|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی بهرام بهرامیان

چـو بـنـشـسـت بـهـرام بـهـرامـیانبـبـسـت از پـی داد و بـخـشـش مـیانبـه تـاجـش زبــرجـد بـرافـشـانـدنـدهمـی نـام کـرمـان شـهـش خـوانـدنـدچـنین گـفـت کـ...
چـو بـنـشـسـت بـهـرام بـهـرامـیانبـبـسـت از پـی داد و بـخـشـش مـیان
بـه تـاجـش زبــرجـد بـرافـشـانـدنـدهمـی نـام کـرمـان شـهـش خـوانـدنـد
چـنین گـفـت کـز دادگـر یک خـدایخـــرد بـــادمـــان بـــهـــره و داد و رای
سـرای سـپـنجـی نمـاند بـه کـستــــرا نـــیـــکـــوی بــــاد فــــریـــادرس
بـه نـیکـی گـراییم و فـرمـان کـنـیمبــه داد و دهـش دل گـروگــان کــنـیـم
کـه خـوبـی و زشـتـی ز مـا یادگـاربــمـانـد تــو جــز تــخـم نـیـکـی مـکـار
چـو شـد پـادشـاهیش بـر چـار ماهبــرو زار بــگــریـســت تــخــت و کــلـاه
زمـانـه بـریـن سـان هـمـی بـگـذردپــــیــــش مــــردم آزور بــــشــــمــــرد
مــی لــعــل پــیــش آور ای روزبــهچو شد سال گوینده بر شست و سه
چـو بـهرام دانسـت کـامـدش مرگنـهـنـگـی کـجـا بـشـکـرد پـیـل و کـرگ
جـهان را بـه فرزند بـسـپـرد و گفتکـه بــا مـهـتــران آفـریـن بــاد جــفــت
بـنـوش و بــبــاز و بـنـاز و بــبـخـشمـکـن روز بــر تـاج و بــر تـخـت دخـش
چـو بـرگشت بـهرام را روز و بـخـتبـه نرسی سپـرد آن زمان تـاج و تـخت
چنین است و این را بی اندازه دانگـــزاف فـــلـــک هــر زمــان تـــازه دان
کـنـون کـار نـرسـی بـگـویم همـیز دل زنــگ و زنــگــار شــویـم هــمــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »