|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

داستان بوزرجمهر- قسمت دوم

شــنـیـده ســخــنـهـا فــرامــش مـکــنکه تـاجـسـت بـرتـخـت شاهی سخـنچـوخـواهـی کـه دانـسـتــه آیـد بــه بــربــه گـفــتــار بــگــشــای بــنـد از هـنـ...
شــنـیـده ســخــنـهـا فــرامــش مـکــنکه تـاجـسـت بـرتـخـت شاهی سخـن
چـوخـواهـی کـه دانـسـتــه آیـد بــه بــربــه گـفــتــار بــگــشــای بــنـد از هـنـر
چـوگـسـتـرد خـواهی بـه هـر جـای نـامزبــان بـرکـشـی هـمـچـو تـیـغ از نـیـام
چــو بــامـرد دانـات بــاشــد نـشــســتزبـــردســـت گــردد ســر زیــر دســـت
ز دانــــش بــــود جــــان و دل را فــــروغنـــگـــر تـــا نــگـــردی بـــه گـــرد دروغ
سـخـنـگـوی چـون بــر گـشـایـد سـخـنبــمـان تــا بــگــویـد تــو تــنـدی مـکــن
زبـــان را چـــو بـــا دل بـــود راســـتـــیبـــبـــنــدد ز هــر ســو درکــاســـتـــی
ز بـــیــکـــار گـــویــان تـــو دانــا شـــوینــگــویـی ازان ســان کــزو بــشــنـوی
ز دانـــش دربــــی نـــیـــازی مـــجـــویو گــر چــنـد ازو ســخــنـی آیـد بــروی
هــمــیــشــه دل شــاه نــوشــیـن روانمــــبــــادا ز آمــــوخــــتــــن نـــاتــــوان
بــپــرســیــد پــس مــوبــد تــیــز مــغــزکـه انـدر جــهـان چـیـسـت کـردار نـغـز
کـــجــــا مـــرد را روشـــنـــایـــی دهـــدز رنــــج زمــــانــــه رهــــایـــی دهــــد
چــنـیـن داد پــاســخ کـه هـر کــو خــردبــیــابـــد ز هــر دو جــهــان بــر خــورد
بــدو گــفــت گــرنـیـســتــش بــخــردیخــرد خــلـعـتــی روشـنـســت ایـزدی
چـنـین داد پـاسـخ کـه دانـش بـهـسـتچــو دانـا بــود بــرمـهـان بــرمـهـســت
بــدو گــفــت گــر راه دانـش نـجــســتبــدیـن آب هـرگــز روان را نــشــســت
چــنــیـن داد پــاســخ کــه از مــرد گــردســرخــویـش را خــوار بــایـد شــمــرد
اگـــــر تـــــاو دارد بــــــه روز نـــــبــــــردســـر بـــدســـگـــال انــدر آرد بـــگـــرد
گــــرامــــی بــــود بـــــر دل پــــادشــــابــــود جـــاودان شـــاد و فـــرمـــانـــروا
بــدو گـفـت گـرنـیـســتــش بــهـره زیـننـــدارد پـــژوهـــیـــدن آیــیـــن و دیـــن
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه آن بـه کـه مـرگنــهــد بــر ســر او یـکــی تــیـره تــرگ
دگـــر گـــفـــت کـــزبـــار آن مـــیــوه دارکـــه دانـــا بـــکـــارد بـــه بـــاغ بـــهــار
چــه سـازیـم تــاهـرکـسـی بــرخــوریـموگــر ســایـه او بــه پــی بــســپــریــم
چــنـیـن داد پــاســخ کـه هـر کــو زبــانز بـــد بـــســتـــه دارد نــرنــجـــد روان
کـســی را نـدرد بــه گـفــتــار پــوســتبــود بــر دل انــجــمــن نــیــز دوســت
هــمــه کــار دشـــوارش آســـان شــودورا دشـمـن ودوسـت یـکـســان شـود
دگـــر گــفـــت کـــان کـــو ز راه گـــزنــدبــگــردد بــزرگـســت و هـم ارجــمـنـد
چــنــیــن داد پـــاســخ کــه کــردار بـــدبــســان درخــتــیــســت بـــا بـــار بــد
اگـــر نـــرم گـــویـــد زبــــان کــــســــیدرشـتـی بـه گـوشـش نـیـایـد بـسـی
بــدان کـز زبــانـسـت گـوشـش بـه رنـجچـو رنجـش نجـویی سـخـن را بـسـنج
همـان کـم سـخـن مرد خـسـروپـرسـتجـز از پـیش گـاهش نشـاید نشـسـت
دگـــــر از بـــــدیــــهــــای نـــــا آمـــــدهگـــــریــــزد چـــــو از دام مـــــرغ و دده
ســه دیــگــر کــه بـــر بـــد تــوانــا بــودبــــپــــرهـــیـــزد ار ویـــژه دانــــا بــــود
نـیـازد بــه کــاری کــه نــاکــردنـیـســتنـــیــازارد آن را کـــه نـــازردنــیــســـت
نــمــانــد کـــه نــیــکــی بـــرو بـــگــذردپـــــی روز نــــا آمــــده نــــشــــمــــرد
بـــدشـــمـــن ز نـــخـــچـــیـــر آژیــرتـــربــرو دوسـت هـمـواره چـون تـیـر و پــر
ز شـــادی کــه فــرجـــام او غـــم بـــودخــــردمــــنــــد را ارز وی کــــم بـــــود
تـــن آســـانــی و کـــاهــلــی دور کـــنبـــکــوش وز رنــج تـــنــت ســـور کــن
کـه ایـدر تـو را سـود بــی رنـج نـیـسـتچنان هم که بـی پاسبـان گنج نیست
ازیـن بــاره گــفــتــار بــســیـار گــشــتدل مــردم خــفــتــه بـــیــدار گــشــت
جــهــان زنــده بــاد بــه نــوشــیـن روانهـمـیـشــه جــهـانـدار و دولـت جــوان
بـــرو خـــوانـــدنـــد آفـــریــن مـــوبـــدانکـــنـــارنـــگ و بـــیـــداردل بـــخـــردان
ســتــودنــد شــاه جــهــان را بـــســیبــرفــتــنــد بــا خــرمــی هــرکــســی
دوهـفـتــه بــریـن نـیـز بــگـذشـت شـاهبـــپـــردخـــت روزی ز کــاری ســـپـــاه
بــــفــــرمــــود تــــا مــــوبـــــدان و ردانبـــه ایــوان خـــرامــنــد بـــا بـــخــردان
بـــپـــرســـیـــد شـــاه ازبـــن و از نـــژادز تــــیـــزی و آرام و فـــرهـــنـــگ و داد
ز شــــــاهـــــی وز داد کــــــنــــــداورانز آغـــاز وفـــرجـــام نـــیــک اخـــتـــران
سـخــن کـرد زیـن مـوبــدان خـواسـتــاربــه پـرسـش گـرفـت آنـچ آیـد بــه کـار
بــه بــوزرجــمـهـر آن زمـان شـاه گـفـتکـه رخـشـنـده گـوهـر بــرآر از نـهـفـت
یــکــی آفـــریــن کـــرد بـــوزرجـــمــهــرکـه ای شـاه روشـن دل و خـوب چـهـر
چــنـان دان کـه انـدر جــهـان نـیـز شــاهیـکـی چــون تــو نـنـهـاد بــرســرکــلـاه
بـه داد و بـه دانـش بـه تـاج و بـه تـخـتبـه فـر و بـه چـهـر و بـرای و بـه بـخـت
چــوپـــرهــیــزکــاری کــنــد شــهــریــارچــه نـیـکـوسـت پــرهـیـز بــا تــاجــدار
ز یــــزدان بـــــتـــــرســـــد گــــه داورینــگـــردد بـــه مـــیــل و بـــکـــنــداوری
خــــرد راکـــنـــد پــــادشــــا بــــر هـــوابــدانــگــه کــه خــشــم آورد پــادشــا
نــبـــایــد کـــه انــدیــشـــه شـــهــریــاربـــود جـــز پـــســـنـــدیــده کـــردگـــار
ز یزدان شـنـاسـد هـمـه خـوب و زشـتبــه پـاداش نـیـکـی بــجـویـد بـهـشـت
زبـــان راســـت گــوی و دل آزرم جـــویهــمــیــشــه جــهــان را بـــدو آبــروی
هــران کـــس کــه بـــاشـــد ورا رای زنســبــک بـــاشــد انــدر دل انــجــمــن
ســـخــــن گـــوی وروشـــن دل و داددهکــهــان را بـــکــه دارد و مــه بـــه مــه
کــســی کــو بــود شــاه را زیـر دســتنـبـایـد کـه یـابـد بـه جـائی شـکـسـت
بــدانــگــه شــد تــاج خــســرو بــلــنــدکـــه دانـــا بـــود نـــزد او ارجـــمـــنـــد
نــــگــــه داشــــتـــــن کــــار درگــــاه رابــــه زهـــر آژدن کــــام بــــدخــــواه را
چـــو دارد ز هـــر دانـــشـــی آگـــهـــیبـــمـــانـــد جـــهــانــدار بـــا فـــرهــی
نـبــایـد کـه خــسـبــد کـسـی دردمـنـدکـــه آیــد مـــگـــر شـــاه را زو گـــزنــد
کـسـی کـو بـه بــادافـره انـدرخـورسـتکـجــا بــدنـژادسـت و بــد گـوهـرسـت
کــــنـــد شــــاه دور از مـــیـــان گــــروهبــــی آزار تــــا زو نـــگـــردد ســـتــــوه
هـران کـس کـه بـاشـد بـه زنـدان شـاهگـــنــهــکـــار گـــر مــردم بـــیــگـــنــاه
بــه فــرمــان یــزدان بـــبـــایــد گــشــادبــزنـد و بــاســت آنــچ کــردســت یـاد
ســپــهـبــد بــه فــرهـنـگ دارد ســپــاهبــــراســــایـــد از درد فــــریـــادخــــواه
چــو آژیــر بـــاشــی ز دشــمــن بـــرایبـــدانـــدیــش را دل بـــرآیـــد ز جـــای
هــمــه رخــنــه پـــادشــاهــی بـــمــردبــداری بــه هـنـگــام پــیـش از نــبــرد
بــه چــیـزی کـه گـردد نـکـوهـیـده شـاهنــکــوهــش بــود نــیــز بـــا فــر و گــاه
ازو دور گـــشــــتــــن بــــه رغـــم هـــواخـــــرد را بـــــران رای کـــــردن گـــــوا
فــزودن بــه فــرزنــد بــرمــهــر خــویـشچــو در آب دیـدن بــود چــهـر خــویـش
ز فـــرهــنـــگ وز دانـــش آمـــوخـــتـــنســزد گــر دلــت یــابـــد افــروخـــتـــن
گــشــادن بـــرو بــر در گــنــج خــویــشنــبـــایــد کــه یــادآورد رنــج خـــویــش
هـرانــگــه کــه یـازد بــبــد کــار دســتدل شــاه بــچــه نــبــایـد شــکــســت
چــو بــر بــد کــنـش دســت گــردد درازبــه خـون جـز بــه فـرمـان یـزدان مـیـاز
و گــر دشــمــنــی یــابــی انــدر دلــشچـو خـوبـاشـد از بـوسـتـان بـگـسـلش
کـــه گـــر دیــر مــانــد بـــنــیــرو شـــودوزو بـــاغ شـــاهـــی پـــرآهـــو شـــود
چـوبــاشـد جـهـانـجـوی بـا فـر و هـوشنـبــایـد کــه دارد بــه بــدگــوی گــوش
ز دســتـــور بـــد گــوهــر و گــفــت بـــدتــبــاهـی بــه دیـهـیـم شـاهـی رسـد
نــبـــایــد شــنــیــدن ز نــادان ســخـــنچــو بــد گــویـد از داد فــرمــان مــکــن
هــمـــه راســـتـــی بـــایــد آراســـتـــننـــبـــایــد کـــه دیــو آورد کـــاســـتـــن
چــوایـن گــفــتــهــا بــشــنــود پــارســاخـــرد راکـــنـــد بـــر دلـــش پـــادشـــا
کـــنـــد آفـــریــن تـــاج بـــرشـــهـــریــارشــود تــخــت شــاهــی بــرو پــایــدار
بـــنــازد بـــدو تــاج شــاهــی و تــخــتبــدانــدیــش نــومــیــد گــردد زبــخــت
چـــو بـــرگــردد ایــن چـــرخ نــاپـــایــدارازو نــــام نــــیـــکــــو بــــود یـــادگــــار
بــــمـــانـــاد تــــا روز بــــاشـــد جــــوانهــنــر یــافــتــه جــان نــوشــیـن روان
ز گــفــتـــار او انــجـــمــن خــیــره شــدهــمــه رای دانــنــدگــان تــیــره شــد
چـو نـوشـیـن روان آن سـخـنـهـا شـنـودبــه روزیــش چــنــدانــک بــد بــرفــزود
وزان پــــنـــدهـــا دیـــده پــــر آب کــــرددهــانــش پـــر از در خـــوشـــاب کــرد
یــکــی انــجـــمــن لــب پـــر از آفــریــنبـــرفـــتـــنـــد ز ایــوان شـــاه زمـــیــن
بــریـن نـیـز بــگـذشـت یـک هـفـتــه روزبـهـشـتـم چـو بـفـروخـت گـیتـی فـروز
بــــیــــانــــداخــــت آن چــــادر لــــاژوردبــیــاراســت گــیـتــی بــه دیـبــای زرد
شـهـنـشــاه بــنـشـســت بــا مـوبــدانجــــهـــانـــدیـــده و کــــار کـــرده ردان
ســــرمـــوبــــد مـــوبــــدان اردشــــیـــرچــو شــاپــور وچــون یــزدگــرد دبــیــر
ســتــاره شــنــاســان و جــویــنــدگــانخـــردمــنــد و بـــیــدار گـــویــنــدگـــان
ســـرایـــنـــده بـــوزرجـــمـــهـــر جـــوانبـــیــامـــد بـــرشـــاه نــوشـــیــن روان
بـــدانــنــدگــان گــفــت شــاه جـــهــانکـه بـاکـیـسـت این دانـش انـدر نـهـان
کـــزو دیــن یــزدان بـــه نـــیـــرو شـــودهـمـان تـخـت شـاهی بـی آهـو شـود
چـــوبـــشــنــیــد زو مــوبـــد مــوبـــدانزبــــان بــــرگـــشـــاد از مـــیـــان ردان
چــنــیــن داد پــاســخ کــه از داد شــاهدرفــشــان شــود فــر دیـهــیـم و گــاه
چــو بــا داد بــگــشــایـد از گــنــج بــنـدبــمـانـد پــس از مـرگ نـامـش بــلــنـد
دگـــر کـــو بــــشـــویـــد زبــــان از دروغنــجــویـد بــه کــژی ز گــیــتــی فــروغ
سـپـهبـد چـو بـا داد و بـخـشـایشسـتز تــاجــش زمـانـه پــرآســایـشــســت
و دیــگـــر کـــه از کـــهــتـــر پـــرگـــنــاهچـو پـوزش کـنـد بـاز بـخـشـدش شـاه
بــه پــنـجــم جــهـانـدار نـیـکــوســخــنکـه نـامـش نـگـردد بــه گـیـتـی کـهـن
هـمـه راسـت گـوید سـخـن کـم وبـیشنــگــردد بــهــر کــار ز آیـیــن خــویــش
شـشـم بــر پـرسـتـنـده تـخـت خـویـشچـنـان مـهر دارد کـه بـر بـخـت خـویش
بــه هـفــتــم ســخــن هـرک دانــا بــودزبـــانــش بـــگـــفـــتـــن تـــوانـــا بـــود
نــگـــردد دلــش ســـیــر ز آمــوخـــتـــناز انـدیـشــگــان مــغــز را ســوخــتــن
بـــه آزادیــســـت ازخـــرد هــرکــســیچــنـانـچــون بــبــالـد ز اخـتــر بــسـی
دلــت مــگــســل ای شــاه راد از خــردخــــرد نــــام و فــــرجـــــام را پـــــرورد
منش پست وکم دانش آنکس که گفتکنم کم ز گیتـی کسی نیسـت جـفت
چــنــیـن گــفــت پــس یـزدگــرد دبــیــرکـــه ای شـــاه دانــا و دانــش پـــذیــر
ابــرشــاه زشـتــســت خــون ریـخــتــنبــه انـدک ســخــن دل بــرآهـیـخــتــن
هـمـان چـون سـبـک سـر بـود شـهـریاربـــدانــدیــش دســت انــدآرد بــه کــار
هـمــان بــا خــردمــنــد گــیـرد ســتــیـزکــنــد دل ز نــادانــی خــویــش تـــیــز
دل شــاه گــیـتــی چــو پــر آز گــشــتروان ورا دیــــو انــــبـــــاز گـــــشـــــت
و رایــدون کــه حــاکــم بــود تــیـزمــغــزنـــیــایــد ز گـــفـــتـــار او کـــار نـــغـــز
دگــر کـــارزاری کــه هــنــگــام جـــنــگبــتــرســد ز جــان و نـتــرســد ز نـنـگ
تـوانـگـر کـه بـاشـد دلـش تـنـگ و زفـتشــکــم زمــیـن بــهـتــر او را نــهـفــت
چــــو بــــر مـــرد درویـــش کـــنـــداورینــه کــهــتــر نــه زیـبــنــده مــهــتــری
چــوکــژی کــنــد پـــیــر نــاخــوش بـــودپــس ازمــرگ جــانــش پــرآتــش بــود
چــو کــاهــل بــود مــرد بــرنــا بــه کــارازو ســــــیـــــر گــــــردد دل روزگــــــار
نــمــانــد ز نــا تـــنــدرســـتـــی جـــوانمـــبــــادش تــــوان و مـــبــــادش روان
چـو بــوزرجـمـهـر ایـن سـخـنـهـای نـغـزشــنـیـد و بــدانـش بــیـاراســت مـغــز
چـنـیـن گـفـت بـاشـاه خـورشـیـد چـهـرکـه بــادا بــه کـام تـو روشـن سـپــهـر
چــنـان دان کـه هـرکـس کـه دارد خــردبــــدانــــش روان را هـــمــــی پــــرورد
نـــکـــوهـــیـــده ده کـــار بـــر ده گـــروهنــکـــوهــیــده تـــر نــزد دانــش پـــژوه
یــکـــی آنـــک حـــاکـــم بـــود بـــا دروغنـــگــــیـــرد بــــر مــــرد دانــــا فــــروغ
سـپــهـبــد کـه بــاشـد نـگـهـبــان گـنـجسـپــاهـی کـه او سـر بــپـیـچـد ز رنـج
دگــــر دانـــشــــومـــنـــد کــــو از بــــزهنــتــرســد چــو چــیــزی بــود بـــامــزه
پـزشـکـی کـه بــاشـد بــه تـن دردمـنـدز بـــیـــمـــار چـــون بـــاز دارد گـــزنـــد
چــو درویـش مـردم کــه نـازد بــه چــیـزکــه آن چــیـز گـفــتــن نـیـرزد بــه نـیـز
همان سـفـله کـز هر کس آرام و خـوابز دریــــا دریــــغ آیــــدش روشـــــن آب
وگــربـــاد نــوشــیــن بـــتــو بـــرجــهــدســپــاســی ازان بــرســرت بــرنــهــد
بــهـفـتــم خــردمـنـد کـایـد بــه خـشـمبـه چـیـز کـسـان بـرگـمـارد دو چـشـم
بــهــشــتــم بــه نــادان نــمــایـنــده راهســپــردن بــه کـاهـل کـسـی کـارگـاه
هــمــان بـــیــخــرد کــو نــیــابـــد خــردپــشــیـمـان شــود هـم ز گـفـتــار بــد
دل مــــردم بـــــیــــخـــــرد بـــــه آرزویبــریـن گــونــه آویــزد ای نــیـک خــوی
چــوآتــش کــه گــوگــرد یــابــد خــورشگــرش درنــیــســتـــان بـــود پـــرورش
دل شـــاه نــوشـــیــن روان زنـــده بـــادســران جــهــان پــیـش او بــنــده بــاد
***
بــریـن نـیـزبــگـذشـت یـک هـفـتـه مـاهنـشـســت از بــر تــخــت پــیـروز شـاه
بـه یـک دسـت مـوبــد کـه بــودش وزیـربــــدســــت دگـــر یـــزدگـــرد دبــــیـــر
هــمـــان گـــرد بـــر گـــرد او مـــوبـــدانســخــن گـو چــو بــوزرجــمـهـر جــوان
بــه بــوزرجــمـهـر آن زمـان گـفـت شـاهکــه ای مـرد پــر دانـش و نـیـک خــواه
سـخــنـهـا کـه جــان را بــود سـودمـنـدهــمــی مــرد بــی ارز گــردد بـــلــنــد
ازو گـــنـــج گـــویــا نــگـــیــرد کـــمـــیشـــنـــودن بــــود مـــرد را خــــرمـــی
چـنـیـن گـفـت مـوبــد بــه بــوزرجــمـهـرکــه ای نــامــورتــر ز گــردان ســپــهـر
چــه دانـی کـه بــیـشــیـش بــگـزایـدتچـــوکـــمـــی بـــود روز بــــفـــزایـــدت
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه کـمـتــر خـوریتــن آســان شــوی هــم روان پـــروری
ز کــردار نـیـکـی چــو بــیـشــی کــنـیهـمـی بــرهـمــاورد پــیـشــی کــنـی
چــنــیـن گــفــت پــس یـزدگــرد دبــیــرکـــه ای مــرد گــویــنــده و یــاد گــیــر
ســـه آهــو کـــدامــنــد بـــا دل بـــه رازکــه دارنـد وهـســتــنـد زان بــی نـیـاز
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه بــاری نـخـسـتدل از عیب جـسـتـن بـبـایدت شسـت
بـی آهـو کـسـی نـیـسـت انـدر جـهـانچـــه در آشــکــار و چــه انــدر نــهــان
چــومــهــتــر بــود بـــر تــو رشــک آوریچــوکــهــتــر بـــود زو ســرشــک آوری
سـه دیـگـر سـخـن چـیـن و دوروی مـردبـــران تـــا بـــرانـــگـــیـــزد از آب گـــرد
چــو گـویـنـده یـی کــو نـه بــرجــایـگــاهسـخـن گـفـت و زو دور شـد فـر و جـاه
همـان کـو سـخـن سـر بـه سـر نشـنودنــدانــد بـــه گــفــتــار و هــم نــگــرود
بــه چــیـزی نــدارد خــردمــنـد چــشــمکــزو بــازمــانــد بــپــیــچــد ز خــشــم
بـــپـــرســیــد پــس مــوبـــد مــوبـــدانکــه ایــن بـــرتـــر از دانــش بـــخــردان
کــســی نــیـســت بــی آرزو درجــهـاناگــر آشـــکــارســـت و گــر در نــهــان
هــــمــــان آرزو را پـــــدیــــدســـــت راهکــه پــیــدا کــنــد مــرد را دســتــگــاه
کــدامــیــن ره آیــد تـــو را ســـودمــنــدکــدامــســت بـــا درد و رنــج و گــزنــد
چـنین داد پـاسـخ که راه از دو سوسـتگـذشــتــن تــو را تــا کــدام آرزوســت
ز گـیـتـی یـکـی بــازگـشـتـن بــه خـاککـه راهـی درازســت بــا بــیـم و بــاک
خــرد بــاشـدت زیـن سـخــن رهـنـمـونبــدیـن پــرسـش انـدر چـرایـی و چـون
خـــرد مــرد راخـــلــعـــت ایــزدیــســـتسـزاوار خـلعـت نگـه کـن کـه کـیسـت
تــنــومــنــد را کــو خــرد یــار نــیـســتبـه گـیـتـی کـس او را خـریدار نـیسـت
نـبــاشـد خــرد جــان نـبــاشـد رواسـتخـرد جـان پـاکـسـت و ایـزد گـو اسـت
چــوبــنــیـاد مــردی بــیـامــوخــت مــردســرافــراز گــردد بــه نــنــگ و نــبـــرد
ز دانـش نـخــسـتــیـن بــه یـزدان گـرایکه او هست و باشد همیشه به جای
بــــدو بــــگـــروی کـــام دل یـــافـــتـــیرسـیـدی بـه جـایـی کـه بـشـتـافـتـی
دگــر دانــش آنــســـت کــز خـــوردنــیفـــــــــــــراز آوری روی آوردنــــــــــــی
بــخـورد و بــپــوشـش بــه یـزدان گـرایبــدیــن دار فــرمــان یــزدان بــه جــای
گـــر آیــدت روزی بـــه چـــیــزی نـــیـــازبـه دشـت و بـه گـنج و بـه پـیلـان مناز
هـم از پــیـشـه هـا آن گـزیـن کـانـدرویز نـــامـــش نـــگـــردد نــهــان آبـــروی
هـمـان دوسـتـی بــاکـسـی کـن بـلـنـدکـه بـاشـد بـسـخـتـی تـو را سـودمـند
تــو در انـجــمـن خــامـشــی بــرگــزیـنچـوخـواهی کـه یک سـر کـنـنـد آفـرین
چــو گــویـی هـمـان گـوی کآمـوخــتــیبــه آمــوخــتــن درجــگــر ســوخــتــی
سـخـن سـنـج و دینـار گـنجـی مـسـنجکـه در دانـشـی مـرد خـوارسـت گـنـج
روان در ســـخـــن گــفـــتـــن آژیــرکـــنکــمـان کـن خــرد را ســخــن تــیـرکـن
چــو رزم آیـدت پــیـش هــشــیـار بــاشتــنــت را ز دشــمــن نــگــهـدار بــاش
چـو بــدخـواه پـیـش تـوصـف بـرکـشـیـدتـــــو را رای وآرام بـــــایــــد گـــــزیــــد
بــرابــر چـو بــیـنـی کـسـی هـم نـبــردنـــبـــایــد کـــه گـــردد تـــو را روی زرد
تــو پــیـروزی ار پــیـشـدســتــی کـنـیسرت پـسـت گردد چـوسسـتـی کنی
بــدانـگـه کـه اسـب افـگـنـی هـوش دارســــلــــیـــح هـــم آورد را گــــوش دار
گـــرو تـــیــز گـــردد تـــو زو بـــرمــگـــردهــشـــیــوار یــاران گــزیــن در نــبـــرد
چــودانـی کــه بــا او نـتــابــی مـکــوشبـــبــرگــشــتــن از رزم بـــاز آر هــوش
چــنـیـن هـم نــگــه دار تــن در خــورشنـــبـــایــد کـــه بـــگـــزایــدت پـــرورش
بـــخــور آن چــنــان کــان بــنــگــزایــدتبــبــیـشــی خــورش تــن بــنـفـزایـدت
مـکـن درخـورش خـویـش را چـار سـویچــنــان خــور کــه نـیـزت کــنــد آرزوی
ز مــی نــیــزهــم شــادمــانــی گــزیـنکـه مـسـت ازکـسـی نـشـنـود آفـریـن
چــو یـزدان پــســنـدی پــسـنـدیـده ایجهان چون تـنست و تـو چون دیده ای
بـــســی از جـــهــان آفــریــن یــاد کــنپــرســتــش بــریـن یــاد بــنــیــاد کــن
بـــشـــر رفـــی نــگــه دار هــنــگـــام رابـــــه روز و بـــــه شــــب گــــاه آرام را
چـودانی که هسـتـی سرشتـه ز خـاکفـــرامـــش مـــکـــن راه یـــزدان پـــاک
پــرسـتــش ز خــورد ایـچ کـمـتــر مـکـنتـو نـو بـاش گـرهـسـت گـیـتـی کـهـن
بــه نـیـکـی گـرای و غـنـیـمـت شـنـاسهـمـه ز آفــریـنـنـده دار ایـن ســپــاس
مــگـــرد ایــچ گــونــه بـــه گـــرد بـــدیبـــه نــیــکــی گــر ای اگــر بـــخــردی
ســتــوده تــرآنــکــس بـــود در جــهــانکــه نــیـکــش بــود آشــکــار و نــهــان
هـــوا را مـــبــــر پــــیـــش رای وخــــردکــزان پــس خــرد ســوی تــو نـنـگــرد
چــوخــواهـی کــه رنـج تــو آیـد بــه بــرز آمــــوزگــــاران مــــپــــرتــــاب ســــر
دبـــــیــــری بــــیــــامــــوز فــــرزنــــد راچـوهـسـتـی بـود خـویـش و پـیـونـد را
دبــیـری رســانــد جــوان را بــه تــخــتکـــنــد نــا ســـزا را ســـزاوار بـــخـــت
دبــیـریـســت از پــیـشــه هـا ارجــمـنـدکـــزو مــرد افـــگــنــده گــردد بـــلــنــد
چـــو بـــا آلـــت و رای بـــاشـــد دبـــیــرنــشـــیــنــد بـــر پـــادشـــا نــاگـــزیــر
تـــــن خـــــویــــش آژیــــر دارد ز رنـــــجبـــیــابـــد بــی انــدازه از شــاه گــنــج
بـــلــاغــت چـــو بـــا خــط گــرد آیــدشبــرانــدیـشــه مــعــنـی بــیـفــزایـدش
ز لــفــظ آن گــزیــنــد کــه کــوتـــاه تـــربــخــط آن نــمــایــد کــه دلــخــواه تــر
خــردمــنــد بـــایــد کــه بــاشــد دبــیــرهــمــان بــردبــار و ســخــن یــادگــیـر
هـــشـــیـــوار و ســــازیـــده پــــادشـــازبــان خـامـش از بــد بــه تــن پــارسـا
شــکــیـبــا و بــا دانـش و راســت گـویوفــــادار و پــــاکــــیــــزه و تــــازه روی
چــو بــا ایـن هـنــرهـا شــود نـزد شــاهنـشـایـد نـشـسـتـن مـگـر پــیـش گـاه
سـخــنـهـا چــوبــشـنـیـد از و شـهـریـاردلـش تـازه شـد چـون گـل انـدر بــهـار
چـنین گـفـت کـسـری بـه مـوبـد کـه روورا پــــایـــگــــاهــــی بــــیـــارای نــــو
درم خـــواه وخــــلـــعـــت ســـزاوار اویکـه در دل نـشـسـتـسـت گـفـتـار اوی
***
دگـر هـفـتـه چـون هـور بــفـراخـت تــاجبــیـامـد نـشـسـت از بــر تــخــت عـاج
ابــــــا نـــــامـــــور مـــــوبــــــدان و ردانجـــهــانـــدار و بـــیــدار دل بـــخـــردان
همی خـواسـت ز ایشـان جـهاندارشـاههــمــان نــیــز فـــرخ دبـــیــر ســـپـــاه
هــم از فــیــلــســوفــان وز مــهــتـــرانز هــر کــشـــوری کـــار دیــده ســـران
هـــمـــان ســـاوه و یـــزدگـــرد دبــــیـــربــه پــیـش انــدرون بــهــمــن تــیـزویـر
بــه بــوزرجــمـهـر آن زمـان گـفـت شـاهکـــه دل را بـــیــارای و بـــنــمـــای راه
زمــن راســتـــی هــرچ دانــی بـــگــویبـــه کــژی مــجـــو ازجـــهــان آبـــروی
پــرسـتـش چـگـونـه اسـت فـرمـان مـننــگــه داشــتــن رای و پــیــمــان مــن
ز گـیـتــی چــو آگـه شــونـد ایـن مـهـانشــنــیـده بــگــویـنــد بــا هــمــرهــان
چــنــیـن گــفــت بــا شــاه بــیـدار مــردکـــه ای بـــرتـــر از گـــنـــبــــد لـــاژورد
پـــرســـتـــیـــدن شـــهـــریـــار زمـــیــننــجـــویــد خـــردمـــنــد جـــز راه دیــن
نــبــایــد بــه فــرمــان شــاهــان درنــگنــبــایـد کــه بــاشــد دل شــاه تــنــگ
هـرآنـکـس کـه بـرپـادشـا دشـمـنـسـتروانــش پـــرســـتـــار آهــرمــنــســـت
دلــی کــو نــدارد تـــن شـــاه دوســـتنـبــایـد کـه بـاشـد ورا مـغـز و پـوسـت
چــنـان دان کـه آرام گـیـتــیـســت شـاهچــونـیـکـی کـنـیـم او دهـد دسـتــگـاه
بــه نــیــک و بــد او را بــود دســت رسنــــیــــازد بــــکــــیــــن و بآزرم کــــس
تـــو مــپـــســنــد فــرزنــد را جــای اویچـــوجـــان دار در دل هــمـــه رای اوی
بـه شـهری کـه هسـت اندرو مـهرشـاهنـــیـــابــــد نـــیـــاز انــــدران بــــوم راه
بـــــدی را تـــــو از فـــــر او بـــــگـــــذردکـه بــخـتــش هـمـه نـیـکـویـی پــرورد
جـــهــان را دل ازشـــاه خـــنــدان بـــودکـــه بـــر چـــهـــر او فـــر یــزدان بـــود
چـو از نـعـمـتـش بــهـره یـابـی بــکـوشکـه داری همیشـه بـه فـرمانش گوش
بــه انـدیـشـه گـر سـربــپــیـچــی ازوینـبــیـنـد بــه نـیـکـی تـو را بــخـت روی
چــو نــزدیــک دارد مــشــو بـــرمــنــشوگــر دور گــردی مــشـــو بـــدکــنــش
پــرســتــنــده گــر یــابــد از شــاه رنــجنگـه کـن کـه بـا رنـج نـامـسـت و گـنج
نــبـــایــد کــه ســـیــر آیــد از کـــارکــردهــمــان تــیـز گــردد ز گــفــتــار ســرد
اگـر گـشــن شــد بــنـده را دســتــگــاهبــه فـر و بــه نـام جــهـانـدار نـه شــاه
گــر از ده یـکــی بــاژ خــواهـد رواســتچــنـان رفـت بــایـد کـه او را هـواسـت
گــرامــی تــر آنــکــس بـــود نــزد شــاهکـه چـون گـشـن بــیـنـد ورا دسـتـگـاه
ز بـــهــری کـــه اورا ســـرایــد ز گـــنــجنـمــانــد کــه بــاشــد بــدو درد و رنــج
ز یــزدان بـــود آنــک مـــانــد ســـپـــاسکــنــد آفــریــن مــرد یــزدان شــنــاس
و دیــگـــر کـــه انـــدر دلـــش راز شـــاهبــدارد نــگــویـد بــه خــورشــیـد ومــاه
بــه فـرمـان شـاه آنـک سـسـتـی کـنـدهـمـی از تــن خـویـش مـسـتـی کـنـد
نــکــوهــیــده بـــاشــد گــل آن درخــتکــه نــپــراگــنـد بــار بــر تــاج وتــخــت
ز کــســهــای او پــیــش او بــدمــگــویکــه کـــمــتـــر کــنــی نــزد او آبـــروی
و گــر پـــرســدت هــرچ دانــی نــگــویبــه بــســیــار گــفــتــن مــبــر آبــروی
هـرآنــکــس کــه بــســیـار گــویـد دروغبــه نــزدیـک شــاهـان نــگــیـرد فــروغ
ســخــن کــان نـه انـدر خــورد بــا خــردبــکــوشــد کـه بــر پــادشــا نـشــمـرد
فــزونــســت زان دانــش انــدر جــهــانکـه بــشــنـیـد گـوش آشــکـار و نـهـان
کـسـی را کـه شـاه جــهـان خــوار کـردبـــمــانــد هــمــیــشــه روان پــر ز درد
هــمــان در جــهــان ارجــمــنــد آن بــودکــه بـــا او لــب شــاه خـــنــدان بـــود
چــو بـــنــوازدت شــاه کــشــی مــکــناگـر چــه پــرســتــنـده بــاشـی کـهـن
کــه هــرچــنــد گــردد پــرســتــش درازچـنان دان کـه هسـت او ز تـو بـی نیاز
اگـــر بــــا تــــو گـــردد ز چــــیـــزی دژمبـــه پــوزش گــرای و مــزن هــیــچ دم
اگــــر پــــرورد دیـــگــــری را هــــمــــانپــرسـتــار بــاشـد چـو تـو بــی گـمـان
و گــر نــیــســتــت آگــهــی زان گــنــاهبـــرهــنــه دلــت را بـــبـــر نــزد شـــاه
وگــر نــه هــیـچ تــاب انــدر آری بــه دلبــدو روی مـنـمـای و پــی بــرگــســل
بـــه فـــرش بـــبـــیــنـــد نــهــان تـــو رادل کــــــژ و تــــــیــــــره روان تـــــــو را
ازان پـــس نــیــابـــی تـــو زو نــیــکــویهــمــان گــرم گــفــتــار او نــشــنــوی
در پـــادشـــا هــمـــچـــو دریــا شـــمــرپــرســتــنـده مـلـاح وکــشــتــی هـنـر
ســخــن لــنــگــر و بـــادبـــانــش خــردبـــه دریــا خــردمــنــد چـــون بـــگــذرد
هــمــان بـــادبــان را کــنــد ســایــه دارکـه هم سـایه دارسـت و هم مـایه دار
کـــســـی کـــو نـــدارد روانـــش خــــردســـزد گـــر در پـــادشـــا نـــســـپـــرد
اگـــر پــــادشــــا کــــوه آتــــش بــــدیپــرسـتــنـده را زیـسـتـن خـوش بــدی
چــو آتــش گــه خــشــم ســوزان بـــودچــوخــشــنــود بـــاشــد فــروزان بــود
ازو یـک زمـان شـیـروشـهـدســت بــهـربــه دیـگــر زمـان چــون گــزایـنـده زهـر
بــــه کــــردار دریــــا بــــود کــــارشــــاهبـــه فــرمــان او تـــابـــد از چـــرخ مــاه
ز دریـــا یـــکـــی ریـــگ دارد بــــه کـــفدگــــر دربــــیـــابــــد مـــیـــان صــــدف
جــهــان زنــده بـــادا بــنــوشــیــن روانهـمـیـشـه بــه فـرمـانـش کـیـوان روان
نــگــه کــرد کــســری بـــگــفــتــا راویدلــش گــشــت خــرم بــه دیــدار اوی
چـو گـفـتـی کـه زه بــدره بــودی چـهـاربــدیـن گـونـه بـد بــخـشـش شـهـریـار
چــو بـــا زه بـــگــفــتــی زهــازه بــهــمچــهـل بــدره بــودی ز گــنــجــش درم
چــو گــنـجــور بــاشــاه کــردی شــمـاربـــه هـــربـــدره بـــودی درم ده هـــزار
شــهــنــشــاه بـــا زه زهــازه بــگــفــتکــه گــفــتــار او بـــا درم بــود جــفــت
بــیــاورد گــنــجــور خــورشــیــد چــهــردرم بـــدره هــا پــیــش بــوزرجــمــهــر
بــریـن داسـتــان بــرسـخـن سـاخــتــمبـــه مــهــبـــود دســتــور پـــرداخــتــم
مــیــاســای ز آمــوخـــتـــن یــک زمــانز دانــش مــیــفــگــن دل انــدرگــمــان
چــوگــویــی کــه فــام خــرد تــوخــتـــمهــمــه هــرچ بــایـســتــم آمــوخــتــم
یــکـــی نـــغـــز بـــازی کـــنـــد روزگـــارکــه بـــنــشــانــدت پــیــش آمــوزگــار
ز دهـقـان کـنـون بــشـنـو ایـن داسـتـانکــه بــرخــوانـد از گـفــتــه بــاســتــان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »