|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آغاز داستان - قسمت اول

چو کسری نشست از بـر تـخت عاجبــه سـر بــرنـهـاد آن دل افـروز تــاجبــزرگــان گـیـتــی شــدنـد انـجــمـنچـو بـنـشـسـت سـالـار بــا رای زنســـر نــامــد...
چو کسری نشست از بـر تـخت عاجبــه سـر بــرنـهـاد آن دل افـروز تــاج
بــزرگــان گـیـتــی شــدنـد انـجــمـنچـو بـنـشـسـت سـالـار بــا رای زن
ســـر نــامــداران زبـــان بـــرگــشــادز دادار نــیــکــی دهــش کـــرد یــاد
چــنـیـن گـفـت کـز کـردگـار سـپــهـردل مــا پــر از آفــریــن بــاد و مــهــر
کـزویـسـت نـیـک و بــدویـسـت کـامازو مــســتــمـنـدیـم وزو شــادکــام
ازویـســت فـرمـان و زویـســت مـهـربـه فـرمـان اویـسـت بــر چـرخ مـهـر
ز رای وز تــــیـــمـــار او نـــگـــذریـــمنـفـس جـز بـه فـرمـان او نـشـمـریم
بـه تـخـت مهی بـر هر آنکس که دادکــنـد در دل او بــاشــد از داد شــاد
هـر آنـکـس کـه انـدیـشــه بــد کـنـدبــه فـرجــام بــد بــا تــن خـود کـنـد
ز مـا هـرچ خـواهـنـد پــاسـخ دهـیـمبــخــواهـش گــران روز فــرخ نـهـیـم
از انـدیـشـه دل کـس آگـاه نـیـســتبـه تـنـگـی دل انـدر مـرا راه نیسـت
اگــر پـــادشــا را بـــود پــیــشــه دادبـود بـی گمان هر کـس از داد شـاد
از امــروز کـــاری بـــه فـــردا مــمــانکـه دانـد کـه فـردا چــه گـردد زمـان
گـلـسـتـان کـه امـروز بــاشـد بـه بـارتــو فـردا چـنـی گـل نـیـایـد بــه کـار
بــدانـگــه کــه یـابــی تــن زورمــنــدز بــیـمــاری انـدیـش و درد و گــزنـد
پـــس زنــدگــی یــاد کــن روز مــرگچـنـانـیـم بـا مـرگ چـون بـاد و بـرگ
هر آنگه کـه در کـار سـسـتـی کـنیهـمــه رای نـاتــنـدرســتــی کــنـی
چـو چـیـره شـود بــر دل مـرد رشـکیـکـی دردمـنـدی بــود بـی پـزشـک
دل مــرد بــیـکــار و بــســیــار گــوینــدارد بـــه نــزد کـــســـان آبـــروی
وگــر بـــر خــرد چـــیــره گــردد هــوانــخــواهـد بــه دیـوانــگــی بــر گــوا
بــــکـــژی تـــو را راه نـــزدیـــکـــتــــرســوی راســتـــی راه بـــاریــکــتـــر
بـه کـاری کـزو پـیـشـدسـتـی کـنـیبـه آید که کـندی و سـسـتـی کنی
اگــر جــفــت گــردد زبـــان بـــر دروغنـگـیـرد ز بــخــت ســپــهـری فــروغ
سـخـن گـفـتـن کـژ ز بـیچـارگـیسـتبـه بـیـچـارگـان بـربـبــایـد گـریـسـت
چـو بـرخیزد از خواب شاه از نخـستز دشـمـن بــود ایـمـن و تـنـدرسـت
خــردمــنــد وز خــوردنــی بــی نـیـازفـزونـی بــریـن رنـج و دردســت و آز
وگـر شـاه بـا داد و بـخـشـایشـسـتجـهان پـر ز خـوبـی و آسـایشسـت
وگـــــر کـــــژی آرد بـــــداد انــــدرونکـبــسـتـش بـود خـوردن و آب خـون
هر آنکـس که هسـت اندرین انجـمنشـــنـــیــد ایــن بـــرآورده آواز مـــن
بــدانــیــد و ســرتــاســر آگــاه بــیـدهـمـه سـالـه بـا بـخـت هـمـراه بـید
کـه مـا تـاجـداری بـه سـر بــرده ایـمبــــداد و خــــرد رای پــــرورده ایـــم
ولــیـکــن ز دســتــور بــایـد شــنــیـدبــد و نــیـک بــی او نــیــایــد پــدیـد
هـر آنـکــس کــه آیـد بــدیـن بــارگـاهبــبـــایــســت کــاری نــیــابــنــد راه
نـبــاشـم ز دســتــور هـمـداســتــانکه بـر من بـپـوشـد چـنین داسـتـان
بـــــدرگــــاه بـــــر کـــــارداران مــــنز لــشــکــر نــبـــرده ســـواران مــن
چــو روزی بــدیـشـان نـداریـم تــنـگنـگـه کــرد بــایـد بــنـام و بــه نـنـگ
هـمــه مــردمــی بــایـد و راســتــینـبــایـد بــه کــار انـدرون کـاســتــی
هـر آنـکـس کـه بــاشــد از ایـرانـیـانبــبــنــدد بــدیـن بــارگــه بــرمــیــان
بــیـابــد ز مــا گــنـج و گــفــتــار نـرمچو بـاشد پـرستـنده بـا رای و شرم
چــو بــیـداد جــویـد یـکـی زیـردسـتنبـاشـد خـردمـند و خـسـروپـرسـت
مـکــافــات بــایـد بــدان بــد کـه کـردنــبــایـد غــم نــاجــوانــمــرد خــورد
شــمــا دل بــه فــرمـان یـزدان پــاکبــــداریـــد وز مـــا مـــداریـــد بــــاک
کــه اویـســت بــر پــادشــا پــادشــاجــهــانــدار و پـــیــروز و فــرمــانــروا
فــروزنــده تــاج و خــورشــیـد و مــاهنــمـــایــنــده مـــا را ســـوی داد راه
جـــهـــانـــدار بــــر داوران داورســـتز انـدیـشـه هـر کـسـی بــرتـرسـت
مــکــان و زمــان آفــریــد و ســپــهــربــیـاراسـت جـان و دل مـا بــه مـهـر
شـمـا را دل از مـهـر مـا بــرفـروخــتدل و چشم دشمن به ما بربـدوخت
شــمــا رای و فــرمـان یـزدان کــنـیـدبـه چـیزی کـه پـیمـان دهد آن کـنید
نـگـهـدار تــا جـسـت و تـخـت بــلـنـدتــو را بــر پــرسـتــش بــود یـارمـنـد
همه تـندرسـتـی بـه فـرمـان اوسـتهـمـه نـیـکـویی زیـر پـیمـان اوسـت
ز خــاشـاک تــا هـفـت چــرخ بــلـنـدهـمــان آتــش و آب و خــاک نــژنــد
بــه هـسـتـی یـزدان گـوایـی دهـنـدروان تـــو را آشـــنـــایـــی دهـــنـــد
سـتـایش هـمـه زیـر فـرمـان اوسـتپـرسـتـش همـه زیر پـیمـان اوسـت
چـو نوشین روان این سخن بـرگرفتجــهـانـی ازو مـانـده انـدر شـگـفـت
همـه یک سـر از جـای بـرخـاسـتـنـدبــــرو آفـــریـــن نـــو آراســــتــــنـــد
شـهـنـشــاه دانـنـدگـان را بــخــوانـدسـخـنـهای گـیتـی سـراسـر بـرانـد
جـهـان را بــبــخـشـیـد بــر چـار بـهـروزو نـــامـــزد کــــرد آبــــادشــــهـــر
نـخــسـتــیـن خــراسـان ازو یـاد کـرددل نـــامـــداران بــــدو شـــاد کـــرد
دگـر بــهـره زان بــد قـم و اصــفـهـاننــهــاد بـــزرگـــان و جـــای مــهــان
وزیـــن بـــهـــره بـــود آذرابــــادگـــانکــه بــخــشــش نـهـادنــد آزادگــان
وز ارمـــیـــنـــیـــه تــــا در اردبــــیـــلبــپــیـمــود بــیـنــادل و بــوم گــیــل
ســیـوم پــارس و اهـواز و مــرز خــزرز خـــاور ورا بــــود تــــا بــــاخـــتــــر
چـــهـــارم عـــراق آمـــد و بـــوم رومچــنــیـن پــادشــاهـی و آبــاد بــوم
وزیــن مــرزهــا هــرک درویــش بــودنـیـازش بــه رنـج تــن خـویـش بــود
بــبــخـشـیـد آگـنـده گـنـجـی بــریـنجــهـانــی بــرو خــوانــدنــد آفــریـن
ز شاهان هرآنکس که بد پیش ازویاگـر کـم بـدش گـاه اگـر بـیش ازوی
بــجـسـتـنـد بــهـره ز کـشـت و درودنرستست کس پـیش ازین نابـسود
سـه یـک بـود یـا چـار یک بـهـر شـاهقــــبــــاد آمــــد و ده یــــک آورد راه
زده یـک بــر آن بــد کـه کـمـتــر کـنـدبـکـوشـد کـه کـهتـر چـو مـهتـر کـند
زمـــانــه نـــدادش بـــران بـــر درنــگبـه دریا بـس ایمـن مـشـو بـر نهنگ
بــه کـسـری رسـیـد آن سـزاوار تـاجبــبـخـشـیـد بـر جـای ده یـک خـراج
شــدنـد انــجــمــن بــخــردان و ردانبـــزرگـــان و بـــیـــداردل مـــوبـــدان
هـمـه پــادشـاهـان شـدنـد انـجـمـنزمـیـن را بــبـخـشـیـد و بـرزد رسـن
گـــزیــتـــی نــهــادنــد بـــر یــک درمگر ای دون کـه دهقـان نبـاشـد دژم
کـسـی را کـجـا تــخـم گـر چـارپــایبـه هـنـگـام ورزش نـبــودی بــجـای
ز گــنــج شــهـنـشــاه بــرداشــتــیوگـرنـه زمـیـن خــوار بــگـذاشــتــی
بــنـا کـشـتــه انـدر نـبــودی سـخــنپــراگـنـده شــد رســمـهـای کــهـن
گـــــزیــــت رز بـــــارور شـــــش درمبـه خـرما سـتـان بـر همین بـد رقـم
ز زیــتــون و جــوز و ز هــر مــیـوه دارکـه در مـهـرگـان شـاخ بـودی بــبــار
ز ده بــن درمـی رسـیـدی بــه گـنـجنـبــویـد جــزیـن تــا سـر ســال رنـج
وزیــن خـــوردنــیــهــای خـــردادمــاهنـکـردی بـه کـار انـدرون کـس نـگـاه
کسـی کش درم بـود و دهقـان نبـودنـدیـدی غــم رنـج و کـشــت و درود
بــــر انـــدازه از ده درم تــــا چـــهـــاربـــســالــی ازو بــســتــدی کــاردار
کـســی بــر کـدیـور نـکـردی ســتــمبـه سالی به سه بهره بـود این درم
گــزارنــده بـــودی بـــه دیــوان شــاهازیـن بــاژ بــهـری بــه هـر چــار مـاه
دبـــیــر و پـــرســتـــنــده شــهــریــارنبـودی بـه دیوان کسـی زین شـمار
گــزیــت و خــراج آنــچ بــد نــام بــردبــسـه روزنـامـه بــه مـوبــد سـپــرد
یـکـی آنـک بــر دسـت گـنـجــور بــودنـگــهـبــان آن نـامــه دســتــور بــود
دگـر تــا فـرسـتــد بــه هـر کـشـوریبــه هـر نــامــداری و هـر مــهـتــری
سـه دیـگـر کـه نـزدیـک مـوبــد بـرنـدگــزیـت و ســر بــاژهـا بــشــمــرنـد
بــه فــرمـان او بــود کــاری کــه بــودز بـــاژ و خـــراج و ز کــشــت و درود
پـــراگــنــده کــاراگــهــان در جــهــانکـه تـا نـیـک و بــد زو نـمـانـد نـهـان
هـمــه روی گــیـتــی پــر از داد کــردبـــهــرجـــای ویــرانـــی آبـــاد کـــرد
بــخـفـتـنـد بــر دشـت خـرد و بــزرگبه آبـشخور آمد همی میش و گرگ
یـکــی نـامــه فــرمــود بــر پــهـلــویپـسـنـد آیدت چـون ز مـن بـشـنـوی
نخـسـتـین سـر نامه کرد از مهسـتشـهنـشـاه کـسـری یزدان پـرسـت
بــه بــهــرام روز و بـــخــرداد شــهــرکـه یزدانـش داد از جـهـان تـاج بـهـر
بـــرومــنــد شــاخ از درخــت قــبـــادکـه تـاج بــزرگـی بــه سـر بــرنـهـاد
ســــوی کــــارداران بـــــاژ و خــــراجپــرسـتــنـده شـایـسـتـه فـر و تــاج
بـــی انــدازه از مـــا شـــمـــا را درودهــنــر بــا نــژاد ایــن بــود بــا فــزود
نخستـین سخن چون گشایش کنیمجـهـان آفـریـن را سـتــایـش کـنـیـم
خــردمــنـد و بــیـنـادل آنـرا شــنـاسکــه دارد ز دادار کــیـهـان ســپــاس
بـدانـد کـه هـسـت او ز مـا بـی نـیـازبـــه نــزدیــک او آشــکــارســـت راز
کـســی را کــجــا ســرفــرازی دهـدنـخــســتــیـن ورا بــی نـیـازی دهـد
مــرا داد فــرمــان و خـــود داورســتز هـر بــرتــری جــاودان بــرتــرسـت
بـه یزدان سزد ملک و مهتـر یکیستکسـی را جـز از بـندگی کار نیسـت
ز مـغــز زمـیـن تــا بــه چــرخ بــلــنـدز افــلــاک تـــا تــیــره خــاک نــژنــد
پـی مـور بـر خـویـشـتـن بـرگـواسـتکـه مـا بـنـدگـانیم و او پـادشـاسـت
نــفــرمــود مــا را جـــز از راســتـــیکــه دیــو آورد کــژی و کــاســـتـــی
اگـر بــهـر مـن زیـن سـرای سـپــنـجنـبــودی جـز از بــاغ و ایـوان و گـنـج
نجـسـتـی دل مـن بـه جـز داد و مهرگــشــادن بــهــر کــار بــیـدار چــهـر
کـنـون روی بـوم زمـیـن سـر بـه سـرز خــــاور بــــرو تــــا در بــــاخـــتــــر
بــه شــاهــی مــرا داد یــزدان پــاکز خـورشـیـد تـابـنـده تـا تـیـره خـاک
نــبــایـد کــه جــز داد و مــهــر آوریـموگـر چـیـن بـه کـاری بــچـهـر آوریـم
شـبــان بــدانـدیـش و دشـت بــزرگهمـی گـوسـفـنـدان بـمـانـد بـگـرگ
نــبـــایــد کــه بـــر زیــردســتــان مــاز دهــقــان وز دیــن پــرســتــان مــا
به خشکی به خاک و بکشتی بـرآببـرخـشـنـده روز و بـه هنگـام خـواب
ز بــــازارگـــانـــان تـــر و ز خـــشـــکدرم دارد و در خــوشــاب و مـشــک
کـه تـابـنده خـور جـز بـداد و بـه مـهرنـتــابــد بــریـشـان ز خــم ســپــهـر
بــریـن گــونـه رفــت از نــژاد و گــهـرپــســر تــاج یــابــد هــمــی از پــدر
بـه جـز داد و خـوبـی نـبـد در جـهـانیــکــی بـــود بـــا آشـــکــارا نــهــان
نــهــادیــم بــر روی گــیــتــی خــراجدرخــت گـزیـت از پــی تــخــت عـاج
چـــو ایــن نــامــه آرنــد نــزد شــمــاکــه فــرخــنـده بــاد اورمـزد شــمــا
کـســی کـو بــریـن یـک درم بــگـذردبــبــیـداد بــر یـک نـفـس بــشــمـرد
بــه یـزدان کــه او داد دیـهــیـم و فــرکـه مـن خـود مـیـانـش بــبـرم بـه ار
بـــریــن نـــیــز بـــادافـــره کـــردگـــارنـبــایـد کـه چـشـم بــد آیـد بـه کـار
هـمـین نـامـه و رسـم بـنـهـید پـیشمـگـردیـد ازیـن فــرخ آیـیـن خــویـش
بـه هـر چـار مـاهـی یکـی بـهـر ازینبــخــواهــیــد بـــا داد و بــا آفــریــن
بــه جــایـی کـه بــاشــد زیـان مـلـخوگـر تـف خـورشـیـد تـابــد بــه شـخ
دگــر تـــف بـــاد ســپـــهــر بـــلــنــدبــدان کـشـتـمـنـدان رسـانـد گـزنـد
هــمــان گــر نــبـــارد بــه نــوروز نــمز خـشـکـی شـود دشـت خـرم دژم
مـخـواهـیـد بـا ژانـدران بـوم و رسـتکـه ابـر بـهاران بـه بـاران نـشـسـت
ز تـــخـــم پـــراگـــنــده و مـــزد رنــجبــبــخــشــیـد کــارنـدگــانـرا ز گـنـج
زمـیـنـی کـه آن را خـداونـد نـیـسـتبـه مرد و ورا خویش و پـیوند نیست
نــبـــایــد کـــه آن بـــوم ویــران بـــودکــه در ســـایــه شـــاه ایــران بـــود
کــه بــدگــو بــریــن کــار نــنــگ آوردکـه چــونـیـن بــهـانـه بــچــنـگ آورد
ز گـــنــج آنــچ بـــایــد مــداریــد بـــازکـه کـردسـت یـزدان مـرا بــی نـیـاز
چـــو ویــران بـــود بـــوم در بـــر مــننـــتـــابــــد درو ســـایـــه فـــر مـــن
کـسـی را کـه بـاشـد بـرین مایه کـاراگــر گــیـرد ایـن کــار دشــوار خــوار
کـنم زنـده بـر دار جـایی کـه هسـتاگـر سـرفـرازســت و گـر زیـردســت
بـزرگـان کـه شـاهـان پـیشـین بـدنـدازیــن کــار بــر دیــگــر آیـیـن بــدنــد
بـــد و نـــیـــک بـــا کـــارداران بـــدیجـهـان پـیـش اسـب سـواران بــدی
خــرد را هـمـه خــیـره بــفـریـفــتــنـدبــافــزونـی گــنـج نـشــکــیـفــتــنـد
مـرا گـنـج دادسـت و دهـقـان سـپـاهنــخــواهـیـم بــدیـنــار کــردن نـگــاه
شـمـا را جـهـان بــازجــسـتــن بــدادنـــگـــه داشـــتـــن ارج مـــرد نـــژاد
گــرامـی تــر از جــان بــدخــواه مــنکـه جـوید همـی کـشـور و گـاه مـن
سـپـهـبــد کـه مـردم فـروشـد بـه زرنــبـــایــد بـــدیــن بـــارگــه بــرگــذر
کــســی را کــنــد ارج ایــن بــارگــاهکه با داد و مهرست و با رسم و راه
چــــو بــــیــــداردل کــــارداران مــــنبــه دیـوان مـوبــد شـدنـد انـجــمـن
پــدیــد آیـد از گــفــت یـک تــن دروغازان پـــس نــگــیــرد بـــر مــا فــروغ
بــه بـیـدادگـر بــر مـرا مـهـر نـیـسـتپـلنگ و جـفـاپـیشـه مردم یکیسـت
هر آنکـس کـه او راه یزدان بـجـسـتبآب خــرد جــان تــیـره بــشــســت
بــدیـن بــارگــاهــش بــلــنــدی بــودبـــر مــوبـــدان ارجـــمـــنــدی بـــود
بـه نزدیک یزدان ز تـخـمی که کشتبــه بــایـد بــپـاداش خـرم بــهـشـت
کـه مـا بـی نـیـازیـم ازیـن خـواسـتـهکـه گـردد بـه نـفـرین روان کـاسـتـه
گر از پـوسـت درویش بـاشد خـورشز چـرمـش بــود بـی گـمـان پـرورش
پــلـنـگـی بــه از شـهـریـاری چـنـیـنکـه نـه شـرم دارد نـه آییـن نـه دین
گــشــادســت بــر مــا در راســتــیچــه کـوبــیـم خــیـره در کـاســتــی
نــــهـــانـــی بــــدو داد دادن بــــرویبـدان تـا رسـد نزد ما گـفـت و گـوی
بــه نـزدیـک یـزدان بــود نــاپــســنــدنـبــاشــد بــدیـن بــارگــه ارجــمـنـد
ز یـــزدان وز مـــا بــــدان کـــس درودکــه از داد و مـهـرش بــود تــاروپــود
اگــر دادگــر بـــاشـــدی شـــهــریــاربــمـانـد بـه گـیـتـی بــسـی پـایـدار
کـه جــاویـد هـر کـس کـنـنـد آفـریـنبـــران شـــاه کآبــــاد دارد زمـــیـــن
ز شاهان که بـا تـخـت و افسـر بـدندبـه گـنج و بـه لـشـکـر تـوانگـر بـدند
نــبـــد دادگــرتـــر ز نــوشـــیــن روانکـه بــادا هـمـیـشـه روانـش جــوان
نــه زو پــرهــنــرتــر بــه فــرزانــگــیبــه تـخـت و بــداد و بــه مـردانـگـی
ورا مــوبـــدی بـــود بـــابـــک بـــنــامهــشــیــوار و دانــادل و شـــادکــام
بـــدو داد دیــوان عـــرض و ســـپـــاهبــفــرمــود تــا پــیـش درگــاه شــاه
بــیـاراســت جــایـی فــراخ و بــلــنـدســرش بــرتــر از تــیـغ کــوه پــرنــد
بــگـســتــرد فـرشـی بــرو شـاهـوارنشستـند هرکس که بـود او بـه کار
ز دیــوان بـــابـــک بـــرآمــد خـــروشنــهــادنــد یــک ســر بــرآواز گــوش
کـــه ای نــامــداران جـــنــگ آزمــایسـراسـر بــه اسـب انـدر آریـد پـای
خــرامـیـد یـک یـک بــه درگــاه شــاهبــه ســر بــرنــهــاده ز آهـن کــلــاه
زره دار بــــــا گـــــرزه گـــــاوســــــارکـسـی کـو درم خـواهـد از شـهریار
بــیــامــد بــه ایــوان بــابــک ســپــاههــوا شــد ز گــرد ســواران ســیـاه
چـو بــابـک سـپـه را هـمـه بـنـگـریـددرفـش و ســر تــاج کـســری نـدیـد
ز ایـــوان بـــاســـب انـــدر آورد پـــایبــفـرمـودشـان بــازگـشـتـن ز جـای
بـرین نـیـز بـگـذشـت گـردان سـپـهـرچـو خـورشـید تـابـنـده بـنمـود چـهر
خـــروشــی بـــرآمــد ز درگــاه شــاهکـــه ای گـــرزداران ایــران ســـپـــاه
هـمـه بـا سـلـیـح و کـمـان و کـمـنـدبــدیـوان بــابــک شــویـد ارجــمــنـد
بــرفــتــنـد بــا نـیـزه و خــود و کــبــرهـمـی گـرد لـشـکـر بــرآمـد بـه ابـر
نـگـه کــرد بــابــک بــه گـرد ســپــاهچــو پــیـدا نــبــد فــر و اورنـد شــاه
چـنـین گـفـت کـامـروز بـا مـهـر و دادهــمــه بــازگــردیــد پــیـروز و شــاد
بــه روز ســه دیـگـر بــرآمـد خــروشکــه ای نــامــداران بــا فــر و هـوش
مـبــادا کـه از لـشــکـری یـک ســوارنـه بــا تــرگ و بــا جــوشــن کــارزار
بـــیــایــد بـــریــن بـــارگــه بـــگـــذردعـــرض گـــاه و ایــوان او بـــنــگـــرد
هر آنکس که بـاشد بـه تـاج ارجـمندبــه فــر و بــزرگـی و تــخــت بــلـنـد
بــدانـد کـه بــر عـرض آزرم نـیـســتسخـن بـا محـابـا و بـا شرم نیسـت
شهنشاه کسـری چـو بـگشاد گوشز دیــوان بـــابـــک بـــرآمــد خــروش
بـخـندید کسـری و مغـفر بـخـواسـتدرفـش بـزرگی بـرافـراشـت راسـت
بــه دیـوان بــابــک خــرامــیــد شــاهنــهـاده ز آهـن بــه ســر بــر کــلــاه
فـــروهــشـــت از تـــرگ رومـــی زرهزده بـــــر زره بـــــر فـــــراوان گــــره
یـکــی گـرزه گــاوپــیـکــر بــه چــنـگزده بـــر کــمــرگــاه تـــیــر خــدنــگ
بـه بــازو کـمـان و بــزیـن بــر کـمـنـدمـیـان را بــزریـن کــمــر کــرده بــنـد
بـرانـگـیـخـت اسـب و بـیفـشـارد رانبــــه گــــردن بــــرآورد گـــرز گـــران
عنان را چـپ و راست لخـتـی بـسودسـلـیـح سـواری بــه بــابــک نـمـود
نـگــه کــرد بــابــک پــســنـد آمـدششــهــنــشــاه را فــرمــنــد آمــدش
بــدو گــفــت شــاهـا انـوشــه بــدیروان را بــه فـرهـنـگ تــوشـه بــدی
بـــیــاراســتــی روی کــشــور بـــدادازیــن گــونــه داد از تــو داریــم یــاد
دلیری بـد از بـنده این گـفـت و گـویسـزد گـر نـپــیـچــی تــو از داد روی
عـنـان را یـکـی بــازپـیـچـی بـراسـتچـنـان کـز هنرمـنـدی تـو سـزاسـت
دگـربـاره کـسـری بـرانگـیخـت اسـبچـپ و راست بـرسـان آذرگشسـب
نـگــه کــرد بــابــک ازو خــیـره مــانـدجــهـان آفــریـن را فـراوان بــخــوانـد
ســــواری هــــزار و گــــوی دوهـــزارنـبــودی کـســی را گـذر بــر چــهـار
درمـــی فــــزون کــــرد روزی شــــاهبــه دیـوان خــروش آمــد از بــارگــاه
کـه اسـب سـر جــنـگـجــویـان بــیـارســوار جــهــان نــامــور شــهــریــار
فــراوان بــخــنــدیــد نــوشــیـن روانکه دولت جـوان بـود و خسرو جـوان
چـو بـرخـاسـت بـابـک ز دیـوان شـاهبـــیــامــد بـــر نــامــور پــیــشــگــاه
بــدو گــفــت کــای شــهـریـار بــزرگگـر امروز من بـنده گشـتـم سـتـرگ
هـمــه در دلــم راســتــی بــود و داددرشــتــی نـگـیـرد ز مـن شــاه یـاد
درشـتـی نمـایم چـو بـاشـم درسـتانوشه کسی کو درشتـی نجـسـت
بــدو گـفـت شـاه ای هـشـیـوار مـردتــو هـرگــز ز راه درســتــی مــگــرد
تــن خـویـش را چـون مـحـابــا کـنـیدل راسـتــی را هـمـی بــشـکـنـی
بـدین ارز تـو نـزد مـن بـیـش گـشـتدلم سـوی اندیشـه خـویش گشـت
کــه مـا در صــف کــار نـنـگ و نـبــردچـــگـــونـــه بــــرآریـــم ز آورد گـــرد
چـنـیـن داد پـاسـخ بـه پـرمـایه شـاهکـه چـون نـو نـبـیـنـد نـگـین و کـلـاه
چـو دسـت و عـنـان تـو ای شـهـریـاربــه ایـوان نـدیـدســت پــیـکــرنـگــار
بــه کــام تــو گــردد ســپــهـر بــلـنـددلـت شــاد بــادا تــنـت بــی گــزنـد
بـه مـوبـد چـنین گـفـت نوشـین روانکــه بــا داد مــا پــیــر گــردد جــوان
بــه گـیـتــی نـبــایـد کـه از شـهـریـاربــمــانــد جــز از راســتــی یــادگــار
چــرا بــایـد ایـن گـنـج و ایـن روز رنـجروان بــسـتـن انـدر سـرای سـپـنـج
چــو ایـدر نـخــواهـی هـمــی آرمـیـدبــبــایــد چــریـد و بــبــایـد چــمــیـد
پــرانــدیــشــه بــودم ز کــار جــهــانسـخـن را همـی داشـتـم در نـهـان
کـه تـا تـاج شـاهی مرا دشـمنسـتهـمـه گــرد بــر گــرد آهـرمـنـســت
بـه دل گـفـتـم آرم ز هـر سـو سـپـاهبـخـواهـم ز هـر کـشـوری رزمـخـواه
نگـردد سـپـاه انـجـمـن جـز بـه گـنـجبـه بـی مـردی آید هم از گـنـج رنـج
اگـر بــد بـه درویـش خـواهـد رسـیـدازیـــن آرزو دل بــــبــــایـــد بــــریـــد
هــمــی رانــدم بـــا دل خــویــش رازچـو انـدیـشـه پـیش خـرد شـد فـراز
ســوی پـــهــلــوانــان و ســوی ردانهــم از پــنــد بـــیــداردل بـــخــردان
نبـشـتـم بـخ هر کـشـوری نـامـه ایبــه هـر نـامـداری و خــودکــامـه ای
کـه هر کـس کـه دارید هوش و خـردهـمــی کــهـتــری را پــســر پــرورد
بـه مـیـدان فـرسـتـید بـا سـاز جـنـگبــجــویـنـد نـزدیـک مــا نــام و نـنـگ
نــبــایـد کــه انــدر فــراز و نــشــیـبنـدانـنـد چــنـگ و عــنــان و رکــیـب
بـه گرز و بـه شـمشـیر و تـیر و کمانبــدانــنــد پــیـچــیـد بــا بــدگــمــان
جـوان بـی هنر سـخـت ناخـوش بـوداگـــر چــــنـــد فـــرزنـــد آرش بــــود
عـرض شـد ز در سـوی هر کشـوریدرم بـــرد نــزدیــک هــر مــهــتـــری
چــــهـــل روز بــــودی درم را درنـــگبــرفـتــنـد از شـهـر بــا سـاز جـنـگ
ز دیــوان چــو دیــنــار بــرداشــتــنــدبــدان خــرمــی روز بــگــذاشــتــنـد
کــنـون لـاجــرم روی گـیـتــی بــمـردبــیــاراســتــم تــا کــی آیــد نــبــرد
مـرا سـاز و لـشـکـر ز شـاهان پـیشفـزونسـت و هم دولـت و رای بـیش
سـخـنـها چـو بـشـنید مـوبـد ز شـاهبـسـی آفـرین خـوانـد بـر تـاج و گـاه
چـو خـورشـید بـنـمـود تـابـنـده چـهـردر بــاغ بــگـشــاد گــردان ســپــهـر
پــدیــد آمــد آن تــوده شــنــبــلــیــددو زلـف شــب تــیـره شـد نـاپــدیـد
نـشـسـت از بـر تـخـت نوشـین روانخــجــســتــه دلـفـروز شــاه جــوان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »