|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

داستان اکوان دیو

تـــــو بــــــر کـــــردگـــــار روان و خـــــردســتـــایــش گــزیــن تــا چــه انــدر خــوردبـــبـــیــن ای خـــردمــنــد روشـــن روانکــه چـــون بـ...
تـــــو بــــــر کـــــردگـــــار روان و خـــــردســتـــایــش گــزیــن تــا چــه انــدر خــورد
بـــبـــیــن ای خـــردمــنــد روشـــن روانکــه چـــون بـــایــد او را ســـتـــودن تـــوان
هـمـه دانـش مـا بــه بــیـچــارگــیـســتبــه بــیـچــارگــان بــر بــبــایـد گــریـســت
تـو خستـو شو آنرا که هست و یکیستروان و خـــرد را جـــزیـــن راه نـــیـــســـت
ابـــا فــلــســـفــه دان بـــســیــار گــویبـــپــویــم بــراهــی کــه گــویــی مــپــوی
تـــرا هــرچ بـــر چــشــم ســر بـــگــذردنــگـــنــجـــد هــمــی در دلـــت بـــا خـــرد
سـخـن هـرچ بـایـسـت تـوحـیـد نـیسـتبــنــا گــفــتــن و گــفــتــن او یـکــیـســت
تو گر سخته ای شو سخن سخته گوینـیـایـد بــه بــن هـرگـز ایـن گـفـت و گـوی
بــیــک دم زدن رســتــی از جــان و تــنهــمــی بــس بــزرگ آیـدت خــویـشــتــن
هـــمـــی بـــگـــذرد بــــر تـــو ایـــام تـــوســــرای جــــز ایـــن بــــاشــــد آرام تــــو
نــخــســت از جــهــان آفــریـن یـاد کــنپـــرســـتـــش بـــریــن یــاد بـــنــیــاد کــن
کـــزویــســـت گـــردون گــردان بـــپـــایهـم اویـســت بــر نـیـک و بــد رهـنــمــای
جـهـان پـر شـگـفـتـسـت چـون بـنـگـرینـــــــدارد کـــــــســــــــی آلـــــــت داوری
که جانت شگفتـست و تـن هم شگفتنــخــســت از خــود انـدازه بــایـد گــرفــت
دگــر آنــک ایــن گــرد گــردان ســپـــهــرهــمـــی نــو نــمـــایــدت هــر روز چـــهــر
نـبــاشـی بــدیـن گـفـتـه هـمـداسـتــانکــه دهـقــان هـمـی گـویـد از بــاســتــان
خــردمــنــد کــیـن داســتــان بــشــنــودبــــدانـــش گــــرایـــد بــــدیـــن نـــگــــرود
ولـــیــکـــن چـــو مــعـــنــیــش یــادآوریشـــــود رام و کـــــوتـــــه کـــــنــــد داوری
تــو بــشــنــو ز گــفــتــار دهــقــان پــیـرگــر ایــدونــک بــاشــد ســخــن دلــپــذیـر
ســخــنـگـوی دهـقـان چــنـیـن کـرد یـادکـــه یــک روز کـــیــخـــســـرو از بـــامــداد
بــیــاراســت گــلــشــن بــســان بــهــاربـــزرگــان نــشــســتــنــد بـــا شــهــریــار
چـو گـودرز و چـون رسـتــم و گـسـتـهـمچــو بــرزیـن گـرشــاســپ از تــخــم جــم
چـــو گـــیــو و چـــو رهــام کـــار آزمـــایچـــو گــرگــیــن و خـــراد فــرخـــنــده رای
چــو از روز یـک ســاعــت انـدر گـذشــتبـــیــامـــد بـــدرگـــاه چـــوپـــان ز دشـــت
کـــه گـــوری پـــدیــد آمــد انــدر گـــلـــهچـــو شــیــری کــه از بـــنــد گــردد یــلــه
هـمــان رنــگ خــورشــیـد دارد درســتســپــهــرش بــزر آب گــویـی بــشــســت
یــکــی بــرکــشــیــده خــط از یــال اویز مـــشـــک ســـیــه تـــا بـــدنـــبـــال اوی
سـمـنـدی بــزرگـســت گـویـی بــجــایورا چـــار گـــرزســـت آن دســـت و پــــای
یــکــی نــره شــیــرســـت گــویــی دژمهــمــی بــفــگــنــد یــال اســپــان ز هــم
بـدانـسـت خـسـرو کـه آن نـیـسـت گـورکـــه بـــرنــگــذرد گــور ز اســـپـــی بـــزور
بــرسـتـم چـنـیـن گـفـت کـیـن رنـج نـیـزبــه پــیـگـار بــر خــویـشــتــن ســنـج نـیـز
بـــرو خـــویــشـــتـــن را نــگــه دار ازویمــگــر بـــاشــد آهــرمــن کــیــنــه جــوی
چـنـیـن گـفـت رسـتـم کـه بــا بـخـت تـونــتـــرســـد پـــرســـتـــنــده تـــخـــت تـــو
نــه دیــو و نــه شـــیــر و نــه نــر اژدهــاز شـــمـــشـــیــر تـــیــزم نـــیــابـــد رهـــا
بــرون شـد بــنـخـچـیـر چــون نـره شـیـرکــمــنــدی بـــدســـت اژدهــایــی بـــزیــر
بــدشـتــی کـجــا داشـت چـوپــان گـلـهوزانـــســــو گــــذر داشــــت گـــور یـــلـــه
سـه روزش هـمـی جــسـت در مـرغـزارهــمــی کــرد بــر گــرد اســپــان شــکــار
چـــهــارم بـــدیــدش گــرازان بـــدشــتچــو بـــاد شــمــالــی بـــرو بــر گــذشــت
درخــشــنــده زریــن یــکــی بـــاره بـــودبـــچـــرم انــدرون زشــت پـــتـــیــاره بـــود
بـــرانــگــیــخــت رخــش دلــاور ز جـــایچــو تـــنــگ انــدر آمــد دگــر شــد بـــرای
چــنـیـن گـفــت کـیـن را نـبــایـد فــگـنـدبـــبـــایــد گـــرفـــتـــن بـــخـــم کـــمـــنــد
نــشــایــدش کــردن بــخــنــجــر تــبـــاهبـــدیــن ســانــش زنــده بـــرم نــزد شــاه
بــیـنـداخــت رســتــم کــیـانـی کــمــنـدهـمـی خــواســت کآرد سـرش را بــبــنـد
چـــو گـــور دلـــاور کـــمـــنــدش بـــدیــدشـــد از چـــشـــم او در زمــان نــاپـــدیــد
بــدانـسـت رسـتـم کـه آن نـیـسـت گـورابــــا او کـــنـــون چــــاره بــــایـــد نـــه زور
جـــز اکــوان دیــو ایــن نــشــایــد بـــدنبـــبـــایــســـتـــش از بـــاد تـــیــغــی زدن
بــشــمـشــیـر بــایـد کـنـون چــاره کــرددوانـــــدیــــن خـــــون بـــــران چـــــرم زرد
ز دانـا شــنـیـدم کـه ایـن جــای اوســتکـه گـفـتــنـد بــســتــانـد از گـور پــوسـت
هــمــانــگــه پــدیـد آمــد از دشــت بــازســپــهــبــد بــرانــگــیـخــت آن تــنــد تــاز
کـــمــان را بـــزه کـــرد و از بـــاد اســـپبــیـنـداخــت تــیـری چــو آذر گــشــســپ
هـمــان کــو کــمــان کــیـان درکــشــیـددگـــر بــــاره شــــد گـــور ازو نـــاپــــدیـــد
همی تـاخـت اسـپ اندران پـهن دشـتچـو سـه روز و سـه شـب بـرو بـر گذشـت
بآبــــش گــــرفــــت آرزو هـــم بــــنــــانســـر از خـــواب بـــر کـــوهــه زیــن زنـــان
چــو بــگـرفـتــش از آب روشـن شــتــاببــه پــیـش آمـدش چـشـمـه چـون گـلـاب
فـــــــرود آمـــــــد و رخـــــــش را آب دادهـم از مــانــدگــی چــشــم را خــواب داد
کــمــنــدش بـــبـــازوی و بـــبـــر بـــیــانبـــپــوشــیــده و تــنــگ بــســتــه مــیــان
ز زیــن کــیــانــیــش بـــگــشــاد تـــنــگبــه بـــالــیــن نــهــاد آن جــنــاغ خــدنــگ
چـــراگــاه رخـــش آمــد و جـــای خــوابنــمــدزیــن بـــرافـــگــنــد بـــر پـــیــش آب
بــدان جــایـگـه خـفـت و خـوابــش ربــودکـــه از رنــج وز تـــاخـــتـــن مــانــده بـــود
چــو اکــوانــش از دور خــفــتـــه بـــدیــدیـــکـــی بـــاد شـــد تـــا بـــر او رســـیـــد
زمــیــن گــرد بـــبــریــد و بــرداشــتــشز هــامــون بـــگــردون بـــرافـــراشـــتـــش
غـمـی شـد تــهـمـتــن چـو بــیـدار شـدســـر پــــر خـــرد پــــر ز پـــیـــکـــار شـــد
چـو رسـتــم بــجـنـبــیـد بــر خـویـشـتـنبـــدو گــفـــت اکــوان کــه ای پـــیــلــتـــن
یـــکــــی آرزو کــــن کــــه تــــا از هــــواکـــجـــات آیــد افـــگـــنــدن اکـــنــون هــوا
ســـوی آبــــت انـــدازم ار ســـوی کـــوهکـــجـــا خـــواهــی افـــتـــاد دور از گـــروه
چــو رســتــم بــگــفــتــار او بــنــگــریــدهـــــوا در کــــــف دیـــــو واژونـــــه دیـــــد
چـنـیـن گـفـت بــا خـویـشـتــن پــیـلـتـنکـــه بـــد نـــامـــبـــردار هـــر انـــجـــمـــن
گــر انــدازدم گــفـــت بـــر کـــوهــســـارتـــن و اســـتـــخـــوانـــم نــیــایــد بـــکـــار
بـــــدریــــا بـــــه آیــــد کـــــه انـــــدازدمکـــفـــن ســـیــنـــه مـــاهــیــان ســـازدم
وگــــر گـــویـــم او را بــــدریـــا فــــگــــنبـــکـــوه افـــگـــنــد بـــدگـــهــر اهــرمـــن
هـــمــــه واژگــــونـــه بــــود کــــار دیـــوکـــه فـــریــادرس بـــاد گــیــهــان خـــدیــو
چــنـیـن داد پــاســخ کــه دانــای چــیـنیــکـــی داســـتـــانــی زدســـت انــدریــن
کــه در آب هــر کــو بـــر آیــدش هــوشبـــه مــیــنــو روانــش نــبــیــنــد ســروش
بـــزاری هــم ایــدر بـــمـــانـــد بـــجـــایخـــرامـــش نـــیــایــد بـــدیــگـــر ســـرای
بــکــوهــم بــیــنــداز تــا بــبــر و شــیــربـــبـــیــنـــنـــد چـــنـــگـــال مـــرد دلـــیـــر
ز رســتــم چــو بــشــنــیــد اکــوان دیــوبـــــرآورد بـــــر ســـــوی دریــــا غـــــریــــو
بــجــایـی بــخــواهـم فـگـنـدنـت گـفــتکــه انــدر دو گــیـتــی بــمــانـی نــهـفــت
بــــدریـــای ژرف انــــدر انـــداخــــتــــشز کــیــنــه خــور مــاهــیــان ســاخــتـــش
هــمــان کــز هــوا ســوی دریــا رســیـدســبــک تــیـغ تــیـز از مـیـان بــرکــشــیـد
نــهــنــگــان کــه کـــردنــد آهــنــگ اویبـــبـــودنــد ســرگــشــتــه از چــنــگ اوی
بـــدســت چـــپ و پـــای کــرد آشــنــاهبــدیـگــر ز دشــمــن هـمـی جــســت راه
بـــکـــارش نـــیــامـــد زمـــانــی درنـــگچــنـیـن بــاشــد آن کــو بــود مـرد جــنـگ
اگــر مــانــدی کــس بـــمــردی بـــپـــایپـــــی او زمــــانــــه نــــبـــــردی ز جــــای
ولــیـکــن چــنـیـنــســت گــردنــده دهـرگـــهــی نـــوش یــابـــنـــد ازو گـــاه زهـــر
ز دریـا بــمــردی بــه یـکــســو کــشــیـدبــرآمــد بــهــامــون و خــشــکــی بـــدیــد
ســـتـــایــش گـــرفـــت آفـــریــنــنــده رارهــــانــــیــــده از بـــــد تــــن بــــنــــده را
بـــرآســـود و بـــگــشــاد بـــنــد مــیــانبـــر چـــشــمــه بـــنــهــاد بـــبـــر بـــیــان
کـمـنـد و سـلـیـحـش چــو بــفـگـنـد نـمزره را بـــــپـــــوشـــــیـــــد شـــــیــــر دژم
بــدان چـشـمـه آمـد کـجـا خـفـتــه بــودبـــران دیــو بـــدگــوهــر آشـــفــتـــه بـــود
نـبــود رخــش رخــشــان بــران مـرغــزارجـــهــانــجـــوی شـــد تـــنــد بـــا روزگـــار
بــرآشــفــت و بــرداشــت زیـن و لـگــامبـــشــد بـــر پـــی رخــش تــا گــاه شــام
پــیــاده هــمــی رفــت جــویـان شــکــاربـــه پـــیــش انــدر آمــد یــکــی مــرغــزار
هـــمـــه بــــیـــشــــه و آبــــهـــای روانبــــهـــر جــــای دراج و قــــمــــری نــــوان
گـــلـــه دار اســــپــــان افـــراســــیـــاببــه بــیـشــه درون ســر نــهـاده بــخــواب
دمــان رخــش بــر مــادیــانــان چــو دیـومـــیـــان گـــلـــه بـــرکـــشـــیــده غـــریــو
چــو رســتــم بــدیـدش کـیـانـی کـمـنـدبــیـفــگــنـد و ســرش انـدر آمـد بــه بــنـد
بــمــالــیــدش از گــرد و زیــن بــرنــهــادز یـــزدان نـــیـــکـــی دهـــش کــــرد یـــاد
لـگـامـش بــسـر بــر زد و بــرنـشـســتبــران تــیـز شــمــشــیـر بــنــهـاد دســت
گــلــه هــر کــجــا دیـد یـکــســر بــرانــدبــشــمــشــیـر بــر نــام یـزدان بــخــوانــد
گـلـه دار چــون بــانـگ اســبــان شـنـیـدســرآسـیـمـه از خــواب ســر بــر کـشـیـد
ســواران کــه بــودنــد بـــا او بـــخــوانــدبــر اســپ ســرافــرازشــان بــرنــشــانــد
گــرفــتــنـد هـر کــس کــمـنـد و کــمـانبــدان تــا کــه بــاشــد چــنـیـن بــدگـمـان
کـــه یـــارد بــــدیـــن مـــرغــــزار آمـــدنبــــنـــزدیـــک چـــنـــدیـــن ســـوار آمـــدن
پـــس انــدر ســواران بـــرفــتـــنــد گــرمکــه بــر پــشــت رســتــم بـــدرنــد چــرم
چــو رســتــم شــتــابــنـدگــان را بــدیـدســبــک تــیـغ تــیـز از مـیـان بــرکــشــیـد
بــغــریـد چــون شــیـر و بــرگــفــت نــامکــه مـن رســتــمـم پــور دســتــان ســام
بـشـمـشـیر ازیشـان دو بـهـره بـکـشـتچـو چـوپــان چــنـان دیـد بــنـمـود پــشـت
***
چـو بـاد از شـگـفـتـی هـم انـدر شـتـاببــــدیـــدار اســــپ آمـــد افـــراســــیـــاب
بــجــایـی کـه هـر ســال چــوپــان گـلـهبــــران دشــــت و آن آب کــــردی یـــلــــه
خـــــود و دو هــــزار از یــــل نــــامـــــداررســــیـــدنـــد تــــازان بــــران مــــرغــــزار
ابـــــا بـــــاده و رود و گــــردان بـــــهــــمبـــدان تــا کــنــد بـــر دل انــدیــشــه کــم
چـــو نــزدیــک آن مـــرغـــزاران رســـیــدز اســپـــان و چــوپــان نــشــانــی نــدیــد
یــکــایــک خــروشــیــدن آمــد ز دشــتهـمــه اســپ یـک بــر دگــر بــرگــذشــت
ز خــاک پــی رخــش بـــر ســرکــشــانپــــدیـــد آمــــد از دور پــــیـــدا نــــشــــان
چــو چــوپــان بــر شــاه تــوران رســیــدبــدو بــاز گـفــت آن شــگـفــتــی کـه دیـد
کـه تــنـهـا گـلـه بــرد رســتــم ز دشــتز مــا کــشــت بــســیـار و انـدر گــذشــت
ز تــرکــان بــرآمـد یـکــی گـفــت و گـویکـه تـنـهـا بــجـنـگ آمـد ایـن کـیـنـه جـوی
بــبــایــد کــشــیـدن یـکــایـک ســلــیــحکــه ایـن کــار بــر مــا گــذشــت از مــزیـح
چــنـیـن زار گـشــتــیـم و خــوار و زبــونکــه یـک تــن ســوی مــا گــرایــد بــخــون
هــمــی بـــفـــگــنــد نــام مــردی ز مــابــــتــــیـــغ او بــــرانـــد ز خــــون آســـیـــا
هــمــی بـــگــذرانــد بــیــک تــن گــلــهنــشـــایــد چـــنــیــن کـــار کـــردن یــلـــه
ســپـــهــدار بـــا چــار پــیــل و ســپـــاهپــــس رســـتـــم انـــدر گـــرفـــتـــنـــد راه
چــو گـشـتــنـد نـزدیـک رســتــم کـمـانز بـــــازو بـــــرون کـــــرد و آمــــد دمـــــان
بــریــشــان بــبـــاریــد چــو ژالــه مــیــغچــه تــیــر از کــمــان و چــه پــولــاد تــیـغ
چــو افـگـنـده شــد شـســت مـرد دلـیـربــگــرز انــدر آمــد ز شــمــشــیــر شــیــر
هـمـی گــرز بــاریـد هـمــچــون تــگــرگهـمـی چــاک چــاک آمـد از خــود و تــرگ
ازیـشــان چــهـل مـرد دیـگـر بــکــشــتغـمـی شـد سـپــهـدار و بــنـمـود پــشـت
ازو بـــســتــد آن چــار پـــیــل ســپــیــدشــدنــد آن ســپــاه از جــهــان نــاامــیــد
پـــس پـــشــتـــشــان رســتــم گــرزداردو فـــرســـنـــگ بــــرســـان ابـــر بـــهـــار
چــو بــرگـشــت بــرداشـت پــیـل و رمـهبـــنــه هــرچ آمــد بـــچـــنــگـــش هــمــه
بــیــامــد گــرازان بــران چــشــمــه بـــازدلـــش جـــنــگ جـــویــان بـــچـــنــگ دراز
دگـــر بــــاره اکـــوان بــــدو بــــاز خـــوردنـگــشــتــی بــدو گــفــت ســیـر از نـبــرد
بـــرســتــی ز دریــا و چــنــگ نــهــنــگبــدشــت آمــدی بــاز پــیـچــان بــجــنــگ
تــهـمـتــن چــو بــنـشــیـد گـفــتــار دیـوبـــرآورد چـــون شــیــر جـــنــگــی غــریــو
ز فــتــراک بــگــشــاد پــیـچــان کــمــنـدبــیــفــگــنــد و آمــد مــیــانــش بــه بــنــد
بـــپـــیــچـــیــد بـــر زیــن و گـــرز گـــرانبـــرآهــیــخــت چــون پـــتــک آهــنــگــران
بــزد بــر ســر دیـو چــون پــیـل مـســتســر و مـغـزش از گـرز او گـشـت پــســت
فـــرود آمـــد آن آبـــگـــون خـــنــجـــرشبــرآهـیـخــت و بــبــریـد جــنـگـی ســرش
هــمــی خــوانــد بـــر کــردگــار آفــریــنکــــزو بـــــود پـــــیــــروزی و زور کــــیــــن
تـــو مـــر دیــو را مـــردم بـــد شـــنــاسکــســـی کــو نــدارد ز یــزدان ســـپـــاس
هــرانــکـــو گـــذشـــت از ره مـــردمـــیز دیــوان شـــمـــر مـــشـــمـــر از آدمـــی
خـــرد گــر بـــریــن گــفـــتـــهــا نــگــرودمــگــر نـیـک مــغــزش هـمــی نــشــنــود
گـــر آن پـــهــلـــوانـــی بـــود زورمـــنـــدبـــبـــازو ســـتـــبـــر و بـــبـــالـــا بـــلـــنــد
گــوان خــوان و اکــوان دیــوش مــخــوانکـــه بـــر پـــهـــلـــوانـــی بـــگـــردد زیــان
چـه گـویـی تــو ای خـواجــه سـالـخـوردچـشـیـده ز گـیـتــی بــسـی گـرم و سـرد
کـه دانـد کـه چــنـدیـن نـشــیـب و فــرازبـــــه پـــــیـــــش آرد ایــــن روزگـــــار دراز
تــــگ روزگـــار از درازی کـــه هـــســـتهـمــی بــگــذرانــد ســخــنــهـا ز دســت
کــه دانــد کـــزیــن گــنــبـــد تـــیــزگــرددرو ســور چــنـد اســت و چــنـدی نــبــرد
***
چــو بــبــریـد رســتــم سـر دیـو پــسـتبـــران بـــاره پـــیــل پـــیــکــر نــشــســت
بـــه پــیــش انــدر آورد یــکــســر گــلــهبـــنـــه هـــرچ کـــردنـــد تـــرکـــان یـــلـــه
هـمـی رفـت بــا پــیـل و بــا خــواسـتــهوزو شـــد جـــهــان یــکــســـر آراســـتـــه
ز ره چـــون بـــشــاه آمــد ایــن آگــهــیکــه بــرگــشــت ســتــم بـــدان فــرهــی
از ایـــدر مـــیـــان را بـــدان کـــرد بـــنـــدکـــجـــا گـــور گـــیــرد بـــخـــم کـــمـــنـــد
کـنـون دیـو و پـیـل آمـدسـتـش بــچـنـگبــخــشــکــی پــلــنــگ و بــدریـا نــهـنــگ
نــیــابـــد گـــذر شـــیــر بـــر تـــیــغ اویهــمــان دیـو و هـم مــردم کــیـنــه جــوی
پـــذیــره شــدن را بـــیــاراســـت شـــاهبـــســـر بـــر نـــهــادنـــد گـــردان کـــلـــاه
درفـــش شـــهــنــشـــاه بـــا کـــرنـــایبــــبــــردنــــد بــــا ژنـــده پــــیـــل و درای
چــو رســتــم درفــش جــهـانــدار شــاهنـــگــــه کــــرد کــــامـــد پــــذیـــره بــــراه
فـــــرود آمــــد و خـــــاک را داد بـــــوسخـــروش ســـپـــاه آمــد و بـــوق و کــوس
سـر سـرکـشـان رســتــم تــاج بــخــشبـــفــرمــود تـــا بـــرنــشــیــنــد بـــرخــش
وزانــــجــــا بــــایـــوان شــــاه آمــــدنـــدگـــشـــاده دل و نـــیــک خـــواه آمـــدنـــد
بــه ایـرانــیــان بــر گــلــه بــخــش کــردنـشـســت تــن خــویـشـتــن رخــش کـرد
فــرســتــاد پـــیــلــان بـــر پـــیــل شــاهکــه بـــر شــیــر پــیــلــان بـــگــیــرنــد راه
بــیــک هــفــتــه ایــوان بــیــاراســتــنــدمــی و رود و رامــشــگــران خــواســتــنـد
بــمـی رسـتــم آن داسـتــان بــرگـشـادوز اکـــوان هــمـــی کـــرد بـــر شـــاه یــاد
کــه گــوری نــدیـدم بــخــوبــی چــنـویبــــدان ســـرافـــرازی و آن رنـــگ و بـــوی
چـو خـنـجـر بــدریـد بــر تــنـش پــوسـتبــروبــر نـبــخــشـود دشـمـن نـه دوســت
ســرش چــون سـر پــیـل و مـویـش درازدهـــــن پـــــر زدنـــــدانـــــهـــــای گـــــراز
دو چـشـمـش کـبــود و لـبــانـش سـیـاهتـــنــش را نــشـــایــســـت کــردن نــگــاه
بـــدان زور و آن تــن نــبـــاشــد هــیــونهـمـه دشــت ازو شــد چــو دریـای خــون
ســرش کــردم از تــن بـــخــنــجــر جــداچـــو بـــاران ازو خـــون شـــد انـــدر هـــوا
ازو مـانـد کــیـخــســرو انـدر شــگــفــتچــو بـــنــهــاد جــام آفــریــن بـــرگــرفــت
بـــران کــو چـــنــان پـــهــلــوان آفـــریــدکـسـی ایـن شـگـفـتــی بــگـیـتــی نـدیـد
کـــه مـــردم بـــود خـــود بـــکـــردار اویبــــــمـــــردی و بــــــالـــــا و دیـــــدار اوی
هـمـی گــفــت اگــر کــردگــار ســپــهـرنــــدادی مــــرا بــــهــــره از داد و مــــهـــر
نــبــودی بــگــیـتــی چــنــیـن کــهـتــرمکــه هــزمــان بــدو دیـو و پــیـل اشــکــرم
دو هـفــتــه بــران گــونـه بــودنــد شــادز اکــــــوان وز بــــــزم کــــــردنــــــد یـــــاد
سـه دیـگـر تــهـمـتــن چــنـیـن کـرد رایکــه پـــیــروز و شــادان شــود بـــاز جــای
مــرا بـــویــه زال ســـامــســـت گــفــتچـــنـــیــن آرزو را نـــشـــایـــد نـــهـــفـــت
شـــــوم زود و آیــــم بـــــدرگـــــاه بـــــازبـــبـــایــد هــمــی کــیــنــه را کــرد ســاز
کــه کــیـن ســیـاوش بــه پــیـل و گــلـهنــشـــایــد چـــنــیــن خـــوار کــردن یــلــه
در گـــنــج بـــگـــشـــاد شـــاه جـــهــانگــرانــمــایـه چــیـزی کــه بــودش نــهــان
بــــیـــاورد ده جـــام گـــوهـــر ز گـــنـــجبــــزر بــــافـــتـــه جـــامـــه شـــاه پـــنـــج
غـــلـــامـــان روزمـــی بـــزریــن کـــمـــرپـــرســـتـــنـــدگـــان نـــیــز بـــا طـــوق زر
ز گــســتـــردنــیــهــا و از تـــخـــت عــاجز دیــــبــــا و دیـــنــــار و پــــیــــروزه تــــاج
بـــنــزدیــک رســتــم فــرســتـــاد شــاهکـه ایـن هـدیـه بــا خــویـشـتــن بــر بــراه
یـــک امـــروز بــــا مـــا بـــبـــایـــد بـــدنوزان پــــــس تــــــرا رای رفــــــتــــــن زدن
بـــبــود و بـــپــیــمــود چــنــدی نــبــیــدبـــشـــبـــگــیــر جـــز رای رفــتـــن نــدیــد
دو فــرســنــگ بــا او بــشــد شــهــریـاربــــپــــدرود کـــردن گـــرفـــتــــش کـــنـــار
چــو بـــا راه رســتــم هــم آواز گــشــتســــپــــهـــدار ایـــران ازو بــــازگـــشــــت
جـهـان پـاک بــر مـهـر او گـشـت راسـتهمی داشت گیتی بر انسان که خواست
بــریـن گــونـه گــردد هـمـی چــرخ پــیـرگـهی چـون کـمـانـسـت و گـاهی چـو تـیر
چـو ایـن داسـتـان سـربــسـر بــشـنـویاز اکـــوان ســـوی کــیــن بـــیــژن شـــوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »