|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی بهرام شاپور

خـردمـنـد و شـایسـتـه بـهرامـشـاههمـی داشـت سـوک پـدر چـندگـاهچـو بـنـشـسـت بـر جـایگـاه مـهـیچـنین گفت بـر تـخـت شاهنشهیکــه هـر شــاه کــز داد گــنـ...
خـردمـنـد و شـایسـتـه بـهرامـشـاههمـی داشـت سـوک پـدر چـندگـاه
چـو بـنـشـسـت بـر جـایگـاه مـهـیچـنین گفت بـر تـخـت شاهنشهی
کــه هـر شــاه کــز داد گــنـج آگـنـدبــدانــیــد کــان گــنــج نــپــراگــنــد
ز مــا ایــزد پـــاک خـــشــنــود بـــادبـــدانــدیــش را دل پــر از دود بـــاد
همـه دانـش اوراسـت مـا بـنـده ایمکـه کــاهـنـده و هـم فــزایـنـده ایـم
جــهـانـدار یـزدان بــود داد و راسـتکه نفزود در پـادشـاهی نه کاسـت
کـسـی کو بـه بـخـشـش تـوانا بـودخـــردمــنــد و بـــیــدار و دانــا بـــود
نـبــایـد کـه بــنـدد در گـنـج سـخـتبــه ویـژه خـداونـد دیـهـیـم و تـخـت
وگـر چـند بـخـشـی ز گـنـج سـخـنبـرافـشـان کـه دانـش نـیاید بـه بـن
ز نـیـک و بــدیـهـا بــه یـزدان گــرایچو خواهی که نیکیت ماند به جای
اگر زو شناسی همه خوب و زشتبـیـابـی بــه پـاداش خـرم بـهـشـت
وگــر بــرگــزیـنــی ز گــیــتــی هــوابــمــانـی بــه چــنـگ هـوا بــی نـوا
چــو داردت یـزدان بــدو دســت یــازبــدان تــا نـمـانـی بــه گـرم و گـداز
چـنـین اسـت امـیدم بـه یزدان پـاککه چون سر بـیارم بـدین تـیره خاک
جــــهـــانــــدار پــــیـــروز دارد مــــراهــمــان گــیــتـــی افــروز دارد مــرا
گــر انــدر جــهــان داد بـــپــراگــنــمازان بــه کــه بــیـداد گــنــج آگــنــم
کــه ایـدر بــمــانـد هـمــه رنــج مــابـه دشمن رسـد بـی گمان گنج ما
کـه تـخـت بـزرگـی نمـانـد بـه کـسجــهــانــدار بــاشــد تــرا یــار بــس
بـــد و نــیــک مــانــد ز مــا یــادگــارتــو تــخــم بــدی تــا تــوانـی مـکـار
چو شد سال آن پادشا بـر دو هفتبــه پـالـیـز آن سـرو یـازان بــخـفـت
بــه یـک چــنـدگـه دیـر بــیـمـار بــوددل کــهــتــران پــر ز تــیــمــار بـــود
نـبــودش پـسـر پـنـج دخـتـرش بـودیـکـی کــهـتــر از وی بــرادرش بــود
بـــدو داد نــاگــاه گــنــج و ســپـــاههمان مهر شـاهی و تـخـت و کـلاه
جــهـانـدار بــرنـا ز گـیـتــی بــرفــتبـرو سـالـیان بـرگـذشـتـه دو هفـت
ایا شـسـت و سـه سـاله مرد کهنتــو از بــاد تــا چــنـد رانـی سـخــن
هـمــان روز تــو نــاگــهــان بــگــذرددر تـــوبـــه بـــگـــزیـــن و راه خـــرد
جــهـانـدار زیـن پــیـر خـشـنـود بــادخـرد مـایـه بـاد و سـخـن سـود بـاد
اگـر در سـخــن مـوی کـافـد هـمـیبــه تــاریـکـی انـدر بــبــافـد هـمـی
گـر او این سـخـن ها کـه اندرگرفـتبـه پـیری سـرآرد نبـاشـد شـگـفـت
بــه نـام شـهـنـشـاه شـمـشـیـرزنبــه بــالـا سـرش بــرتــر از انـجـمـن
زمــانـه بــه کــام شــهـنـشــاه بــادســر تـــخــت او افــســر مــاه بـــاد
کـزویـســت کـام و بــدویـسـت نـامورا بـــاد تـــاج کـــیـــی شـــادکـــام
بــــزرگــــی و دانــــش ورا راه بــــادوزو دســت بــدخــواه کــوتــاه بـــاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »