|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

داستان بوزرجمهر- قسمت اول

نــگــر خــواب را بــیــهــده نــشــمــرییـکــی بــهـره دانــی ز پــیـغــمــبــریبــه ویـژه کــه شــاه جــهـان بــیـنـدشروان درخـــشـــنـــده بـــگـــ...
نــگــر خــواب را بــیــهــده نــشــمــرییـکــی بــهـره دانــی ز پــیـغــمــبــری
بــه ویـژه کــه شــاه جــهـان بــیـنـدشروان درخـــشـــنـــده بـــگـــزیــنــدش
ســـتـــاره زنــد رای بـــا چـــرخ و مـــاهســخــنـهـا پــراگــنــده کــرده بــه راه
روانـهـای روشــن بــبــیـنـد بــه خــوابهــمــه بــودنــیــهــا چــوآتــش بــرآب
شـبـی خـفـتـه بـد شـاه نوشـین روانخــردمــنــد و بــیــدار و دولــت جــوان
چـنـان دیـد درخـواب کـز پــیـش تـخـتبــرسـتـی یـکـی خـسـروانـی درخـت
شــهــنــشــاه را دل بـــیــاراســـتـــیمـی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـی
بـــــــر او بــــــران گــــــاه آرام و نــــــازنـشــســتــی یـکـی تــیـزدنـدان گـراز
چـو بـنشـسـت می خـوردن آراسـتـیوزان جـام نـوشـیـن روان خـواسـتــی
چــوخــورشـیـد بــرزد سـر از بــرج گـاوز هــر ســو بـــرآمــد خــروش چــگــاو
نـشـسـت از بــر تــخــت کـسـری دژمازان دیـده گـشــتــه دلـش پــر ز غــم
گــــزارنــــده خــــواب را خــــوانـــدنـــدردان را ابـــر گـــاه بـــنـــشـــانـــدنـــد
بــگـفـت آن کـجــا دیـد در خــواب شـاهبـــدان مـــوبـــدان نـــمـــایـــنـــده راه
گــــزارنـــده خــــواب پــــاســــخ نـــدادکــزان دانــش او را نــبــد هــیــچ یــاد
بـه نـادانی آنـکـس کـه خـسـتـو شـودز فــام نــکــوهـنــده یـک ســو شــود
ز دانـنـده چــون شـاه پــاسـخ نـیـافـتپـرانـدیشـه دل را سـوی چـاره تـافـت
فـرســتــاد بــر هـر ســویـی مـهـتــریکــه تــا بــاز جــویـد ز هــر کــشــوری
یـکــی بــدره بــا هــر یـکــی یــار کــردبــه بــرگـشـتــن امـیـد بــسـیـار کـرد
بـــه هــر بـــدره ای بـــد درم ده هــزاربــدان تــاکـنـد در جــهـان خــواسـتــار
گـــزارنـــده خــــواب دانـــا کــــســــیبـه هر دانـشـی راه جـسـتـه بـسـی
کـه بــگـزارد ایـن خــواب شــاه جــهـاننــهــفـــتـــه بـــر آرد ز بـــنـــد نــهــان
یــکـــی بـــدره آگـــنـــده او را دهــنـــدسـپـاسـی بـه شـاه جـهـان بـرنـهـنـد
بــه هـر ســو بــشــد مـوبــدی کـاردانســـواری هــشــیــوار بـــســیــار دان
یـــکــــی از ردان نـــامـــش آزادســــروز درگــاه کــســری بــیـامــد بــه مــرو
بــیـامـد هـمـه گـرد مـرو او بــجــســتیـکــی مـوبــدی دیـد بــازنـد و اســت
هـمـی کــودکــان را بــیـامــوخــت زنـدبـه تـنـدی و خـشـم و بـبــانـگ بـلـنـد
یـکــی کــودکــی مــهــتــر ایـدر بــرشپـــژوهــنــده زنــد وا ســـتـــا ســرش
هـمــی خــوانــدنـدیـش بــوزرجــمــهـرنــهــاده بــران دفــتــر از مــهـر چــهـر
عــنــانــرا بـــپـــیــچــیــد مــوبـــد ز راهبــیـامـد بــپــرســیـد زو خــواب شــاه
نـویسـنـده گـفـت این نـه کـارمـنـسـتزهــر دانــشــی زنــد یــارمــنــســـت
ز مـوبــد چــو بــشــنـیـد بــوزرجــمـهـربــدو داد گـوش و بــر افـروخـت چــهـر
بــاسـتــاد گـفـت ایـن شـکـارمـنـسـتگـــزاریــدن خـــواب کـــارمـــنــســـت
یـکــی بــانــگ بــرزد بــرو مــرد اســتکـه تـو دفـتـر خـویـش کـردی درسـت
فـرســتــاده گـفـت ای خــردمـنـد مـردمـــگـــر دانــد او گـــرد دانــا مـــگـــرد
غـمـی شـد ز بــوزرجــمـهـر اوســتــادبــگــوی آنــچ داری بــدو گــفــت یــاد
نگـویم مـن این گـفـت جـز پـیش شـاهبــدانـگـه کـه بــنـشـانـدم پـیـش گـاه
بـــدادش فـــرســـتـــاده اســـب و درمدگـر هـرچ بـایـسـتـش از بـیش و کـم
بـــرفـــتـــنـــد هــر دو بـــرابـــر ز مـــروخــرامــان چـــو زیــر گــل انــدر تـــذرو
چــنـان هـم گــرازان و گــویـان ز شــاهز فــــرمـــان وز فــــر وز تــــاج و گـــاه
رســیــدنــد جـــایــی کــجـــا آب بـــودچــو هـنـگـامـه خــوردن و خـواب بــود
بـــه زیـــر درخـــتـــی فـــرود آمـــدنـــدچــوچـیـزی بــخـوردنـد و دم بــر زدنـد
بــخــفـت انـدران ســایـه بــوزرجــمـهـریـکـی چــادر انـدرکـشـیـده بــه چـهـر
هــنــوز ایـن گــرانــمــایـه بــیــدار بــودکــه بـــا او بــه راه انــدرون یــار بـــود
نـگـه کــرد و پــیـســه یـکــی مـار دیـدکـه آن چـادر از خـفـتــه انـدر کـشـیـد
ز سـر تـا بـه پـایـش بــبـویـیـد سـخـتشــد ازپــیـش اونــرم ســوی درخــت
چـــو مــار ســیــه بـــر ســـر دار شــدســر کــودک از خــواب بـــیــدار شــد
چـــو آن اژدهــا شـــورش او شـــنــیــدبــران شــاخ بــاریــک شــد نــاپــدیــد
فـرســتــاده انـدر شــگـفـتــی بــمـانـدفــراوان بـــرو نــام یــزدان بـــخـــوانــد
بـه دل گـفـت کـین کـودک هـوشـمـنـدبــجــایـی رســد در بــزرگــی بــلــنـد
وزان بــیـشــه پــویـان بــه راه آمــدنــدخــرامــان بــه نـزدیـک شــاه آمــدنــد
فــرســتــاده از پــیـش کـودک بــرفــتبــرتــخــت کـسـری خــرامـیـد تــفـت
بــدو گـفـت کـای شــاه نـوشـیـن روانتــویـی خـفـتـه بــیـدار و دولـت جـوان
بـــرفــتــم ز درگــاه شــاهــا بـــه مــروبــگـشـتـم چـو انـدر گـلـسـتــان تـذرو
ز فــرهــنــگــیــان کــودکــی یــافــتـــمبـــیــاوردم و تـــیــز بـــشـــتـــافــتـــم
بــگـفـت آن سـخــن کـزلـب او شـنـیـدز مـار سـیـاه آن شـگـفـتــی کـه دیـد
جــهـانـدار کـسـری ورا پــیـش خــوانـدوزان خـواب چـنـدی سـخـنـهـا بــرانـد
چــوبــشــنــیـد دانــا ز نــوشــیـن روانسـرش پـرسـخـن گشـت و گویا زبـان
چــنـیـن داد پــاســخ کــه در خــان تــومــیــان بـــتـــان شــبـــســتـــان تـــو
یـکـی مـرد بــرنـاسـت کـز خـویـشـتـنبـــه آرایــش جـــامــه کــردســـت زن
ز بــیـگــانـه پــردخــتــه کــن جــایـگــاهبـــریــن رای مـــا تـــا نــیــابـــنـــد راه
بـــفــرمــای تــا پــیــش تــو بــگــذرنــدپـی خـویـشـتـن بـر زمـیـن بـسـپـرنـد
بـــپـــرســـیــم زان نــاســـزای دلـــیــرکـه چـون انـدر آمـد بـه بــالـیـن شـیـر
ز بــیــگــانــه ایـوانــش پــردخــت کــرددرکـاخ شـاهـنـشـهـی ســخــت کـرد
بـــتــان شــبـــســتــان آن شــهــریــاربــرفــتــنــد پــر بــوی و رنــگ و نـگــار
سـمـن بــوی خــوبــان بــا نـاز و شـرمهـمـه پــیـش کـسـری بــرفـتـنـد نـرم
نـدیـدنـد ازیـن سـان کـسـی در مـیـانبــرآشـفـت کـسـری چــو شـیـر ژیـان
گـزارنـده گـفـت این نـه انـدر خـورسـتغــلــامــی مــیــان زنــان انــدرســـت
شــمـن گـفـت رفـتــن بــافـزون کـنـیـدرخ از چـــادر شــرم بـــیــرون کــنــیــد
دگــر بــاره بــر پــیـش بــگــذاشــتــنــدهـمـه خــواب را خـیـره پــنـداشـتــنـد
غـــلــامــی پـــدیــد آمــد انــدر مــیــانبــه بــالــای ســرو و بــچــهــر کــیـان
تــنــش لــرز لــرزان بـــه کــردار بـــیــددل از جــان شـیـریـن شــده نـا امـیـد
کـنـیـزک بــدان حــجــره هـفــتــاد بــودکــه هـر یـک بــه تــن ســرو آزاد بــود
یــکــی دخــتــری مــهــتــر چــاج بـــودبــه بــالــای ســرو و بــبــر عــاج بــود
غـلـامی سـمـن پـیکـر و مـشـک بـویبــه خــان پــدر مــهـربــان بــد بــدوی
بــســان یـکــی بــنــده در پــیـش اویبـه هر جا که رفتی بـدی خویش اوی
بـپـرسـید ز و گفـت کـین مرد کـیسـتکسـی کو چـنین بـنده پـرورد کیسـت
چــنــیــن بــرگــزیــدی دلــیــر و جــوانمــیـان شــبــســتــان نـوشــیـن روان
چـنین گفـت زن کین ز من کـهتـرسـتجـوانـسـت و بـا مـن ز یک مـادرسـت
چـنـین جـامـه پـوشـید کـز شـرم شـاهنــیـارســت کــردن بــه رویـش نــگــاه
بـــرادر گـــر از تـــو بـــپـــوشـــیــد رویز شــرم تــوبــود آن بــهـانـه مــجــوی
چـو بـشـنـید این گـفـتـه نـوشـین روانشــگـفــت آمـدش کـار هـر دو جــوان
بـرآشـفـت زان پـس بـه دژخـیم گـفـتکـه این هـر دو در خـاک بـاید نـهـفـت
کــشــنــده بـــبـــرد آن دو تــن را دوانپـــس پـــرده شـــاه نــوشـــیــن روان
بــرآویـخـتـشـان در شـبــسـتــان شـاهنـگـونـســار پــرخــون و تــن پــرگــنـاه
گـــــزارنـــــده خــــــواب را بــــــدره دادز اســب وز پــوشــیـدنــی بــهـره داد
فــرومــانــده از دانــش او شـــگــفـــتز گــفــتــارش انــدازه هـا بــرگــرفــت
نـوشــتــنـد نــامــش بــه دیـوان شــاهبــــر مــــوبــــدان نـــمــــایـــنــــده راه
فـــروزنــده شـــد نــام بـــوزرجـــمــهــربــدو روی بــنــمــود گــردان ســپــهـر
هـمــی روز روزش فــزون بــود بــخــتبــدو شـادمـان بــد دل شـاه سـخــت
دل شـــاه کـــســـری پـــر از داد بــــودبــه دانــش دل ومــغــزش آبـــاد بــود
بـــدرگـــاه بـــر مـــوبـــدان داشـــتـــیز هـر دانــشــی بــخــردان داشــتــی
هـمـیـشـه سـخـن گـوی هـفـتـاد مـردبــه درگـاه بــودی بــخــواب و بــخـورد
هـرانـگـه کـه پـردخـتـه گـشـتـی ز کـارز داد و دهـش وز مــی و مـیـگــســار
زهـر مـوبــدی نـوسـخــن خــواسـتــیدلــش را بـــدانــش بـــیــاراســـتـــی
بـــدانــگـــاه نــو بـــود بـــوزرجـــمـــهــرســرایــنــده وزیــرک وخـــوب چـــهــر
چـــنـــان بـــدکـــزان مـــوبـــدان و ردانسـتــاره شـنـاســان و هـم بــخــردان
همـی دانش آمـوخـت و انـدر گـذشـتو زان فـیلسـوفـان سـرش بـرگذشـت
چـنان بـد که بـنشـسـت روزی بـخـوانبــفــرمـود کـایـن مـوبــدان را بــخــوان
کــه بـــاشــنــد دانــا و دانــش پـــذیــرســرایــنــده و بـــاهــش و یــاد گــیــر
بــــرفـــتـــنـــد بـــیـــداردل مـــوبــــدانزهــر دانــشــی راز جـــســتـــه ردان
چو نان خورده شد جـام می خواستـندبــه مـی جــان روشـن بــیـاراسـتــنـد
بـــدانــنــدگــان شــاه بـــیــدار گــفــتکـه دانـش گـشـاده کـنـیـد از نـهـفـت
هـران کـس کـه دارد بــه دل دانـشــیبـــگـــویــد مـــرا زو بـــود رامـــشـــی
ازیـشــان هـران کــس کــه دانـا بــدنـدبـــگــفــتـــن دلــیــر و تــوانــا بـــدنــد
زبـــان بـــرگــشـــادنــد بـــرشــهــریــارکــجــا بـــود دانــنــده را خــواســتـــار
چـو بـوزرجـمـهـر آن سـخـنـهـا شـنـیـدبـــدانــش نــگــه کـــردن شـــاه دیــد
یـکـی آفـریـن کـرد و بــر پـای خـاسـتچـنـین گـفـت کـای داور داد و راسـت
زمــیــن بــنــده تــاج وتــخــت تــو بـــادفـلـک روشـن از روی و بـخـت تـو بــاد
گـر ای دون کـه فـرمـان دهـی بـنـده راکــه بــگــشــایـد از بــنـد گــویـنـده را
بــگــویــم و گــر چــنــد بــی مــایـه امبــدانــش در از کــمــتــریــن پــایـه ام
نــکــوهـش نــبــاشــد کــه دانــا زبــانگــشــاده کــنــد نــزد نـوشــیـن روان
نـگـه کــرد کــســری بــدانـنـده گـفــتکــه دانـش چــرا بــایـد انـدر نـهـفــت
چــوان بــرزبــان پــادشــاهــی نــمــودز گـــفـــتـــار او روشـــنـــایــی فـــزود
بــدو گــفــت روشــن روان آنــکــســیکـه کـوتـاه گـویـد بـه مـعـنـی بـسـی
کـسـی را کـه مـغـزش بــود پـرشـتـابفــراوان ســخــن بــاشــد و دیـر یــاب
چـو گـفـتـار بــیـهـوده بــسـیـار گـشـتسـخـن گوی در مردمی خـوارگـشـت
هـنـرجــوی و تــیـمـار بــیـشـی مـخـورکـه گیتـی سـپـنجـسـت و ما بـر گـذر
هـمـه روشـنـیـهـای تــو راسـتــیـسـتز تــاری وکــژی بــبــایــد گــریــســت
دل هـــرکـــســـی بـــنـــده آرزوســـتوزو هـر یـکـی را دگـرگـونـه خــوسـت
ســـر راســـتـــی دانـــش ایــزدســـتچـو دانسـتـیش زو نتـرسـی بـدسـت
خــــردمــــنـــد ودانـــا و روشــــن روانتـنش زین جهانست وجـان زان جهان
هـران کـس کـه در کـار پــیـشـی کـنـدهـمــه رای وآهـنـگ بــیـشــی کــنــد
بــنـایـافـت رنـجــه مـکـن خــویـشـتــنکــه تــیـمـارجــان بــاشــد و رنـج تــن
ز نـــیـــرو بــــود مــــرد را راســــتــــیز ســســتــی دروغ آیـد وکــاســتــی
ز دانـش چـوجـان تـو را مـایـه نـیـسـتبـه از خـامـشـی هیچ پـیرایه نـیسـت
چـــو بـــردانــش خــویــش مــهــرآوریخـــرد را ز تـــو بــــگـــســـلـــد داوری
تــوانــگــر بـــود هــر کــرا آز نــیــســتخـنـک بــنـده کـش آز انـبــاز نـیـسـت
مــــــدارا خـــــــرد را بـــــــرادر بـــــــودخـرد بــر سـر جــان چــو افـسـر بــود
چــو دانــا تـــو را دشــمــن جــان بـــودبــه از دوسـت مـردی کـه نـادان بــود
تـوانگر شـد آنکس که خـشنود گشـتبــدو آز و تــیــمــار او ســود گــشــت
بآمـــوخـــتــــن گـــر فـــروتــــر شـــویســخــن را ز دانــنــدگــان بــشــنـوی
بــه گـفــتــار گـرخــیـره شــد رای مـردنـگـردد کـسـی خـیـره هـمـتــای مـرد
هـران کـس کـه دانـش فــرامـش کـنـدزبــان را بــه گــفــتــار خــامـش کــنـد
چــوداری بــدسـت انـدرون خــواسـتــهزر و ســـیــم و اســـبـــان آراســـتـــه
هـزیـنـه چــنـان کــن کـه بــایـدت کــردنـشــایـد گــشــاد و نـبــایـد فــشــرد
خــردمـنـد کـز دشــمـنـان دور گـشــتتــن دشـمـن او را چـو مـزدور گـشـت
چــو داد تـــن خــویــشــتـــن داد مــردچــنـان دان کـه پــیـروز شـد در نـبــرد
مـگـو آن سـخـن کـانـدرو سـود نیسـتکـزان آتـشـت بـهـره جـز دود نـیسـت
مــیـنــدیـش ازان کــان نــشــایـد بــدننـــدانـــد کـــس آهـــن بــــه آب آژدن
فـــروتـــن بـــود شـــه کـــه دانــا بـــودبـــه دانـــش بــــزرگ و تـــوانـــا بـــود
هــر آنــکــس کــه او کـــرده کـــردگــاربــــدانـــد گـــذشـــت از بـــد روزگـــار
پــــرســـتـــیـــدن داور افـــزون کـــنـــدز دل کـــاوش دیـــو بـــیـــرون کـــنـــد
بــپــرهـیـزد از هــرچ نــاکــردنــیـســتنــیــازارد آن را کـــه نــازردنــیــســـت
بـــه یــزدان گــرایــیــم فـــرجـــام کـــارکــه روزی ده اویــســت و پـــروردگــار
ازان خـــوب گــفــتـــار بـــوزرجـــمــهــرحـکـیـمـان هـمـه تــازه کـردنـد چــهـر
یـکـی انـجــمـن مـانـد انـدر شــگـفــتکــه مـرد جــوان آن بــزرگـی گــرفــت
جــهـانـدار کــســری درو خــیـره مـانـدســرافــراز روزی دهــان را بـــخــوانــد
بـــفــرمــود تـــا نــام او ســـر کــنــنــدبــدانــگــه کــه آغــاز دفــتــر کــنــنــد
مــیـان مــهــان بــخــت بــوزرجــمــهــرچـو خـورشید تـابـنده شـد بـر سـپـهر
ز پــیـش شـهـنـشــاه بــرخــاســتــنـدبـــرو آفـــریـــنـــی نـــو آراســـتـــنـــد
بــپــرســش گـرفــتــنـد زو آنـچ گـفــتکـه مـغـز ودلـش بــاخـرد بــود جـفـت
زبـــان تـــیــز بـــگــشـــاد مــرد جـــوانکــه پــاکـیـزه دل بــود و روشــن روان
چــنــیـن گــفــت کــز خــســرو دادگــرنـپــیـچــیـد بــایـد بــه انـدیـشـه ســر
کـجـا چـون شـبـانسـت مـا گـوسـفـنـدو گــر مــا زمــیـن او ســپــهـر بــلــنـد
نــشــایــد گــذشــتــن ز پــیـمــان اوینـه پــیـچــیـدن از رای و فــرمــان اوی
بــشــادیـش بــایـد کـه بــاشـیـم شـادچـــو داد زمـــانــه بـــخـــواهــیــم داد
هـنــرهـاش گــســتــرده انــدر جــهـانهــمـــه راز او داشـــتـــن در نـــهـــان
مــشــو بــا گــرامــیــش کــردن دلــیــرکــز آتــش بــتــرســد دل نــره شــیـر
اگــر کــوه فـــرمــانــش دارد ســـبـــکدلـش خـیره خـوانـیم و مـغـزش تـنـک
همـه بـد ز شـاهسـت و نـیکـی زشـاهکزو بـند و چـاهسـت و هم تـاج و گاه
ســــرتـــــاجــــور فــــر یــــزدان بـــــودخــردمــنــد ازو شــاد وخــنــدان بـــود
ازآهـرمـنـســت آن کـزو شـاد نـیـسـتدل و مـغـزش از دانـش آبــاد نـیـسـت
شـــنــیــدنــد گـــفـــتـــار مــرد جـــوانفـــروبـــســـت فـــرتـــوت را زو زبـــان
پــراگــنــده گــشــتــنـد زان انــجــمــنپــر از آفـریـن روز و شـبــشــان دهـن
دگــر هــفــتــه روشــن دل شــهــریــارهـمــی بــود دانــنــده را خــواســتــار
دل از کـار گـیـتـی بـه یـکـسـو کـشـیـدکـجــا خـواسـت گـفـتــار دانـا شـنـیـد
کــســی کــو ســـرافــراز درگــاه بـــودبــه دانــنــدگــی در خــور شــاه بـــود
بـــرفـــتـــنــد گــویــنــدگــان ســـخـــنجـــوان و جــهــانــدیــده مــرد کــهــن
ســـرافـــراز بــــوزرجــــمـــهـــرجــــوانبــشــد بــاحــکــیــمــان روشــن روان
حــکــیـمــان دانــنــده و هــوشــمــنــدرســیــدنــد نــزدیـک تــخــت بــلــنــد
نــهــادنــد رخ ســـوی بـــوزرجـــمــهــرکه کسری همی زو بـرافروخـت چـهر
ازیــشـــان یــکــی بـــود فـــرزانــه تـــربـــپـــرســـیـــد ازو از قـــضـــا و قـــدر
کـه انـجــام و فـرجـام چـونـیـن سـخـنچـه گونه است و این بـرچـه آید بـبـن
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه جـویـنـده مـرددوان وشــــب و روز بــــا کــــار کــــرد
بــــود راه روزی بـــــرو تــــارو تــــنــــگبـــجـــوی انـــدرون آب او بــــا درنـــگ
یکی بـی هنر خـفـتـه بـر تـخـت بـخـتهـمـی گـل فـشـانـد بــرو بــر درخـت
چـــنــیــنــســـت رســم قــضــا و قــدرز بـخـشـش نیابـی بـه کـوشـش گذر
جـــــهــــانــــدار دانــــا و پـــــروردگــــارچـــنـــیــن آفـــریـــد اخـــتـــر روزگـــار
دگـرگـفـت کـان چـیـز کـافـزون تـرسـتکدامست و بیشی که را در خورست
چـنین گـفـت کـان کـس کـه داننـده تـربــه نــیــکــی کــرا دانــش آیــد بــبــر
دگـرگـفـت کـز مـا چــه نـیـکـوتــرســتز گـیـتــی کـرانـیـکـویـی درخــورسـت
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه آهـســتــگـیکـریـمـی وخــوبــی وشـایـســتــگـی
فـزونـتــر بــکـردن سـرخـویـش پــسـتبــبـخـشـد نـه از بـهـر پـاداش دسـت
بــکــوشــد بـــجــویــد بــگــرد جــهــانخــرامــد بــه هـنـگــام بــا هـمـرهـان
دگــر گــفــت کــانــدر خــردمــنـد مــردهـنـرچـیـسـت هـنـگـام نـنـگ و نـبـرد
چنین گفت کان کس که آهوی خویشبــبــیــنــد بــگــردانــد آیـیـن وکــیــش
بــپــرســیــد دیـگــر کــه در زیـســتــنچـه سـازی کـه کـمـتـر بــود رنـج تـن
چــنـیـن داد پــاســخ کــه گـر بــا خــرددلــش بـــردبـــارســـت رامــش بـــرد
بـــداد وســـتـــد در کـــنــد راســـتـــیبـــبـــنـــدد در کـــژی و کـــاســـتـــی
بــبــخـشـد گـنـه چــون شـود کـامـکـارنـبــاشــد ســرش تــیـز و نــا بــردبــار
بــپــرســیــد دیــگــر کــه از انــجــمــننـگـهـبــان کـدامـسـت بـرخـویـشـتـن
چــنـیـن گـفــت کــان کــو پــس آرزوینــرفــت از کــریـمــی وز نـیـک خــوی
دگـر کـو بـسـسـتـی نـشـد پـیش کـارچـــو دیـــد او فـــزونـــی بــــدروزگـــار
دگـرگـفـت کـزبــخــشـش نـیـک خــویکـدامـسـت نـیـکـوتـر از هـر دو سـوی
کـــجـــا در دو گـــیـــتـــیـــش بــــارآوردبـــســـالـــی دو بــــارش بـــهـــارآورد
چـنین گفت کان کس که بـا خـواسـتـهبــبــخـشـش کـنـد جــانـش آراسـتــه
وگــر بـــر ســتـــانــنــده آرد ســپـــاسز بــخــشــنـده بــازارگـانـی شــنـاس
دگـر گـفـت کـز مـرد پـیـرایـه چـیـسـتوزان نـیـکـوییـهـا گـرانـمـایه چـیـسـت
چـنین داد پـاسـخ کـه بـخـشـنـده مـردکــجــا نــیــکــویــی بــا ســزاوار کــرد
بـــبـــالــد بـــه کـــردار ســـرو بـــلــنــدچــو بــالــیـد هـرگــز نــبــاشــد نـژنـد
وگـر نـاســزا را بــســایـی بــه مـشـکنـبــویـد نـرویـد گــل از خــار خــشــک
سـخـن پــرسـی از گـنـگ گـر مـرد کـربـــه بــــار آیـــد ورای نـــایـــد بــــبـــر
یـکـی گـفـت کـانـدر ســرای ســپــنـجنـبــاشــد خــردمــنـد بــی درد و رنـج
چـــه ســازیــم تـــا نــام نــیــک آوریــمدرآغــــاز فــــرجــــام نــــیـــک آوریـــم
بــدو گــفــت شــو دور بــاش از گــنــاهجـهان را همه چـون تـن خـویش خواه
هــران چــیـزکــانــت نــیـایـد پــســنــدتـن دوسـت و دشـمـن دران بـرمـبـنـد
دگـرگـفــت کــوشــش ز انـدازه بــیـشچـن گویی کـزین دوکـدامسـت پـیش
چــنــیــن داد پــاســخ کــه انــدر خــردجــز انـدیـشـه چـیـزی نـه انـدر خـورد
بــکــوشــی چــو در پــیـش کــار آیـدتچـوخـواهـی کـه رنـجـی بـه بـار آیدت
سـزای سـتـایش دگـر گـفـت کـیسـتاگــر بــرنـکــوهـیـده بــایـد گـریـســت
چـنـیـن گـفـت کـان کـو بـه یـزدان پـاکفــزون دارد امـیـد و هـم بــیـم و بــاک
دگــر گــفــت کــای مـرد روشــن خــردز گـردون چـه بــر سـر هـمـی بـگـذرد
کــدامــســت خــوشــتــر مــرا روزگــارازیــن بـــرشـــده چـــرخ نـــاپـــایـــدار
سـخـن گـوی پــاسـخ چــنـیـن داد بــازکه هرکس که گشت ایمن و بـی نیاز
بــــه خــــوبــــی زمــــانــــه ورا داد دادســزد گــر نــگــیــری جـــز از داد یــاد
بــپــرســیـد دیـگــر کــه دانــش کــدامبـه گـیـتـی کـه بـاشـیـم زو شـادکـام
چــنـیـن گـفــت کـان کـو بــود بــردبــاربــه نـزدیـک اومـرد بــی شــرم خــوار
دگــر گـفــت کــان کــو نـجــویـد گــزنـدز خــوهـا کــدامــش بــود ســودمــنـد
بـگفـت آنک مغـزش نجـوشـد زخـشـمبـخـوابـد بـخـشـم از گـنـهکـار چـشـم
دگر گفـت کـان چـیسـت ای هوشـمندکــه آیــد خــردمــنــد را آن پـــســنــد
چــنـیـن گـفـت کـان کـو بــود پــر خــردنــــدارد غـــــم آن کـــــزو بـــــگــــذرد
وگــر ارجــمــنـدی ســپــارد بــه خــاکنــبـــنــدد دل انــدر غـــم و درد پـــاک
دگـــر کـــو ز نـــادیـــدنـــیــهـــا امـــیــدچـنـان بــگـسـلـد دل چـو از بــاد بـیـد
دگـر گـفـت بـد چـیـسـت بـر پـادشـایکـــزو تـــیـــره گـــردد دل پـــارســـای
چــنـیـن داد پــاســخ کـه بــر شـهـریـارخــردمــنــد گــویــد کــه آهــو چــهــار
یکـی آنک تـرسـد ز دشـمـن بـه جـنگو دیـگـر کـه دارد دل از بــخـش تــنـگ
دگــــر آنـــک رای خــــردمـــنـــد مــــردبــه یـک ســو نـهـد روز نـنـگ و نـبــرد
چـهـارم کـه بــاشـد سـرش پـرشـتـابنــجــویـد بــه کــار انــدر آرام و خــواب
بـپـرسـید دیگر کـه بـی عـیب کـیسـتنـکــوهـیـدن آزادگــان را بــچــیـســت
چـنین گفت کین رابـه بـخـشیم راستکه جـان وخـرد درسخـن پـادشاسـت
گـــرانــمــایــگـــان را فـــســـون ودروغبــه کـژی و بــیـداد جــســتــن فــروغ
مــــیـــانـــه بــــود مــــرد کــــنـــداورینــکــوهــشــگــر و ســر پـــر از داوری
مــنــش پــســتــی وکــام بــرپــادشــابــه بــیـهـوده خــسـتــن دل پــارســا
زبـــان رانــدن و دیــده بـــی آب شــرمگــــزیـــدن خــــروش انـــدر آواز نـــرم
خـــــردمــــنــــد مــــردم کــــه دارد رواخــــرد دور کــــردن ز بـــــهــــر هــــوا
بــپــرســیـد دیـگـر یـکــی هـوشــمـنـدکـه اندرجـهان چـیسـت آن بـی گـزند
چــنـیـن داد پــاســخ او کـز نـخــســتدرپــاک یـزدان بــدانـســت وجــســت
کــزویــت ســپــاس و بـــدویــت پــنــاهخـــداونــد روز و شــب و هــور و مــاه
دل خــــویـــش راآشـــکـــار و نـــهـــانســپــردن بــه فــرمـان شــاه جــهـان
تــن خــویــشــتــن پــروریــدن بــه نــازبـــرو ســخــت بــســتــن در رنــج وآز
نــگـــه داشـــتـــن مــردم خـــویــش راگــســســتــن تــن از رنـج درویـش را
ســپــردن بــه فــرهـنـگ فــرزنـد خــردکـه گـیـتـی بــنـادان نـشـایـد سـپــرد
چــوفـرمـان پــذیـرنـده بــاشــد پــســرنــوازنــده بـــایــد کــه بـــاشـــد پـــدر
بــپــرســیـد دیـگـر کـه فــرزنـد راســتبــه نـزد پـدر جـایـگـاهـش کـجـاسـت
چــنــیــن داد پـــاســخ کــه نــزد پـــدرگـرامـی چــوجــانـســت فـرخ پــســر
پـس ازمـرگ نـامـش بــمـانـد بـه جـایازیــرا پـــســرخــوانــدش رهــنــمــای
بــپــرســیــد دیـگــر کــه ازخــواســتــهکـــه دانــی کـــه دارد دل آراســـتـــه
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه مـردم بـه چـیـزگـرامـیـسـت وز چـیـز خـوارسـت نـیـز
نــخــســت آنــکــه یــابــی بــدو آرزویز هـسـتـیش پـیـدا کـنـی نـیک خـوی
وگــر چــون بــبــایــد نــیــاری بــه کــارهـمـان سـنـگ وهـم گـوهـر شـاهـوار
دگــر گــفــت بـــا تــاج و نــام بـــلــنــدکـرا خـوانـی از خــسـروان سـودمـنـد
چــنــیـن داد پــاســخ کــزان شــهـریـارکــه ایــمــن بــود مــرد پــرهــیــزکــار
وز آواز او بــــــدهـــــراســــــان بــــــودزمـیـن زیـر تــخـتــش تـن آسـان بــود
دگـر گـفـت مـردم تـوانـگـر بــچـیـسـتبـه گیتـی پـر از رنج و درویش کیست
چنین گفت آنکس که هستـش بـسندبـــبـــخــش خــداونــد چــرخ بـــلــنــد
کـسـی را کـجـا بـخـت انـبــاز نـیـسـتبــدی در جــهـان بــتــر از آز نـیـســت
ازو نــــامــــداران فـــــرومـــــانــــدنــــدهـمــه هـمــزبــان آفــریـن خــوانـدنـد
چـو یک هفتـه بـگذشـت هشتـم پـگاهنـشـسـت از بــر تــخـت پــیـروز شـاه
بــخــوانـد آنـکــســی راکـه دانـا بــدنـدبــه گــفــتــار ودانــش تــوانــا بـــدنــد
بــگـفــتــنـد هـرگـونـه ای هـرکــســیهـمـانـا پــســنـدش نـیـامـد بــســی
چـنـین گـفـت کـسـری بـه بـوزرجـمـهرکـه از چــادر شـرم بــگـشــای چــهـر
ســخــن گــوی دانـا زبــان بــرگــشــادز هـرگــونـه دانــش هـمــی کــرد یـاد
نـخــســت آفــریـن کـرد بــر شــهـریـارکـــه پـــیـــروز بــــادا ســـر تـــاجـــدار
دگــر گــفـــت مــردم نــگــردد بـــلــنــدمــگــر ســر بـــپــیــچــد ز راه گــزنــد
چــو بــایــد کــه دانــش بــیــفــزایــدتســخــن یــافــتـــن را خــرد بـــایــدت
در نـــام جـــســـتـــن دلـــیـــری بــــودزمــانــه ز بـــد دل بــه ســیــری بــود
وگــر تــخــت جــویــی هــنــر بــایــدتچـوسـبــزی بــود شـاخ و بــر بــایـدت
چــوپــرســنــد پــرســنــدگــان از هـنـرنـشــایـد کــه پــاســخ دهـیـم ازگـهـر
گـهـر بـی هـنـر نـاپـسـنـدسـت وخـواربــریـن داســتــان زد یـکـی هـوشـیـار
کـه گـر گـل نـبـوید بـه رنـگـش مـجـویکــز آتـــش بـــرویــد مــگــر آب جــوی
تـوانـگـر بــه بــخـشـش بــود شـهـریـاربــه گــنــج نــهـفــتــه نــه ای پــایـدار
بــه گـفـتــار خـوب ار هـنـر خـواسـتـیبـــه کــردار پـــیــدا کــنــد راســتـــی
فــــروتـــــر بـــــود هــــرک دارد خــــردســپــهــرش هــمــی درخــرد پـــرورد
چـــنــیــن هــم بـــود مــردم شــاد دلز کــــژیــــش خـــــون گــــردد آزاد دل
خـرد درجــهـان چــون درخـت وفـاسـتوزو بــار جــســتــن دل پــادشـاسـت
چـوخـرسـند بـاشی تـن آسـان شـویچــــو آز آوری زو هـــراســـان شـــوی
مـکـن نـیـک مـردی بــه جــان کـســیکـه پــاداش نـیـکـی نـیـابــی بــسـی
گــشـــاده دلــانــرا بـــود بـــخـــت یــارانــوشــه کــســی کــو بــود بــردبـــار
هـران کـس کـه جـویـد هـمـی بـرتـریهــنـــرهـــا بـــبـــایــد بـــدیــن داوری
یـکـی رای وفـرهـنـگ بــایـد نـخــسـتدوم آزمـــایـــش بـــبــــایـــد درســـت
ســیــوم یــار بـــایــد بـــهــنــگــام کــارز نــیـک وز بــد بــرگــرفــتــن شــمــار
چـــهــارم کــه مــانــی بـــجـــا کــام رابــــبــــیـــنـــی ز آغــــاز فـــرجــــام را
بـــه پـــنــجـــم اگـــر زورمــنــدی بـــودبــه تــن کـوشـش آری بــلـنـدی بــود
وزیـن هـر دری جــفــت گـردد ســخــنهــنــرخــیــره بــی آزمــایـش مــکــن
ازان پــس چــو یـارت بــود نــیـکــســازبــروبــر بــه هــنــگــامــت آیــد نــیــاز
چــو کـوشــش نـبــاشــد تــن زورمـنـدنــــیـــارد ســــر آرزوهـــا بــــبــــنــــد
چــو کـوشــش ز انـدازه انـدر گـذشــتچـنان دان که کـوشـنده نومید گشـت
خـــوی مــرد دانــا بـــگــویــیــم پـــنــجکـزان عـادت او خـود نـبـاشـد بـه رنـج
چــونــادان عــادت کــنـد هـفــت چــیـزز وان هـفـت چـیـز بـه رنـج سـت نـیـز
نـخـسـت آنـک هـرکـس کـه دارد خــردنــــدارد غـــــم آن کـــــزو بـــــگــــذرد
نــه شــادان کــنــد دل بـــنــایــافــتـــهنــه گــر بـــگــذرد زو شــود تـــافــتــه
چــو از رنــج وز بـــد تــن آســان شــودز نـــابـــودنــیــهــا هــراســـان شـــود
چـو سـخـتـیش پـیش آید از هر شـمارشـود پـیش و سـسـتـی نیارد بـه کار
ز نـادان کـه گـفـتــیـم هـفـتــســت راهیـکــی آنـک خــشــم آورد بــی گـنـاه
گــشــاده کــنــد گــنــج بــر نــاســزاینــه زو مــزد یــابـــد بــهــر دو ســرای
سـه دیـگـر بــه یـزدان بــود نـاسـپـاستــن خــویـش را در نـهـان نـاشــنـاس
چـهـارم کـه بـا هـر کـسـی راز خـویشبـــگـــویــد بـــرافـــرازد آواز خـــویــش
بــه پــنـجــم بــه گـفـتــار نـاسـودمـنـدتـــن خـــویــش دارد بـــدرد و گـــزنــد
شــشــم گــردد ایـمــن ز نـا اســتــوارهـمــی پــرنــیـان جــویـد از خــار بــار
بـه هـفـتـم کـه بــسـتـیـهـد انـدر دروغبـه بـی شـرمـی انـدر بــجـویـد فـروغ
چــنــان دان تــوای شــهــریـار بــلــنــدکـه از وی نـبــیـنـد کـسـی جـز گـزنـد
چــو بــر انـجــمـن مــرد خــامـش بــودازان خــامـشــی دل بــه رامـش بــود
ســپــردن بــه دانــای دانــنــده گــوشبـه تن توشه یابـد بـه دل رای وهوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »