|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

داستان مزدک با قباد

بـــیــامــد یــکــی مــرد مــزدک بـــنــامســخــنـگـوی بــا دانـش و رای و کــامگــرانــمــایــه مــردی و دانــش فــروشقـــــبـــــاد دلــــاور بـــــ...
بـــیــامــد یــکــی مــرد مــزدک بـــنــامســخــنـگـوی بــا دانـش و رای و کــام
گــرانــمــایــه مــردی و دانــش فــروشقـــــبـــــاد دلــــاور بـــــدو داد گـــــوش
بــه نـزد جــهـانــدار دســتــور گــشــتنـگـهـبــان آن گـنـج و گـنـجــور گـشـت
ز خـشکی خـورش تـنگ شد در جـهانمـــیـــان کـــهـــان و مـــیــان مـــهـــان
ز روی هـــوا ابــــر شــــد نــــاپــــدیـــدبـه ایـران کـسـی بــرف و بــاران نـدیـد
مــهــان جـــهــان بـــر در کـــیــقـــبـــادهـمـی هـر کـسـی آب و نـان کـرد یـاد
بـدیشـان چـنین گفـت مزدک کـه شـاهنـــمـــایـــد شـــمـــا را بــــامـــیـــد راه
دوان انــــدر آمــــد بــــر شــــهــــریـــارچــنـیـن گـفــت کـای نـامـور شــهـریـار
بـه گـیـتـی سـخـن پـرسـم از تـو یکـیگـر ای دون کـه پـاسـخ دهـی انـدکـی
قــبــاد ســرایـنــده گــفــتــش بــگــویبــه مـن تــازه کـن در ســخــن آبــروی
بــدو گـفــت آنـکــس کـه مـارش گـزیـدهـمـی از تـنـش جـان بــخـواهـد پـریـد
یــکـــی دیــگـــری را بـــود پـــای زهــرگـــزیــده نـــیــابـــد ز تـــریــاک بـــهـــر
سـزای چـنین مـردگـویی کـه چـیسـتکـه تــریـاک دارد درم سـنـگ بــیـسـت
چـــنــیــن داد پـــاســخ ورا شــهــریــارکـه خــونـیـسـت ایـن مـرد تــریـاک دار
بــه خــون گـزیـده بــبــایـدش کــشــتبـه درگـاه چـون دشـمن آمـد بـمـشـت
چـو بـشـنـید بـرخـاسـت از پـیش شـاهبـــیــامــد بـــه نــزدیــک فــریــادخـــواه
بـدیـشـان چـنـیـن گـفـت کـز شـهـریـارسـخــن کـردم از هـر دری خــواسـتــار
بـــبــــاشـــیـــد تـــا بـــامـــداد پـــگـــاهنـــمـــایــم شـــمـــا را ســـوی داد راه
بــرفــتــنــد و شــبــگــیــر بــاز آمــدنــدشـــخــــوده رخ و پــــرگـــداز آمـــدنـــد
چـــو مـــزدک ز در آن گـــره را بــــدیـــدز درگـــه ســـوی شـــاه ایـــران دویـــد
چـنـیـن گـفـت کـای شـاه پـیـروزبـخـتسـخـنـگـوی و بــیـدار و زیـبــای تـخـت
سـخـن گـفـتــم و پــاسـخـش دادیـیـمبــه پــاسـخ در بــسـتـه بــگـشـادیـیـم
گـر ای دون کـه دسـتـور بــاشـد کـنـونبــگـویـد سـخــن پــیـش تــو رهـنـمـون
بــدو گــفــت بــرگــوی و لـب را مـبــنـدکــه گــفــتــار بــاشــد مـرا ســودمـنـد
چــنـیـن گـفــت کـای نـامـور شــهـریـارکـسـی را کـه بــنـدی بــبــنـد اسـتـوار
خـــورش بـــازگـــیــرنــد زو تـــا بـــمــردبــه بــیـچـارگـی جـان و تـن را سـپــرد
مـکــافــات آنـکــس کـه نـان داشــت اومـریـن بــسـتـه را خـوار بــگـذاشـت او
چــه بـــاشــد بـــگــویــد مــرا پــادشــاکـــه ایــن مـــرد دانــا بـــد و پـــارســـا
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه مـیـکـن بــنـشکـه خــونـیـسـت نـاکـرده بــر گـردنـش
چـو بــشـنـیـد مـزدک زمـیـن بـوس دادخــرامــان بـــیــامــد ز پـــیــش قــبـــاد
بـــدرگــاه او شــد بــه انــبـــوه گــفــتکـه جـایـی کـه گـنـدم بــود در نـهـفـت
دهــدی آن بــتــاراج در کــوی و شــهـربـــدان تــا یــکــایــک بــیــابــیــد بــهــر
دویـدنــد هـرکــس کــه بــد گــرســنــهبـــه تـــاراج گــنــدم شــدنــد از بـــنــه
چــه انــبـــار شــهــری چــه آن قــبـــادز یــک دانــه گــنــدم نــبـــودنــد شــاد
چـــو دیــدنــد رفـــتـــنــد کـــارآگـــهــانبـــه نــزدیــک بـــیــدار شـــاه جـــهــان
کـــه تـــاراج کـــردنـــد انـــبــــار شـــاهبــه مــزدک هــمــی بــازگــردد گــنــاه
قـبـاد آن سـخـن گـوی را پـیش خـوانـدز تــــاراج انـــبــــار چـــنـــدی بــــرانـــد
چــنـیـن داد پــاســخ کــانـوشــه بــدیخــرد را بـــه گــفــتــار تــوشــه بـــدی
ســخــن هـرچ بــشـنـیـدم از شـهـریـاربــگــفــتــم بــه بـــازاریــان خــوارخــوار
بــه شـاه جـهـان گـفـتــم از مـار و زهـرازان کـس کـه تــریـاک دارد بــه شــهـر
بــدیـن بــنـده پـاسـخ چـنـیـن داد شـاهکـــه تـــریــاک دارســـت مــرد گـــنــاه
اگـــر خـــون ایـــن مـــرد تــــریـــاک داربــریـزد کـسـی نـیـسـت بــا او شـمـار
چـو شـد گـرسـنـه نـان بــود پـای زهـربــه سـیـری نـخــواهـد ز تــریـاک بــهـر
اگــر دادگــر بـــاشـــی ای شـــهــریــاربـــه انــبـــار گــنــدم نــیــایــد بــه کــار
شــکــم گـرســنـه چــنـد مـردم بــمـردکــه انــبـــار را ســود جــانــش نــبـــرد
ز گــفــتـــار او تــنــگ دل شــد قــبـــادبــشــد تــیــز مــغــزش ز گــفــتــار داد
وزان پـس بـپـرسـیـد و پـاسـخ شـنـیـددل و جـــان او پــــر ز گـــفـــتـــار دیـــد
ز چــیـزی کـه گـفــتــنـد پــیـغــمـبــرانهـــمــــان دادگــــر مــــوبــــدان و ردان
بــه گـفـتــار مـزدک هـمـه کـژ گـشــتســخــنـهـاش ز انـدازه انـدر گــذشــت
بـــرو انــجــمــن شــد فــروان ســپـــاهبــسـی کـس بــبــی راهـی آمـد ز راه
هـمـی گــفــت هـر کــو تــوانـگــر بــودتـــهـــیـــدســـت بـــا او بـــرابـــر بـــود
نـبــایـد کـه بــاشــد کـســی بــرفــزودتـــوانــگـــر بـــود تـــار و درویــش پـــود
جـهان راسـت بـاید که بـاشـد بـه چـیزفــزونـی تــوانـگــر چــرا جــســت نـیـز
زن و خـانـه و چـیـز بــخـشـیـدنـیـسـتتـهی دسـت کـس بـا تـوانگر یکـیسـت
مـن ایـن را کـنـم راسـت بــا دیـن پـاکشــود ویـژه پــیــدا بــلــنــد از مــغــاک
هـران کـس کـه او جـز بـریـن دیـن بـودز یــزدان وز مـــنـــش نـــفـــریــن بـــود
بـــبـــد هــرک درویــش بـــا او یــکـــیاگـــر مـــرد بـــودنـــد اگـــر کـــودکـــی
ازیـن بــســتــدی چــیــز و دادی بــدانفـرو مـانـده بــد زان سـخــن بــخــردان
چــو بــشــنـیـد در دیـن او شــد قـبــادز گــیـتــی بــه گــفــتــار او بــود شــاد
ورا شـاه بــنـشـانـد بــر دسـت راسـتندانسـت لشـکـر کـه موبـد کـجـاسـت
بــر او شــد آنـکــس کــه درویـش بــودوگـر نـانـش از کـوشـش خــویـش بــود
بـــه گــرد جــهــان تــازه شــد دیــن اونـیـارسـت جــسـتــن کـسـی کـیـن او
تـوانـگـر همـی سـر ز تـنگـی نگـاشـتسـپـردی بـدرویش چـیـزی کـه داشـت
چــنـان بــد کــه یـک روز مـزدک پــگــاهز خــانــه بــیــامــد بــه نــزدیــک شــاه
چــنـیـن گـفـت کـز دیـن پــرسـتــان مـاهــمــان پـــاکـــدل زیــردســـتـــان مــا
فــراوان ز گــیــتـــی ســـران بـــردرنــدفــــرود آوری گــــر ز در بـــــگــــذرنــــد
ز مـزدک شـنـیـد ایـن سـخـنـهـا قـبــادبــــســــالـــار فـــرمـــود تــــا بــــار داد
چـنـیـن گـفـت مـزدک بـه پـرمـایه شـاهکه این جـای تـنگست و چـندان سپـاه
هـمــان نــگــنــجــنــد در پــیـش شــاهبــه هـامـون خــرامـد کـنـدشــان نـگـاه
بــفــرمــود تــا تــخــت بــیــرون بـــرنــدز ایـوان شــاهـی بــه هــامــون بــرنــد
بــه دشــت آمـد از مـزدکــی صــدهـزاربـــرفــتـــنــد شـــادان بـــر شــهــریــار
چـنـیـن گـفـت مـزدک بــه شـاه زمـیـنکــه ای بـــرتــر از دانــش بــه آفــریــن
چنان دان که کسری نه بر دین ماستز دین سـر کـشـیدن وراکی سـزاسـت
یـکـی خــط دســتــش بــبــایـد سـتــدکـــه ســــر بــــازگـــردانـــد از راه بــــد
بــه پــیـچــانـد از راسـتــی پــنـج چـیـزکــه دانــا بــریــن پــنــج نــفــزود نــیــز
کجـا رشـک و کینسـت و خـشـم و نیازبــه پــنـجــم کــه گــردد بــرو چــیـره آز
تـو چـون چـیـره بـاشـی بـرین پـنـج دیوپـــدیــد آیــدت راه کـــیــهـــان خـــدیــو
ازیـن پــنـج مـا را زن و خــواســتــسـتکـه دین بـهی در جـهـان کـاسـتـسـت
زن و خــواســتــه بــاشــد انـدر مــیـانچــو دیـن بــهــی را نــخــواهــی زیـان
کـــزیــن دو بـــود رشـــک و آز و نـــیــازکـه بــا خــشـم و کـیـن انـدر آیـد بــراز
هــمــی دیــو پــیــچــد ســر بــخــردانبــبـــایــد نــهــاد ایــن دو انــدر مــیــان
چو این گفتـه شد دست کسری گرفتبــدو مـانـده بــد شـاه ایـران شـگـفـت
ازو نـامـور دســت بــســتــد بــخــشـمبـه تـنـدی ز مـزدک بــخـوربـیـد چـشـم
بـه مـزدک چـنـین گـفـت خـنـدان قـبـادکـه از دیـن کـسـری چـه داری بــه یـاد
چـنین گـفـت مزدک کـه این راه راسـتنـهـانـی نــدانـد نـه بــر دیـن مــاســت
هـمـانـگـه ز کـسـری بــپــرسـیـد شـاهکــه از دیـن بــه بــگـذری نـیـســت راه
بــدو گـفـت کـســری چــو یـابــم زمـانبــگـویـم کـه کـژســت یـکـســر گـمـان
چــو پــیــدا شــود کــژی و کــاســتــیدرفـشــان شـود پــیـش تــو راســتــی
بـــدو گــفــت مــزدک زمــان چـــنــدروزهـمـی خـواهـی از شـاه گـیـتـی فـروز
ورا گــفــت کــســری زمــان پــنـج مـاهشـشـم را هـمـه بــازگـویـم بــه شــاه
بــریـن بــرنــهـادنــد و گــشــتــنــد بــازبـــایــوان بـــشـــد شـــاه گــردن فــراز
فـرسـتـاد کـسـری بــه هـر جـای کـسکــه دانــنــده یــی دیــد و فـــریــادرس
کـــس آمـــد ســـوی خـــره اردشـــیــرکــه آنــجــا بـــد از داد هــرمــزد پـــیــر
ز اصـــطـــخـــر مـــهـــرآذر پــــارســـیبـــیـــامـــد بـــدرگـــاه بـــا یـــار ســـی
نـشـسـتـنـد دانـش پــژوهـان بــه هـمسـخـن رفـت هـرگـونـه از بـیـش و کـم
بـه کـسـری سـپـردنـد یکـسـر سـخـنخـــردمـــنـــد و دانـــنـــدگـــان کـــهــن
چـو بــشـنـیـد کـسـری بــه نـزد قـبــادبــیــامــد ز مــزدک ســخــن کــرد یــاد
کـــه اکـــنـــون فـــراز آمـــد آن روزگـــارکــه دیـن بــهـی را کــنـم خــواســتــار
گــر ای دون کــه او را بـــود راســتـــیشــود دیــن زردشــت بــر کــاســتــی
پــــذیــــرم مــــن آن پـــــاک دیــــن ورابـــه جـــان بـــرگـــزیــنـــم گـــزیــن ورا
چـــو راه فــریــدون شـــود نــادرســـتعـزیـز مـسـیـحــی و هـم زنـد و اسـت
سـخـن گـفـتــن مـزدک آیـد بــه جــاینــبــایـد بــه گــیـتــی جــزو رهـنـمــای
ور ای دون کــه او کــژ گــویــد هــمــیره پـــاک یــزدان نـــجـــویـــد هـــمـــی
بـــمــن ده ورا و آنــک در دیــن اوســتمـبـادا یکـی را بـه تـن مـغـز و پـوسـت
گــــوا کـــــرد زرمــــهــــر و خـــــرداد رافـــرایـــیـــن و بـــنـــدوی و بـــهـــزاد را
وزان جــایـگــه شــد بــایـوان خــویــشنگـه داشـت آن راسـت پـیمان خـویش
بـه شـبــگـیـر چـون شـیـد بـنـمـود تـاجزمــیــن شــد بــه کــردار دریــای عــاج
هــمــی رانــد فــرزنــد شــاه جـــهــانســـخـــن گــوی بـــا مــوبـــدان و ردان
بـــه آیــیــن بـــه ایــوان شــاه آمــدنــدســخــن گــوی و جــویـنـده راه آمـدنـد
دلـــارای مــزدک ســـوی کـــیــقـــبـــادبـــیــامــد ســخــن را در انــدرگــشــاد
چـنـین گـفـت کـسـری بـه پـیش گـروهبــه مــزدک کــه ای مــرد دانـش پــژوه
یــکــی دیـن نــو ســاخــتــی پــرزیــاننــهــادی زن و خـــواســتـــه درمــیــان
چـه دانـد پـسـر کـش کـه بــاشـد پــدرپـدر همـچـنـین چـون شـنـاسـد پـسـر
چــو مــردم ســراســر بــود در جــهـاننــبـــاشــنــد پــیــدا کــهــان و مــهــان
کــه بــاشــد کــه جــویـد در کــهـتــریچــگــونــه تــوان یــافــتــن مــهــتـــری
کسی کو مرد جـای و چـیزش کراسـتکـه شـد کـارجـو بـنده بـا شـاه راسـت
جـهـان زیـن سـخـن پــاک ویـران شـودنــبــایـد کــه ایـن بــد بــه ایـران شــود
هـمـه کـدخــدایـنـد و مـزدور کـیـســتهـمـه گـنـج دارنـد و گـنـجـور کـیـسـت
ز دیـن آوران ایـن سـخـن کـس نـگـفـتتــو دیـوانــگــی داشــتــی در نـهـفــت
هــمــه مـــردمـــان را بـــه دوزخ بـــریهـمــی کــار بــد را بــبــد نــشــمــری
چــو بــشــنـیـد گـفــتــار مـوبــد قــبــادبـــرآشــفــت و انــدر ســخـــن داد داد
گــرانـمـایـه کــســری ورا یـار گــشــتدل مــرد بـــی دیــن پـــرآزار گـــشـــت
پــرآواز گـشـت انـجــمـن سـر بــه سـرکـــه مـــزدک مـــبــــادا بــــر تـــاجـــور
هـــمـــی دارد او دیــن یـــزدان تـــبـــاهمـــبـــاد انـــدریـــن نـــامـــور بـــارگـــاه
ازان دیــن جـــهـــانـــدار بـــیــزار شـــدز کــرده ســرش پـــر ز تـــیــمــار شــد
بـه کـسـری سـپـردش همـانگـاه شـاهابــــا هـــرک او داشـــت آیـــیـــن و راه
بــدو گـفـت هـر کـو بـریـن دیـن اوسـتمـبــادا یـکـی را بــتـن مـغـز و پــوسـت
بــــدان راه بــــد نـــامــــور صــــدهـــزاربــه فــرزنـد گـفــت آن زمـان شــهـریـار
کـه بـا این سـران هـرچ خـواهـی بـکـنازیـن پــس ز مـزدک مـگـردان ســخــن
بــه درگــاه کــســری یـکــی بــاغ بــودکــــه دیــــوار او بـــــرتــــر از راغ بــــود
هـمــی گــرد بــر گــرد او کــنــده کــردمــریــن مــردمــان را پـــراگــنــده کــرد
بــکـشـتــنـدشـان هـم بــسـان درخـتزبــر پــی و زیـرش سـرآگـنـده سـخـت
بـه مزدک چـنین گفـت کـسـری کـه روبـــدرگـــاه بـــاغ گـــرانـــمـــایـــه شـــو
درخـتــان بــبــیـن آنـک هـر کـس نـدیـدنــه از کــاردانــان پــیـشــیـن شــنــیـد
بــشــد مــزدک از بــاغ و بــگــشــاد درکــه بــیــنــد مــگــر بــر چــمــن بــارور
همـانگـه کـه دید از تـنـش رفـت هوشبـــرآمــد بـــه نــاکــام زو یــک خــروش
یــکــی دار فــرمــود کــســری بــلــنــدفــروهـشــت از دار پــیـچــان کــمــنــد
نــگــون بـــخـــت را زنــده بـــردار کـــردســرمـرد بــی دیـن نـگـون ســار کــرد
ازان پــس بــکـشــتــش بــبــاران تــیـرتــو گــر بــاهـشــی راه مـزدک مـگــیـر
بــزرگـان شــدنـد ایـمـن از خــواســتــهزن و زاده و بـــــــــاغ آراســــــــتــــــــه
هـمـی بــود بــا شــرم چــنـدی قــبــادز نــفــریــن مــزدک هــمــی کــرد یــاد
بــه درویـش بــخـشـیـد بــسـیـار چـیـزبــرآتــشــکــده خــلـعــت افــگـنـد نـیـز
ز کـسـری چــنـان شـاد شـد شـهـریـارکـه شـاخــش هـمـی گـوهـر آورد بــار
ازان پــــس هــــمــــه رای بــــا او زدیســخــن هـرچ گـفـتــی ازو بــشـنـدی
ز شـاهیش چـون سـال شـد بـر چـهلغــــم روز مـــرگ انـــدر آمـــد بــــه دل
یـکـی نـامـه بــنـوشـت پـس بــر حـریـربـر آن خـط شـایـسـتـه خـود بــد دبـیـر
نــخـــســـت آفــریــن کــرد بـــر دادگــرکـــه دارد ازو دیـــن و هـــم زو هـــنـــر
بـبـاشـد همـه بـی گـمـان هـرچ گـفـتچــه بــر آشــکـار و چــه انـدر نـهـفــت
ســر پــادشــاهــیــش را کــس نــدیــدنـشــد خــوار هـرکــس کـه او را گـزیـد
هـر آنــکــس کــه بــیـنـیـد خــط قــبــادبــه جــز پــنـد کــســری مـگـیـریـد یـاد
بــه کـسـری سـپــردم سـزاوار تــخــتپــس از مـرگ مـا او بــود نـیـک بــخـت
کــه یــزدان ازیـن پــور خــشــنــود بــاددل بـــدســـگـــالـــش پـــر از دود بـــاد
ز گـــفـــتـــار او هــیــچ مــپـــراگــنــیــدبــدو شــاد بــاشــیـد و گــنــج آگــنـیـد
بـــران نــامــه بــر مــهــر زریــن نــهــادبــــر مــــوبــــد رام بــــر زیـــن نـــهـــاد
بــه هـشــتــاد شــد ســالـیـان قــبــادنــبــد روز پــیــری هــم از مــرگ شــاد
بــمــرد و جــهـان مـردری مــانـد از اویشـد از چـهـر و بـینـاییـش رنـگ و بـوی
تـــنــش را بـــدیــبـــا بـــیــاراســتـــنــدگل و مشـک و کافور و می خـواسـتـند
یـکـی دخــمـه کـردنـد شـاهـنـشـهـییـکـی تــاج شــاهـی و تــخــت مـهـی
نـــهـــادنـــد بــــر تـــخـــت زر شـــاه رابــــبــــســـتـــنـــد تــــا جـــاودان راه را
چــو مـوبــد بــپــردخـت از سـوگ شـاهنـهـاد آن کــیـی نـامـه بــر پــیـشــگــاه
بــران انــجــمــن نــامــه بــرخــوانــدنـدولــیــعــهــد را شـــاد بـــنــشــانــدنــد
چــو کـسـری نـشـسـت از بــر گـاه نـوهــمـــی خـــوانــدنــدی ورا شـــاه نــو
بــه شــاهـی بــرو آفــریـن خــوانــدنــدبــه سـر بــرش گـوهـر بــرافـشـانـدنـد
ورا نـــام کــــردنـــد نـــوشــــیـــن روانکـه مـهـتــر جــوان بــود و دولـت جـوان
بــه ســر شـد کـنـون داســتــان قـبــادز کـسـری کـنـم زیـن سـپـس نـام یـاد
هـمــش داد بــود و هـمـش رای و نـامبــه داد و دهــش یـافــتــه نــام و کــام
***
الــــا ای دلــــارای ســــرو بــــلــــنــــدچه بـودت که گشتـی چـنین مستـمند
بـــدان شـــادمــانــی و آن فـــر و زیــبچــرا شــد دل روشــنــت پــرنــهــیــب
چــنـیـن گـفـت پــرسـنـده را ســروبــنکــه شــادان بــدم تــا نــبــودم کــهــن
چـنین سست گشتـم ز نیروی شستبـه پـرهـیـز و بــا او مـسـاو ایـچ دسـت
دم اژدهــــا دارد و چــــنــــگ شــــیـــربـــخـــایــد کــســی را کــه آرد بـــزیــر
هــم آواز رعــدســت و هــم زور کــرگبه یک دست رنج و به یک دست مرگ
ز ســــرو دلـــارای چــــنـــبــــر کـــنـــدســمــن بــرگ را رنـگ عــنــبــر کــنــد
گـــل ارغــــوان را کــــنـــد زعــــفــــرانپـــس زعـــفـــران رنـــجـــهــای گـــران
شـود بــســتــه بــی بــنـد پــای نـونـدوزو خــــوار گـــردد تــــن ارجــــمـــنـــد
مـرا در خــوشــاب ســســتــی گـرفـتهـمـان ســرو آزاد پــســتــی گــرفــت
خـــروشــان شــد آن نــرگــســـان دژمهـمـان ســرو آزاده شـد پــشـت خــم
دل شـاد و بــی غـم پـر از درد گـشـتچــنـیـن روز مــا نـاجــوانـمـرد گــشــت
بــدانـگـه کـه مـردم شـود سـیـر شـیـرشــتــاب آورد مــرگ و خــوانـدش پــیـر
چـل و هـشـت بـد عـهـد نـوشـین روانتـو بـر شـسـت رفـتـی نـمـانـی جـوان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »