|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی اورمزد نرسی

چـــو بـــر گــاه رفــت اورمــزد بـــزرگز نـخـچـیر کـوتـاه شـد چـنـگ گـرگجـهـان را هـمـی داشـت بـا ایـمـنـینــهـان گــشــت کــردار آهـرمــنــینـخــســ...
چـــو بـــر گــاه رفــت اورمــزد بـــزرگز نـخـچـیر کـوتـاه شـد چـنـگ گـرگ
جـهـان را هـمـی داشـت بـا ایـمـنـینــهـان گــشــت کــردار آهـرمــنــی
نـخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگـارتـــــوانـــــا و دانــــا و پـــــروردگـــــار
شـب و روز و گـردان ســپــهـر آفـریـدچـو بــهـرام و کـیـوان و مـهـر آفـریـد
ازویـــســـت پــــیـــروزی و فـــرهـــیدل و داد و دیـهـیـم شـاهـنـشـهـی
هــمــیــشــه دل مــا پـــر از داد بـــاددل زیـردســتــان بــه مـا شــاد بــاد
سـتــایـش نـیـابــد سـر سـفـلـه مـردبــر ســفــلـگــان تــا تــوانـی مـگـرد
هـمــان نــیـز بــا مــرد بــدخــواه رایاگـر پــنـدگـیـری بــه نـیـکــی گـرای
ز بخشش هرانکس که جوید سپاسنخـواندش بـخـشـنده یزدان شناس
ســتــانـنـده گــر نـاســپــاســت نـیـزسـزد گـر نـدارد کـس او را بـه چـیـز
هـراســان بــود مـردم ســخــت کــارکـه او را نبـاشـد کـسـی دوسـتـدار
وگـر ســســتــی آرد بــه کـار انـدروننــخـــوانــد ورا رای زن رهــنــمـــون
گـر از کـاهـلـان یـار خـواهـی بــه کـارنبـاشـی جـهانجـوی و مردم شـمـار
نـگــر خــویـشــتــن را نــداری بــزرگوگـر گــاه یـابــی نـگـردی ســتــرگ
چــو بــدخـو شـود مـرد درویـش خـوارهــمــی بـــیــنــد آن از بـــد روزگــار
هـمـه سـالـه بـیکـار و نـالـان ز بـخـتنه رای و نه دانـش نه زیبـای تـخـت
وگــر بـــازگــیــرنــد ازو خـــواســـتـــهشـود جـان و مغـز و دلـش کـاسـتـه
بـه بـی چـیـزی و بـدخـویی یـازد اوینـــدارد خــــرد گـــردن افــــرازد اوی
نـه چـیـز و نـه دانـش نـه رای و هـنـرنـه دیـن و نـه خــشــنــودی دادگــر
شــمـا را شــب و روز فـرخــنـده بــادبــدانـدیـش را جــان پــراگــنـده بــاد
بــرو مــهـتــران آفــریـن ســاخــتــنــدخـود از سـوک شـاهان بـپـرداخـتـند
چـو نه سـال بـگذشت بـر سر سپـهرگـل زرد شــد آن چــو گـلـنـار چــهـر
غـمـی شـد ز مـرگ آن ســر تــاجــوربـمـرد و بـه شـاهی نـبـودش پـسـر
چــنـان نـامـور مـرد شـیـریـن سـخـنبــه نـوی بــشـد زیـن سـرای کـهـن
چــنــیــن بـــود تـــا بـــود چـــرخ روانتــوانــا بــه هــر کــار و مــا نــاتــوان
چـهل روز سـوکـش همـی داشـتـنـدســر گــاه او خــوار بــگــذاشــتــنـد
بـه چـنـدیـن زمـان تـخـت بـیـکـار بـودســر مــهـتــران پــر ز تــیـمــار بــود
نـگـه کـرد مـوبــد شـبــسـتــان شـاهیـکـی لـالـه رخ دیـد تـابــان چـو مـاه
ســر مــژه چــون خــنـجــر کــابــلــیدو زلفش چو پیچان خط مغولی (؟)
مـســلـســل یـک انـدر دگـر بــافــتــهگــره بـــر زده ســرش بـــرتــافــتــه
پــری چــهــره را بــچــه انــدر نــهــانازان خـوب رخ شـادمـان شـد جـهان
چـهل روزه شد رود و می خـواسـتـندیکـی تـخـت شـاهـی بـیـاراسـتـنـد
بــه سـر بــرش تـاجـی بــرآویـخـتـنـدبـــران تـــاج زر و درم ریـــخـــتـــنـــد
چـهـل روز بـگـذشـت بــر خـوب چـهـریکـی کـودک آمـد چـو تـابـنـده مـهـر
ورا مـــوبـــدش نــام شـــاپـــور کـــردبــران شـادمـانـی یـکـی سـور کـرد
تــو گـفـتــی هـمـی فـره ایـزدیـسـتبــرو ســایـه رایــت بــخــردیــســت
بـــرفـــتـــنـــد گـــردان زریــن کـــمـــربـــیــاویــخــتــنــد از بـــرش تـــاج زر
چــو آن خــرد را ســیـر دادنــد شــیـرنـوشــتــنــد پــس در مــیـان حــریـر
چـــــهــــل روزه را زیــــر آن تـــــاج زرنــهــادنــد بـــر تـــخـــت فــرخ پـــدر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »