|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی پیروز بیست و هفت سال بود

بــیـامـد بــتـخـت کـیـی بــرنـشـسـتچـنان چـون بـود شاه یزدان پـرسـتنـخـسـتـین چـنـین گـفـت بـا مـهتـرانکــه ای پــرهـنــر پــاکــدل ســرورانهــمــی خ...
بــیـامـد بــتـخـت کـیـی بــرنـشـسـتچـنان چـون بـود شاه یزدان پـرسـت
نـخـسـتـین چـنـین گـفـت بـا مـهتـرانکــه ای پــرهـنــر پــاکــدل ســروران
هــمــی خــواهــم از داور بــی نــیــازکــه بـــاشـــد مــرا زنــدگــانــی دراز
کـه کـه را بــه کـه دارم و مـه بــه مـهفـــراوان خـــرد بــــاشـــدم روز بــــه
ســـر مـــردمـــی بــــردبــــاری بــــودسـبـک سـر همـیشـه بـخـواری بـود
سـتـون خـرد داد و بـخـشـایـشـسـتدر بــخـشـش او را چـو آرایـشـسـت
زبــان چـرب و گـویـنـدگـی فـر اوسـتدلــیـری و مــردانــگــی پــر اوســت
هـــران نـــامــــور کــــو نـــدارد خــــردز تــخــت بــزرگــی کــجــا بــرخــورد
خــردمـنـد هـم نـیـز جــاویـد نـیـسـتفـری بـرتـر از فـر جـمـشـید نـیسـت
چـو تـاجـش بـه مـاه انـدر آمـد بــمـردنـشـسـت کـیـی دیـگـری را سـپـرد
نـمــانــد بــریـن خــاک جــاویـد کــسز هـر بـد بـه یـزدان پـنـاهـیـد و بـس
هـمـی بــود یـک سـال بــا داد و پـنـدخــردمـنـد وز هـر بــدی بــی گــزنـد
دگــر ســال روی هـوا خــشــک شــدبـه جـو اندرون آب چـون مشک شـد
سـه دیـگـر هـمـان و چــهـارم هـمـانز خـشـکی نبـد هیچـکـس شـادمان
هوا را دهان خـشک چـون خـاک شـدز تــنـگـی بــه جــو آب تــریـاک شـد
ز بــــس مـــردن مـــردم و چـــارپـــایپــیـی را نــدیـدنــد بــر خــاک جــای
شـهنشـاه ایران چـو دید آن شـگـفـتخـراج و گـزیـت از جــهـان بــرگـرفـت
بـه هـر سـو کـه انـبــار بــودش نـهـانبــبــخـشـیـد بــر کـهـتــران و مـهـان
خـــروشــی بـــرآمــد ز درگــاه شـــاهکــه ای نــامــداران بـــا دســتـــگــاه
غـــلــه هــرچ داریــد پـــیــدا کـــنــیــدز دیــنـــار پـــیــروز گـــنــج آگـــنــیــد
هـر آنـکــس کــه دارد نـهـانـی غــلــهوگــر گــاو و گـر گـوســفــنـد و گـلـه
بـه نرخـی فـروشـد که او را هواسـتکـه از خـوردنی جـانـور بـی نواسـت
بـــه هــر کــارداری و خــودکــامــه ایفــرســتــاد تــازان یـکــی نـامــه ای
کــه انــبـــارهــا بــرگــشــایــنــد بـــازبـه گیتی بـرآنکس که هستـش نیاز
کـســی گـر بــمـیـرد بــنـایـافــت نـانز بــــرنـــا و از پـــیـــر مـــرد و زنـــان
بــــریـــزم ز تــــن خــــون انــــبــــاردارکـجــا کـار یـزدان گـرفـتــسـت خــوار
بــفــرمــود تــا خــانـه بــگــذاشــتــنـدبـه دشـت آمـد و دسـت بـرداشـتـند
همـی بـه آسـمـان انـدر آمـد خـروشز بــس مـویـه و درد و زاری و جـوش
ز کــوه و بــیــابـــان وز دشــت و غــارز یـزدان هـمـی خـواسـتـی زیـنـهـار
بـرین گـونـه تـا هفـت سـال از جـهـاننـدیـدنـد ســبــزی کــهـان و مــهـان
بــهــشــتــم بــیــامــد مــه فــوردیــنبـــرآمـــد یــکـــی ابـــر بـــا آفـــریــن
هـمـی در بــاریـد بــر خــاک خــشـکهمی آمد از بـوسـتـان بـوی مشـک
شــده ژالـه بــرگـل چــو مـل در قــدحهـمــی تــافــت از ابــر قــوس قــزح
زمــانــه بــرســت از بـــد بـــدگــمــانبــه هـرجــای بــر زه نـهـاده کــمــان
چـو پــیـروز ازان روز تــنـگـی بــرسـتبـر آرام بـر تـخـت شـاهی نشسـت
یـکـی شــارســتــان کـرد پــیـروز کـامبـــفـــرمـــود کـــو را نــهــادنــد نــام
جـهـانـدار گـوینـده گـفـت این ریـسـتکـه آرمـام شــاهـان فــرخ پــیـســت
دگــــر کــــرد بــــادان پــــیــــروزنــــامخــنــیـده بــهــرجــایـش آرام و کــام
کـه اکـنـونـش خـوانـی همـی اردبـیلکــه قــیــصــر بــدو دارد از داد مــیـل
چــو ایـن بــومـهـا یـکـســر آبــاد کــرددل مـــردم پــــر خـــرد شـــاد کـــرد
درم داد بــــا لــــشــــکــــر نـــامــــدارسوی جـنگ جـسـتـن بـرآراست کار
بــدان جــنـگ هـرمـز بــدی پــیـش روهــمــی رفــت بـــا کــارســـازان نــو
قـبــاد از پــس پــشــت پــیـروز شــاههمی راند چـون بـاد لـشـکـر بـه راه
کـــه پـــیــروز را پـــاک فـــرزنـــد بـــودخــردمـنـد شــاخــی بــرومـنـد بــود
بـلـاش از بـر تـخـت بـنـشـسـت شـادکـه کـهـتـر پـسـر بـود بـا مـهـر و داد
یـکــی پــارســی بــود بــس نــامــدارورا ســوفــزا خـــوانــدی شــهــریــار
بـــفــرمــود پــیــروز کــایــدر بـــبـــاشچـو دسـتـور شـایسـتـه نـزد بـلـاش
سـپـه را سـوی جـنگ تـرکـان کشـیدهـمـی تـاج و تـخـت کـیی را سـزید
همـی راند بـا لـشـکـر و گـنـج و سـازکـه پــیـکـار جــویـنـد بــا خــوشـنـواز
نـشــانـی کـه بــهـرام یـل کـرده بــودز پــســتــی بــلـنـدی بــرآورده بــود
نـبـشـتـه یکـی عـهـد شـاهنـشـهـانکــه از تــرک و ایـرانــیـان در جــهـان
کـسـی زیـن نـشـان هـیـچ بــرنـگـذردکــزان رود بــرتــر زمــیـن نــشــمــرد
چــو پــیـروز شـیـراوژن آنـجــا رســیـدنــشــان کــردن شــاه ایـران بــدیــد
چـنـین گـفـت یـکـسـر بـگـردنـکـشـانکـه از پـیش تـرکـان بـرین همنشـان
مـنـاره بــرآرم بــه شـمـشـیـر و گـنـجز هـیـتـال تـا کـس نـبـاشـد بـه رنـج
چــو بــاشـد مـنـاره بــه پــیـش بــرکبــزرگـان بــه پــیـش مـن آرنـد چــک
بـــگــویــم کــه آن کــرد بــهــرام گــوربـــه مــردی و دانــایــی و فـــر و زور
نــمــانـم بــجــایـی پــی خــوشــنـوازبـه هـیتـال و تـرک از نـشـیب و فـراز
چـو بـشـنید فـرزنـد خـاقـان کـه شـاهز جـیـحـون گـذر کـرد خـود بـا سـپـاه
هـمـی بــشـکـنـد عـهـد بــهـرام گـوربدان تازه شد کشتن و جنگ و شور
دبــیــر جــهــانــدیــده را خــوشــنــوازبـــفـــرمــود تـــا شـــد بـــر او فـــراز
یـکــی نــامــه بــنـوشــت بــا آفــریـنز دادار بــــر شــــهـــریـــار زمــــیـــن
چـنـیـن گـفـت کـز عـهـد شـاهـان دادبــه گـردی نـخـوانـمـت خــسـرونـژاد
نــه ایــن بـــود عــهــد نــیــاکــان تـــوگــزیــده جــهــانــدار و پـــاکــان تـــو
چــو پــیــمــان آزادگــان بــشــکــنــینـشـان بــزرگـی بــه خـاک افـگـنـی
مـرا بــا تـو پـیـمـان بـبـایـد شـکـسـتبـه نـاچـار بـردن بـشـمـشـیر دسـت
بـــه نــامــه ز هــر کــارش آگــاه کــردبـسـی هـدیه بـا نـامـه هـمـراه کـرد
ســـواری ســـرایــنـــده و ســـرفـــرازهـمـی رفــت بــا نـامـه خــوشــنـواز
چــو آن نـامـه بــرخـوانـد پــیـروز شـاهبــرآشــفــت زان نـامـور پــیـشــگــاه
فــرســتــاده را گــفــت بــرخــیــز و روبــه نــزدیــک آن مــرد دیـوانــه شــو
بــگــویــش کــه تــا پــیـش رود بــرکشــمــا را فــرســتــاد بــهـرام چــک
کـنون تـا لـب رود جـیحـون تـو راسـتبـلندی و پـستی و هامون تو راست
مـن ایـنـک بــیـارم ســپــاهـی گــرانســـرافـــراز گـــردان جــــنـــگ آوران
نــمــانــم مــگــر ســایـه خــوشــنـوازکــه بــاشــد بــروی زمــیـن بــر دراز
فـــرســـتـــاده آمـــد بـــکـــردار گـــردشـنـیـده سـخــنـهـا هـمـه یـاد کـرد
همـی گـفـت یک چـنـد بـا خـوشـنوازازان شــاه گــردنــکــش و دیــرســاز
چـو گـفـتـار بـشـنـید و نـامـه بـخـوانـدســپــاه پــراگــنــده را بــرنــشــانــد
بــیـاورد لــشــکــر بــه دشــت نــبــردهـمـان عـهـد را بــر ســر نـیـزه کـرد
کـه بــسـتــد نـیـایـش ز بــهـرامـشـاهکه جـیحون میانجـیست ما را بـه راه
یـکــی مــرد بــیـنــادل و چــرب گــویز لــشــکــر گــزیـن کــرد بــا آبــروی
بـــدو گـــفـــت نـــزدیـــک پـــیـــروز روبـه چربـی سخن گوی و پاسخ شنو
بــگــویــش کــه عــهــد نــیــای تــو رابــلــنــد اخــتــر و رهــنــمــای تــو را
هـمـی بــر سـر نـیـزه پــیـش سـپــاهبـیـارم چـو خـورشـیـد تـابــان بـه راه
بــدان تــا هـر آنـکــس کــه دارد خــردبــه مــنــشــور آن دادگــر بـــنــگــرد
مــرا آفــریــن بـــر تــو نــفــریــن بـــودهـمـان نـام تـو شـاه بــی دیـن بــود
نـه یـزدان پـسـنـدد نـه یزدان پـرسـتنــه انــدر جــهـان مــردم زیـردســت
کـه بــیـداد جــویـد کـسـی در جـهـانبـپـیچـد سـر از عـهد شـاهنـشـهـان
بــه داد و بـه مـردی چـو بـهـرام شـاهکـسـی نـیـز نـنـهـاد بــر ســر کـلـاه
بــریـن بــر جــهـانـدار یـزدان گـواسـتکـه او را گوا خـواسـتـن ناسـزاسـت
کـه بــیـداد جـویـد هـمـی جـنـگ مـنچـنـیـن بـا سـپـه کـردن آهـنـگ مـن
نـبــاشــی تــو زیـن جــنـگ پــیـروزگـرنــیـابــی مــگــر ز اخــتــر نــیـک بــر
ازیـن پــس نـخـواهـم فـرسـتـاد کـسبــدیـن جــنـگ یـزدان مــرا یـار بــس
فــرســتــاده بــا نـامـه آمـد چــو گــردســخــنـهـا بــه پــیـروز بــر یـاد کــرد
چــو بــرخــوانـد آن نـامـه خــوشــنـوازپـر از خـشـم شـد شـاه گـردن فـراز
فـرسـتـاده را گـفـت چـنـدیـن سـخـننــگــویـم جــهــانــدیـده مــرد کــهـن
کــه از چــاچ یـک پــی نــهـد نــزد رودبــه نـوک سـنـانـش فـرســتــم درود
فــرســتـــاده آمــد بـــر خـــوشــنــوازفـراوان سـخــن گـفـت بــا او بــه راز
کــه نــزدیــک پـــیــروز تـــرس خــداینـدیـدم نـبــودش کـسـی رهـنـمـای
هـمـه دیـدمـش جـنـگ جـوید هـمـیبــه فــرمــان یـزدان نـگــویـد هـمـی
چـو بـشندی زو این سخـن خـوشنوازبــه یـزدان پـنـاهـیـد و بــردش نـمـاز
چــنـیـن گـفــت کـای داور داد و پــاکتــویــی آفــریــنــنــده هــور و خــاک
تـــو دانــی کـــه پـــیــروز بـــیــدادگــرز بـــهــرام بـــیــشــی نــدارد هــنــر
پـــی او ز روی زمـــیــن بـــرگـــســـلمـه نـیرو مـه آهنـگ جـانـش مـه دل
ســخــنــهـای بــیـداد گــویـد هـمــیبـزرگـی بـه شـمـشـیر جـوید همـی
بــه گـرد سـپـه بــر یـکـی کـنـده کـردسـرش را بــپــوشـیـد و آگـنـده کـرد
کــمــنــدی فــزون بـــود بـــالــای اویهمـان سـی ارش کـرده پـهنای اوی
چـو این کـرده شـد نـام یزدان بـخـواندز پــیـش سـمـرقـنـد لـشـکـر بــرانـد
وزان روی ســرگـشـتــه پــیـروز شــاههمی راند چـون بـاد لـشـکـر بـه راه
وزیـن روی پــر بــیـم دل خــوشــنــوازچــنــیــن تـــا بـــرکــنــده آمــد فــراز
بــرآمـد ز هـردو سـپــه بــوق و کـوسهـوا شــد ز گــرد ســپــاه آبــنــوس
چــنــان تــیـربــاران بــد از هـر دو رویکه چـون آب خون اندر آمد بـه جـوی
چـو نـزدیـکـی کـنـده شـد خـوشـنـوازهــمــی گــفـــت بـــا داور پـــاک راز
وزان روی چـــون بـــاد پـــیـــروزشـــاههـمـی تـاخـت بـا خـوارمـایـه سـپـاه
چــو آمــد بــه نـزدیـکــی خــوشــنـوازســپــهـدار تــرکـان ازو گـشــت بــاز
عـنـان را بــپـیـچـیـد و بـنـمـود پـشـتپــس او ســپــاه انـدر آمــد درشــت
بــرانـگـیـخـت پــس بــاره پــیـروزشـاههـمـی رانـد بــا گـرز و رومـی کــلـاه
بــه کــنـده در افــتــاد بــا چــنـد مــردبـــزرگـــان و شـــیـــران روز نـــبــــرد
چــو نـرســی بــرادرش و فــرخ قـبــادبـــزرگـــان و شـــاهــان فـــرخ نـــژاد
بـرین سـان نگون شد سر هفت شاههــمـــه نـــامـــداران زریــن کـــلـــاه
وزان جــایــگــه شــاددل خــوشــنــوازبـــه نــزدیــکــی کــنــده آمــد فـــراز
بـرآورد زان کـنده هر کـس که زیسـتهمان خاک بـربـخت ایشان گریست
بـــزرگــان و پـــیــکــارجـــویــان هــرانکــســی را کـه در کـنـده آمـد زمـان
شـکـسـتـه سـر و پـشـت پـیروزشـاهشـــه نـــامـــداران بـــا تـــاج و گـــاه
ز شــاهـان نـبــد زنـده جــز کـیـقـبــادشـد آن لـشـکـر و پـادشـاهی بـبـاد
هـمـی رانـد بــا کــام دل خــوشــنـوازســرافــراز بـــا لــشــکــر رزمــســاز
بــــه تـــاراج داده ســـپـــاه و بــــنـــهنـه کـس مـیسـره دید و نـه مـیمـنـه
ز ایــرانــیــان چــنــد بـــردنــد اســیــرچه افگنده بـر خاک و خستـه بـه تیر
نـبــایـد کـه بـاشـد جـهـانـجـوی زفـتدل زفـت بـا خـاک تـیره سـت جـفت
چــنــیــن آمــد ایــن چــرخ نــاپــایــدارچـه بـا زیردسـت و چـه بـا شـهـریـار
بـــپــیــچــانــد آن را کــه خــود پــرورداگــر تـــو شــوی پـــاســبـــان خــرد
نـمــانــد بــریـن خــاک جــاویـد کــستـو را تـوشـه از راسـتـی بـاد و بـس
چـو بـگـذشـت بـرکـنده بـر خـوشـنوازسپـاهش شد از خـواستـه بـی نیاز
بــه آهــن بــبــســتــنــد پــای قــبــادز تـــخــت و نــژادش نــکــردنــد یــاد
چــو آگــاهـی آمـد بــه ایـران ســپــاهازان کـــنـــده و رزم پــــیـــروز شـــاه
خــروشــی بــرآمــد ز کــشــور بــدردازان شــــــهـــــر یـــــاران آزادمـــــرد
چو اندر جهان این سخن گشت فاشفــرود آمــد از تــخــت زریـن بــلــاش
همـه گـوشـت بـازو بـه دنـدان بـکـنـدهمـی ریخـت بـر تـخـت خـاک نـژنـد
ســپــاهـی و شــهـری ز ایـران بــدردزن و مـرد و کـودک همی مـویه کـرد
همه کنده موی و همه خـسـتـه رویهـمـه شـاه جـوی و همـه راه جـوی
کـه تــا چــون گـریـزنـد ز ایـران زمـیـنگـرآیـنـد لـشــکـر ازان دشــت کـیـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »