|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی اردشیر نکوکار

چـو بـنـشـسـت بــر گـاه شـاه اردشـیـربــیـاراسـت آن تــخـت شـاپــور پــیـرکــمـر بــســت و ایـرانـیـان را بــخــوانـدبـــر پــایــه تــخــت زریــن نــ...
چـو بـنـشـسـت بــر گـاه شـاه اردشـیـربــیـاراسـت آن تــخـت شـاپــور پــیـر
کــمـر بــســت و ایـرانـیـان را بــخــوانـدبـــر پــایــه تــخــت زریــن نــشــانــد
چــنـیـن گــفــت کــز دور چــرخ بــلــنــدنخـواهم کـه بـاشـد کـسـی را گزند
جـــهــان گــر شـــود رام بـــا کــام مــنبـــبـــیــنـــنـــد تـــیــزی و آرام مـــن
ور ایــدونــک بـــا مــا نــســازد جـــهــانبــســازیـم مــا بــا جــهــان جــهــان
بـــرادر جـــهــان ویــژه مـــا را ســـپـــردازیـــرا کـــه فـــرزنـــد او بـــود خـــرد
فـــــرســــــتــــــم روان ورا آفـــــریـــــنکه از بـدسـگالان بـشسـت او زمین
چــو شــاپـــور شــاپــور گــردد بـــلــنــدشــود نـزد او گــاه و تــاج ارجــمــنـد
ســپـــارم بـــدو گــاه و تـــاج و ســپـــاهکـه پـیمان چـنین کـرد شـاپـور شـاه
مــن ایــن تـــخـــت را پـــایــکـــار وی امهـــمـــان از پــــدر یـــادگــــار وی ام
شـــمـــا یـــکـــســــره داد یـــاد آوریـــدبـــکــوشـــیــد و آیــیــن و داد آوریــد
چـنان دان کـه خـوردیم و بـر ما گذشـتچـو مـردی همه رنج مـا بـاد گـشـت
چو ده سال گیتی همی داشت راستبخورد و بـبخشید چیزی که خواست
نجـسـت از کـسـی بـاژ و سـاو و خـراجهمـی رایگـان داشـت آن گـاه و تـاج
مـــر او را نــکـــوکـــار زان خـــوانـــدنـــدکـه هـرکـس تـن آسـان ازو مـانـدنـد
چــو شــاپــور گـشــت از در تــاج و گـاهمر او را سـپـرد آن خـجـسـتـه کـلـاه
نـگــشــت آن دلـاور ز پــیـمـان خــویـشبه مردی نگه داشت سامان خویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »