــرســتــاده بــنــهــاد پــیــش دبــیــر
دبـیر آن زمـان نامـه خـواندن گـرفـتهـمـه انـجــمـن مـانـد انـدر شــگـفـت
سـر نـامـه بــود از نـخــسـت آفـریـنز دادار بــــر شــــهــــریــــار زمــــیـــن
دگـر ســر فــرازی و گـنـج و ســپــاهســلـیـح وبــزرگـی نـمـودن بــه شــاه
سـه دیگر سـخـن آنک فـغـفور چـینمــراخـــوانــد انــدر جـــهــان آفـــریــن
مــــرا داد بـــــی آرزو دخـــــتـــــرشنـجــویـنـد جــز رای مــن لــشــکــرش
وزان هـدیه کـز پـیـش نـزدیـک شـاهفــرســتــاد وهــیـتــال بــســتــد ز راه
بـران کـینه رفـتـم مـن از شـهر چـاجکـه بــسـتــانـم از غـاتـفـر گـنـج وتــاج
بـــدان گــونــه رفــتــم ز گــلــزریــونکـه شـد لعـلگـون آب جـیحـون ز خـون
چـو آگـاهی آمد بـه مـاچـین و چـینبــگــویــنــده بـــرخــوانــدیــم آفــریــن
ز پـــیـــروزی شـــاه ومـــردانـــگـــیخـــردمــنــدی و شــرم و فــرزانــگــی
هـمـه دوســتــی بــودی انـدرنـهـانکــه جــویـیــم بــاشــهــریــار جــهــان
چـو آن نـامـه بـشـنید و گـفـتـار اویبـــــزرگـــــی ومـــــردی وبــــــازار اوی
فـرســتــاده راجــایـگـه ســاخــتــنـدســتــودنــد بــســیـار و بــنـواخــتــنـد
چـو خـوان ومی آراسـتـی میگـسـارفـرســتــاده راخــواســتــی شــهـریـار
بــبــودنــد یــک مــاه نــزدیـک شــاهبــه ایـوان بــزم و بــه نــخــچــیــرگــاه
یکی بـارگه ساخـت روزی بـه دشتز گــردســواران هــوا تــیــره گــشــت
هــمــه مـــرزبـــانــان زریــن کـــمـــربــلـوچــی و گـیـلـی بــه زریـن سـپــر
ســراســر بـــدان بـــارگــاه آمــدنــدپــرســتــنــده نــزدیـک شــاه آمــدنــد
چــوسـیـصـدز پــیـلـان زریـن سـتــامبــبــردنــد وشــمــشــیـر زریـن نــیــام
درخـشـیـدن تـیـغ و ژوپـین وخـشـتتــوگـویـی کـه زر انـدر آهـن سـرشـت
بــدیـبــا بــیـاراسـتــه پــشـت پــیـلبــدو تــخــت پــیـروزه هـم رنــگ نـیـل
زمـیـن پــرخـروش وهـوا پـر ز جـوشهــمــی کــر شــد مــردم تــیـزگــوش
فـــرســـتـــاده بـــردع وهــنــد و رومز هـــر شـــهـــریـــاری ز آبــــاد بــــوم
ز دشــــت ســــواران نـــیـــزه گـــزاربــرفـتــنـد یـک ســر ســوی شـهـریـار
به چینی نمود آنک شاهی کراستز خـورشید تـا پـشـت ماهی کراسـت
هـوا پــر شـد از جــوش گـرد ســوارزمـــیـــن پــــرشــــد از آلـــت کـــار زار
بــه دشـت انـدر آورد گـه سـاخـتـنـدســواران جــنـگـی هـمـی تــاخــتــنـد
بــه کـوپـال و تـیـغ و بــتـیـر و کـمـانبــگـشـتــنـد گـردنـکـشــان یـک زمـان
هـمـه دشـت ژوپـیـن زن و نـیـزه داربـه یک سـو پـیـاده بـه یک سـو سـوار
فـرســتــاده گـان را ز هـر کـشــوریز هــر نـــامـــداری و هــر مـــهــتـــری
شـگـفـت آمد از لشـکـر و سـاز اویهـــمــــان چــــهـــره و نـــام وآواز اوی
فـرسـتـادگـان یـک بــه دیـگـر بـه رازبــگـفــتــنـد کــیـن شــاه گــردن فــراز
هـنـر جــویـد وهـیـچ پــیـچــد عـنـانبــه کــردار پــیـکــر نــمــایــد ســنــان
هـنـرگـرد نـمـودی بــه مـا شـهـریـارازو داشـــتـــی هــر یــکـــی یــادگـــار
چـو هـریک بـرفـتـی بـرشـاه خـویشسـخـن داشـتــی یـارهـمـراه خـویـش
بـگفتـی که چـون شـاه نوشین روانبـــدیــده نــبـــیــنــنــد پـــیــر و جــوان
ســخــن هـرچ گـفـتــنـد انـدر نـهـانبــگــفــتــنــد بـــا شــهــریــار جــهــان
بــه گـنـجـور فـرمـود پــس شـهـریـارکـــه آرد بــــه دشــــت آلـــت کـــارزار
بـــیـــاورد خـــفـــتـــان وخـــود و زرهبـــفـــرمــود تـــا بـــرگــشـــایــد گـــره
گـــشـــاده بـــرون کـــرد زورآزمـــاینــبـــرداشــتـــی جــوشــن او زجــای
همان خـود و خـفـتـان و کـوپـال اوینــبـــرداشــتـــی جــز بـــر و یــال اوی
کمانکـش نبـودی بـه لشـکـر چـنوینـه ازنــامــداران چــنـان جــنـگــجــوی
بـه آوردگـه رفـت چـون پـیل مـسـتیـکــی گـرزه گــاو پــیـکــر بــه دســت
بـــه زیــر انـــدرون بـــا ره گـــامـــزنز بـــالــای او خــیــره شــد انــجــمــن
خــــروش آمـــد و نـــالـــه کـــرنـــایهـم از پــشـت پــیـلـان جــرنـگ درای
تــبــیـره زنـان پــیـش بــردنـد سـنـجزمـیـن آمـد از سـم اســبــان بــه رنـج
شـهنشـاه بـا خـود و گـبـر و سـنـانچـپ و راسـت گـردان و پـیچـان عـنان
فــرســتــادگــان خــوانــدنـد آفــریـنیــکــایــک نــهــادنــد ســر بــر زمــیـن
بـه ایوان شـد از دشـت شـاه جـهانیــکــایــک بـــرفـــتـــنــد بـــا اومــهــان
بــفــرمـود تــا پــیـش او شــد دبــیـرابــــا مـــوبــــد مـــوبـــدان اردشـــیـــر
بــه قــرطــاس بــرنـامـه خــســروینـویـســنـده بــنـوشــت بــر پــهـلــوی
قلم چون دو رخ را به عنبـر بـشستســرنـامـه کــرد آفــریـن از نـخــســت
بـــران دادگــر کــوســپــهــر آفــریــدبـــلــنــدی وتـــنــدی و مــهــر آفــریــد
همـه بـنـده گـانیم و او پـادشـاسـتخـــرد بـــرتـــوانـــایــی او گـــواســـت
نـفـس جــز بــه فـرمـان اونـشــمـردپــی مــور بـــی او زمــیــن نــســپــرد
ازو خــواســتــم تـــا مــگــر آفــریــنرســانـد ز مـا ســوی خــاقــان چــیـن
نـخـسـت آنـک گـفـتـی ز هـیتـالـیانکــزان گـونـه بــســتــنـد بــد را مـیـان
بــه بـیـداد بــرخـیـره خـون ریـخـتـنـدبـــه دام نــهــاده خـــود آویــخـــتـــنــد
اگـر بــد کــنـش زور دارد چــو شــیـرنـبــایـد کــه بــاشــد بــه یـزدان دلــیـر
چــوایـشــان گــرفــتــنـد راه پــلـنـگتـو پـیروز گشتـی بـرایشـان بـه جـنگ
و دیگـر کـه گـفـتـی ز گـنج و سـپـاهز نـیـروی فــغــفــور و تــخــت و کــلـاه
کـسـی کـز بــزرگـی زنـد داســتــاننــبــاشــد خــردمــنـد هـمــداســتــان
تــوتــخـت بــزرگـی نـدیـدی نـه تــاجشـگـفـت آمـدت لـشــکـر و مـرز چــاج
چـنین بـاکـسـی گفـت بـاید که گنجنـبـیـنـد نـه لـشـکـر نـه رزم و نـه رنـج
بـــزرگــان گــیــتــی مــرا دیــده انــدکـســان کـم نـدیـدنـد بــشـنـیـده انـد
کـــه دریـــای چـــیــن را نـــدارم بآبشـــود کـــوه از آرام مــن درشـــتـــاب
سـراسـر زمـیـن زیـر گـنـج مـنـسـتکـجــا آب وخــاکـســت رنـج مـنـسـت
سه دیگر کجـا دوسـتـی خـواستـیبـــه پــیــونــد مــا دل بـــیــاراســتــی
همـی بـزم جـویی مـرا نـیسـت رزمنـه خـرد کـسـی رزم هـرگـز بــه بــزم
و دیــگــر کــه بـــا نــامــبـــردار مــردنــجــویــد خــردمــنــد هــرگــز نــبـــرد
بـویژه که خود کرده بـاشد بـه جـنگگــه رزم جــســتــن نــجــویــد درنــگ
بــســی دیــده بــاشــد گــه کــارزارنــــخــــواهــــد گــــه رزم آمــــوزگــــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »