|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی بهرام بهرام نوزده سال بود

چــو بــهـرام در ســوک بــهـرامـشــاهچــهـل روز نـنـهـاد بــر ســر کــلــاهبــرفــتــنــد گــردان بــســیــار هــوشپــر از درد بـــا نــالــه و بــا خ...
چــو بــهـرام در ســوک بــهـرامـشــاهچــهـل روز نـنـهـاد بــر ســر کــلــاه
بــرفــتــنــد گــردان بــســیــار هــوشپــر از درد بـــا نــالــه و بــا خــروش
نشـسـتـنـد بـا او بـه سـوک و بـه درددو رخ زرد و لــبـــهــا شــده لــاژورد
وزان پــس بــشــد مــوبـــد پــاک رایکـه گـیـرد مـگـر شـاه بـر گـاه جـای
بـه یک هفتـه بـا او بـکوشـید سـخـتهمی بود تا بر نشست او به تخت
چـو بـنـشـسـت بـهـرام بـر تـخـت دادبــرسـم کـیـان تــاج بــر ســر نـهـاد
نـخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگـارفــــــروزنـــــده گـــــردش روزگـــــار
فــــزایـــنـــده دانـــش و راســــتــــیگـــزایــنــده کـــژی و کـــاســـتـــی
خــداونــد کــیـوان و گــردان ســپــهـرز بـنـده نـخـواهـد بــجـز داد و مـهـر
ازان پـس چـنین گـفـت کـای بـخـردانجــهــانــدیـده و پــاک دل مــوبــدان
شـــمــا هــرک داریــد دانــش بـــزرگمـبــاشـیـد بـا شـهـریـاران سـتـرگ
بـه فـرهـنـگ یـازد کـسـی کـش خـردبـــود روشـــن و مـــردمــی پـــرورد
ســـر مـــردمـــی بــــردبــــاری بــــودچـو تـندی کـند تـن بـه خـواری بـود
هرانکس که گشت ایمن او شاد شدغــم و رنـج بــا ایـمــنـی بــاد شــد
تــوانـگـر تــر آن کــو دلـی راد داشــتدرم گـرد کـردن بـه دل بــاد داشـت
اگـر نـیـســتــت چــیـز لـخــتــی بــورزکـه بــی چــیـز کــس را نـدارنـد ارز
مــروت نــیـابــد کــرا چــیـز نــیـســتهمان جـاه نزد کـسـش نیز نیسـت
چـو خـشنود بـاشی تـن آسان شویوگـــر آز ورزی هـــراســـان شـــوی
نـه کـوشـیـدنـی کـان بــرآرد بــه رنـجروان را بــه پــیــچــانــد از آز گــنــج
ز کـــار زمـــانـــه مـــیـــانـــه گـــزیـــنچـو خـواهی کـه یابـی بـداد آفـرین
چـو خـشـنـود داری جـهـان را بــه دادتــوانــگــر بــمــانــی و از داد شــاد
هــمــه ایـمــنــی بــایــد و راســتــینـبــایـد بــه داد انـدرون کـاســتــی
چــو شــادی بــکـاهـی بــکـاهـد روانخــرد گــردد انــدر مــیــان نــاتـــوان
چو شد پـادشاهیش بـر سال بـیستیکـی کـم بـرو زنـدگـانـی گـریسـت
شـد آن تـاجـور شـاه بـا خـاک جـفـتز خـرم جـهان دخـمه بـودش نهفت
جـهـان را چـنـیـن اسـت آیـیـن و سـازندارد بـه مرگ از کـسـی چـنگ بـاز
پـــســر بـــود او را یــکــی شــادکــامکـه بـهـرام بـهـرامـیـان داشـت نـام
بــیـامـد نـشـسـت از بــر تـخـت شـادکــلـاه کـیـانـی بــه ســر بــر نـهـاد
کــنــون کـــار بـــهــرام بـــهــرامــیــانبـگـویـم تـو بـشـنـو بـه جـان و روان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »