|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی نرسی بهرام

چو نرسی نشست از بر تخت عاجبــه ســر بـــر نــهــاد آن ســزاوار تــاجهـمــه مــهـتــران بــا نـثــار آمــدنـدز درد پـــــدر ســـــوکـــــوار آمــــدنــ...
چو نرسی نشست از بر تخت عاجبــه ســر بـــر نــهــاد آن ســزاوار تــاج
هـمــه مــهـتــران بــا نـثــار آمــدنـدز درد پـــــدر ســـــوکـــــوار آمــــدنــــد
بــریـشــان ســپــهـدار کـرد آفـریـنکـــه ای مــهــربـــانــان بـــاداد و دیــن
بـــدانــیــد کـــز کـــردگــار جـــهــانچــنـیـن رفــت کــار آشــکــار و نــهـان
کـه مـا را فـزونـی خـرد داد و شـرمجـــــوانــــمـــــردی و داد و آواز نـــــرم
هـمــان ایـمـنـی شــادمـانـی بــودکــرا ز اخــتـــرش مــهــربـــانــی بـــود
خـردمند مرد ار تـرا دوسـت گشـتچنان دان که با تو ز یک پوست گشت
تــو کـردار خــوب از تــوانـا شـنـاسخـــرد نــیــز نــزدیــک دانــا شـــنــاس
دلــیــری ز هــشــیــار بـــودن بـــوددلـــاور بــــه جـــای ســـتـــودن بــــود
هـرانـکـس کـه بــگـریـزد از کـارکـردازو دور شـــد نـــام و نــنــگ و نــبـــرد
همان کـاهلـی مردم از بـددلیسـتهـم آواز آن بــددلــی کــاهــلــیـســت
همی زیست نه سال بـا رای و پندجـهان را سـخـن گـفـتـنش سـودمـنـد
چـو روزش فـراز آمـد و بـخـت شـومشــد آن تــرگ پــولـاد بــر ســان مـوم
دوان شـد بـه بـالینش شـاه اورمزدبـــه رخـــشـــانــی لــالــه انــدر فــرزد
کــه فــرزنـد آن نــامــور شــاه بــودفـرزوان چــو در تــیـره شــب مـاه بــود
بــدو گــفــت کــای نـازدیـده جــوانمــبــر دســت ســوی بــدی تــا تــوان
تو از جای بـهرام و نرسی به بـختســزاوار تـــاجــی و زیــبـــای تـــخــت
بــدیـن زور و بــالـا و ایـن فــر و یـالبـهـر دانـش از هـرکـسـی بـی هـمـال
مـبــادا کـه تــاج از تـو گـریـان شـوددل انــجــمــن بـــر تــو بـــریــان شــود
جـهـان را بــه آیـیـن شـاهـان بــدارچـــو آمــخــتـــی از پـــاک پـــروردگــار
بــه فــرجــام هــم روز تــو بــگــذردســپــهــر روانــت بــه پــی بــســپــرد
چـنان رو کـه پـرسـند پـاسـخ کـنیبـــه پـــاســخ گــری روز فــرخ کــنــی
بـگفت این و چـادر بـه سر درکشیدیـکـی بــادســرد از جــگـر بــرکـشــیـد
همان روز گفـتـی کـه نرسـی نبـودهمـان تـخـت و دیهیم و کـرسـی نبـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »