|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آغاز داستان - قسمت سوم

کــه در بــنـد او گــنـج قــیـصــر بــدینـــگــــهـــدار آن دز تــــوانـــگــــر بــــدیکـــــه آرایــــش روم بـــــد نــــام اویز کــســری بـــرآمــد...
کــه در بــنـد او گــنـج قــیـصــر بــدینـــگــــهـــدار آن دز تــــوانـــگــــر بــــدی
کـــــه آرایــــش روم بـــــد نــــام اویز کــســری بـــرآمــد بـــه فــرجـــام اوی
بـــدان دز نــگــه کــرد بـــیــدار شــاههــنـــوز انـــدرو نـــارســـیــده ســـپـــاه
بـــفــرمــود تـــا تــیــربـــاران کــنــنــدهــوا چــون تـــگــرگ بـــهــاران کــنــنــد
یکـی تـاجـور خـود بـه لـشـکـر نمـاندبــران بــوم و بــر خــار و خــاور بــمــانــد
هـمــه گــنـج قــیـصــر بــه تــاراج دادســـپــــه را هـــمـــه بــــدره و تـــاج داد
بــرآورد زان شـارسـتــان رسـتــخــیـزهـــمـــه بـــرگـــرفـــتـــنـــد راه گـــریـــز
خــروش آمــد از کــودک و مــرد و زنهـمــه پــیـر و بــرنــا شــدنـد انـجــمــن
بــه پــیـش گــرانـمـایـه شــاه آمـدنـدغــــریـــوان و فـــریـــادخــــواه آمـــدنـــد
که دسـتـور و فرمان و گنج آن تـستبـــروم انــدرون رزم و رنــج آن تـــســـت
بــه جــان ویـژه زنــهـار خــواه تــوایـمپــــرســــتــــار فــــر کــــلـــاه تــــوایـــم
بــفـرمـود پــس تــا نـکـشــتــنـد نـیـزبــرایـشـان بــبــخــشـود بــسـیـار چــیـز
وزان جــایـگـه لـشــکـر انـدر کـشـیـداز آرایــــش روم بــــرتــــر کــــشــــیــــد
نــونــدی ز گـــفـــتـــار کـــارآگـــهــانبـــیــامــد بـــه نــزدیــک شــاه جـــهــان
که قـیصـر سـپـاهی فـرسـتـاد پـیشازان نـــامــــداران و گــــردان خــــویـــش
بـه پـیش انـدرون پـهـلـوانـی سـتـرگبـه جـنگ اندرون هر یکـی همچـو گـرگ
بــه رومـیـش خــوانـنـد فــرفــوریـوسســواری ســرافــراز بـــا بـــوق و کــوس
چـو این گفتـه شد پـیش بـیدار شـاهپــــدیـــد آمــــد از دور گــــرد ســــپــــاه
بــخــنــدیــد زان شــهــریــار جــهــانبــدو گـفـت کـیـن نـیـســت از مـا نـهـان
کـجـا جـنـگ را پـیش ازین سـاخـتـیمز انــدیــشــه هــرگــونــه پــرداخــتــیــم
کـــی تـــاجـــور بـــر لـــب آورد کـــفبـــفــرمــود تـــا بـــرکــشــیــدنــد صــف
سـپـاهـی بـیـامـد بــه پـیـش سـپـاهبــشـد بــســتــه بــر گـرد و بــر بــاد راه
شــده، نـامـور لــشــکــری انـجــمـنیـــلـــان ســـرافـــراز شـــمـــشـــیـــرزن
هـمـه جـنـگ را تـنـگ بـسـتـه مـیـانبــــزرگـــان و فــــرزانـــگـــان و کــــیـــان
بـــه خــون آب داده هــمــه تـــیــغ رابـــدان تـــیـــغ بـــرنـــده مـــر مـــیـــغ را
ســپــه را نـبــد بــیـشـتــر زان درنـگکــه نــخــچــیـر گــیـرد ز بــالــا پــلــنــگ
بـه هر سو ز رومی تـلی کشتـه بـوددگـر خـسـتـه از جـنـگ بــرگـشـتـه بــود
بـشـد خـسـتـه از جـنـگ فـرفـوریوسدریــده درفـــش و نــگــونــســـار کــوس
ســـواران ایــران بـــســـان پـــلــنــگبـه هـامـون کـجـا غـرمـش آیـد بــچـنـگ
پــس رومــیـان در هـمـی تــاخــتــنـددر و دشــت ازیــشــان بـــپــرداخــتــنــد
چـنان هم همی رفـت بـا سـاز جـنگهـمـه نـیـزه و گـرز و خـنـجـر بــه چـنـگ
ســپــه را بــهـامـونـی انـدر کـشــیـدبـــــرآورده دیــــگـــــر آمـــــد پـــــدیـــــد
دزی بـود بــا لـشـکـر و بـوق و کـوسکــجــا خــوانــدنــدیــش قــالــیــنــیـوس
ســـر بــــاره بـــرتـــر ز پـــر عـــقـــابیـکــی کــنــده ای گــردش انــدر پــر آب
یکـی شـارسـتـان گـردش انـدر فـراخپــر ایــوان و پـــالــیــز و مــیــدان و کــاخ
ز رومــی ســپــاهـی بــزرگ انـدرویهــمــه نــامـــداران پـــرخـــاشـــجـــوی
دو فـرسـنگ پـیش انـدرون بـود شـاهســیـه گـشــت گـیـتــی ز گـرد ســپــاه
خــروشــی بــرآمــد ز قــالــیـنــیـوسکـــزان نــعـــره انــدک شـــد آواز کــوس
بـدان شـارسـتـان در نـگـه کـرد شـاههـمـی هـر زمـانـی فـزون شـد ســپــاه
ز دروازهــا جــنــگ بـــرســاخــتـــنــدهــمــه تـــیــر و قـــاروره انــداخـــتـــنــد
چـو خـورشـید تـابـنـده بـرگـشـت زردز گـــردنــده یــک بـــهــره شـــد لـــاژورد
ازان بــــاره دز نـــمـــانـــد انـــدکـــیهـمـه شـارسـتـان بـا زمـی شـد یـکـی
خـــروشــی بـــرآمــد ز درگــاه شــاهکــــه ای نـــامـــداران ایـــران ســــپــــاه
هـمـه پـاک زین شـهـر بـیرون شـویدبــه تــاریـکـی انـدر بــه هـامـون شــویـد
اگــر هــیــچ بــانــگ زن و مــرد پــیــروگـــر غــــارت و شــــورش و داروگـــیـــر
بــه گــوش مـن آیـد بــتــاریـک شــبکــه بــگــشــایــد از رنــج یـک مــردلــب
هـم انـدر زمـان آنـک فـریـاد ازوســتپــر از کــاه بــیــنــنــد آگــنــده پــوســت
چــو بــرزد ز خـرچــنـگ تــیـغ آفـتــاببـــفــرســـود رنــج و بـــپـــالــود خـــواب
تـــبـــیــره بـــرآمـــد ز درگـــاه شـــاهگـــرانــمــایــگـــان بـــرگـــرفـــتـــنــد راه
ازان دز و آن شــارســتــان مــرد و زنبــه درگــاه کــســری شــدنـد انـجــمـن
کـه ایـدر ز جــنـگـی سـواری نـمـانـدبــدیـن شــارســتــان نـامـداری نـمــانـد
همه کشتـه و خستـه شد بـی گناهگـه آمـد کـه بــخــشــایـش آیـد ز شــاه
زن و کــودک خـــرد و بـــرنــا و پـــیــرنـــه خـــوب آیـــد از داد یــزدان اســـیــر
چـنـان شـد دز و بــاره و شـارسـتـانکــزان پــس نـدیـدنـد جــز خــارســتــان
چـو قـیصـر گـنـهـکـار شـد مـا کـه ایمبــقــالــیــنــیـوس انــدرون بــر چــه ایــم
بــران رومـیـان بــر بــبــخـشـود شـاهگــنــهــکــار شــد رســتــه و بــیـگــنــاه
بـسی خـواستـه پـیش ایشان بـماندوزان جــایــگــه نــیــز لــشــکــر بـــرانــد
هــران کــس کــه بـــود از در کـــارزاربــبــســتــنــد بــر پــیــل و کــردنــد بــار
بــه انـطـاکـیـه در خــبــر شـد ز شـاهکـه بــا پــیـل و لـشـکـر بــیـامـد بــه راه
سـپـاهی بـران شـهر شـد بـی کراندلـــــیـــــران رومـــــی و کـــــنـــــداوران
ســه روز انـدران شــاه را شـد درنـگبــدان تــا نــبــاشــد بــه بــیـداد جــنـگ
چــهـارم ســپــاه انـدر آمـد چــو کـوهدلــــیــــران ایــــران گـــــروهــــا گــــروه
بـــرفــتـــنــد یــک ســر ســواران رومز بـــهــر زن و کـــودک و گـــنــج و بـــوم
بـه شـهـر انـدر آمـد سـراسـر سـپـاهپـــیــی را نــبـــد بـــر زمـــیــن نــیــز راه
سه جنگ گران کرده شد در سه روزچــهـارم چــو بــفـروخــت گـیـتــی فـروز
گــشـــاده شــد آن مــرز آبـــاد بـــومســـواری نــدیــدنــد جـــنــگـــی بـــروم
بـزرگـان کـه بـا تـخـت و افـسـر بـدنـدهـم آنـکـس کـه گـنـجــور قـیـصـر بــدنـد
بــه شــاه جــهــانــدار دادنــد گــنــجبــه چـنـگ آمـدش گـنـج چـون دیـد رنـج
اســیـران و آن گـنـج قــیـصــر بــه راهبـــه ســوی مــدایــن فــرســتــاد شــاه
وزیشـان هران کس که جـنگی بـدندنــهـادنــد بــر پــشــت پــیـلــان بــبــنــد
زمـیـن دیـد رخـشـان تـر از چـرخ مـاهبـــگــردیــد بـــر گــرد آن شـــهــر شـــاه
ز بـــس بــــاغ و مـــیـــدان و آب روانهـمـی تــازه شـد پــیـر گـشـتـه جـهـان
چـنـیـن گـفـت بــا مـوبـدان شـهـریـارکـه انـطـاکـیـه اســت ایـن اگـر نـوبــهـار
کـسـی کـو ندیدسـت خـرم بـهشـتز مــشــک انــدرو خــاک وز زر خــشــت
درخــتــش ز یـاقــوت و آبــش گــلـابزمــیـنــش ســپــهــر آســمــان آفــتــاب
نــگــه کــرد بــایــد بــدیـن تــازه بــومکــــه آبــــاد بــــادا هــــمــــه مــــرز روم
یـکـی شــهـر فـرمـود نـوشــیـن روانبـــــــدو انـــــــدرون آبـــــــهـــــــای روان
بــه کــردار انــطــاکــیـه چــون چــراغپــر از گـلـشــن و کــاخ و مـیـدان و بــاغ
بـــزرگــان روشـــن دل و شـــادکـــامورا زیـــب خــــســـرو نـــهـــادنـــد نـــام
شـد آن زیب خـسـرو چـو خـرم بـهـاربــهـشــتــی پــر از رنـگ و بــوی و نـگـار
اسـیران کـزان شـهـرهـا بـسـتـه بـودبــبــنـد گـران دسـت و پـا خـسـتـه بــود
بـــفــرمــود تــا بــنــد بـــرداشــتــنــدبــدان شــهـرهـا خــوار بــگــذاشــتــنــد
چـنـین گـفـت کـاین نـوبـر آورده جـایهـمـش گـلـشـن و بــوسـتـان و سـرای
بــکـردیـم تــا هـر کـسـی را بــه کـامیــکـــی جـــای بـــاشـــد ســـزاوار نــام
بـبـخـشـید بـر هر کـسـی خـواسـتـهزمـیـن چـون بــهـشـتــی شـد آراسـتــه
ز بـــس بـــر زن و کــوی و بـــازارگــاهتــو گـفـتــی نـمـانـدسـت بــر خــاک راه
بــیـامـد یـکـی پــرسـخـن کـفـشـگـرچــنـیـن گــفــت کــای شــاه بــیـدادگــر
بــقــالــیـنــیـوس انــدرون خــان مــنیــکــی تــود بـــد پـــیــش پـــالــان مــن
ازین زیب خـسـرو مـرا سـود نـیسـتکـه بــر پــیـش درگـاه مـن تـود نـیـسـت
بـــفــرمــود تــا بـــر در شــوربـــخــتبــکــشــتــنـد شــاداب چــنـدی درخــت
یـکـی مـرد تــرســا گـزیـن کـرد شـاهبـــدو داد فـــرمـــان و گـــنــج و کـــلـــاه
بـدو گفت کاین زیب خسرو تو راستغــریـبــان و ایـن خــانـه نــو تــو راســت
بــه ســان درخــت بــرومــنــد بـــاشپــدر بــاش گــاهـی چــو فــرزنــد بــاش
بــبـخـشـش بـیـارای و زفـتـی مـکـنبـــر انـــدازه بـــایــد ز هــر در ســـخـــن
ز انـطــاکــیـه شــاه لـشــکــر بــرانـدجــهـانـدیـده تــرسـا نـگـهـبــان نـشـانـد
پــس آگــاهــی آمــد ز فــرفــوریـوسبــگــفــت آنــچ آمــد بـــقــالــیــنــیــوس
بـه قـیصـر چـنین گـفـت کآمـد سـپـاهجــهــانــدار کــســری ابــا پــیــل و گــاه
سـپــاهـسـت چــنـدانـک دریـا و کـوههـمـی گــردد از گـرد اســبــان ســتــوه
بــگـردیـد قـیـصــر ز گـفـتــار خــویـشبـــزرگــان فـــرزانــه را خـــوانــد پـــیــش
ز نوشـین روان شـد دلـش پـر هراسهمـی رای زد روز و شـب در سـه پـاس
بـدو گفـت موبـد کـه این رای نیسـتکـه بـا رزم کـسـری تـو را پـای نـیـسـت
بــــرآرنـــد ازیـــن مـــرز آبــــاد خـــاکشـــود کــرده قـــیــصـــر انــدر مــغـــاک
زوان ســـرایــنــده و رای ســـســـتجــز از رنـج بــر پــادشـاهـی نـجــســت
چـو بـشنید قیصر دلش خـیره گشـتز نـوشــیـن روان رای او تــیـره گــشــت
گــزیـن کــرد زان فــیـلـســوفــان رومســخــن گــوی بــا دانــش و پــاک بــوم
بـه جـای آمد از موبـدان شسـت مردبــه کـســری شـدن نـامـزدشـان بــکـرد
پــیـامــی فــرســتــاد نــزدیـک شــاهگـــرانــمــایــگـــان بـــرگـــرفـــتـــنــد راه
چـو مـهـراس دانـنـده شـان پـیـش روگـــوی در خـــرد پـــیـــر و ســـالـــار نـــو
ز هـر چـیز گـنـجـی بـه پـیش انـدرونشـمـارش گـذر کـرده بــر چــنـد و چــون
بـسـی لـابـه و پـنـد و نـیـکـو سـخـنپـــشــیــمــان ز گــفــتـــارهــای کــهــن
فــرســتـــاد بـــا بـــاژ و ســـاو گــرانگــروگــان ز خـــویــشـــان و کـــنــداوران
چـو مـهـراس گـفـتـار قـیـصـر شـنـیـدپـــدیــد آمــد آن بـــنــد بـــد را کـــلــیــد
رســیــدنــد نــزدیـک نــوشــیـن روانچـــو الـــمـــاس کـــرده زبــــان بـــا روان
چـو مـهـراس نـزدیک کـسـری رسـیدبــرومــی یــکــی آفــریــن گــســتــریــد
تــو گــفــتــی ز تــیـزی وز راســتــیســـتـــاره بـــرآرد هـــمـــی زآســـتـــی
بـه کسـری چـنین گفت کای شهریارجــهــان را بـــدیــن ارجـــمــنــدی مــدار
بـرومـی تـو اکـنـون و ایران تـهـیسـتهـمـه مـرز بــی ارز و بــی فـرهـیـسـت
هـران گـه کـه قـیـصـر نـبــاشـد بـرومنـسـنـجـد بـه یک پـشـه این مـرز و بـوم
هــمــه ســودمــنــدی ز مــردم بـــودچــو او گــم شــود مــردمــی گــم بـــود
گر این رستـخیز از پـی خـواستـستکــه آزرم و دانــش بــدو کــاســتــســت
بــیـاوردم اکــنــون هـمــه گــنــج رومکـه روشـن روان بــهـتــر از گـنـج و بــوم
چـو بـشـنـید زو این سـخـن شـهـریاردلــش گــشــت خــرم چــو بــاغ بــهــار
پــــذیـــرفــــت زو هــــرچ آورده بــــوداگـــــر بـــــدره زر و گــــر بـــــرده بـــــود
فـرســتــادگـان را سـتــایـش گـرفـتبـــران نــیــکــویــهــا فــزایــش گــرفـــت
بــدو گـفــت کـای مـرد روشــن خــردنـــبــــرده کـــســـی کـــو خـــرد پـــرورد
اگـــر زر گـــردد هـــمـــه خــــاک رومتــو ســنـگـی تــری زان ســرافـزار بــوم
نــهــادنــد بـــر روم بـــر بـــاژ و ســاوپــــراگـــنـــده دیـــنـــار ده چــــرم گــــاو
وزان جــــایـــگــــه نــــالــــه گــــاودمشـــنـــیـــدنـــد و آواز رویـــیـــنـــه خـــم
جــهــانــدار بــیـدار لــشــکــر بــرانــدبـــه شـــام آمــد و روزگـــاری بـــمــانــد
بــیـاورد چــنـدان ســلــیـح و ســپــاههــمـــان بـــرده و بـــدره و تـــاج و گـــاه
کـه پــشـت زمـی را هـمـی داد خـمز پــــیـــلــــان وز گــــنــــجــــهـــای درم
ازان مــرز چــون رفــتــن آمــدش رایبــه شــیـروی بــهـرام بــســپــرد جــای
بـدو گـفـت کـایـن بــاژ قـیـصـر بـخـواهمـکـن هیچ سـسـتـی بـه روز و بـه مـاه
بــبــوســیــد شــیــروی روی زمــیــنهـمــی خــوانــد بــر شــهــریـار آفــریـن
کـه بــیـدار دل بــاش و پــیـروزبــخـتمــگـــر داد زرد ایــن کـــیــانــی درخـــت
تـــبـــیــره بـــرآمـــد ز درگـــاه شـــاهســــوی اردن آمـــد درفـــش ســــپــــاه
جـهاندار کـسـری چـو خـورشـید بـودجـــهـــان را ازو بـــیـــم و امـــیـــد بـــود
بــریـن ســان رود آفــتــاب ســپــهــربه یک دست شمشیر و یک دست مهر
نه بـخـشـایش آرد بـه هنگام خـشـمنه خشم آیدش روز بـخشش بـه چشم
چــنـیـن بــود آن شــاه خــســرونـژادبـــیــاراســـتـــه بـــد جـــهـــان را بـــداد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »